Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół nr XXXVIII/05 z dnia 09.09.2005r.


Protokół Nr  XXXVIII/05
sesji Rady Powiatu w Mogilnie,  odbytej w dniu 9 września 2005 r.
w Instytucji Kultury -Mogileńskim Domu Kultury w Mogilnie
w godzinach od 10.00 do  12.40

W sesji na 17 radnych udział wzięło 14 radnych czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Zaproszeni goście obecni na sesji  wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Kozłowska.


Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił następujący porządek obrad sesji:  
1. Otwarcie
a) stwierdzenie  kworum
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie  protokołów  z  XXXVI i XXXVII  sesji.
4. Interpelacje  i  zapytania  radnych.
5. Odpowiedzi  na  interpelacje.
6. Rozpatrzenie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2005r.
7. Przedstawienie informacji ekonomiczno -finansowej za I półrocze 2005r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
8. Przedstawienie sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatu Mogileńskiego w 2004r. oraz  w I półroczu 2005r.
9. Przedstawienie informacji Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2005r.
10. Przedstawienie analizy wyników egzaminów maturalnych, oraz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i wykonania planu remontu i inwestycji w placówkach oświatowych.
11. Podjęcie uchwały  w  sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r.
12. Podjęcie uchwały  w  sprawie zabezpieczenia wekslowego dotyczącego programów stypendialnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".
13. Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru banku prowadzącego obsługę budżetu powiatu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXXVII/239/05 Rady Powiatu w Mogilnie z 22 lipca 2005 r. określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
15. Podjęcie uchwały w  sprawie określenia warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
16. Podjęcie uchwały  w  sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
17. Sprawozdanie  Starosty  z  działalności  Zarządu  za  okres  międzysesyjny.
18. Wnioski  i  oświadczenia  radnych.
19. Zapytania  i  oświadczenia  radnych  gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
20. Odpowiedzi na wnioski  i  zapytania.
21. Wolne głosy  i  sprawy  różne.
22. Zakończenie.

Przewodniczący Rady W.Gałązka  wobec braku uwag poddał  pod głosowanie proponowany porządek obrad.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących porządek został przyjęty.
Na obrady przybyła radna Teresa Kujawa.

Ad.3
Do protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokół został przyjęty.
Do protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokół został przyjęty.

Ad.4
Radny Krzysztof Mleczko wystąpił z zapytaniem do dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie pani Urszuli Michalak w sprawie  ul.Cieślewicza w Strzelnie.
Co wpłynęło na  brak możliwości zatrzymywania się samochodów na tej ulicy? (w szczególności koło Banku Spółdzielczego i Urzędu Miejskiego). Radny zaobserwował, że zatrzymywanie pojazdów nie stwarzało zagrożenia w związku z tym  zaapelował o przywrócenie możliwości zatrzymywania się.
Radny zwrócił uwagę, na nieprawidłowe opuszczanie i podnoszenie sztandaru przez uczniów uczestniczących w pocztach sztandarowych. Dyrektorzy szkół powinni zwrócić na to uwagę.
Radny P.Konieczka wystąpił z zapytaniem do dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie pani Urszuli Michalak w sprawie drogi powiatowej w Zbytowie.
W roku bieżącym droga miała być utwardzana białym kamieniem, zapytał czy jest to  aktualne. Przy jakimkolwiek zdarzeniu ruch ciężarowy jest puszczany tą drogą, dlatego jest to ważne.

Ad.5
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie Janina Michalak stwierdziła, że ograniczenie zatrzymywania na ul. Cieślewicza w Strzelnie było i jest. Radny może nie zwrócił uwagi na dotychczasowe oznakowanie. Zakaz zatrzymywania się po prawej stronie przy banku  stoi w tym samym miejscu  w którym był, koniec zatrzymywania był przy przystanku autobusowym ale 15 metrów od słupka oznaczającego granice przystanku autobusowego jest zakaz zatrzymywania o tym mówią przepisy o ruchu drogowym. W następnej kolejności jest skrzyżowanie gdzie również nie jest zasadne aby pojazdy się zatrzymywały, dlatego też został przesunięty znak końca zakazu zatrzymywania się, który był umieszczony nieprawidłowo. Ponadto został zdjęty znak dotyczący przejazdu rowerowego ponieważ powodował tylko chaos. Po drugiej stronie ulicy również obowiązywał zakaz zatrzymywania się. Znak został przesunięty o 10 metrów  w związku z przejściem dla pieszych.
Odnośnie drogi prowadzącej przez Zbytowo, dyrektor wyjaśniła, że pobocze było uzupełnione i w chwili obecnej stan drogi pozwala na ruch jaki tam się odbywa. Droga nie nadaje się do kierowania przez nią ruchu krajowego.
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach Dariusz Chudzińki  zaprosił obecnych 10 września br.  na integracyjny piknik w Domu z okazji oddania do użytku kaplicy i windy.

Ad.6
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka oddał głos radnym w dyskusji nad rozpatrzeniem informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2005r.
Radna Teresa Kujawa zapytał czy Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przysłała już swoją opinię w przedmiotowej sprawie?
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra stwierdziła, że niestety opinia jeszcze nie wpłynęła. Jednocześnie zobowiązała się przekazać opinię radnym jak tylko zostanie ona przesłana przez RIO w Bydgoszczy.
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka stwierdził, że wszystkie komisje stałe rady pozytywnie zaopiniowały informację o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2005r.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka poddał pod głosowanie informację.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, informacja została przyjęta.

Ad.7
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka poprosił aby Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  przedstawił zebranym co dalej z Zakładem i jak wyglądają na dzień dzisiejszy procedury związane z wnioskiem dotyczącym oddłużenia szpitala.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie Jerzy Kriger uznał, że materiały dotarły do radnych  z dużym  wyprzedzeniem dlatego teraz chętnie odpowie na pytania i wyjaśni wszystkie wątpliwości.
Odnośnie pożyczki wyjaśnił, że pieniądze powinny być w terminie miesiąca od złożenia dokumentów. Terminy z bankiem są ustalone a materiały zostały przyjęte bez uwag.  W wrześniu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej otrzyma ok.1,3mln.zł. na zapłacenie pozwów  w Strzelnie i Mogilnie, dokumenty podpisało ok. 160 ludzi. Z wyliczeń wynika, że powinno się to zakończyć do kwietnia przyszłego roku a być może część pracowników otrzyma całe pieniądze jeszcze w tym roku. Odbył się cykl spotkań  z pracownikami w tej sprawie. Każda  ugoda musi być skserowana i dołączona do dokumentów bankowych jako dowód, że pieniądze trafiły do pracowników.
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka zapytał  czy  o aktualnej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej są poinformowane władze Strzelna  a w szczególności radni?
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie Jerzy Kriger zobowiązał się po podpisaniu umowy wystosować odpowiednie pismo do przewodniczącego rady. W tygodniku "Pałuki" ukazała się informacja o pomocy nocnej udzielanej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie osobom, które przepisały się do prywatnej przychodni. Zakład nie musi pomagać- wyjaśnił, ponieważ pieniądze na tych pacjentów zostały zabrane  w całości, nie ma zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia a aneks z przychodnią prywatną nie został jeszcze  podpisany.
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zaproponował aby taką informację przekazać również do pozostałych samorządów gminnych.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie informację ekonomiczno -finansową za I półrocze 2005r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących informacja została przyjęta.

Ad.8
Obrady opuścił radny J.Gwiazda.
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka otworzył dyskusję w temacie sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatu Mogileńskiego w 2004r. oraz  w I półroczu 2005r., dodał że Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zapoznał radnych z materiałem na posiedzeniach komisji.
W związku z powyższym poprosił o zadawanie pytań.
Do przedstawionych materiałów radni nie mieli uwag i zapytań.

Ad.9
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka otworzył dyskusję w temacie przyjęcia informacji Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2005r.
Do przedstawionych materiałów radni nie mieli uwag i zapytań.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących informacja została przyjęta.

Ad.10
Obrady opuścił radny Henryk Przybysz i Piotr Konieczka.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił analizę wyników egzaminów maturalnych, rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych oraz wykonanie planu remontu i inwestycji w placówkach oświatowych. Przypomniał radnym jakie inwestycje zostały zakończone, na czym polegały i jaki był ich koszt. W bieżącym roku jest przełom w pozyskiwaniu uczniów do szkół powiatowych- stwierdził. Po raz pierwszy  do szkół ponadgimnazjalnych, do klas pierwszych zostało przyjętych więcej uczniów niż to wynika z analizy. W szkołach są uczniowie spoza terenu powiatu. Rok szkolny 2005/2006 kosztować będzie ok.13,5mln.jednak jest mnóstwo niewiadomych łącznie z tym jak nauczyciele będą reagowali na wydłużenie możliwości przechodzenia na wcześniejsza emeryturę.
Wiceprzewodniczący Rady Leszek Nowacki zadał pytanie w sprawie możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę nauczycieli. Czy są zapewnione środki na odprawy?
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka stwierdził, że nie ma zapewnionych środków. Trudno jest nawet przewidzieć jak się to potoczy i jak problem zostanie rozwiązany w skali kraju.
Wiceprzewodniczący Rady Leszek Nowacki zapytał czy były przeprowadzane symulacje kosztów?
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka wyjaśnił, że na powyższy cel potrzebne by było ok.1 mln. zł. brak środków w  subwencji spowoduje braki w budżecie oświaty ok.700tys. przy założeniu, że w szkołach nie będzie remontów i inwestycji.
Na obrady powrócili radni Henryk Przybysz, Jan Gwiazda i Piotr Konieczka.
Wiceprzewodniczący Rady Leszek Nowacki zapytał o nabór nowych nauczycieli?
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka wyjaśnił, że będą problemy z pewnymi grupami nauczycieli np. uczących  fizyki.
Radna Teresa Kujawa stwierdziła, że wielu młodych ludzi chciało by się przekwalifikować. Uczelnie nie zastanawiają się nad potrzebami rynku pracy i dlatego niektórzy nie mają w ogóle szans na znalezienie pracy w Mogilnie.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka wyjaśnił, że problem jest z przedmiotami ścisłymi. Zaobserwować  go można według matur. Dobre wyniki są z przedmiotów humanistycznych a z ścisłych są słabsze, fizykę  w powiecie zdawało trzech maturzystów i około 50-60 osób matematykę. Maturzyści ci, są wypuszczani na "rynek uczelniany", niektórzy z nich nawet nie trafią na nauki ścisłe i nie ma kto wrócić do Powiatu. Tak się dzieje od dłuższego czasu. Na uczelniach nie ma naboru na ścisłe przedmioty a jeżeli są robione na siłę to okazuje się, że nie ma z kim pracować bo uczeń jest nieprzygotowany. Należało by kształcić ludzi w takich właśnie przedmiotach.
Radny Piotr Pieszak zaproponował aby pomóc finansowo studentom matematyki i fizyki pod warunkiem powrotu do Powiatu.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka stwierdził, że pomysł jest dobry np. z obowiązkiem trzy letniej pracy w Powiecie Mogileńskim jednak na dzień dzisiejszy Powiat  nie ma swoich pieniędzy na taki cel.
Starosta Mogileński Tomasz Barczak  poinformował, że Związek Powiatów Polskich czuwa nad tym aby dla nauczycieli, którzy chcą odejść na emeryturę znalazły się środki na odprawy.

Ad.11
Starosta Mogileński Tomasz Barczak stwierdził, że zbliża się koniec roku  i niektóre instytucje chcą wydać środki dlatego są zmiany w uchwale budżetowej. Jedna zmiana wiąże się z modernizacją dachu na budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Starosta poprosił  aby w tej sprawie głos zabrał Powiatowy Lekarz Weterynarii. Właściwa też była by przerwa w obradach sesji aby radni zapoznali się z tematem.
Powiatowy Lekarz Weterynarii Bartosz Winiecki zabrał głos w przedmiotowej sprawie. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mogilnie jest zarządcą posiadającym w trwałym zarządzie nieruchomość Skarbu Państwa jakim jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mogilnie, drugim zarządca działającym w imieniu Skarbu Państwa jest Powiatowy Urząd Prawy w  Mogilnie. Powiatowy Lekarz Weterynarii otrzymał określone środki i może zmodernizować dach  w 35%, w części ułamkowej w której posiada trwały zarząd, drugą instytucją jest Starosta Mogileński, trzecią osoba fizyczna, która posiada dwa mieszkania -Pan Ryszard Tyborski. Z racji trzech właścicieli, nie można założyć wspólnoty mieszkaniowej ani nie można wybierać inwestora strategicznego. Powiatowy Lekarz Weterynarii podjął się  koordynowania tych czynności i w porozumieniu z Starostą Mogileńskim wybrano dwóch oferentów. Kwota  dotycząca modernizacji dachu wynosi 36tys.zł.  z 22% podatkiem VAT, można jednak liczyć jednak na 2 tys. lub 3tys. obniżenia kosztów. Koszty przypadające dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w modernizacji dachu wyniosły by 11tys.zł. dla Starostwa Powiatowego niecałe 20tys.zł.  
Radna Teresa Kujawa zapytała czy prywatny właściciel będzie partycypował w kosztach modernizacji?
Powiatowy Lekarz Weterynarii Bartosz Winiecki stwierdził, że musi ponieważ to wynika z prawa budowlanego.
 
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka zgodnie z prośbą ogłosił piętnasto -minutową przerwę w obradach.
Po przerwie na obrady nie powrócił radny Piotr Konieczka (swoje wyjście usprawiedliwił u Przewodniczącego Rady).
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka poinformował, że po spotkaniu zaproponowano podjęcie w pkt.11 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na remont dachu nieruchomości oddanej w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Powiatu Mogileńskiego. §18 pkt.6 Statutu Powiatu Mogileńskiego dopuszcza w trakcie sesji wprowadzenie stosownej poprawki do porządku obrad. Wnioskodawcą jest Zarząd Powiatu.
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka w związku z powyższym zarządził głosowanie nad poprawką porządku obrad.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących poprawka została przyjęta.
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na remont dachu nieruchomości oddanej w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Powiatu Mogileńskiego.
Wobec braku uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.12
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił poprawiony projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r. oraz zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.13
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia wekslowego dotyczącego programów stypendialnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".
Wobec braku uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.14
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę budżetu powiatu.
Wobec braku uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.15
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały NrXXXVII/239/05 Rady Powiatu w Mogilnie z 22 lipca 2005 r. określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wobec braku uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.16
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poinformował, że po posiedzeniach komisji zaproponowano warunki płacy dla Powiatowego Rzecznika Konsumentów takie same jak poprzednio tzn.: wymiar czasu pracy - 1/3 etatu; miejsce wykonywania pracy - siedziba Starostwa Powiatowego w Mogilnie, ul. Narutowicza 1; wynagrodzenie zasadnicze wg XVI kategorii zaszeregowania w kwocie 620 zł; dodatek funkcyjny, wg stawki 6, w wysokości 20% najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatek za wysługę lat. 
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zapytał, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.17
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zapytał Panią Marię Huszcza -Winiecką czy wyraża zgodę na kandydowanie na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Pani Maria Huszcza- Winiecka wyraziła zgodę.
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zapytał, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Wobec braku uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Pani Maria Huszcza- Winiecka podziękowała radnym za wybór oraz poinformowała, że interesantów będzie przyjmować w każdy wtorek w godzinach od 11.00 do 15.00.

Ad.18
Do sprawozdania Starosty  z  działalności  Zarządu  za  okres  międzysesyjny uwag i zapytań nie było. Rada poprzez aklamację przyjęła sprawozdanie.

Ad. 19
Radny Krzysztof Mleczko  zapytał jeszcze raz Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie jak to się stało, że przez wiele lat nikt nie miał zastrzeżeń do ustawienia znaków na drodze  w Strzelnie. Znaki musiały być postawione zgodnie z przepisami, dzisiaj to nie spełnia warunków? Radny zapytał czy jest możliwość postawienia znaku warunkowego (15-20minut postoju).
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie Janina Michalak wyjaśniła, że bank ma swój parking a uwagi były tylko właścicieli sklepów w związku z tym, że klienci nie będą mogli podjechać pod sam sklep. Wyjaśniając dyrektor zaznaczyła, że czterdzieści lat temu był inny ruch na drodze i zwiększył się też ruch na drodze, która jest jedynym dojazdem do "Polo -Matketu", ponieważ jest zakaz wjazdu od strony drogi krajowej. Ludzie łamali przepisy, zatrzymywali się pomimo znaku zakazu zatrzymywania.  Zarząd Dróg Powiatowych tylko ustawia znaki a egzekwowanie ich należy do innych służb.

Ad.20
Nie zwrócono się z żadnymi zapytaniami i nie złożono oświadczeń radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.

Ad.21
Nie udzielono żadnych odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Ad.22
Radny Radosław Trepiński zwrócił się do radnych z wyjaśnieniem. Na stronie internetowej komitetu wyborczego pojawiła się informacja, że radny jest członkiem zarządu, jest to oczywiście nieprawda błąd został sprostowany a radny przeprosił za nieporozumienie.

Ad.23
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz. 12.40.
 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2005-11-14 12:18:54
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2005-11-14 12:22:37
Ostatnia zmiana:2005-11-14 12:22:37
Ilość wyświetleń:823

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij