Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół nr XXXIX/05 zdnia 13.10.2005r.


Protokół Nr  XXXIX/05
z sesji Rady Powiatu w Mogilnie, 
odbytej 13 października 2005 r.
w Instytucji Kultury -Mogileńskim Domu Kultury w Mogilnie
w godzinach od 8.00 do  11.25

W sesji udział wzięło 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na  podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Na wstępie Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka pogratulował dobrych wyników radnym, którzy kandydowali na posłów.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Zaproszeni goście obecni na sesji  wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Kozłowska.

Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił następujący porządek obrad sesji:  
1. Otwarcie.
a) stwierdzenie  kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie  protokołu z  XXXVIII sesji.
4. Interpelacje  i  zapytania  radnych.
5. Odpowiedzi  na  interpelacje.
6. Przedstawienie informacji o stanie dróg powiatowych oraz wykonanie planu remontów i napraw w 2005r.
7. Przedstawienie informacji o przystąpieniu do programów unijnych  i uzyskanych środkach na ich realizację.
8. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.
9. Podjęcie uchwały  w  sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia wekslowego dotyczącego programów stypendialnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" (zmiana uchwały Rady Powiatu w Mogilnie nr XXXVIII/245/05 z dnia 9 września 2005r.).
11. Sprawozdanie  Starosty  z  działalności  Zarządu  za  okres  międzysesyjny.
12. Wnioski  i  oświadczenia  radnych.
13. Zapytania  i  oświadczenia  radnych  gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
14. Odpowiedzi na wnioski  i  zapytania.
15. Wolne głosy  i  sprawy  różne.
16. Zakończenie.
Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem  o  dokonanie zmian w wyżej wymienionym porządku obrad.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących porządek został przyjęty.
Ad.3
Do protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw przy 1 wstrzymującym, protokół został przyjęty.
Na obrady przyszedł radny Rafał Żuchowski.
Ad.4
Radna Janina Baranowska  skierowała swoje pytanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii Bartosza Winieckiego w sprawie ptasiej grypy. Zapytała jak Powiat Mogileński jest przygotowany na zagrożenie  i jakie podejmuje działania?
Radny Krzysztof Mleczko podziękował dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie za zdjęcie znaków na ul. Cieślewicza w Strzelnie. Zapytał czy na drodze Bożejewice -Żerniki coś się dzieje?
Radny Piotr Pieszak zapytał dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie jak przebiega restrukturyzacja. Zapytał również Starostę Mogileńskiego czy otrzymał wniosek z Ośrodka Zdrowia w Markowicach? Stolarka okienna i drzwiowa w ośrodku jest w złym stanie. Czy jest możliwość ujęcia wniosku  w budżecie?
Radna Teresa Kujawa skierowała swoje pytanie do dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.  Od strony Szkoły Podstawowej Nr 2 są oznakowania  "uwaga dzieci" ale bardzo dużo dzieci przechodzi do szkoły od strony ul. Jagiełły, jak można by było poprawić bezpieczeństwo?
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Łaganowski zapytał dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  jakie są możliwości zwalczania szkodnika kasztanowców.
Ad.5
Bartosz Winiecki Powiatowy Lekarz Weterynarii wypowiedział się  w temacie ptasiej grypy stwierdził, że szereg osób zmarło na tę chorobę a poza  tym powoduje ona straty w gospodarstwie. W regionie zagrożonym wstrzymany jest odbiór drobiu i jaj ale w  dzisiejszych czasach odzyskać rynki zbytu jest bardzo trudno. Powiatowi lekarze weterynarii w całej Polsce muszą być przygotowani. Choroba może być przenoszona przez dzikie ptaki wędrujące, które nie chorują ale są tylko nosicielami. Drób nie jest szczepiony i choruje. Każdy z powiatów od 2003 roku posiada plany gotowości zwalczania pewnych chorób. Plan zawiera ogólne założenia - objawy i procedury zwalczania choroby.
Pojawiły się plakaty dla hodowców drobiu. Powiatowy Lekarz Weterynarii zaznaczył, że nosicielami są też gołębie a na chorobę  najbardziej wrażliwe są kury i indyki.
Powiatowy Lekarz Weterynarii  jest zaopatrzonym w środki ochrony osobistej (min. maski, kombinezony), środki dezynfekcyjne. Weterynaria ma kontakt z zakładem utylizacji zwierząt, który posiada co najważniejsze, samochód do transportu padłych zwierząt. Temat powyższy był  poruszany przez Powiatowy Zespół Kryzysowy,  czyli w gronie lekarzy weterynarii i  przez Powiatowe Centrum Reagowania Kryzysowego. W przypadku wystąpienia wirusa będą ograniczenia  w ruchu ludności.
Radny Robert Musidłowski zapytał w jaki sposób ptasia grypa przenosi się na człowieka? W całym Mogilnie w żadnej aptece nie ma szczepionek na grypę, jest to problem całej Polski. Zapytał kto zawinił?
Bartosz Winiecki Powiatowy Lekarz Weterynarii uważa, że pytanie po części nie dotyczy weterynarii, która zajmuje się zwierzętami.
Zachorowania na ptasią grypę już potwierdzono. Doniesienia z początku roku mówią o stu trzydziestu zachorowaniach na całym świecie. Szczepionki brakuje, prawdopodobnie dlatego, że nigdy nie wykonywano tyle szczepień i nie było konieczności tak dużej produkcji. Szczepionka nie eliminuje choroby ale zmniejsza objawy zachorowania. 
Wiceprzewodniczący Leszek Nowacki  zapytał w imieniu rolników i hodowców drobiu, czy należy szczepić drób?
Bartosz Winiecki Powiatowy Lekarz Weterynarii stwierdził, że na szczepienie musi być zgoda Komisji Europejskiej, która nie chętnie to widzi. W momencie szczepienia drobiu zostają ograniczone możliwości handlu zwierzętami, mięsem i nie ma możliwości rozpoznania zakażeń. Drób staje się nie wrażliwy na chorobę ale jest jej nosicielem, w takiej sytuacji drób  i jaja  nie mogą być przedmiotem handlu.
Radny Krzysztof Mleczko stwierdził, że wszyscy wiedzą, że choroba nie przenosi się droga kropelkową. Zapytał się czy weterynaria z innymi służbami przygotowuje się do problemu pojawienia się krzyżówki wirusa - mutacji z innym wirusem, która spowoduje ogólne zakażenie. Radny troszczy się przede wszystkim o zdrowie ludzi.
Bartosz Winiecki Powiatowy Lekarz Weterynarii stwierdził, że na to pytanie musiały by odpowiedzieć inne czynniki. Wirus grypy jest wirusem o różnej zmienności antygenowej, jeżeli człowiek zaszczepi się i zetknie dokładnie z takim samym rodzajem wirusa nie zachoruje ale jeżeli wirus jest już zmutowany wtedy odporność jest mniejsza. Samo szczepienie na grypę podniesie wewnętrzna odporność i najgorsze szczepy nie wywołają najgorszych objawów choroby.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie Jerzy Kriger stwierdził, że restrukturyzacja idzie zgodnie z planem, 339 pracowników przystąpiło do ugody, zapłacono ponad 90% zobowiązań. Brakująca kwota zostanie wpłacona do końca roku, aby spłacić wierzycieli potrzeba jeszcze 260 tys.zł. (by mieć 2/3 kwoty, którą należy zapłacić). Dyrektor jest w trakcie rozmów z bankiem i ma nadzieję, że spełnione zostaną wszystkie warunki konieczne do umorzenia 50% pożyczki.
Szczepionki na grypę mają się pojawić  w listopadzie. Szczepienie nie chroni w 100% przed chorobą.
Dyrektor poruszył również sprawę remontu Ośrodka Zdrowia  w Markowicach. Wyjaśnił, że SPZOZ nie ma pieniędzy na ten cel.
Ad.6
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie Janina Michalak odpowiadając na pytania stwierdziła, że w Strzelnie zdjęto niepotrzebne znaki aby ul.Cieślewicza stała się bardziej przejrzysta.  Szkoła Podstawowa nr 2 znajduje się przy drodze wojewódzkiej. O oznakowaniu dyrektor rozmawiała już z Komendantem Straży Miejskiej. Właściwe byłoby przesunięcie przejścia dla pieszych, na wysokość przejścia do Gimnazjum Mogileńskiego. Dzieci oczekujące na przejście nie są w ogóle widoczne dla kierowców, zagrożenie stwarzają też samochody zatrzymujące się na chodniku.
Nie ma w  chwili obecnej środka, którym by można było skutecznie zwalczyć szkodnika kasztanowca, ale też nie grozi na tyle kasztanowcom aby drzewa obumarły. W Poznaniu zastosowano pułapkę nasączoną feromonami, która działa na zasadzie lepu na muchy, ograniczającego rozmnażanie się szkodnika.
W powiecie jest sieć dróg  krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Drogi krajowe maja długość  57,7km i oznakowane są czerwonymi tablicami z białymi cyframi  a wojewódzkie drogi oznakowane są żółtymi tablicami  z czarnymi cyframi jest ich 44,3km. Dróg powiatowych jest 394,3km co jest porównywalne z ilością dróg gminnych. Zdaniem Dyrektora sieć dróg powiatowych należałoby jeszcze podzielić przynajmniej na trzy podgrupy: strategiczną, podstawową i pozostałą. Strategiczne to  były by te najważniejsze drogi między innymi: Wenecja -Dąbrowa, Mokre - Krzekotowo -Pakość, Gołąbki do Mogilna, Mogilno -Bielice, Gębice -Wójcin w kierunku Wilczyna, Mogilno - Gąsawa gdzie odbywa się ruch turystyczny do Biskupina, Mogilno -Palędzie Dolne - Ławki gdzie znajdują się kopalnie soli będące wizytówką powiatu, Mogilno -Stawiska -Wydartowo to też bardzo ważna droga, obsługująca takie gminy jak Dąbrowa  i droga  Strzelno -Janikowo ponieważ jest droga alternatywną  dla drogi nr 25  i bardziej bezpieczną. Do podstawowej sieci dyrektor zaliczyła między innymi drogi:  Gniewkowo- Dąbrowa, Mokre Krzekotowo -Pakość, Szczeglin -Mierucin, Wójcin -Kuśnież, Młyn -Włostowo, Jeziora Wielkie -Siedlimowo, pozostałe drogi o mniejszym natężeniu ruchu zaliczone zostałyby do sieci pozostałej.
Dyrektor szczegółowo omówiła informacje o stanie dróg powiatowych oraz wykonaniu planu remontów i napraw  w roku 2005 stanowiącym załącznik do protokołu.
Radna Teresa Kujawa stwierdziła, że od wielu lat ciężkie pojazdy jeżdżą  w Mogilnie ulicami Rynek, Jagiełły, Benedyktyńska  co powoduje niszczenie  starego miasta, a przecież w wielu miastach większość starówek jest zamknięta. Ograniczenie ruchu między kościołami "Fara" i "Klasztor"  nie rozwiązuje problemu w Mogilnie. Radna zapytała w związku z powyższym dyrektora ZDP w Mogilnie jaka jest szansa na wybudowanie obwodnicy?
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie Janina Michalak rozumie problem, ale nie widzi szansy wybudowania obwodnicy. Dużo gorsza sytuacja jest w Strzelnie i jeżeli miałaby być obwodnica to tam w pierwszej kolejności. Dla Mogilna to byłby tylko półśrodek bo na ulicy Powstańców Wielkopolskich i Grobla pojawiły by się te same kłopoty.
Należy zwracać uwagę, wydając zezwolenia na działalność usługową typu- transport materiałów. Kłopot taki jest w Strzelnie przy ul.Miradzkiej gdzie zakład betoniarski przeprowadza rozładunek na ulicy, poprzez to są zniszczone krawężniki, chodniki, podjazdy, tak nie może być, samochód powinien wjechać na teren zakładu. Dyrektor poinformowała również zebranych o przygotowaniu do akcji zimowej i zaapelowała o szczególną ostrożność w tym okresie.
Wójt Gminy Dąbrowa Stanisława Łagowska podziękowała Dyrektorowi ZDP w Mogilnie za szybkie reakcje na to co jest problemem na drogach.
Gmina Dąbrowa wykonała pewne zakresy robót na drogach powiatowych min. powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej  do Mierucina. W roku bieżącym wiosną wyremontowano duże dziury, mniejsze miały być później. Okazało się, że małe zostały i zrobiły się duże. Obecnie stan drogi jest tak krytyczny, że należałoby wykonać gruntowny remont, gmina włożyła tam już dużo pieniędzy. Należy wykonać ponad to odcinek powierzchniowego utrwalenia dla połączenia z drogą na Krzekotowo. Gmina ma bardzo duży udział w odbudowie dróg w sieci  powiatowej. Władze gminy spoglądają  na wszystkie drogi  w sposób taki, że są to drogi, które służą jej mieszkańcom  i jeżeli tylko jest taka możliwość pieniądze są dokładane. Wiele spraw można kontynuować i skończyć jak najszybciej np. wycinanie krzewów przy drogach. Tutaj Wójt podziękowała Zarządowi Dróg Powiatowych w Mogilnie za podjęcie działań, które zwiększają na drogach bezpieczeństwo. Krzewów jednak jest jeszcze bardzo dużo a szczególnie na drodze do Sucharzewa, którą robiła gmina. Wójt zwróciła się z prośbą do Rady Powiatu, która uchwaliła opłaty za korzystanie z pasa drogowego, aby rozważyć podjęcie uchwały  w której  mówi się, że od gminy, która robi inwestycje przy drogach nie pobiera się opłat  z korzystania z pasa drogowego i jezdni. Wykonawca wchodzący na drogę musi pobocze zostawić takie jakie było, jeżeli inwestycja będzie w drodze to też w projekcie wykonania musi być zawarte przywrócenie drogi do stanu pierwotnego. Opłaty za zajęcie pasa drogowego są dla gminy dodatkowymi kosztami. Gmina płaci za inwestycje (ułożenie struktury  w poboczu lub w drodze co wynika z ustawy) i za zajęcie pasa  drogowego to powoduje, że koszty inwestycji są jeszcze większe.
Wójt zdaje sobie sprawę, że opłaty są  wymogami ustawowymi ale prosiła o rozważenie propozycji podjęcia uchwały (aby w przypadku budowy kanalizacji, sieci wodociągowej czy innych inwestycji nie pobierać opłat od gmin). Gmina Dąbrowa buduje i ma zamiar budować więcej ale szuka sposobu aby inwestycje były tańsze. W najbliższym czasie będzie rozważana sprawa realizacji remontu na drodze przy ul.Szkolnej  (która była wcześniej obiecana). Najważniejszym problemem jest jednak remont drogi  do Mierucina.
Radny Krzysztof Mleczko poparł Wójta Gminy  Dąbrowa ponieważ  wszyscy tworzą jeden powiat i dla  inwestycji  strikte społecznej na terenie gmin, Rada Powiatu powinna zawrzeć kompromis.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie Janina Michalak zna sytuacje na drodze do Mierucina  i stwierdziła, że trudno jest zadowolić tanią technologią wszystkich (mieszkańców i rolników)  a przy okazji  pojawiają się ciężkie pojazdy, które szukają skrótów. Dyrektor nie wie jeszcze jak rozwiązać problem i utwardzić drogę tłuczniową a jednocześnie nie ściągnąć na nią taboru ciężkich samochodów. Wycinka krzewów ogranicza się do usunięcia ich z  miejsc szczególnie niebezpiecznych. Do końca listopada zakład zakupi rębak do gałęzi  i potem przystąpi do kompleksowego odkrzaczania i utylizacji. Dyrektor ma nadzieję, że wówczas praca będzie lżejsza, szybsza i tańsza. Odnośnie zajęcia pasa drogowego stwierdziła, że wprowadzenie opłat ma dyscyplinować wykonawcę aby pracował szybko, sprawnie i bez szkód, co do wysokości opłat -to kompetencje rady.
Wiceprzewodniczący Rady Leszek Nowacki wyjaśnił, że drogi powiatowe czasami idą równolegle do tzw. pieszo -jezdni, jest taka sytuacja w Mogilnie przy ul.Niezłomnych. Czy podjęto jakieś środki aby poprawić tam sprawę bezpieczeństwa? Czy jest możliwość wspólnego sfinansowania inwestycji z miastem?
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie Janina Michalak pamięta lokalizację powstających budynków. Planowano wtedy powstanie drogi wewnętrznej finansowanej przez burmistrza.
Wiceprzewodniczący Rady Leszek Nowacki skierował pytanie do Przewodniczącego Rady Miasta Mogilna. Czy w projektach uchwał Rady Miasta  przewiduje się inwestycje drogowe na ul. Niezłomnych?
Przewodniczący Rady Miasta Mogilna Jan Bartecki stwierdził, że nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie. Trudno jest powiedzieć czy w planie na rok przyszły jest takie zadanie w związku z faktem, że na terenie gminy jest ponad 330 km dróg gminnych. Nie wszystkie drogi są drogami gminnymi  ale są położone na działkach gmin, takie inwestycje są współfinansowane - przykładem jest parking przy SPZOZ w Mogilnie i dużo innych. W związku z tym pytanie czy może być to uwzględnione w projekcie budżetu na 2006r. przekazane zostanie Burmistrzowi Mogilna.
Wójt Gminy Dąbrowa Stanisława Łagowska wróciła do tematu opłat za zajęcie pasa drogowego. Uchwała Rady obliguje gminę i  w przypadku realizacji inwestycji  opłata nawet za pobocze drogi tworzy konkretne koszty. Wójt rozumie, że wykonawca musi być zdyscyplinowany, jednak zwróciła się po raz kolejny do Rady Powiatu aby rozważyła możliwość zmiany uchwały. Przeliczając metry na kilometry uzyskuje się wysokie kwoty. Opłata wynosi 5 zł za metr więc można  łatwo policzyć ile wyniesie  inwestycja na 3,5km.
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka przypomniał, że w trakcie procedury uchwalania odbywały się konsultacje z gminami, również co do wysokości stawek, które w powiecie są takie same jak  w gminach.
Wójt Gminy Dąbrowa Stanisława Łagowska stwierdziła, że nie było takich konsultacji w gminie Dąbrowa i uchwały Rady Powiatu w Mogilnie gmina nie posiada. W związku z powyższym zaapelował aby uchwały dotyczące gmin, które powiat podejmuje docierały do zainteresowanych.
Starosta Mogileński Tomasz Barczak stwierdził, że nie jest tak łatwo uzyskać środki na drogi z Unii Europejskiej, najpierw trzeba określić cele - komu i czemu droga ma służyć. Przesunięcie inwestycji na drogę w Żernikach wiąże się z wykonaniem drogi za własne pieniądze. Droga w Kierunku Kawernowych Zbiorników Gazu jest celowa i tu jest możliwość ściągnięcia środków.
Starosta podziękował Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi za wspólne inwestycje z powiatem. Na bieżące utrzymanie dróg jeszcze starcza ale reszta zależy od dochodów własnych powiatu. Opłaty za zajęcie pasa drogowego są również dochodami Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie. W zimie każdy będzie chciał mieć drogę odśnieżoną i posypaną solą. Muszą więc być jakieś dochody, żeby móc utrzymać drogi. Wszystko ze sobą się wiąże.  Uchwały z opłatami są ogłoszone w Dziennikach Urzędowych, każdy może to sprawdzić. Odnośnie ul.Szkolnej to ustalenia były jeszcze z poprzednim dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie, starosta niestety nie wie jak to wygląda.
Starosta poinformował, że w miejscowości Stawiska wspólnie z gminą położono chodnik w celu poprawy bezpieczeństwa, przy szpitalu w Mogilnie zostanie wykonany parking.
Poprosił jednocześnie aby informować o  niebezpiecznych miejscach.
Wójt Gminy Dąbrowa Stanisława Łagowska stwierdziła, że jest zaskoczona odpowiedzią, bo wszyscy  powinni działać w interesie mieszkańców. Utrzymanie opłat i przeznaczanie ich na odśnieżanie, nie jest dobrym pomysłem.  W Gminie Dąbrowa co rocznie zakładane jest wiele kilometrów kanalizacji i takim sposobem gmina będzie ze swoich pieniędzy utrzymywać drogi w powiecie. Starosta oczekuje jeszcze, że gminy dołożą się do kolejnej drogi w powiecie. Lepiej gdyby pieniądze zostawały w gminie.
Najważniejszym zadaniem jest kanalizacja. Gmina opracowuje wnioski a przy ubieganiu się o środki pomocowe z unii pojawia się pytanie, co ze ściekami? Gmina realizuje tak kosztowne inwestycje,  ponosi opłaty za zajęcie pasa drogowego, po czym te pieniądze idą na wszystkie drogi w powiecie. Zdaniem Wójta jest to bardzo niesprawiedliwe. Gmina w tej chwili nie jest w stanie dokładać do dróg, które powiat ma zrobić, ponieważ ma własne inwestycje. Gmina Dąbrowa zrobiła dwa długie odcinki dróg powiatowych (powiat później się dołożył), nie będzie mogła dołożyć się do kolejnej.
Przewodniczący Rady  Wiesław Gałązka stwierdził, że wywiązała się bardzo szczegółowa dyskusja i należy znaleźć rozwiązanie we wspólnym  interesie mieszkańców. Rzeczywiście wykonawcy  w Gminie Dąbrowa nie dołożyli starań, aby droga po inwestycji trzymała się tak jak przedtem, co widać na ul. Szkolnej i ul.Kasztanowej. Przewodniczący ponadto dodał, że powiat po inwestycji (kanalizacji), również partycypował w poprawieniu złego stanu drogi pozostawionego po wykonawcy.
Ad.7
Starosta przedstawił informację o przystąpieniu do programów unijnych  i uzyskanych środkach na ich realizację wg. załącznika do protokołu.
Radny Radosław Trepiński po przeanalizowaniu projektów stwierdził, że skuteczność jest średnia. Problem jednak jest w innym miejscu. Powiat powinien domagać się od Sejmiku  Wojewódzkiego programu-planu środków (na rok kolejny) o które mogą ubiegać się jednostki między innymi samorządowe. Gdyby taki program istniał, to byłby czas aby przedyskutować  z radą ewentualne zaistnienie, biorąc pod uwagę środki finansowe powiatu. Wszystko jest na wczoraj co może  powodować, wygraną kogoś innego. Radny nawiązał do poprzednich swoich wystąpień, kiedy domagał się większej aktywizacji radnych w sejmiku wojewódzkim. Osoby te powinny wypowiedzieć się w jakim zakresie wspierają swoich wyborców. Nie chodzi o układy ale o przekazanie informacji i czas na analizę oraz decyzję. Dla przykładu radny przytoczył szkolenie dla samorządowców, które odbyło się w Przyjezierzu. Prowadzący mówił o wnioskach unijnych i był zaskoczony, że o środkach skierowanych do społeczności województwa, nic w samorządzie nie wiadomo. Prowadzący wymieniał projekty oraz terminy ich realizacji, niestety radny nie wiedział, że takowe były do realizacji. Przykładem może być też strategia powiatu. Radny zaapelował do Rady Powiatu (w pełni świadomy środków zawartych w budżecie powiatu) o to aby pomyśleć o większych środkach i zatrudnieniu  w Dziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego.
Starosta stwierdził, że  w dziale Pełnomocnika Starosty ds. Unii Europejskiej pracują dwie osoby które, śledzą jakie środki są i o jakie trzeba wystąpić, jak pozyskać środki z zewnątrz. Osoby pracujące w Dziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego są obecnie zatrudnione na pracach publicznych, zajmują się min. wydawaniem folderów, broszurek, reprezentowaniem Powiatu Mogileńskiego na wystawach, targach. Praca w promocji jest ciężka, efekty są zależne od środków finansowych  ale też i od osób tam pracujących. 
Obrady opuścili radni Rafał Giemza i Piotr Konieczka.
Radny Radosław Trepiński zabrał głos w sprawie  odrzuconych wniosków unijnych. Zapytał czy jak wraca informacja z brakiem akceptacji, gdzie wniosek nie uzyskał koniecznej  ilości punktów, jest uzasadnienie punktacji?
Agata Białek Pełnomocnik Starosty ds. Unii Europejskiej stwierdziła, że wyjaśnienia takowego nie ma, jest tylko informacja ile punktów zostało przydzielone. Odwoływano się w sprawie programu EQUAL jednak można powiedzieć, że kwestie oceny są zmienne.
Starosta Tomasz Barczak interweniował u Marszałka  Województwa  w powyższej sprawie. Marszałek zapytał, czy  Starosta podważa opinie ekspertów, którzy podejmują decyzje bez żadnych zewnętrznych czynników oraz podważa ich wiarygodność i fachowość.
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Łaganowski zgodził się z przedmówcami ale podkreślił, że są jednak pieniądze, które wykorzystano i to należy pochwalić.
Ad.8
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych według załącznika do protokołu.
Ad.9
Obrady opuści radni Piotr Pieszak i Teresa Kujawa.
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r. oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Ad.10
Na obrady  rady powrócił radny Piotr Pieszak.
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia wekslowego dotyczącego programów stypendialnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" (zmiana uchwały Rady Powiatu w Mogilnie nr XXXVIII/245/05 z dnia 9 września 2005r.) oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Ad.11
Radny Radosław Trepiński pochwalił zarząd za chęć budowania wspólnie z Burmistrzem Mogilna hali sportowej.
Radny Piotr Pieszak poprosił o wyjaśnienia dotyczące sprzedaży Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół w Strzelnie.
Starosta Mogileńskie Tomasz Barczak wyjaśnił, że Burmistrz Mogilna, na razie dał zapewnienia ustne co do budowy hali sportowej. Informacja została przedstawiona pod rozwagę Rady Powiatu, aby był czas na przemyślenia.
Warsztaty Szkolne w Strzelnie mają dużą kubaturę i wymagają remontu. Współpraca między szkołą i dzierżawcą układa się bardzo dobrze. Dzierżawca chciał zainwestować w budynek i zaproponował kupno lub długoletnia dzierżawę. Zarząd zdecydował na dzierżawę  dziesięcioletnią. Zespół Szkół w Strzelnie nadal będzie miał możliwość szkolenia swoich uczniów. 
Do sprawozdania Starosty  z  działalności  Zarządu  za  okres  międzysesyjny więcej uwag i zapytań nie było. Rada poprzez aklamację przyjęła sprawozdanie.
Ad.12
Radni nie zwrócili się z wnioskami  i  oświadczeniami.
Ad.13
Nie zwrócono się z żadnymi zapytaniami i nie złożono oświadczeń radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
Ad.14
Nie udzielono żadnych odpowiedzi na wnioski i zapytania.
Ad.15
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka  zaproponował aby Rada Powiatu w Mogilnie  przyjęła oświadczenie  w sprawie utrzymania Punktu Informacyjnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mieszczącego się w Mogilnie.  
Wiceprzewodniczący Rady  Kazimierz Łaganowski zapytał czy zarząd Powiatu prowadził w powyższym temacie rozmowy z ZUS-em? Czy ktokolwiek podyktował rozwiązanie  udostępnienia nieodpłatnie lokalu, czy jest szansa zatrzymania punktu w Mogilnie?
Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop wyjaśnił zebranym, że temat wywiązał się w miesiącu czerwca. Dyrektor Tadeusz Muca z Oddział ZUS  w Bydgoszczy mówił o likwidacji punktu informacyjnego z dniem 1 listopada br.  z powodów finansowych. Prowadzono też rozmowy z Burmistrzem Mogilna w sprawie wskazania lokalu aby punkt nie został zlikwidowany.
Obrady opuściła radna Janina Baranowska.
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał oświadczenie oraz poddał je pod głosowanie. W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących oświadczenie zostało przyjęte.
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka  w imieniu Prezydium Rady złożył  w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej życzenia wszystkim nauczycielom.
W imieniu Dyrektora Caritas  Polska Archidiecezji Gnieźnieńskiej zaprosił radnych na inauguracje otwarcia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielicach, która odbędzie się 18 października br. o godz.10.00.
Ad.16
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz. 11.25.

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2006-01-12 11:35:03
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2006-01-12 11:53:04
Ostatnia zmiana:2006-01-12 11:53:04
Ilość wyświetleń:987

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij