Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół nr XL/05 z dnia 25.11.2005r.

                                                                Protokół Nr XL/05
                                                     z sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
                                                         odbytej 25 listopada 2005 r.
                               w Instytucji Kultury -Mogileńskim Domu Kultury w Mogilnie
                                                        w godzinach od 10.00 do 13.20

W sesji udział wzięło 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Wiceprzewodniczący Rady Leszek Nowacki, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Ad.2
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki przedstawił radnym wniosek Zarządu Powiatu w Mogilnie dotyczący wprowadzenia pod obrady uchwał w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/143/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 2 lipca 2004r. w sprawie opracowania i realizacji, powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
W związku z brakiem sprzeciwów ze strony rady Wiceprzewodniczący Rady Leszek Nowacki przedstawił następujący porządek obrad sesji:
1. Otwarcie.
a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/143/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 2 lipca 2004r. w sprawie opracowania i realizacji, powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje.
7. Przedstawienie informacji o standaryzacji Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowo- ekonomicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za III kwartały 2005r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/123/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Mogileńskiego zmienionej Uchwałą Nr XXIII/148/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 21 lipca 2004 r oraz Uchwałą Nr XXVIII/178/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 8 grudnia 2004 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie działań Zarządu Powiatu w 2006r. oraz zapewnienia ujęcia w budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2006r. środków finansowych na przeprowadzenie inwestycji drogowych pod nazwą: "Przebudowa drogi nr 2565 C Janowice-Bożejewice -Sławsk Wielki na odc. Żerniki -Bożejewice" I etap oraz "Przebudowa drogi nr 2564 C Balice -Górki -Ciechrz odc.Ciechrz".
13. Podjęcie uchwały w sprawie restrukturyzacji zobowiązań publicznoprawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul.Kościuszki 10, 88-300 Mogilno w części dotyczącej przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Mogilnie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na wydzierżawienie na okres 10 lat części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/247/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 września 2005 r. określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców a także opiekunów prawnych z opłaty za posiłki w stołówkach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolono Wychowawczego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2006.
18. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
19. Wnioski i oświadczenia radnych.
20. Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
21. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
22. Wolne głosy i sprawy różne.
23. Zakończenie.
Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej wymienionym porządku obrad.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Leszek Nowacki poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących porządek został przyjęty.
Ad.3
Do protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokół został przyjęty.
Ad.4
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/143/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 2 lipca 2004r. w sprawie opracowania i realizacji, powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Ad.5 i 6
Radna Teresa Kujawa poprosiła żeby radni powiatu wsparli działania związane z dofinansowaniem PKP, które jedynie finansowo może wspomóc sejmik wojewódzki. Zwróciły się do radnej dojeżdżające do pracy do Poznania pielęgniarki. Planowane jest wycofanie kolejnego wieczornego pociągu z Poznania do Mogilna. Z informacji radnej, które uzyskała na PKP Poznań wynika, że pociąg ten będzie dojeżdżał tylko do Gniezna, ponieważ tam dopłaca Sejmik Wielkopolski jednak, aby pociąg ten dojeżdżał do Mogilna dopłatę musiałby zrobić Sejmik Kujawsko -Pomorski. Niestety nasz sejmik nie ma zamiaru dofinansowywać. To duży problem dla dużej grupy ludzi. Nie tylko pielęgniarki kończą pracę o 19.00 nie mając możliwości powrotu.
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Łaganowski wystąpił w dwóch sprawach. Pierwsza to interpelacja z ostatniej sesji -wniosek do decydentów. Tematem zainteresowania się jest prośba zajęcia się stanem kasztanowca przy drogach powiatowych. Minął statutowy czas, nie ma odpowiedzi. Wiceprzewodniczący zdaje sobie sprawę, że było to dążenie do wywołania zainteresowania tą przedmiotową sprawą. Prośba była o pisemną odpowiedź, tym bardziej, że ci, którzy złożyli wystąpienie chcieli znać stanowisko ludzi odpowiedzialnych a wiceprzewodniczący zobowiązał się dostarczyć kserokopię. Nie mógł jednak się z tego wywiązać. Gdyby wiceprzewodniczący chciał być złośliwy powiedziałby tak, że jeżeli radny z opozycji nie otrzymuje odpowiedzi na interpelację ponasuwa się pytanie jak załatwiani są ci "prości ludzie". Poprosił więc o odpowiedź, aby sam mógł się rozliczyć. Z pokorą przyjmie nawet odpowiedź, że trzeba poczekać.
Ostatnie dni były w aspekcie powiatu, w środowisku powiatowym w mieście Mogilnie mocno komentowane, dlatego wiceprzewodniczący zabrał głos w tym, temacie. Odbyło się spotkanie Władz Powiatowych z Włochami, 10 listopada br. tygodnik "Pałuki" napisał artykuł a 17 listopada pokazują to, co poruszyło prawie ostatniego człowieka w tej społeczności - reportaż fotograficzny. Sprawa nabrał wymiaru publicznego, dlatego wiceprzewodniczący zapytał, kto był organizatorem opisywanej imprezy -spotkania. Wszyscy mówią, że Starostwo stąd pytania do radnego -co tam u was się dzieje? Co ty na to? Kto zdjęcia udostępnił? Dlaczego spotkanie odbyło się w miejscu publicznym, które nie jest przeznaczone do przeprowadzania spotkań o takim charakterze, jakie Pałuki pokazały. Dlaczego jeżeli starosta był organizatorem, dlaczego inni odpowiedzialni udostępnili obszar tego terenu, czy spotkanie było zakonspirowane? Dlaczego spotkanie tego typu, gdzie chodziło nie o spotkanie z reprezentacją jakiegoś regionu, spotyka się tak szerokie reprezentatywne gremium i dlaczego w inny sposób nie podjęto tych kontaktów handlowych, bo o interes chodziło. Czemu jeżeli są zakłady, pieniądze publiczne, rozszerzamy gremia, bawimy się zamiast debatować nad interesami? Po co zabrano tam pracowników, stażystów -którzy być tam nie powinni, jeżeli byli prywatnie to jakim prawem a jeżeli służbowo to należy się zapytać czy otrzymali rekompensatę finansowa za pracę w godzinach ponad wymiar przyznany, jeżeli byli służbowo i Pałuki mają rację pokazując zdjęciami pewne zachowania to przecież działa aparat z art.52 i pytanie bardzo groźne, przełożeni jakie wyciągnęli konsekwencje? Jest też pytanie skąd pochodziły środki. W tym momencie wiceprzewodniczący zgłosił wniosek do przewodniczącej komisji rewizyjnej Janiny Baranowskiej, aby w pełnym składzie komisji lub jej reprezentatywnym zespole ustaliła ile pieniędzy zostało wydane z budżetu powiatu. Zapytał po to, aby mieć informacje dla siebie i klubu radnych oraz ocenić, czy użyto ich w sposób gospodarny, czy nadużyto środków. Dobrze, że Starosta podjął kontakty. Takie kontakty trzeba podejmować i trzeba załatwiać sprawy tego powiatu. Zaznaczył również, że nie odmawia władzy wykonawczej korzystania z środków budżetowych, funduszu reprezentacyjnego. Władza musi mieć takie środki i musi z nich korzystać. Lepszym rozwiązaniem i mniej pruderyjnym było by zaprosić gości do lokalu. Przyjąć ich na nasze możliwości abyśmy się nie wstydzili, nawet jak sobie tego życzyli, bo to nie zbrodnia, tylko należało porozmawiać a tej dyskusji na pewno by nie było.
Wiceprzewodniczący pytał radnych co jest z kontaktami z Lisieux  i został poinformowany, że po artykułach w Pałukach Francuzi skutecznie odstąpili od kontaktu z Mogilnem. Jeżeli to cała prawda to wiceprzewodniczący uważa, że nie wzbudza kontrowersji, jeżeli jest inaczej to poprosił o sprostowanie, aby wszyscy wyciągnęli nauczki z tego, co było. Kontakty zagraniczne są konieczne i należy je podtrzymać.
Na obrady przyszedł radny Karol Dłutkowski.
Radna Janina Baranowska wyjaśniła przedmówcy, który zwrócił się z wnioskiem o zbadanie czy były wydane pieniądze i jak były spożytkowane, że na przeprowadzenie takiej kontroli musi być zgoda rady.
Starosta Tomasz Barczak wyjaśnił, że sprawą szkodnika kasztanowca zajął się naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa oraz Rolnictwa i Leśnictwa i odpowiedź otrzyma wiceprzewodniczący na piśmie. W sprawozdaniu z zarządu starosta przedstawiał radnym, że przyjadą goście z Włoch. Oczywiście zaproszenie było Starosty Mogileńskiego, kontakty na początku były prywatne Starosty i Sekretarza, którzy wyjechali do Włoch nie za pieniądze społeczne, jedynie samochód Zarządu Dróg Powiatowych odebrał z Warszawy Sekretarza i Starostę. Podróż odbyła się na koszt tych, którzy zapraszali. Chodziło o to, aby pokazać jak funkcjonuje gospodarka odpadami we Włoszech. Jedne firmy zajmują się segregacją i utylizacją śmieci a inne zagospodarowaniem samochodów. W podróży uczestniczyli również Starosta Wołomiński i Burmistrzem Zielonki, ponieważ wykazali chęć wybudowania wysypiska śmieci na terenie Powiatu Wołomińskiego. Po tej wizycie zaproszono Włochów do Polski. W Polsce nigdy nie przebywali i po długim okresie czasu, 14 sierpnia przyjechali z córkami do Warszawy. Po spotkaniu w Wołominie 15-17 sierpnia, zostali przywiezieni przez Starostę Wołomińskiego do Mogilna. Zamieszkali w Klasztorze u ks. Panasiuka, po zjedzeniu z księżmi obiadu zaczęto dzień od zwiedzania wysypiska i parku oraz na firmy Pomimex, na jej zaproszenie, gdzie planowano przeróbkę samochodów i produkcję koszy na śmieci. Po odwiedzinach odbyło się przyjęcie w Chabsku, oficjalnie żeby wszyscy wiedzieli. To był pomysł Starosty, na którego polecenie Sekretarz urzędu z pracownikami je przygotował. Radny użył groźnego słowa, że odbyło się przyjęcie za pieniądze budżetowe. Starosta prosił sprawdzić czy jakieś pieniądze budżetowe- powiatowe były wydane. W tym miejscu podziękował przedsiębiorcom Mogileńskim, że postanowili ugościć Włochów. Na zaproszenie Starosty przybyli wójtowie, burmistrzowie i przewodniczący rad. Starosta przeprosił gości za niesmaczne komentarze. Planowano, aby włodarze zapoznali się z gośćmi i ofertą. Sprawa obróciła się diametralnie i nie przypuszczano, że ktoś opublikuje prywatne zdjęcia nie zapytawszy się. Gości przyjęto po staropolsku, i dlatego też była wódka. Starosta nie wstydzi się, że wódka była na stole. Po co jeździć daleko po restauracjach? Tak było i będzie na całym świecie, że przy takich spotkaniach, jeżeli ktoś nie ma z tym problemu to wypije dwa kieliszki wódki i jest wszystko w porządku, podyskutuje o sprawie i idzie do domu. Spotkanie zakończono o 20.30. Co to jest impreza zakrapiana? Czas prywatny Starosty, czas pracowników, których przeprosił, że przez Starostę mają nieprzyjemności na ulicy. Starostwo można pokazywać, ale pracownika nie powinno się pokazywać, to osoba prywatna. Jeżeli będzie robione wszystko pod dyktando tygodników, czy prasy to zagnamy się w kozi róg, będziemy się bali wypić lampki koniaku jak ktoś przyjdzie, zjeść obiad, bo powiedzą, że za czyjeś pieniądze pijemy i jemy. Każdy może sprawdzić ile prywatnych pieniędzy z Starosty kieszeni biorą i nikt niech nie podejrzewa, że za publiczne pieniądze Starosta robi wielkie imprezy. Komisja Rewizyjna jest władna, aby to sprawdzić, rada przyzwolenie takie powinna dać. Poszukuje się inwestorów, robi wielkie narady i spotkania, dyskutuje się, zarabia pieniądze na szkoły. Spotkano się też w Strzelnie w Urzędzie Miejskim, oczyszczalni ścieków i firmę Sanplast. Zjedzono w Busewie obiad na koszt firmy Sanplast. Najbardziej miłe było otrzymanie po pewnym czasie telefonu informującego, że Włosi wybierają Mogilno nie Wołomin - to był wielki sukces. Teraz Włosi mają przyjechać na jesień. Nie było wielkiej tajemnicy. W sprawozdaniu zarządu, żeby nie zapeszyć sprawy nie pisano szczegółów. Starosta obawia się, że jeżeli Włosi otrzymają zdjęcia to powtórzy się to, co było z Francuzami. Pan, który przez całą noc wypił pół lampki wina czy szampana i jest na pierwszych stronach tygodnika a mógł być zmęczony, bo był na pełnych obrotach i wyglądał jakby rzeczywiście coś zakropił, to może być obrażony. Prasa robi swoje, ale niech to robi dobrze. Wszyscy jesteśmy mieszkańcami Mogilna i powinniśmy zrobi wszystko żeby było dobrze, ale niestety tak się nie stało. Staroście jest przykro, bo jego czas prywatny poszedł na marne. Zdjęcia były robione w urzędach, firmach, ale one się nie ukazały, czyli o co chodziło? Staroście na razie jakoś prasa dawał spokój, nie było czego się doczepić więc trzeba było coś znaleźć. Za niecały rok wybory i już się zaczyna. Starosta ma taki charakter, że to nie dołuje go, ale mobilizuje do pracy, ale jednak do czasu. Nie można bać się. Przyjeżdżają ludzie i nikt o tym nie ma wiedzieć, to Starosta chyba nie będę ich prosił do "Józefiny" tylko będzie jeździł do "Pietraka", bo będzie się bał, że ktoś zrobi zdjęcie, jak leje na przykład wódkę. Chyba nie o to chodzi, każdy może wypić staropolskie na zdrowie. Nie może być tak, aby społeczeństwo myślało, że to za ich pieniądze. Przez trzy lata Starosta robił wszystko, aby samorządy gminne i powiatowe były razem. Obawia się teraz, że jak zaprosi samorządowców to będzie pod obstrzałem. To psychoza, Starosta prosił wójtów i burmistrzów, nie wszyscy mogli być, ale może dobrze, bo mieli by teraz pretensje, że w ogóle tam byli. Czy uważa się to za anormalną rzecz? Czy żyjemy w państwie policyjnym? Będziemy się bali odezwać, bo ktoś może nagrać na komórkę czy zrobić zdjęcie? Starosta nie powie, że nie pije nigdy, pije kiedy trzeba i można, nie dajmy się zastraszyć. Ktoś nazwał, w Chabsku imprezę zakrapianą i to jeszcze w dobytku kultury, było to na zewnątrz a po drugie Starosta chciał pokazać gościom, że tutaj żyjemy nie od 10 lat, byli zachwyceni powiedzieli, że pomogą nam odrestaurować zabytki. Goście uczestniczyli również w wystawie, za co zapłacili gotówką, która została u nas. Okazuje się, że Starosta stracił. Teraz mówią tak: "już cię mają a taki porządny byłeś". Wystarczył jeden artykuł w tygodniku, którego nazwy nie przytoczył. Nie ma się, czego wstydzić. Starosta nie wie czy byli stażyści, czy pracownicy, jednak sprawdzi to. Włosi byli po raz pierwszy w Polsce i wyjechali bardzo zadowoleni, podbudowani. Takie rodzinne przyjęcie może spowodowało, że wybrali Mogilno a nie Wołomin. Osoby, które nadały temat (bo przecież ktoś kto miał dostęp do zdjęć) i te które napisały artykuł poprosiła o przeczytanie felietonu na drugiej stronie Rzeczpospolitej z 13 listopada br., bo to jest to samo co stało się w Mogilnie.
Radny Radosław Trepiński wyjaśnił, że kiedyś mieszkaniec Mogilna zajmujący istotne stanowisko powiedział z wielkim rozżaleniem, że Mogilno jest miastem przeklętym. Kiedy użył tego sformułowania, radny poczuł się zmieszany. Mieszkaniec Mogilna, wypowiada takie słowa, który spędził tutaj całe dotychczasowe życie. Radny zapytał go, dlaczego tak sądzi i po szerokiej argumentacji radny zwiesił głowę i stwierdził, że to chyba jest racja. W środowisku, w którym żyjemy nic cokolwiek z najśmielszych intencji, cokolwiek ktoś chciałby zbudować się po prostu nie uda, jeżeli nawet by się udało zostanie po czasie oplute, zdeptane, ośmieszone, wykpione. Natomiast ktoś, kto nie jest wtajemniczony w realizację poszczególnych pomysłów, działań tak to odbierze i w podobny sposób odebrano przyjęcie zorganizowane w Chabsku. Radny uważa, że żyjemy w cywilizowanym świecie i powinniśmy dążyć do tego żeby być krajem cywilizowanym, a nie jesteśmy. Tak się składa, że w różnych krajach Europy w różnych oficjalnych przyjęciach, może w budynkach użyteczności publicznej - w domach kultury, w obiektach samorządowych, a w Holandii przy okazji wręczenia królewskiego odznaczenia a więc chyba nie ma wyższej rangi i miejsca - był alkohol, bo alkohol jest dla ludzi. Był to po prostu toast, toast wdzięczności, radości. W szkołach w Niemczech, Holandii i nauczyciele, i rodzice, wszyscy pili alkohol, to był kieliszek - dwa i na tym polega kultura picia i prawo o tym mówi, natomiast jak ktoś czyta prawo, aby zrobić z tego sensacje i pożywkę dla ludu to zrobi tak jak to się stało. Przerażające to jest, że jedna osoba, jedna gazeta kreuje politykę, rozdaje przed wyborami karty, ludziom wskazuje prawie palcem poprzez artykuły a my jesteśmy bezradni. System SB-ecki się nie skończył, bo metody, które tu wystąpiły są właśnie z tamtego czasu i ta gazeta i te metody to właśnie tamten czas. Wykorzystywanie prywatnych zdjęć, słów, przekazywanie informacji z urzędu z różnych uroczystości i radny nie mówi tylko o uroczystości w Chabsku w gminie też są uroczystości różne, przytaczanie konkretnych dialogów, jest to ohydne. Coraz więcej radni otrzymują anonimów, ohydnych anonimów w stosunku do ludzi, którzy starają się coś zrobić. Przyzywając nazwiska- Dyrektor DPS w Siemionkach, dokonał cudów w czasie minionym, aby zmieścić się w standaryzacji, to są miejsca pracy, to są ludzie. Radny otrzymał anonim obrzydliwy, skąd się to bierze? po prostu jest pewna machina, która to napędza, nie nazwie tej machiny bo zebrani doskonale wiedzą. Tam można zadzwonić, napisać, opluć każdego, zniszczyć każdą ingerencję, każdą działalność grupy ludzi i indywidualne działanie, bo można, bo media tak pojmują demokrację. To, że mamy bałagan w skali makro i mikro można zawdzięczać mediom, które wchodzą z butami w życie prywatne, osobiste, rodzinne w tragedie ludzkie. Staramy się coś dla zrobić i ten kieliszek alkoholu i puszka piwa, która stała na stole spowodował, że ktoś, kto nie jest wtajemniczony tak to odbierze a to jest taka plotka- jak poduszka pierza, którą jak podrzemy to nie pozbieramy już nigdy. Nie wszyscy mieszkańcy przeczytali sprostowania, i w świadomości społeczeństwa zostanie, zakrapiana impreza, stoły się uginały itd., obrzydliwe. Z całą śmiałością radny to stwierdził, niech każdy napisze, co chce, radny jest ponad. Stwierdził - nie dajmy się zwariować, aby jedna osoba ustawiała gry i napuszczała nas przeciwko sobie. Dokąd zmierzamy, mało jest gazet w Polsce, które są tak obrzydliwe i tyle krzywdy robią, co Ta gazeta, tak napędzają sobie kasę. Radny na koniec zwrócił się do Starosty twierdząc, że miał rację, kiedy protestował swojego czasu zaistnienie strony samorządowej w tej gazecie, bo w ten sposób my też nabijamy im kasę. Szkoda, że przedstawiciele gmin i starostwa nie potrafili się porozumieć, aby powstała alternatywna gazeta, która pokaże drugą stronę lustra, aby oczywiście kiedyś się nie okazało, że jesteśmy środowiskiem przeklętym. Cokolwiek i ktokolwiek chciałby zrobić to zostanie to zawsze ośmieszone i pokazane w krzywym zwierciadle. Natomiast, jeżeli jest coś dobre i ktoś jest przekonany, że warto byłoby to sprzedać i warto byłoby to pokazać to akurat tą gazetę to nie zainteresuje, radny sam tego doświadczył i uważa, że to jest smutne.
Starosta Tomasz Barczak stwierdził, że wpłynęło pytanie, czy prowadzone jest śledztwo w sprawie wyjaśnienia tego, kto dał zdjęcia. Starosta był wybierany nie po to, aby prowadzić śledztwa tylko by pracował na rzecz Powiatu Mogileńskiego. Nie będzie dociekał, co się stało, nie miłe jest to, że nikt nie przyszedł do Starosty czy Rzecznika Prasowego porozmawiać, dostałby zdjęcia, napisał artykuł. Nie miejcie za złe, że była wódka, to była taka ilość, że gdyby nawet zrobić wielką imprezę to nie dałoby rady. Zespół ze Sławska Wielkiego na zaproszenie Starosty i prośbę Dyrektora Muzeum przyjechał z Litwy do Chabska, aby to uświetnić, członkowie zespołu byli zmęczeni grali godzinę czy półtorej i pojechali do domu. Nie chciałby, aby tyle pracy poszło na marne. Zaapelował do wszystkich publikatorów, aby przyszli do Starostwa, wszystkie potrzebne materiały zostaną udostępnione, ale tak, aby ludzie to dobrze odebrali. Powiat Mogileński przez tą kadencję ma, czym się pochwalić i poprosił, aby poinformować się, co dobrego się stało w tym czasie czy za tej kadencji. Powiat Mogileński jest mobilny, dobrze stoi finansowo i trzeba to pokazać ludziom. Ważne jest, aby powiat był rentowny, aby się sam utrzymał i robione jest wszystko, aby tak się stało. Trzeba pokazać ile to kosztuje zdrowia i siedzenia, aby spiąć budżet by był wiarygodny. W mediach słychać, jakie kłopoty maja samorządy i nad tym należy się zastanowić. Nie ważne, z kim Starosta tańczy. Osoby, które znają Starostę wiedzą, że lubi tańczyć i nie potrzebuję do tego alkoholu. Nie róbmy sobie nawzajem krzywdy -zaapelował. Starosta najbardziej obawia się ostatniego roku kadencji, ale myślał, że takie sytuacje nastąpią później, staroście daje to jeszcze więcej sił, aby działać. Zaprosił redaktorów i zainteresowanych do Starostwa gdzie ze wszystkimi zawsze będzie rozmawiał.
Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop stwierdził, że zdjęcia były robione jego prywatnym aparatem w 90%. Zdjęcia były prywatną własnością Sekretarza. Osoby, które je otrzymały były na tej imprezie, goście włoscy również. Pod koniec grudnia 16-18 okaże się ile stracono milionów złotych i sprzętu, jaki ewentualnie wylądowałby na terenie Powiatu Mogileńskiego a realizacja zadania była by nie tylko zasługą Powiatu Mogileńskiego a przy okazji ile by powstało nowych miejsc pracy.
Wiceprzewodniczący Rady Leszek Nowacki zapytał czy Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Łaganowski podtrzymuje swój wniosek o przeprowadzenie kontroli.
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Łaganowski potwierdził.
Obrady opuścił radny Radosław Trepiński i Jan Gwiazda.
W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady Leszek Nowacki poddał pod głosowanie wniosek o upoważnienie Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli w omawianej powyżej sprawie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących wniosek został przyjęty.
Na obrady wrócił radny Radosław Trepiński.
Wiceprzewodniczący Rady Leszek Nowacki zapytał Rafała Luksteadta z Wydziału Promocji w Mieście Mogilno czy jest prawdą, że są prowadzone prace nad przystosowaniem terenów w celu ściągnięcia inwestorów do Mogilna?
Rafał Luksteadt wyjaśnił, że jeżeli chodzi o tereny inwestycyjne czy inwestorów to trzeba mieć na uwadze przeszkody natury prawnej i materialnej. W Gminie Mogilno jest to brak terenów inwestycyjnych. Odbyły się w tej sprawie spotkania ze Starostą i Wicestarostą. W roku 1994 sejm podjął ustawę o specjalnych strefach ekonomicznych, od tej pory minęło jedenaście lat i w Mogilnie nie ma takiej strefy ekonomicznej, nie została utworzona i nie ma możliwości stworzenia jej już nigdzie w Polsce. Strefy są wyznaczone oraz ograniczone podstawowo i na takich zasadach nie ma możliwości tworzenia stref. Na dzień dzisiejszy można przystąpić do prac nad tworzeniem terenów inwestycyjnych, ale nie nad na tak uprzywilejowanych zasadach. Specjalna strefa ekonomiczna z mocy ustawy to tereny, na których inwestor inwestuje pieniądze i wypracowuje zyski. Zwolnione są one z mocy ustawy z podatku od osób fizycznych i prawnych w zależności od formy organizacyjno prawnej prowadzonej działalności z podatków i opłat. Jeżeli dzisiaj inwestor chce podjąć działalność na terenie np. Gminy Mogilno, gdzie tereny nie są wyznaczone to musi zakupić sobie grunt przekwalifikować go itd., aby w dalszej kolejności uzyskać możliwości pozwolenia na budowę i prowadzenia działalności gospodarczej. Czym różni się strefa ekonomiczna od zwykłych terenów? Dzisiaj, jeżeli mówimy o prywatnych przedsiębiorcach to, jeżeli takowy ma pieniądze to chce je już dziś inwestować, nie chce czekać, wchodzi na teren inwestycyjny oczywiście wybiera sobie dogodny dla niego samego. Jeżeli są takie tereny gdzie może uzyskać ulgę w opłatach lokalnych to siłą rzeczy ani Gmina Mogilno, ani Powiat Mogileński niestety takich terenów nie ma. Ściągnięcie inwestora nie ma żadnych szans i nie ma możliwości tworzenia nowych miejsc pracy, jeżeli dalej będzie taka sytuacja. Dlatego przedstawiono propozycję do rozpatrzenia wszystkim radnym. Stworzenie wspólnie terenu inwestycyjnego to duże koszty i w związku z tym najbardziej zasadne było by powołanie spółki z o.o., która zajęłaby się przekwalifikowaniem takich gruntów, przystosowaniem do inwestowania, przygotowaniem prawnym i możliwością przekazania gruntów przy sprzedaży gruntów w zależności od wynegocjowanych warunków z konkretnym inwestorem oraz promocją takich terenów inwestycyjnych. Wielokrotnie prowadzone były z Burmistrzem Mogilna Jackiem Kraśnym rozmowy, czy uczestniczyć w targach inwestycyjnych, które są coraz częściej organizowane gdzie pojawiają się inwestorzy. W Polsce inwestuje się właśnie w specjalnych strefach ekonomicznych, ze względu właśnie na atrakcyjność tych stref, jeżeli chodzi o podatki i opłaty. Jeszcze jeden jest plus takiej strefy ekonomicznej, jeżeli inwestor jest zwolniony z podatku, to gmina na tym terenie może wystąpić o refundację tych strat do Ministra Finansów, pieniądze wtedy wrócą do gminy. Istnieje możliwość przyłączenia się do strefy ekonomicznej i zyskania wszystkich praw, jeżeli gmina lub powiat ma taki teren i jeżeli pojawi się inwestor. Strefa Ekonomiczna w Gdańsku wyraża taką wolę, jeżeli będą tworzone tereny inwestycyjne. W przypadku pojawienia się inwestora należy przekazać im informację, że gmina dysponuje terenami i wówczas zostanie to ujęte w planach poszerzenia strefy.
W danej strefie jest część gruntów wydzielonych np. tereny zielone, które można przyłączy do innego obszaru przygotowanego na ten cel. Pilnując tematu pojawia się szansa na utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej. Zapytał radnych czy faktycznie zgadzają się z przedstawionym poglądem, czy jest wola Rady i Zarządu Powiatu, aby usiąść do takiego opracowania? Temat będzie przedstawiany na wszystkich radach miejskich i gminnych Powiatu Mogileńskiego. Zadaniem wszystkich rad jest stwarzanie możliwość inwestowania. Prowadzono kiedyś rozmowy z inwestorem norweskim, niestety gmina Mogilno nie miała obszaru, dlatego wybrał gminę Dąbrowa. Przykład pokazuje, że mając grunty istnieją możliwości.
Radny Robert Musidłowski pytanie skierował do Sekretarza Powiatu. Co z punktem ZUS na terenie miasta Mogilna? Radny jest zaniepokojony, ponieważ najpierw była informacja o likwidacji punktu z powodu braku miejsca w BS Gniezno o/Mogilno, kolejno informowano, że Zarząd Powiatu udostępnił lokal na ul.Sądowej 21a, gdzie Burmistrz Mogilna zobowiązał się wyremontować lokum. W piśmie, które skierował do radnych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Tadeusz Muca mówi się, że oddział nie będzie likwidowany. To jakieś nieporozumienie, ZUS chce utrzymać punkt czy nie-zapytał radny? Co jeszcze mamy Powiat mogileński dać?, Czy wszystko ZUS ma mieć za darmo? Jak ludzie starsi mają przesyłać dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, która osoba starsza umie obsługiwać komputer?
Kolejne pytanie skierował do przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Mogilnie. Co ze szczepionkami przeciwko grypie? Czy są realne szanse, że będzie jeszcze w tym roku, aby mieszkańcy Mogilna mogli się zaszczepić? W całej Polsce nie ma szczepionki, skąd będzie ściągnięta? Wiadomo, że mieszkańcy z południa Polski przekraczają granicę do Czech i Słowacji, gdzie mogą zakupić ją po tańszej cenie? Jak to jest, że jedna Unia Europejska a różne ceny? To wina prawdopodobnie Ministerstwa Zdrowia.
Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop wyjaśnił sprawę punktu ZUS. Zostały wynajęte pomieszczenia na ul.Sądowej 21a, wyremontowane przez Burmistrza Mogilna, w dniu wczorajszym zostały oddane do użytku. Z dyrektorem ZUS sekretarz uzgadniał, że punkt będzie czynny w każdy poniedziałek od godz. 8.00-15.00, jednak to rozwiązanie nie jest zadowalające i Starosta wystąpił z pismem do Burmistrza Mogilna, aby z dniem 1 stycznia 2006r. zatrudniać w punkcie osoby na pracach publicznych, oczywiście przeszkolone przez ZUS po to, aby punkt funkcjonował codziennie. Od stycznia w każdy poniedziałek była by obsługa ze ZUS-u a w pozostałe dni pracowałyby osoby przeszkolone przez ZUS. W grudniu punkt czynny będzie w każdy poniedziałek od 7.00 do 15.00. W styczniu, jeżeli burmistrz pozytywnie odpowie na prośbę to obsługa będzie codzienna i w pełnym zakresie.
Urszula Brejecka z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Mogilnie stwierdziła, że problem ze szczepionką jest faktycznie poważny i jest to może wina Ministerstwa Zdrowia związana z bardzo słabą przewidywalnością. PSSE nie zajmuje się szczepieniem, tylko je nadzoruje. W PSSE można się zaszczepić w punkcie, który pracuje na zasadzie gospodarstwa pomocniczego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Sanepid w Mogilnie udostępnia pomieszczenia i obsługę a dyrektor wykonuje badania, jeżeli jest taka konieczność. Wszystko odbywa się na zasadzie usługi. Szczepienie na grypę jest w grupie szczepień zalecanych i Ministerstwo Zdrowia powinno pomyśleć o zakupie takiej transzy szczepionki, aby starczyło dla wszystkich chętnych. Prawda jest taka, że szczepienia na grypę były przez PSSE propagowane, ale zainteresowanie było różne najczęściej małe jednak w kolejnych latach rosło. Szczepienie nie chroni przed ptasią grypą, natomiast jest zalecane dla uzyskani odporności krzyżowej. W przypadku zetknięcia się z wirusem grypy ptasiej jest pewna odporność. Nie dojdzie do spotkania się dwóch wirusów i wywołania zachorowania człowieka. Nie ma zagrożenia dla ludzi, jeżeli chodzi o grypę ptasią przy zachowaniu wszystkich warunków ostrożności, jakie nakazują procedury. Przedstawiciel PSSE nie mogła nic powiedzieć w temacie zabezpieczenia się w szczepionkę przeciwgrypową. Prawdopodobnie nie można już jej nabyć. Szczepionki było za mało i nie jest to wina PSSE.
Jerzy Kriger Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie stwierdził, że wszyscy boleją nad brakiem szczepionki na grypę. Wszystkie autorytatywne osoby twierdzą, że to była gra prasy na rzecz koncernów farmaceutycznych. Szczepionka była zamawiana w ilościach takich jak dotychczas. Zamawiano pięćset sztuk szczepionek otrzymano sto. Szum medialny zaszkodził temu, bo szczepienie przeciwko grypie nie ma związku z szczepieniem przeciwko grypie ptasiej. W wypadkach drogowych w Polsce ginie kilkadziesiąt osób a na całym świecie na ptasią grypę zmarło kilka osób. To kwestia koncernów farmaceutycznych, szczepionka poszła prawdopodobnie do innych krajów.
Radny Krzysztof Mleczko poinformował, że kilka dni temu w Gazecie Pomorskiej ukazał się artykuł biologa zajmującego się wirusami o tym jak napędza się koniunkturę, żeby dobrze sprzedać towar. Dzisiaj szczepionka przeciwko grypie jest wyprodukowana na bazie grypy, która wystąpiła rok wcześniej. Tak się produkuje szczepionki, nie wywołujmy niepotrzebnie strachu przed ptasią grypą. Wirus H5N1 występuje we wszystkich ptakach i może nastąpić zachorowalność.
Radny Piotr Pieszak zadał pytanie naczelnikowi Rafałowi Luksteadtowi i w związku z tym, że był nieobecny Wiceprzewodniczący Rady Leszek Nowacki poprosił obecnego na obradach Wiceburmistrza Przemysława Majcherkiewicza o przekazanie zapytania. W lokalnej prasie radny wyczytał, że Stowarzyszenie Sąsiedzi planuje na terenie powiatu powstanie parku krajobrazowego, jeżeli park powstanie, to należy się zastanowić nad budową zakładów przemysłowych. To rozbieżne działania. Z jednej strony ochrona przyrody a z drugiej przemysł. Czy trzeba robić to poprzez spółkę z o.o.? Radny uważa, że działania trzeba rozpocząć od planu zagospodarowania przestrzennego. W 2002r. większość ustaw uchwalonych przed 1995r. już była nieaktualna i nie jest prawdą, że nie ma w ogóle na terenie powiatu, terenów przeznaczonych pod działalność przemysłową czy usługową. Na terenie gminy Strzelno tereny takie są i działania można podejmować. Procedura zmiany planów jest długa. Rozpoczęcie rozmów z przedstawicielami samorządów może zakończyć się fiaskiem, ponieważ plany zagospodarowania zawsze powstają długo i dużo kosztują. Radny ma obawy, że przystąpienie do inwestycji jest mało realne, ponieważ działki są małe 1-2ha. Warto jednak byłoby usiąść i tematy przedyskutować.
Starosta Tomasz Barczak nie był obecny na walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia Sąsiedzi, ale jest poinformowany, że propozycje utworzenia parku krajobrazowego zgłosił pan Jan Thiede. Radny ma rację, że trzeba wybrać albo park krajobrazowy albo inwestycje.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki zapytał radnego Piotra Pieszaka czy odpowiedź jest zadowalająca?
Radny Piotra Pieszak odpowiedział twierdząco.
Obrady opuścił radny Piotr Konieczka.
Ad.7
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące informacji o standaryzacji Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.
W związku z brakiem uwag informacja została przyjęta.
Ad.8
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące sprawozdania finansowo- ekonomicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za III kwartały 2005r.
Radny Piotr Pieszak zapytał czy sprawozdanie obejmuje sprawy po uzyskaniu pożyczki? Czy nie ma obawy, że deficyt będzie się zwiększał?
Jerzy Kriger Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie stwierdził, że radni pamiętają większy deficyt SPZOZ. Zgodnie z wszystkimi wymogami, muszą być składane wszystkie dokumenty i one są. Bardzo ważne jest, aby wynik finansowy, na koniec restrukturyzacji był wynikiem bilansującym się i za wszelką cenę SPZOZ będzie do tego dążyć. Wypłacane są zobowiązania wobec pracowników, wierzycieli. SPZOZ musi zapłacić kwoty wynikające z "ustawy 210" oraz odprowadzić składki ZUS, które składają się z kilku części. Zastępca Dyrektora ZUS w Bydgoszczy, twierdzi, że patrząc na to z prawnego punktu widzenia składki też uległy restrukturyzacji, bo to stare składki. SPZOZ wystąpił do ZUS o rozłożenia tej składki w systemie ratalnym, w przeciwnym razie w jednym miesiącu trzeba by było zapłacić 560tys.zł.
Obrady opuścił radny Karol Dłutkowski.
Radna Teresa Kujawa zabrała głos w sprawie przyznawanych limitów przy podpisywaniu umów  z Narodowym Funduszem Zdrowia. Czy dług wzrośnie w związku tym, że są działy w SPZOZ, które mają wyczerpane limity, jak to wygląda?
Jerzy Kriger Dyrektor SPZOZ w Mogilnie wyjaśnił, że w roku ubiegłym wykonania ponad limitowe opiewały na kwotę 1.750tys. w roku bieżącym jest 440 tys. Sprawa jest pilnowana aby wykonań ponad limitowych nie było. Obojętnie czy jest limit wykonany, czy nie pacjenta należy przyjąć, co rzutuje na pewno na całościowy ruch finansowy zakładu. Z czasem wykonań ponad limitowych w zasadzie nie pozostanie nic, ale limity nadal będą obowiązywały. Uchwalony zostanie, "koszyk świadczeń standardowych", społeczeństwu też nie mówi się prawdy, że będzie to rozliczane szczegółowo, co się należy pacjentowi bezpłatnie a za co będzie musiał wnosić opłatę bądź dopłatę. Stworzenie "koszyka" może być szokiem dla społeczeństwa, bo okaże się tak jak w stomatologii. Część wykonywanych świadczeń będzie na zasadzie limitu z Narodowym Funduszem Zdrowia a pozostałe już nie. To samo niebezpieczeństwo grozi wszystkim, pacjent będzie musiał dopłacać.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące finansowo- ekonomicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
W związku z brakiem wiceprzewodniczący poddał powyższe pod głosowanie.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte.
Na obrady powrócił radny Karol Dłutkowski.
Ad.9
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Ad.10
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła zmiany w budżecie powiatu. Zgodnie z informacją przedstawianą na komisjach rady uchwała została zmodyfikowana. Środki w kwocie 87.433zł. z subwencji oświatowej, zostają włączone do budżetu. W uchwale następuje również rozdysponowanie powyższych środków, oraz 1048zł. rezerwy. Na zakupy inwestycyjne przeznaczono 25tys. (zakup maszyny drukarskiej i komputerów dla wydziału oświaty), następnie 4.207zł, 13.434zł i 16.407 zł przeznaczono na szkoły niepubliczne w związku ze wzrostem liczby uczniów szkołach. Kwota 29.433zł. są to środki przeznaczone dla Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Strzelnie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (9.433zł). Chodzi o wyposażenie podstawowe -pralka, lodówka, podgrzewacz wody, 9 tys. na zakup żywności, 8 tys. na zakup energii  i 3 tys. zakupy pozostałe -uregulowanie należności za świadczenia telekomunikacyjne i opłaty związane z HACAP-em.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Ad.11
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/123/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Mogileńskiego zmienionej Uchwałą Nr XXIII/148/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 21 lipca 2004 r oraz Uchwałą Nr XXVIII/178/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 8 grudnia 2004 r. oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Ad.12
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki przedstawił projekt uchwały w sprawie działań Zarządu Powiatu w 2006r. oraz zapewnienia ujęcia w budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2006r. środków finansowych na przeprowadzenie inwestycji drogowych pod nazwą: "Przebudowa drogi nr 2565 C Janowice-Bożejewice -Sławsk Wielki na odc. Żerniki -Bożejewice" I etap oraz "Przebudowa drogi nr 2564 C Balice -Górki -Ciechrz odc.Ciechrz" oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Ad.13
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki przedstawił projekt uchwały w sprawie restrukturyzacji zobowiązań publicznoprawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul.Kościuszki 10, 88-300 Mogilno w części dotyczącej przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Mogilnie oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Ad.14
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na wydzierżawienie na okres 10 lat części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Ad.15
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/247/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 września 2005 r. określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Ad.16
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki przedstawił projekt uchwały w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców a także opiekunów prawnych z opłaty za posiłki w stołówkach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolono Wychowawczego oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Ad.17
Wicestarostą Przemysław Zowczak poinformował zebranych, że 14 listopada 2005r. odbyło się spotkanie przedstawiciela organu prowadzącego i związków zawodowych. W wyniku uzgodnień spisany został protokół i naniesiono zmiany w regulaminie. Wicestarostą odniósł się tylko to istotnych zmian.
- §5 ust.1 pkt.3 jest mowa o posiadaniu, co najmniej dobrej oceny poprzednio była mowa o ocenie pozytywnej,
- §8 ust.1 0,85zł zastąpiono kwotą 1,00zł -dotyczy to zapłaty za wychowawstwo,
- §10 w wyniku błędu drukarskiego w ust.1 kolejność punktów zaczyna się od pkt.4 a powinno od 1,
- § 13 ust.4 - wcześniej dodatki za warunki pracy były wypłacane z dołu teraz jest zapis z góry,
- §13 ust.1 otrzymuje brzmienie  "W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne warunki pracy i za uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielowi prawo do obu dodatków." wcześniej była mowa, że przysługuje tylko jeden wyższy dodatek,
- §17 ust.6 ppkt.2 dodany został zapis, który rozszerza kompetencje organu prowadzącego co do składania wniosków o nagrodę starosty.
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Łaganowski stwierdził, że zmiany są kosmetyką i naprawieniem błędów. Nie ma w regulaminie żadnych rewolucji. Jest konsensus i można przystąpić do realizacji dokumentu. Radnego cieszy podniesienie skromnego wskaźnika za wychowawstwo, bo praca jest najcięższa. Radny przypomniał wszystkim spór jakie toczył się o miejsce naczelnika Wydziału Oświaty w sprawie opiniowania wniosków o nagrodę Starosty dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Komisja Oświaty wskazała naczelnikowi, że dopuścił się pewnego zaniedbanie jeżeli chodzi o funkcję  Wicestarosty, opiniować można po zasięgnięciu opinii związku zawodowego. Komisja Oświaty zapisała w protokole, że bez względu, kto będzie opiniował przy następnym podejściu,  nikt nie zostanie pominięty.
Wicestarostą Przemysław Zowczak nie był obecny na komisji gdzie poruszano sprawę opiniowania związków zawodowych. Opinia, jakich związków zawodowych, czy na pułapie szkoły czy wyższy poziom? Mówiąc o nagrodzie starosty dla nauczycieli czy dyrektorów to mówi się o relacjach, które mają miejsce na płaszczyźnie dyrektor i jego podwładni. Rzeczywiście w tym momencie opinia związków działających na terenie danej szkoły jest zasadna, jeżeli mówimy o nagrodzie starosty dla dyrektora to rzecz się dzieje na płaszczyźnie relacji między organem prowadzącym a dyrektorem. Tutaj o pewnych posunięciach działających na terenie szkoły nie zawsze wiadomo a związki zawodowe na wyższym szczeblu nie przekazuje tak dokładnie relacji. Wicestarostą uważa, że komisja oświaty jest tym ciałem, które zajmuje się relacjami między organem prowadzącym a dyrektorami szkół i tu opinia właściwej komisji jest opinią zaskakującą opinię związków. Nie wiadomo do końca, do jakich związków i na jakim szczeblu należy występować.
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Łaganowski stwierdził, że uwagi są bardzo zasadne i należy zająć się tym tematem na posiedzeniu komisji.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki przedstawił projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2006 oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Na obrady powrócił radny Jan Gwiazda.
Ad.18
Radna Teresa Kujawa zapytała dlaczego Polski Związek Wędkarski nie otrzymał dotacji?
Starosta Tomasz Barczak stwierdził, że Zarząd Powiatu zrobi wszystko, aby jednostki otrzymały środki.
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu stwierdziła, że Polski Związek Wędkarski odpadł z przyczyn formalnych, nie spełniał warunków wskazanych w uchwale rady. We wniosku ubiegano się o dotacje podmiotowe, których powiat nie może udzielać.
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Łaganowski zabrał głos w sprawie posiedzenia z dnia 27 października br. W pkt.6 naczelnik Andrzej Konieczka przedstawił wniosek w sprawie likwidacji internatu ZS w Mogilnie. Pytanie jak rozwiązano ten problem?
Wicestarosta Przemysław Zowczak poinformował, że wpłynęło pismo z Kuratorium Oświaty, kótre podnioslo zarzut natury formalnej. Pół roku przed likwidacja musi by to zgłoszone w Kuratorium Oświaty, tego nie można było zrobi, ponieważ stosunkowo niedawno uzyskaliśmy informację, dlaczego nie będą się odbywały szkolenia i kursy, obecnie intensywnie pracujemy nad tym, aby budynek nie niszczał, był zagospodarowany, aby funkcjonował.
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Łaganowski zapytał, czy rodzi się na poziomie Zarządu Powiatu koncepcja funkcjonowania na najbliższą przyszłość?
Wicestarosta Przemysław Zowczak potwierdził, ale za wcześnie jeszcze, aby o tym mówić, za dużo jest niewiadomych.
Radna Teresa Kujawa zapytała, co z ludźmi, którzy tam pracują?
Starosta Tomasz Barczak zapewnił, że nikt nie miał być zwolniony. Uczniów w internacie nie ma, dlatego planowano dzierżawę. Niestety pomieszczenia są małe nawet na biura. Jednak od nowego roku zostanie przeniesione Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W urzędzie jest ciasno, burmistrz potrzebuje pomieszczenia, dlatego po wspólnych uzgodnieniach te jednostki zostaną przeniesione. Komisja poborowa od tego roku też będzie działała w tym budynku. Starosta ubolewa, że nie można zmniejszy ogrzewania w części nieużywanej.
Sprawozdanie poprzez aklamację zostało przyjęte.
Ad.19
Radni nie zwrócili się z wnioskami i oświadczeniami.
Ad.20
Radny Karol Dłutkowski zabrał głos w sprawie uruchomienia produkcji biopaliw na terenie trzech powiatów -inowrocławskiego, mogileńskiego i żnińskiego. Po analizie sytuacji w kraju i regionie uważa, że inicjatywa powinna powstać jak najszybciej. Zostały wysłane listy wprowadzające do samorządowców tych regionów, w których ukazano problem z pewną koncepcją rozpoczęcia rozmów. Planuje się bazować na zamkniętym zakładzie rzepaku i cukrowni. Takie podejście do tematu powoduje, że można jeszcze uratował zboża, a region jest typowym zagłębiem buraczano- rzepakowym. Zamknięto dwa zakłady, Janikowo i Żnin. Działania władzy powinny iść w kierunku zabezpieczenia pracy, na bazie zamkniętych zakładów ludziom, którzy ją stracili. 1 grudnia br. o godz. 12.00 w Jankowie odbędzie się pierwsze spotkanie samorządów, przedstawicieli branży buraczanej i rzepakowej oraz właściciela zamkniętych zakładów w Jankowie i Żninie. Na spotkaniu ma być podjęty program dalszego działania w tym temacie. Każdy z przedstawicieli samorządu otrzymał pismo wprowadzające, w którym skierowano prośbę o przygotowanie listu intencyjnego w imieniu reprezentowanego samorządu. Kolejne spotkanie z ministrem odbędzie się na terenie Mogilna, Starosta zobowiązał się je zorganizować, za co radny serdecznie podziękował. Przedstawiono samorządowcom projekt listy gdzie zbierane są deklaracje rolników. Na spotkaniu z ministrem ustalona zostanie dalsza instrukcja działania, będzie tez przygotowany areał produkcyjny. Prasa jest różna, dlatego zaznaczył, że działanie to nie jest radnego, ale wszystkich wspólne. Poprosił o wsparcie inicjatywy przez radę.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki stwierdził, że inicjatywa jest bardzo cenna tworząca miejsca pracy i zbyt produkcji rolnej, dlatego wszyscy powinni ją zaakceptować.
Ad.21
Nie udzielono żadnych odpowiedzi na wnioski i zapytania.
Ad.22
Starosta Tomasz Barczak poinformował zebranych o otrzymanym telefonie od naczelnika Andrzeja Konieczki, który jest po rozmowach w PFRON. Podpisanie umowy na samochód nastąpi 1 grudnia br. dlatego poprosił o zwołanie sesji Rady Powiatu.
Po przedstawieniu propozycji radnych Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacji ogłosił zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu na dzień 2 grudnia br. na godz.14.00  w sali 22 Urzędu Miejskiego w Mogilnie.
Wicestarosta Przemysław Zowczak poinformował, że 18 listopada w nadleśnictwie w Miradzu odbyło się posiedzenie Komisji Techniczno -Gospodarczej dotyczące planów urządzenia lasów nadleśnictwa. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele regionalnej Dyrekcji lasów Państwowych w Toruniu. Wicestarosta zapytał gości o stanowisko w sprawie stworzenia w naszym terenie parku krajobrazowego. Stanowisko jednoznacznie było negatywne, ze względu na konieczność ochrony przyrody i wiążące się z tym bardzo duże jurysdykcje i ograniczenia w wykorzystaniu gospodarki terenu. Przyrodę można chronić na wiele różnych sposobów, nie koniecznie poprzez tworzenie parku krajobrazowego. Z przyrodniczego punktu widzenia nie widział takiego sensu.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki przypomniał, że zbliża się miesiąc grudzień, do budżetu powiatu wpływają środki, które trzeba przed końcem roku rozdysponować. W związku z powyższym poprosił radnych o zarezerwowanie czasu na kilka sesji.
Zawiadomienia o sesji nadzwyczajnej zostaną przygotowane dla radnych, którzy potrzebują zwolnienia z pracy.
Ad.23
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz. 13.20.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2006-01-12 11:41:26
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2006-01-12 11:53:04
Ostatnia zmiana:2006-01-12 11:53:04
Ilość wyświetleń:1588

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij