Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół nr XXXVII/05 z dnia 22.07.2005r.

PROTOKÓŁ  Nr XXXVII/05
Z    SESJI  NADZWYCZAJNEJ  RADY POWIATU  W  MOGILNIE
W  ZESPOLE SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BIELICACH.
z  dnia   22 lipca  2005r. w  godz. 12.00 - 13.10

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław  Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
W sesji wzięło udział 17 radnych  co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Radni obecni na sesji wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Protokół spisali: Małgorzata Wilk i Anita Kozłowska.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
a) stwierdzenie  kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie  protokołu  z  XXXVI  sesji.
4. Interpelacje  i  zapytania  radnych.
5. Odpowiedzi  na  interpelacje.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie opinii do  projektu  programu  restrukturyzacyjnego Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie.
7. Podjęcie uchwały w  sprawie  określenia  zadań  na  których realizację  przeznacza  się  środki  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób   Niepełnosprawnych. 
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchylenia  Uchwały  Nr XXXVI/ 236/05  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  27  czerwca 2005r. w  sprawie  przekształcenia  Policealnego  Studium  Zawodowego  dla  Dorosłych  w  Mogilnie.
9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przekształcenia szkoły Zespół Szkół  Policealne  Studium  Zawodowe   w  Mogilnie.
10. Wnioski  i  oświadczenia  radnych.
11. Zapytania  i  oświadczenia  radnych  gminnych, wojewódzkich i     mieszkańców.
12. Odpowiedzi na wnioski  i  zapytania.
13. Wolne głosy  i  sprawy  różne.
14. Zakończenie.

 Ad.1
a) Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław  Gałązka stwierdził kworum na posiedzeniu Rady Powiatu w Mogilnie.

Ad.2

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka w imieniu Zarządu Powiatu zaproponował wprowadzenie do porządku obrad pkt.9 "Podjęcie uchwały w  sprawie  zmiany uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r".
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie Kazimierz Łaganowski zgłosił wniosek o wycofanie pkt 3 z proponowanego porządku obrad z powodu braku protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu w Mogilnie i nadanie nowej numeracji obrad począwszy od pkt 3  do 14.
Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał zmianę porządku obrad pod głosowanie.
W wyniku głosowania zmiany porządku obrad zostały przyjęte jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił poprawiony porządek obrad:

1. Otwarcie.
a) stwierdzenie  kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje  i  zapytania  radnych.
4. Odpowiedzi  na  interpelacje.
5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie opinii do  projektu  programu  restrukturyzacyjnego Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie.
6. Podjęcie uchwały w  sprawie  określenia  zadań  na  których realizację  przeznacza  się  środki  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób   Niepełnosprawnych. 
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchylenia  Uchwały  Nr XXXVI/ 236/05  Rady Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  27  czerwca 2005r. w  sprawie  przekształcenia  Policealnego  Studium  Zawodowego  dla  Dorosłych  w  Mogilnie.
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przekształcenia szkoły Zespół Szkół  Policealne  Studium  Zawodowe   w  Mogilnie.
9. Podjęcie uchwały w  sprawie  zmiany uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r.
10. Wnioski  i  oświadczenia  radnych.
11. Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i     mieszkańców.
12. Odpowiedzi na wnioski  i  zapytania.
13. Wolne głosy  i  sprawy  różne.
14. Zakończenie.

wobec braku uwag poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3
Radni nie zwrócili się z żadnymi interpelacjami i zapytaniami.

Ad.4
Nie udzielono żadnych odpowiedzi  na  interpelacje.

Ad.5
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie Jerzy Kriger powiedział, że jest już przygotowany projekt programu  restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w Mogilnie. Jednak nadal trwają dyskusje na ten temat, dochodzi też do różnych utarczek. Przypomniał jednak, że cała służba zdrowia "jedzie na tym samym wózku".
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Łaganowski otworzył plan restrukturyzacji  w punkcie "Projektowane Przedsięwzięcia" gdzie wskazane są zmiany w ramach wewnętrznej restrukturyzacji. W ostatnich naradach i posiedzeniach Wiceprzewodniczący nie mógł uczestniczyć, dlatego prosi o wyjaśnienia. W pkt. 2 - "zwiększenie sprawności organizacyjnej poprzez  zmianę  systemu pracy działu: księgowości, kadr ..." o co tu chodzi i co to daje w skutkach?- zapytał. Kolejne pytanie dotyczyło reorganizacji pracy oddziału chirurgicznego. Zapis ten dotyczy likwidacji ostrego dyżuru na sali operacyjnej tylko w czasie planowanych zabiegów. Co będzie z  nagłymi przypadkami? Zmiana organizacji pracy w izbie przyjęć, na czym ma polegać i co to daje? Wiceprzewodniczący poprosił również o wyjaśnienie kwestii urlopów o których mowa  w pkt.3.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie Jerzy Kriger powiedział, że restrukturyzacja będzie oceniana pod kątem  osiągnięć finansowych. Podstawą oceny restrukturyzacji będą więc nie kwestie organizacyjne a wyłącznie wskaźniki finansowe, jeżeli zawarte w programie restrukturyzacji założenia organizacyjne nie zostaną zrealizowane, bądź zostaną zmienione a zakład osiągnie założone wyniki finansowe, to wówczas ocena planu restrukturyzacyjnego będzie pozytywna. Nie zrealizowane  przedsięwzięcia organizacyjne nie mogą  być powodem do nie wydania decyzji o umorzeniu.
Odpowiadając na pytania stwierdził, że wszyscy mają wewnętrzną orientację  jak wygląda współpraca między SIM -em, kadrami i księgowością. Gdyby Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej byłoby stać  na  sprzężenie działów i wprowadzenie programu komputerowego, to usprawniłoby ich pracę. Punkt "Reorganizacja pracy oddziału chirurgicznego.." jest zacytowany z projektu złożonego przez ordynatora oddziału chirurgicznego. Sala operacyjna jest wykorzystywana w 13%. Z planu finansowego wynika jakie straty generuje oddział chirurgiczny oraz  położniczo -ginekologiczny  z uwagi na limit jaki można realizować wobec Narodowego Funduszu Zdrowia.
Nagłych przypadków jest znikoma ilość a tok postępowania jest oparty na standardach, na  procedurach. Pacjent z wypadku w Mogilnie jest zawożony na oddział ratunkowy, który mieści się w Inowrocławiu jednak wcześniej trafia do Strzelna, gdzie wykonuje się całą diagnostykę. Do Inowrocławia pacjent trafia z wynikami  ale koszty powstały w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilnie. W takim przypadku pacjent powinien trafić od razu na oddział ratunkowy, czyli do Inowrocławia. Wszystkie zawały i udary mózgu trafiają bezpośrednio do Bydgoszczy bo pacjent musi trafić na właściwy oddział.
Karetki obydwie są tak wyposażone, że w razie potrzeby pacjentów można transportować do Inowrocławia lub Bydgoszczy.
Dwa lata temu zostało wydane zarządzenie, które mówi, że personel sali operacyjnej powinien pracować na całym oddziale chirurgicznym. Sala operacyjna nie będzie zamknięta. W szpitalu na oddziałach pracują pielęgniarki przygotowane fachowo do pracy na sali operacyjnej, dlatego w każdym momencie jest ona gotowa do pracy. 
Zmiana organizacji pracy izby przyjęć - patrząc na ilość przyjęć, które odbywają się w nocy na oddział wewnętrzny, tytułem próby zlikwidowano dyżur pielęgniarski. Gdy jest potrzeba, rozmowy telefoniczne łączone są z pielęgniarkami na innych oddziałach, jest też pielęgniarka zatrudniona jako dyspozytorka. W sąsiednich szpitalach dzieje się podobnie, właśnie w ramach oszczędności.
Z uwagi na sytuacje jaka panuje w służbie zdrowia, zaplanowano dla średniego personelu na wszystkich oddziałach po dwa tygodnie urlopu. Nie jest to pod przymusem, personel może być przesunięty do pracy na innym oddziale. Obecnie urlopowany jest oddział wewnętrzny w Mogilnie, kolejno oddział wewnętrzny w Strzelnie, ginekologiczny (dot. planowanych zabiegów). Na czas urlopu oddziału chirurgicznego dyżur będzie pełnił oddział chirurgii w Inowrocławiu. Pacjent wymagający hospitalizacji będzie przyjęty w Strzelnie, jednak nie będą przyjmowani pacjenci do diagnozy.
Przedstawiciel Związków Zawodowych  Zbigniew Trzosek w imieniu Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz z upoważnienia Zarządu Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Związku Zawodowego  Pracowników Administracyjno - Technicznych  poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu programu restrukturyzacji na zasadzie restrukturyzacji finansów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  dający  możliwość w przyszłości zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na dobrych warunkach tj.3% z możliwością umorzenia 50%. To jest "deska ratunku" dla zakładu, pracowników i społeczeństwa -potencjalnych pacjentów placówek. Zadawala fakt, że duża cześć pożyczki przeznaczona jest na zobowiązania należne pracownikom. Dzięki opinii specjalisty wiadomo, że ten autorski projekt jest opracowany fachowo i precyzyjnie oraz daje realną możliwość realizacji zawartych w nim zadań. Przedstawiciel związków zawodowych  Zbigniew Trzosek podziękował dyrektorowi, który kosztem swojego zdrowia i z pełnym zaangażowaniem czasu realizuje program,  ratując wspólne dobro jakim jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.  Podziękował również Zarządowi Powiatu w Mogilnie i Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za zrozumienie problemów służby zdrowia. Związki mają nadzieję, że radni pozytywnie zaopiniują projekt restrukturyzacji a  w przyszłości poręczą pożyczkę. Tylko taka postawa i takie działanie może uratować zakład, który jest jednym z większych w powiecie, zatrudniającym czterystu pracowników. Związki Zawodowe martwi fakt negacji  przez OPZZ "Solidarność" wszystkich pozytywnych działań dyrekcji zakładu, Starostwa Powiatowego w Mogilnie  oraz pozostałych organizacji związkowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie. OPZZ "Solidarność" przedstawia poczynania zakładu w innym świetle i interpretując działania "jak im się podoba", skłócając przy tym załogę. Trudnym zadaniem jest pokierowanie wszystkiego na właściwe tory. Załoga  powinna zrozumieć  niecne działania kilku osób, które godzą w interes zakładu, pracowników i powinni odstąpić od tego typu działań i podejmowania nieprzemyślanych  kroków (min. wmawianie załodze, że będą zamykane szpitale, że pożyczka będzie spłacana z  kieszeni pracowników itp.).
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Łaganowski poprosił aby zabrał głos Przewodniczący Zarządu Powiatu w Mogilnie, przedstawiając stanowisko  w sprawie planu restrukturyzacji.
Przewodniczący Zarządu Powiatu w Mogilnie, Starosta Tomasz Barczak wyjaśnił, że po wielu dyskusjach Zarząd popiera zaciągnięcie pożyczki. W ten sposób  zostaną zaspokojone potrzeby pracowników i zakładu.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami, za 0 przeciw i przy 1 głosie wstrzymującym Uchwała została przyjęta.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie Jerzy Kriger w imieniu pracowników i pacjentów podziękował za (prawie) jednomyślność w głosowaniu. 

Ad.6
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia  zadań  na  których realizację  przeznacza  się  środki  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób   Niepełnosprawnych. 
Wobec braku uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.7
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały w sprawie uchylenia  Uchwały  Nr XXXVI/ 236/05  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  27  czerwca 2005r. w  sprawie  przekształcenia  Policealnego  Studium  Zawodowego  dla  Dorosłych  w  Mogilnie.
Wobec braku uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.8
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały w sprawie przekształcenia szkoły Zespół Szkół  Policealne  Studium  Zawodowe   w  Mogilnie.
Wobec braku uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.9
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła zmiany dotyczące uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r. Zaplanowane środki dotyczą inwestycji  w Bielicach w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły i prawdopodobnie do dnia uregulowania należności nie wpłyną środki na konto Powiatu, dlatego też Zarząd proponuje przesunąć środki z rezerwy celowej oświatowej na w/w  zadanie (dot. docieplenia budynku w szkole w Bielicach). Z informacji Urzędu Marszałkowskiego wynika, że w najbliższym czasie środki nie zostaną przekazane i trudno jest określić termin wpływu kolejnej kwoty. W związku z powyższym Zarząd proponuje w ten sposób zabezpieczyć środki na zapłatę faktury.
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zadał pytanie, czy Radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r.
Wobec braku uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.10
Wicestarosta Przemysław Zowczak zabrał głos w sprawie zaciągnięcia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie. Zaznaczył, że jest orędownikiem zaciągnięcia pożyczki, która jest szansą wyprowadzenia zakładu na prostą. Rada jest po głosowaniu i czeka teraz na pozytywną opinię organu restrukturyzacyjnego. Praca dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie  dopiero się zaczyna, to jest dopiero etap wstępny. Do teraz  najważniejsze było określenie parametrów efektów finansowych, od tego momentu najważniejsze będzie wymyślenie sposobów, które pozwolą dojść do założonych efektów finansowych. Należy zacząć rozmawiać o założeniach zapisanych w planie restrukturyzacyjnym SPZOZ i zastanowić się co zrobić aby uzyskać efekty finansowe. Wicestarosta zaapelował do dyrektora Jerzego Krigera jako dysponenta planu restrukturyzacji, aby udostępnił Radnym potrzebne części z planu restrukturyzacji. Pewne dane nie mogą wyjść na zewnątrz ale Wicestarosta jest przekonany, że można to zrobić w inny sposób i Radni będą mieli możliwość uzyskania pewnych interesujących fragmentów.

Ad.11
Radny Radosław Trepiński jako mieszkaniec gminy skierował pytanie do Radnej Sejmiku Pani Marii Kurnatowskiej. Co dzieje się w sprawie 19,5mln. złotych dla gminy?

Ad.12
Radna Sejmiku Kujawsko -Pomorskiego Maria Kurnatowska odpowiedziała, że na 26 lipca jest zwołane posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego, który układa listę priorytetów. Po tej dacie  musi zebrać się Zarząd Województwa, który zatwierdzi powyższe ( ma na to 7 dni). Ostateczne rozstrzygnięcie będzie na początku sierpnia. Z żalem stwierdziła, że nie podpisanie umowy spowodowało straty ok.30% dla całego województwa.

Ad.13
Nie było wolnych głosów i nie poruszano spraw różnych.

Ad.14
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz. 13.10.
 
 

  

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2005-09-19 13:12:52
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2005-09-19 14:13:59
Ostatnia zmiana:2005-09-19 14:13:59
Ilość wyświetleń:684

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij