Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół nr XLI/05 z dnia 02.12.2005r.

Protokół Nr XLI/05
z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 2 grudnia 2005 r.
w sali Urzędu Miejskiego w Mogilnie
w godzinach od 14.00 do 15.00

W sesji udział wzięło 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Wiceprzewodniczący Rady Leszek Nowacki, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Ad.2
Wiceprzewodniczący Rady Leszek Nowacki przedstawił następujący porządek obrad sesji:
1. Otwarcie.
a) Stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Odpowiedzi na interpelacje.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Mogilnie w zakresie wydatków związanych z pobytem w dniach 17-18 sierpnia 2005r. delegacji włoskiej w Powiecie Mogileńskim.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
10. Wolne głosy i sprawy różne.
11. Zakończenie.
Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej wymienionym porządku obrad.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Leszek Nowacki poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących porządek został przyjęty.
Ad.3 i 4
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Łaganowski podziękował Staroście za pisemną odpowiedź na interpelację.
Radny Radosław Trepiński zapytał Starostę czy na powiatowej stronie w sławetnej gazecie, wyjaśnienie dotyczące spraw gości włoskich to wszystko, co było? Forma redakcji niczego nie wyjaśnia. Radny jest rozczarowany, bo inaczej to sobie wyobrażał. Czy dopiero po kontroli Komisji Rewizyjnej będzie to uzupełnione?
Starosta Tomasz Barczak stwierdził, że było delikatnie napisane. Normalny obywatel, mieszkaniec odebrał to, co miał i na ramach tego pisma nie będzie prowadzona polemika. W ostatnim wydaniu były wykreślone artykuły między innymi mówiący o podaniu Starosty do prokuratury. Cały artykuł ukazał się w Pałukach Żnińskich i chodziło o Starostę Żnińskiego, jednak domysły w Powiecie Mogileńskim powstały inne.
Radny Radosław Trepiński uważa, że nie chodzi o polemikę, ale o konkretne wyjaśnienie tematu.
Starosta Tomasz Barczak stwierdził, że kontrola komisji wykaże, jakie kwoty rachunków były rzeczywiście. Rachunek był na 145zł a Dyrektor Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku oświadcza, że za zwiedzanie zapłacono 200zł.
Radny Radosław Trepiński stwierdził jednoznacznie, że zwiedzanie to nie impreza.
Starosta Tomasz Barczak zastanawiał się czy pytanie Wiceprzewodniczącego Kazimierza Łaganowskiego dotyczyło wszystkich wydatków związanych z pobytem delegacji, czy uroczystość w Chabsku. Uroczystość była bezkosztowa, zapłacono 145zł za zwiedzanie i 1.050zł za noclegi u ks. Pansiuka.
Radna Teresa Kujawa uczestniczyła w sesji Rady Miejskiej w Mogilnie, która odrzuciła projekt przekazania gruntów na budowę, ale o dziwo temat wywołał wiele kontrowersji wśród radnych miejskich. Pytali, dlaczego nie Polska firma, dlaczego akurat ta, czy śmieci były by zwożone z całej Polski, jaki będzie to koszt dla mieszkańców.
Starosta Tomasz Barczak wyjaśnił, że uchwała miała być intencyjna, nic wiążącego. Intencja, że jest teren, który można wydzierżawić. Starosta umówił się z burmistrzem, że będzie na miejscu w urzędzie, w czasie, kiedy odbywały się komisje rady miejskiej i miał być poproszony w celu wyjaśnienia sprawy. Niestety Starosta nie został poproszony, Burmistrz stwierdził, że wszystko jest w porządku, radni miejscy wszystko wiedzą i uchwała bez problemu przejdzie na sesji. Starosta uczestniczył w sesji miejskiej, jednak spóźnił się z powodu spotkania z przedstawicielami ZUS w sprawie otwarcia punktu w Mogilnie, uchwała była już przegłosowana. W związku z brakiem pytań Starosta opuścił obrady o godzinie 15.00, jednak po opuszczeniu obrad rozmowa jeszcze raz została podjęta. Co czeka gminy, jeżeli do tego nie wejdą? Należy znaleźć inwestora, kto ma kilka milionów Euro i zacznie to robić. Włosi chcieli zrobić przykładową inwestycję dla Powiatu Mogileńskiego - małe wysypisko. Powiat Mogileński nie ma się, czego wstydzić, zrobiono więcej niż powinno, ponieważ gospodarka odpadami jest zadaniem własnym gminy. Włosi jeszcze poczekają.
Wiceprzewodniczący Rady Leszek Nowacki stwierdził, że radni miejscy zostali zaskoczeni projektem uchwały i może sprawa zostanie przedstawiona na kolejnej sesji.
Ad.5
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu stwierdziła, ze projekt uchwały opiewa na kwotę 7300zł, o którą zwiększony został budżet wydatków, 6tys. to stypendia Marszałka otrzymane do wypłaty za okres od września -do grudnia to jest po 300zł dla pięciu osób i 1300zł to środki dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Strzelnie pochodzą z odpłatności za wyżywienie wychowanków i zakwaterowanie komisji egzaminacyjnej- środki przeznaczone zostaną na zakup artykułów żywnościowych.
Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów w sprawie klasyfikacji dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży działek budowlanych, rolniczych oraz budynków mienia komunalnego dochody uzyskiwane ze sprzedaży użytków rolnych należy kwalifikować w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095-Pozostała działalność paragraf 0870-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Przeniesiono 7200zł, które wraz z 6tys. przeznaczone są na stypendia, do działu -pomoc materialna dla uczniów.
Kwota 96tys. dofinansowania PFRON w ostatniej chwili okazało się, że środki nie mają być ujmowane w budżecie. Okazało się, że wpłyną na wyodrębniony rachunek przy Ośrodku Szkolno Wychowawczym na Szerzawach.
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu wyjaśnił, że umowa z PFRON jest podpisana i samochód jest. Wszystko idzie zgodnie z planem.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Ad.6
Przewodniczący Rady zapytał wnioskodawcę czy kontrola interesuje go w zakresie wpisanym w uchwale, czy będzie się ograniczać tylko do wieczornej imprezy.
Wiceprzewodniczącego Rady Kazimierza Łaganowskiego interesowały tylko wydatki związane z kolacją.
Radny Radosław Trepiński był zdania, że należy ograniczyć się do wieczoru. Mogą pojawić się komentarze typu: "Starostwo mówiło, że nie płaciło a jednak płaciło"
Radny Piotr Konieczka stwierdził, że Komisja rewizyjna wstępnie zapoznała się z materiałami po przyzwoleniu rady na ostatniej sesji. Ograniczając się do jednego wieczoru kontrola Komisji Rewizyjnej będzie polegała na stwierdzeniu faktu, że w Starostwie nie ma żadnych dokumentów finansowych. Czy nie było by dobrze, że Starostwo poniosło koszty i wyszczególnić, na co, że był nocleg, zwiedzanie itp?
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Łaganowski zgłosił wniosek, ponieważ był zainteresowany wyłącznie o środki, w Chabsku aby przeciąć na ten temat wszelką dyskusję publiczną. Wyniki szerszej kontroli mogłyby być podane szerszej opinii publicznej.
Radny Rafał Żuchowski również opowiedział się za tym, aby wykazać wszystkie wydatki.
Starosta Tomasz Barczak poinformował, ze kolacja i zwiedzanie były dwom odrębnymi sprawami. Komisja Rewizyjna może skontrolować wszystko. Starostę martwi tylko wystąpienie Dyrektora Muzeum Ziemi Mogileńskiej.
Radny Robert Musidłowski stwierdził, ze dyrektor na sesji Rady Miejskiej wystąpił z oświadczeniem, że za udostępnienie terenu była pobrana kwota 200zł, to był fakt.
Starosta oświadczył, że to było 145zł.
Radny Rafał Giemza poinformował, że oświadczenie dyrektora jest wydrukowane w Pałukach i tam mówi się o 200zł.
Radny Radosław Trepiński oświadczył, że będzie głosował za rozszerzoną kontrolą w sytuacji takie, że na powiatowej stronie zostanie zamieszczona pełna informacja, że zwiedzanie i nocleg kosztowało -tyle i impreza kosztowała zero.
Zdaniem Radnego Karola Dłutkowskiego cały problem powstał po wystąpieniu Burmistrza Kraśnego, które spowodowało falę nieufności i sprzyjający klimat, aby zasiać wątpliwości w społeczeństwie. Gdyby Burmistrz powiedział, że spotkanie w Chabsku było i z tytułu, że kroi się dobry interes dla Powiatu Mogileńskiego postawił, piwo i alkohol, to nie byłoby problemu. Nic strasznego się nie stało, gdyby starosta, wójtowie i burmistrzowie chcieli się ukryć, pojechaliby do jakiegoś lokalu np. do Pietraka gdzie ich nikt nie zna, ale spotkanie odbyło się w miejscu publicznym. Radny jest za tym, aby podać wszystkie wydatki.
Podając, że nie wydano środków na kolację, ale nocleg czy zwiedzanie, znowu zostanie napisane, iż rachunki były i później znowu będzie tłumaczenie, że były, ale niezwiązane. Żyjemy w cywilizowanym kraju. Co się stało z dyrektorem Muzeum? Nie można składać w miejscu publicznym oświadczenia, które rodzi wątpliwości. Potem okazuje się, ze nie dostał tyle pieniędzy.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Mogilnie w zakresie wydatków związanych z pobytem w dniach 17-18 sierpnia 2005r. delegacji włoskiej w Powiecie Mogileńskim oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Ad.7
Radni nie zwrócili się z wnioskami i oświadczeniami.
Ad.8
Nie zwrócono się z żadnymi zapytaniami i nie złożono oświadczeń radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
Ad.9
Nie udzielono żadnych odpowiedzi na wnioski i zapytania.
Ad.10
Radny Karol Dłutkowski przedstawił w kilku zdaniach informację z spotkania w Janikowie na temat produkcji biopaliw. Zakres oddziaływania tej inicjatywy jest bardzo duży, jak przewidywano stawili się przedstawiciele z całego regionu. Po długiej dyskusji, przedstawieniu tematów wprowadzających podjęto ustalenia popierające inicjatywę. Następne spotkanie ma odbyć się w formie dwu-blokowym. Pierwsza część czyli sprawa ustawodawstwa, która ma się odbyć przy udziale posłów, wojewoda, marszałek i następne  z Przedstawicielami ministerstw  -Minister Rolnictwa, Skarbu wg.. potrzeb wskazanych na pierwszym spotkaniu. Drugi blok tematyczny spotkania to technologia i sprawy finansów (kapitał, koncepcje, rzepak, burak). W wyniku ustaleń postanowiono wydać wspólny list intencyjny podpisany przez wszystkie chętne podmioty z regionu. Gdyby udało się uruchomić produkcję to cały potencjał z upraw buraków i rzepaku, byłby zagospodarowany.
Radny Piotr Konieczka przypomniał zebranym o spotkaniu 6 grudnia br. dotyczącego budżetu na 2006r.
Wicestarosta Przemysław Zowczak poinformował zebranych, że 22 grudnia br. o godz. 10.00 w Zespole Szkół w Bielicach odbędzie się Europejska Debata Publiczna. Na spotkanie zaproszono takich gości jak Tadeusz Zwiewka, Janusz Wojciechowski - posłowie do Europarlamentu, prof. dr hab. Aleksander Wojciech Mikołajczyk z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr. Benon Gaziński z Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie, dr.Beata Przybylska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematami debaty będą: rolnictwo w Unii Europejskiej, prawo w Unii Europejskiej, parlament Europejski i proces boloński (dotyczące szkolnictwa wyższego), zaproszenia zostaną wysłane.
Radna Teresa Kujawa zapytała czy jest ustalony termin najbliższej sesji?
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki poinformował, że kolejna XLII sesja Rady Powiatu odbędzie się 29 grudnia tj. czwartek o godz. 10.00 w Mogileńskim Domu Kultury w Mogilnie.
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka zabrał głos w sprawie inwestycji dotyczącej wysypiska śmieci. Wszyscy popełnili błędy. Przewodniczący jest zaskoczony niewiedzą, czy brakiem informacji ze strony członków Rady Miejskiej Miasta Mogilna. Starosta wspomniał, że to zadanie własne gminy a Starostwo służyło pewnym kontaktem. Gdzieś po drodze zginęła rozmowa merytoryczna, dojście do pewnej świadomości. Na tej bazie trzeba wysnuć pewne wnioski. Starostwo organizując i biorąc na siebie pewien ciężar kontaktów, organizacyjnych i w pewnym sensie finansowych, musi zwrócić uwagę, aby efekt tego był głębszy. Trudno jest określić czy to rzeczywiście z przyczyn innych niektórzy twierdzili, że nic nie wiedzą, czy rzeczywiście tak było. Trzeba robić wszystko, aby do takich zaprzeczeń nie dochodziło. Szersza informacja powinna być wcześniej i szerzej przedyskutowana, wówczas zdziwienie publiczne, nawet fotografiami było by mniejsze. W powiatowym informatorze ukazała się geneza przyjazdu Włochów, przedstawiono również zadania, które stoją przed samorządem w sprawie gospodarki odpadami, Przewodniczący Rady potraktował to jako pewne uzasadnienie merytoryczne do wizyty. Powinien ukazać się jednocześnie dodatkowy materiał uzupełniający o pobycie Włochów. Kontakty są nieodzowne, czy są polskie firmy czy ich nie ma, czy ktoś zechce inwestować? to zadanie dla gminy, dlatego w Powiecie Mogileńskim temat nie powinien wracać. Zarzuca się Powiatowi odpowiedzialność, za pewne rzeczy, za które powiat nie odpowiada. Przewodniczący Rady nie neguje sprawy, podziwia starostę, sekretarza (osoby, które nawiązały kontakt), podziwia inwencję, że zrobiono to bardzo tanio. Do włoch pojechano nie za pieniądze Starostwa i w ramach urlopów własnych, o czym wszyscy zapomnieli. Artykuł redaktora Holaka został wyreżyserowany, co nie ulega wątpliwości, w sposób bardzo polityczny. Ukazał się w ostatnich Pałukach komentarz na ostatniej stronie z porażającym tytułem. Nieświadomość lub niewiedza piszącego, powodują, że takie "żaby" się ukazują. W tytule można zauważyć krytykę partnerstwa publiczno-samorządowego. Jeżeli komentarz jest zatytułowany "finansowanie przez przedsiębiorców samorządów" jest to szalony błąd. Takie pokazywanie tematyki jest nie do przyjęcia, gdyby napisano "finansowanie samorządowców (domyślnie osób) funkcyjnych czy społecznych" to była by inna sprawa. Komentarz Pałuk taka tytułowany nie oddaje rzeczywistości i prawdy jakiejkolwiek inicjatywy. Wszyscy na terenie Powiatu Mogileńskiego będą się bali takich osądów i będą się bronili w podarowaniu np. szpitalowi warzyw czy środków na drobne remonty. Inicjatyw dobrego serca, jest sporo.
Radna Teresa Kujawa stwierdziła, że na ostatniej stronie Pałuk komentarz jest ostry, wręcz postawiono zarzut, że miała miejsce jakaś korupcja. Radna zwróciła się z pytaniem do obecnego na sali adwokata. Jest ustawa antykorupcyjna związana z samorządami, czy saponsorowanie przez przedsiębiorców jest korupcją?
Adwokat Wojciech Manikowski nie jest władny aby osądzać czy jest to korupcja, ale osobiście uważa, że kontakty samorządów z przedsiębiorcami, czy grupami przedsiębiorców nie są  korupcjogenne.
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Łaganowski stwierdził, ze sprawa zanieczyszczeń i segregacji jest kapitalna, nikt od niej nie ucieknie, tym bardziej, ze zobowiązania wobec traktatów unijnych będą gminy i powiaty goniły. Zgodził się z opinią jako radny powiatowy, że większość jest niedoinformowana na temat tej inicjatywy. Radni powinni się zapoznać z tematem szerokimi aspektami, dlatego zaproponował Starostę czy Sekretarza zaprosić na styczniowe posiedzenia komisji i porozmawiać na roboczo. W środowisku będzie rozmowa publiczna i musimy być na to przygotowani.
Starosta Tomasz Barczak zastanawiał się czy radni powinni dyskutować na tym, ponieważ jest to naprawdę zadanie gmin i lepiej byłoby wyjaśnić to radnym gminnym. Oczywiście jednak, jeżeli radni mają takie życzenie, nie ma problemu.
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Łaganowski twierdzi, że jest mieszkańcem tej gminy i chciałby wiedzieć jak najwięcej.
Ad.11
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz. 15.00.

 


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2006-01-12 11:50:01
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2006-01-12 11:53:04
Ostatnia zmiana:2006-01-12 11:53:04
Ilość wyświetleń:724

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij