Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 138/05

PROTOKÓŁ Nr 138/05
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
ODBYTEGO 16 LISTOPADA 2005r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu  przewodniczył starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2005r.
4. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r.
5. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie działań Zarządu Powiatu w 2006r. oraz zapewnienia ujęcia w budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2006r. środków finansowych na przeprowadzenie inwestycji drogowych pod nazwą: "Przebudowa drogi nr 2565 C Janowice-Bożejewice -Sławsk Wielki na odc. Żerniki -Bożejewice" I etap oraz "Przebudowa drogi nr 2564 C Balice -Górki -Ciechrz odc.Ciechrz".
6. Przedstawienie informacji o standaryzacji Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach
7. Przedstawienie sprawozdania finansowo- ekonomicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za III kwartały 2005r.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie restrukturyzacji zobowiązań publicznoprawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul.Kościuszki 10, 88-300 Mogilno w części  dotyczącej przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Mogilnie.
9. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/247/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 września  2005 r. określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2006.
11. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców a także opiekunów prawnych z opłaty za posiłki w stołówkach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolono Wychowawczego.
12. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody  na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na wydzierżawienie na okres 10 lat części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.
13. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/123/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Mogileńskiego zmienionej Uchwałą Nr XXIII/148/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 21 lipca 2004 r oraz Uchwałą NrXXVIII/178/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 8 grudnia 2004 r.
14. Sprawy różne.
15. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
16. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Ad.2
Zarząd przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.
Ad.3
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2005r. Decyzją Wojewody  zwiększono dotacje celowe na 2005r w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych określających wysokość odszkodowania. Dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dokształcanie nauczycieli oraz zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i książek dla nauczycieli języków obcych w ZS w Mogilnie.
Zarząd jednogłośnie podjął przedstawioną powyżej uchwałę nr 289/05.
Ad.4
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r., która stanowi załącznik do protokołu.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać uchwałę pod obrady rady.
Ad.5
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie działań Zarządu Powiatu w 2006r. oraz zapewnienia ujęcia w budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2006r. środków finansowych na przeprowadzenie inwestycji drogowych pod nazwą: "Przebudowa drogi nr 2565 C Janowice-Bożejewice -Sławsk Wielki na odc. Żerniki -Bożejewice" I etap oraz "Przebudowa drogi nr 2564 C Balice -Górki -Ciechrz odc.Ciechrz", która stanowi załącznik do protokołu.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać uchwałę pod obrady rady.
Ad.6
Dariusz Chudziński Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach przedstawił informację o standaryzacji DPS zgodnie z załącznikiem do protokołu.
Nowe rozporządzenie z 19.X.2005r. określa zmienione kryteria standaryzacji, które przedstawiono w sprawozdaniu w formie tabelarycznej.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać informację pod obrady rady.
Ad.7
Jerzy Kriger Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie przedstawił sprawozdanie finansowo- ekonomiczne SPZOZ w Mogilnie za III kwartały 2005r zgodnie z załącznikiem do protokołu.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać sprawozdanie pod obrady rady.
Ad.8
Krzysztof Dobrychłop Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie restrukturyzacji zobowiązań publicznoprawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul.Kościuszki 10, 88-300 Mogilno w części  dotyczącej przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Mogilnie, która stanowi załącznik do protokołu wraz z prośbą SPZOZ w Mogilnie o umorzenie i pismem Członka Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego Marii Kurnatowskiej.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać uchwałę pod obrady rady.
Ad.9
Maria Konkiewicz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/247/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 września  2005 r. określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, która stanowi załącznik do protokołu.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać uchwałę pod obrady rady.
Ad.10
Andrzej Konieczka naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2006. oraz protokół ze spotkania negocjacyjnego ze związkami zawodowymi, która stanowi załącznik do protokołu.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać uchwałę pod obrady rady.
Ad.11
Andrzej Konieczka naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców a także opiekunów prawnych z opłaty za posiłki w stołówkach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolono Wychowawczego, stanowiące załącznik do protokołu.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać uchwałę pod obrady rady.
Ad.12
Magdalena Szwarckopf  inspektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru oraz Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody  na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na wydzierżawienie na okres 10 lat części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego wraz z wnioskiem o wydzierżawienie z Zespołu Szkół  w Strzelnie i Przedsiębiorstwa BRED  z Inowrocławia, stanowiące załącznik do protokołu.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać uchwałę pod obrady rady.
Ad.13
Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/123/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Mogileńskiego zmienionej Uchwałą Nr XXIII/148/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 21 lipca 2004 r oraz Uchwałą NrXXVIII/178/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 8 grudnia 2004 r., która stanowi załącznik do protokołu.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać uchwałę pod obrady rady.
Ad.14
Starosta przedstawił zebranym pismo Ryszarda Cieślewicza w sprawie pracy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zarząd zobowiązał Sekretarza Powiatu do złożenia stosownych pisemnych wyjaśnień zainteresowanemu oraz poinformował o:
- ukończeniu parkingu przy SPZOZ w Mogilnie,
- konieczności uzgodnień z Zarządem Dróg Powiatowych i Zakładem Gospodarki Komunalnej w Mogilnie co do utrzymania chodników w czystości,
- planowanym remoncie wjazdu do szpitala,  
- odbytym spotkaniu z aptekarzami w sprawie wydzierżawienia lokalu przy ul.Kościuszki 8 w Mogilnie,
Wicestarosta Przemysław Zowczak przedstawił pismo z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy dot. Ustaleń z Konwentu Starostów  w sprawie proponowanych zadań do realizacji na drogach krajowych na terenie działań Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy w latach 2007-2013.
Zarząd zdecydował przekazać w/w pisemna  informację komisjom rady.
Ad.15
Zarząd przyjął jednogłośnie protokół z ostatniego posiedzenia.
Ad.16
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2006-01-12 12:00:54
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2006-01-12 12:13:59
Ostatnia zmiana:2006-01-12 12:13:59
Ilość wyświetleń:827

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij