Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 141/05

PROTOKÓŁ Nr 141/05
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
ODBYTEGO 2 GRUDNIA  2005r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu  przewodniczył starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Informacja dotycząca zamówienia tablic rejestracyjnych na rok 2006.
4. Podjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2005r.
5. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r.
6. Podjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach środków trwałych do Zespołu Szkół w Bielicach.
7. Podjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zespół Szkół w Bielicach bielizny pościelowej do Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego  w Szerzawach.
8. Podjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu osobowego Fiat 126p będącego na wyposażeniu Zespołu Szkół w Bielicach.
9. Sprawy różne.
10. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
11. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Ad.2
Zarząd przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.
Ad.3
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg Stefan Łukomski przedstawił zebranym przygotowane zapytanie o cenę na tablice rejestracyjne zamawiane na rok przyszły. Zapytania wysłano do pięciu zainteresowanych firm. Zamówione zostanie 3,5tys. kompletów tablic, mniej niż w roku ubiegłym (ze względu na niewykorzystanie tablic z roku bieżącego) . W przypadku zmiany przepisów, a takowe mają wejść w życie w maju 2006, producent będzie zobowiązany do  dostosowania produkcji do obowiązujących przepisów (znak flagi Polski na tablicach rejestracyjnych ma zastąpić znak Unii Europejskiej).
Zarząd wyraził zgodę na przeprowadzenie przedstawionej powyżej procedury.
Ad.4
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2005r.  Przeniesienia w rozdziale Drogi Publiczne związane są z niewykorzystanymi środkami na dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych. Środki przeznacza się na zakup znaków drogowych, energii. Zwiększenie dotyczące ZFŚS związane jest z większym zatrudnieniem pracowników sezonowych. Zmiany w planie wydatków dotyczą Zespołu Szkół w Mogilnie i związane są z niezbędnymi naprawami i konserwacją sprzętu min. przeciw- pożarowego, wymianą okien w budynku warsztatów oraz zakupem opału do internatu.
Zarząd jednogłośnie podjął przedstawioną powyżej uchwałę nr 294/05.
Ad.5
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt  uchwały Rady Powiatu w Mogilnie  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał wyjaśnienia  w sprawie ewidencji księgowej dla środków pozyskanych z funduszu. Zgodnie z zasadami przekazywania i rozliczania środków PFRON  powinny być one przyjmowane na osobny wydzielony rachunek bankowy. Środki, które nie stanowią dochodów powiatu i nie mogą być traktowane jako zwrot wydatków, dlatego też w uchwale budżetowej nie zawarto środków PFRON w ramach programu "Edukacja- program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej". Program -Likwidacja barier transportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szerzawach .
Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów w sprawie klasyfikacji dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży działek budowlanych, rolniczych oraz budynków mienia komunalnego dochody uzyskiwane ze sprzedaży użytków rolnych należy kwalifikować w dziale Rolnictwo i łowiectwo. Dokonano zwiększenia dochodów w rozdziale Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze. Środki pochodzą z odpłatności za wyżywienie wychowanków i zakwaterowanie komisji egzaminacyjnej i przeznaczone zostaną na zakup artykułów żywnościowych Na podstawie porozumienia Nr EK.I.116-POR/2005 dokonano zwiększenia środków w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów na kwotę 6.000zł. Środki te przeznaczone są na wypłatę stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników przyznane przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto dokonano przeniesienia w budżecie dochodów i wydatków. Przeniesienie to dotyczy wypłat stypendiów w okresie od stycznia do czerwca 2005 roku. Dokonano zmian w dochodach  własnych jednostek na kwotę 1.580zł z czego 1.080zł dotyczy DPS Siemionki a 500zł Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. W/w środki pochodzą z darowizn i wydatkowane zostaną zgodnie z wolą darczyńców. Zmiany  w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym podyktowane są koniecznością kupna sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
W związku z tym, że na § 4210 - zakup materiałów i § 4270 - zakup usług remontowych - zaplanowano kwoty które w roku 2005 nie zostałyby w pełni wykorzystane przenosi się z §4210 kwotę 7.000 zł  a z § 4270 kwotę 3.000 zł na § 6120- wydatki na zakupy inwestycyjne, co zwiększy plan tego paragrafu do kwoty 40.000 zł i możliwy będzie zakup niezbędnego sprzętu komputerowego. Dokonano aktualizacji planu finansowego przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego Zespołu Szkół w Bielicach
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać uchwałę pod obrady rady.
Ad.6
Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach środków trwałych do Zespołu Szkół w Bielicach.
Zespół Szkół w Bielicach  pismem z dnia 17 listopada 2005r. zwrócił się Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach  z prośbą o przekazanie pralnicy bębnowej, suszarki bębnowej i wirówki pralniczej. Dom Pomocy Społecznej pismem DPS/DD/0717/101/3760/05 z dnia 21 listopada 2005r. zwrócił się do Zarządu Powiatu w Mogilnie z prośbą o wyrażenie zgody na powyższe. Określone w uchwale środki trwałe  nie są już eksploatowane przez Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach z uwagi na likwidację pralni zakładowej, dlatego zaproponowano nieodpłatne przekazanie w/w urządzeń na wniosek zainteresowanych jednostek do Zespołu Szkół w Bielicach, gdzie zostaną wykorzystane przede wszystkim do prania pościeli osób mieszkających w internacie oraz odzieży ochronnej pracowników.
Zarząd jednogłośnie podjął przedstawioną powyżej uchwałę nr 295/05.
Ad.7
Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zespół Szkół w Bielicach bielizny pościelowej do Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego  w Szerzawach.
Dyrektor Zespołu Szkół w Bielicach  pismem z dnia 29 listopada 2005r.zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu w Mogilnie o wyrażenie zgody na przekazanie niepotrzebnej już bielizny pościelowej do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Szerzawach.
Zarząd jednogłośnie podjął przedstawioną powyżej uchwałę nr 296/05.
Ad.8
Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu osobowego Fiat 126p będącego na wyposażeniu Zespołu Szkół w Bielicach.
Dyrektor Zespołu Szkół w Bielicach pismem nr L.dz. 230-222/05 z dnia 23 listopada 2005r. zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody przez Zarząd Powiatu w Mogilnie na sprzedaż w drodze przetargu zbędnego samochodu osobowego marki Fiat 126p stanowiącego własność szkoły. Cena wywoławcza została ustanowiona na podstawie oceny technicznej w/w pojazdu z dnia 16 listopada 2005r. nr RS 000096/280/05. Przetarg odbędzie się dnia 12 grudnia 2005r.  o godz. 10.00 na terenie warsztatów mechanizacji Zespołu Szkół w Bielicach.
Zarząd jednogłośnie podjął przedstawioną powyżej uchwałę nr 297/05.
Ad.9
Starosta przedstawił zebranym wniosek Koła Gospodyń Wiejskich  w Żabnie w sprawie zorganizowania "gwiazdki" dla dzieci z Żabna.
Starosta stwierdził, że internat Zespołu Szkół w Mogilnie nie może zostać zlikwidowany dopóki nie wpłynie opinia z  Kuratorium Oświaty.
Ad.10
Zarząd przyjął jednogłośnie protokół z ostatniego posiedzenia.
Ad.11
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

 


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2006-01-12 12:11:19
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2006-01-12 12:13:59
Ostatnia zmiana:2006-01-12 12:13:59
Ilość wyświetleń:789

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij