Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 142/05

PROTOKÓŁ Nr 142/05
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
ODBYTEGO 12 GRUDNIA  2005r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu  przewodniczył starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie zmiany projektu budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu w Mogilnie nr 287/05 z dnia 8 listopada 2005r.
4. Podjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2005r.
5. Podjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego.
6. Podjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie zmiany uchwały nr 128/04 z dnia 23 marca 2004 roku Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia godzin pracy i dyżurów nocnych dla aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu Mogileńskiego.
7. Przedstawienie wniosku z wspólnego posiedzenia komisji w sprawie rozwiązania umowy z Wydawnictwem Dominika Księskiego WULKAN.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie na 2006 rok.
9. Przedstawienie protokołów z przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną kontroli.
10. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XL/261/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
11. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/222/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 3 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat I "Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej".
12. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XL/259/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 25 listopada 2005r. określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
13. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r.
14. Sprawy różne.
15. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
16. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Ad.2
Zarząd przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.
Ad.3
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie zmiany projektu budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu w Mogilnie nr 287/05 z dnia 8 listopada 2005r. Zwiększenie nastąpiło na podstawie pisma  Urzędu Miejskiego w Mogilnie nr FG 3010/110/2005 oraz Uchwały Rady Gminy Orchowo nr XXXIII/201/05, środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie. Na podstawie pisma Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nastąpiła korekta środków na wydatki związane z wynagrodzeniami Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie.  Przyjęto do planu dochodów i wydatków środki  na wypłatę stypendiów dla uczniów za okres od stycznia do czerwca 2006r.  Na wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Kazimierza Łaganowskiego, popartego przez wszystkie komisje stałe rady nastąpiło przesunięcie środków  z rozdziału Rada Powiatu do działu Kultura Fizyczna i Sport z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursach organizowanych lub współorganizowanych przez Starostwo.
Zarząd jednogłośnie podjął przedstawioną powyżej uchwałę pod nr 298/05.
Ad.4
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2005r.
Zarząd jednogłośnie podjął przedstawioną powyżej uchwałę pod nr 299/05.
Ad.5
Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego. Uchwala zezwala na wydzierżawienie Przedsiębiorstwu Produkcyjno -Usługowo -Handlowemu "Bred" z siedzibą w Inowrocławiu, pomieszczeń warsztatowych zlokalizowanych w budynkach warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół w Strzelnie. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 10 lat od dnia 2 stycznia 2006r.
Zarząd jednogłośnie podjął przedstawioną powyżej uchwałę pod nr 300/05.
Ad.6
Krzysztof Dobrychłop Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie zmiany uchwały nr 128/04 z dnia 23 marca 2004 roku Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia godzin pracy i dyżurów nocnych dla aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu Mogileńskiego oraz pismo w sprawie ustalenia godzin pracy z Apteki VERIS w Strzelnie, pozytywna opinię harmonogramu czasu pracy aptek z Urzędu Miejskiego w Strzelnie, pozytywną opinię  Pomorsko -Kujawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bydgoszczy  oraz opinię prawną dotyczącą ustalania godzin pracy aptek.
Zarząd jednogłośnie podjął przedstawioną powyżej uchwałę pod nr 301/05.
Ad.7
Starosta przedstawił wniosek radnego Krzysztofa Mleczko popartego przez wszystkie komisje stałe Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie rozwiązania umowy z Wydawnictwem Dominika Księskiego WULKAN, która wydaje wkładkę "Informator Samorządowy". Poinformował jednocześnie, że § 8 umowy zezwala na wypowiedzenie umowy w terminie miesięcznym licząc od ostatniego dnia miesiąca w którym zostało wręczone wypowiedzenie.
W wyniku głosowania 3 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym zarząd poparł przedstawiony wyżej wniosek.
Ad.8
Krzysztof Dobrychłop Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie na 2006 rok.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać uchwałę pod obrady rady.
Ad.9
Starosta przedstawił protokoły  z przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną kontroli.
Pierwsza przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Mogilnie w zakresie kontroli zamówień publicznych. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości, przygotowywanie procedur jak i wyłanianie ofert odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. Kolejna kontrola jaką przeprowadziła Komisja Rewizyjna była zlecona przez Radę Powiatu w Mogilnie i dotyczyła przeprowadzenia kontroli w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Mogilnie  w zakresie wydatków związanych z pobytem w dniach 17-18 sierpnia 2005r. delegacji włoskiej w Powiecie Mogileńskim. Nie stwierdzono wydatków na wieczorny bankiet czy też ognisko.
Ad.10
Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XL/261/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać uchwałę pod obrady rady.
Ad.11
Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/222/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 3 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat I "Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej".
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać uchwałę pod obrady rady.
Ad.12
Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XL/259/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 25 listopada 2005r. określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać uchwałę pod obrady rady.
Ad.13
Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać uchwałę pod obrady rady.
Ad.14
Starosta przedstawił zebranym pozytywny wniosek Komisji Budżetu i Finansów do projektu budżetu na 2006r. Przedstawił również wnioski:
- Mogileńskiego Towarzystwa Kultury w Mogilnie w sprawie uwzględnienia  w planach budżetowych dofinansowania zadań,
- Koła Polskiego Związku Niewidomych w Mogilnie w sprawie dofinansowania zadań  organizowanych w 2006r.
Wicestarosta Przemysław Zowczak przekazał zebranym uwagi Radnych Rady Powiatu w Mogilnie dotyczące ograniczenia zatrudnienia  w Starostwie Powiatowym w Mogilnie. Poprosił o ponowne przeanalizowanie konieczności zatrudnienia i przeprowadzenia  konkursu na trzy stanowiska w urzędzie.
Zarząd Powiatu zgodnie z treścią art.15 ust 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn.zm.) oraz §12 pkt.10 ppkt.b Statutu Powiatu Mogileńskiego (Dz.Urz. województwa Kujawsko -Pomorskiego z 2002r. nr 122 poz.2470 z późn.zm.) złoży wniosek do Przewodniczącego Rady o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Mogilnie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie.
a) stwierdzenie  kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje  i  zapytania  radnych.
4. Odpowiedzi  na  interpelacje.
5. Podjęcie uchwały  w  sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/261/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/222/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 3 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat I "Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej".
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/259/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 25 listopada 2005r. określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9. Wnioski  i  oświadczenia  radnych.
10. Zapytania  i oświadczenia  radnych  gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
11. Odpowiedzi na wnioski  i  zapytania.
12. Wolne głosy  i  sprawy  różne.
13. Zakończenie
Ad.15
Zarząd przyjął jednogłośnie protokół z ostatniego posiedzenia.
Ad.16
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

 

 


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2006-01-12 12:14:03
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2006-01-12 12:20:15
Ostatnia zmiana:2006-01-12 12:20:15
Ilość wyświetleń:746

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij