Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 132/05

PROTOKÓŁ Nr 132/05
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
ODBYTEGO 5 PAŹDZIERNIKA 2005r.

W posiedzeniu wzięło udział 3 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu  przewodniczył starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie zmian w planie dochodów  i wydatków budżetowych w 2005r.
4. Opiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XXX/186/04  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  29.12.2004w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na   2005 r.
5. Spotkanie z dyrektorem Zespołu Szkół w Bielicach w sprawie wymiany gruntów oraz wykupu gruntu i zabudowań po Szkole Ogrodniczej.
6. Przedstawienie informacji o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację.
7. Przedstawienie informacji o stanie dróg powiatowych oraz wykonania planu remontów i napraw  w 2005r.
8. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.
9. Opiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie w sprawie  zabezpieczenia wekslowego dotyczącego programów stypendialnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".
10. Informacja  w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania i nagradzania nauczycieli.
11. Sprawy różne.
12. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
13. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Ad.2
Zarząd przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.
Ad.3
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie zmian w planie dochodów  i wydatków budżetowych w 2005r.
Zarząd jednogłośnie podjął przedstawioną powyżej uchwałę nr 278/05.
Ad.4
Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XXX/186/04  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  29.12.2004 w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na   2005 r. stanowiący załącznik do protokołu.
Zarząd  jednogłośnie  zdecydował  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.
Ad.5
Dyrektor Zespołu Szkół w Bielicach Stanisław Wojtasiński poinformował zebranych  o propozycji zakupu przez prywatnego inwestora budynków i gruntu ok.1,5 ha po ogrodnictwie. Dyrektor opowiada się za sprzedażą, ze względu na zły stan techniczny budynków oraz możliwość zatrudnienia w powstałym zakładzie dwudziestu osób. Inwestor chce kupić całość, jest tylko problem z lokatorem.
Starosta zobowiązał się zapoznać z sprawą szczegółowo przede wszystkim na jakich zasadach sprzedaż miała by się odbyć.
Dyrektor Zespołu Szkół w Bielicach Stanisław Wojtasiński wyjaśnił, że Zespół Szkół w Bielicach posiada grunty rolne w kilku miejscach na których szkolą się uczniowie ale znaczne oddalenie od szkoły wiąże się z pewnymi obawami szkolenia. W związku z tym zrodził się pomysł zamiany gruntów. Grunty przyległe do szkoły należą do Pana Widomskiego, który wyraża chęć zamiany. Dyrektor wstępnie rozmawiał już z naczelnikiem Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w przedmiotowej sprawie.
Zarząd wyraził zgodę na dalsze działania idące w kierunku zamiany gruntów.
Ad.6
Pełnomocnik Starosty ds. Unii Europejskiej Agata Białek przedstawiła informację o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację według załącznika do protokołu.
Zarząd  jednogłośnie  zdecydował  przekazać informacje pod  obrady  Rady  Powiatu.
Ad.7
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Urszula Michalak przedstawiła informację o stanie dróg powiatowych oraz wykonanie planu remontów i napraw  w 2005r. zgodnie z załącznikiem do protokołu.
Zarząd  jednogłośnie  zdecydował  przekazać informację pod  obrady  Rady  Powiatu.
Ad.8
Starosta przedstawił informacje o oświadczeniach majątkowych złożonych przez sekretarz powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób wydających decyzje w imieniu starosty i członków Zarządu Powiatu w Mogilnie, zgodnie z załącznikiem do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił pismo naczelnika Urzędu Skarbowego w Mogilnie oraz informacje dotyczącą złożonych oświadczeń majątkowych przez radnych, zgodnie z załącznikiem do protokołu.
Zarząd  jednogłośnie  zdecydował  przekazać informacje pod  obrady  Rady  Powiatu.
Ad.9
Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop przedstawił   projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie w sprawie  zabezpieczenia wekslowego dotyczącego programów stypendialnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", zgodnie z załącznikiem do protokołu. Projekt ten koryguje podjętą 9 września uchwałę  w powyższej sprawie.
Zarząd  jednogłośnie  zdecydował  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.
Ad.10
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu wyjaśnił, że regulamin wynagradzania i nagradzania nauczycieli jest co roku uchwalany przez radę po wcześniejszym zaopiniowaniu związków zawodowych nauczycieli. Regulamin obowiązuje do końca roku dlatego istnieje możliwość podjęcia go  na przełomie listopada i grudnia. Naczelnik nie widzi potrzeby zmian w regulaminie, jednak całą procedurę uchwalenia należy zachować.
Zarząd zaakceptował propozycję naczelnika i wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury.
Ad.11
Starosta przedstawił zebranym wniosek z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców w Strzelnie  w sprawie umorzenia zaległości  w opłatach za pobyt w placówce ucznia.
Skarbnik Karina Kostyra stwierdziła, że takich wniosków jest więcej i stara się rozeznać czy sprawy są wiarygodne oraz jakie są możliwości prawne umorzenia.
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu poinformował zebranych o możliwości zakupu samochodu do przewozu osób dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szerzawach. Samochód zostałby w 90% sfinansowany przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, 10% musi być udziału własnego. Wniosek do PFRON należy złożyć do 14 października br.
Zarząd wyraził zgodę na podjęcie działań związanych z zakupem samochodu.
Członek zarządu Jan Gwiazda zaapelował o zdjęcie znaku zakazu wjazdu, który jest umieszczony przy szpitalu. Usunięcie znaku nie będzie zagrażać ruchowi a pacjenci i tak łamią przepisy ponieważ z ciężko chorym trzeba podjechać bardzo blisko izby przyjęć.
Ad.12
Zarząd przyjął jednogłośnie protokół z ostatniego posiedzenia.
Ad.13
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2005-11-14 12:24:49
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2005-11-14 12:51:16
Ostatnia zmiana:2005-11-14 12:51:16
Ilość wyświetleń:798

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij