Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr XXXVI/05 z dnia 27.06.2005r.

PROTOKÓŁ  Nr XXXVI/05
Z    SESJI    RADY POWIATU  W  MOGILNIE
W  INSTYTUCJI KULTURY - MOGILEŃSKIM DOMU KULTURY W MOGILNIE, UL. RYNEK 10.
z  dnia   27 czerwca  2005r. w  godz. 10.00 - 14.00

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław  Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
W sesji wzięło udział 17 radnych  co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Radni obecni na sesji wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Protokół spisali: Małgorzata Wilk i Paweł Pollak.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
a) stwierdzenie  kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie  protokołu  z  XXXV  sesji.
4. Interpelacje  i  zapytania  radnych.
5. Odpowiedzi  na  interpelacje.
6. Informacja  o  stanie  środowiska  Województwa  Kujawsko - Pomorskiego  w  2004 roku.
7. Informacja   o  stanie  rolnictwa  w  Powiecie  Mogileńskim.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na  rok 2005.
9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyznania  pierwszeństwa  w  nabyciu  lokali  użytkowych  stanowiących  garaże  lub  budynki  gospodarcze ich  najemcom  lub  dzierżawcom.
10. Podjęcie  uchwały w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie  na  rzecz  Gminy  Mogilno  darowizny  nieruchomości  wchodzącej  w  skład  zasobu  nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego.
11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powołania  członka  Rady  Społecznej  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie.
12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  odwołania  Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów.
13.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przekształcenia  Specjalnego  Ośrodka   Szkolno - Wychowawczego dla  Chłopców z  Zaburzonym  Zachowaniem  im. Św. Jana  Bosko w  Strzelnie.
14.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przekształcenia  Policealnego  Studium  Zawodowego  dla Dorosłych  w  Mogilnie.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowo-ekonomicznego z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2004 i I kwartał br.
16.Sprawozdanie  Starosty  z  działalności  Zarządu  za  okres  międzysesyjny.
17.Wnioski  i  oświadczenia  radnych.
18.Zapytania  i  oświadczenia  radnych  gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
19.Odpowiedzi na wnioski  i  zapytania.
20.Wolne głosy  i  sprawy  różne.
21.Zakończenie.

Ad.1
a) Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław  Gałązka stwierdził kworum na posiedzeniu Rady Powiatu w Mogilnie.

Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zaproponował na wniosek Zarządu zdjęcie z porządku obrad:
punktu 15 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany  Uchwały  Nr XXXII/206/05  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  25 lutego  2005 roku  w  sprawie  określenia  zadań  na  których  realizację  przeznacza  się  środki  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych.
W wyniku głosowania 15 głosami za (radni: Piotr Pieszak i Krzysztof Mleczko opuścili salę obrad) zmiana porządku obrad została przyjęta.
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zaproponował na wniosek Zarządu wprowadzenie do porządku obrad:
projekt uchwały w  sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowo - ekonomicznego z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2004 i I kwartał br.
Wprowadzony projekt uchwały zastąpi w punkcie 15 zdjęty projekt uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał zmianę porządku obrad pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za (radni: Piotr Pieszak i Krzysztof Mleczko opuścili salę obrad) zmiana porządku obrad została przyjęta.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił  porządek obrad.
Wobec braku uwag poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za (radni: Piotr Pieszak i Krzysztof Mleczko opuścili salę obrad)  porządek został przyjęty.

Ad.3
Do protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 15 głosami za (radni: Piotr Pieszak i Krzysztof Mleczko opuścili salę obrad) protokół  z poprzedniej  sesji Rady Powiatu został  przyjęty.

Ad.4
Radni nie zwrócili się z żadnymi interpelacjami i zapytaniami.

Ad.5
Nie udzielono żadnych odpowiedzi na interpelacje.

Ad.6
Pan Jacek Goszczyński powiedział, że informacja o stanie środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego powstaje w oparciu o badania przeprowadzone przez Państwowy Monitoring Środowiska. Są one prowadzone od 30 lat z różnym natężeniem. Badane są najważniejsze czynniki środowiska naturalnego. Badania te oparte są również na pracy Inspektoratu Środowiska, zwłaszcza jeśli chodzi o stan powietrza atmosferycznego. Są one praktycznie w całości finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Pan Jacek Goszczyński przedstawił najważniejsze zadania Państwowego Monitoringu Środowiska. Przybliżył stan powietrza atmosferycznego w Województwie Kujawsko-Pomorskim, na które niekorzystnie wpływają zanieczyszczenia emitowane przez zakłady przemysłowe i komunalne. Sporządzony bilans zanieczyszczeń emitowanych z ok. 390 zakładów przemysłowych pokazał, że z kręgu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prowadzone są zanieczyszczenia stanowiące ok. 4% globalnej emisji zanieczyszczeń, wprowadzanych do powietrza przez wszystkie województwa. Badania te stawiają Województwo Kujawsko-Pomorskie na 7 miejscu, jeżeli chodzi o ogólna kondycję powietrza. Został także przedstawiony stan powietrza w powiecie Mogileńskim, charakteryzujący się niskim poziomem zanieczyszczeń. Pan Jacek Goszczyński wspomniał o kosztownym Programie Ochrony Powietrza, który dotychczas został podjęty w Bydgoszczy. Kolejne informacje podane przez Pana Jacka Goszczyńskiego dotyczyły wód powierzchniowych. Zmiana trzystopniowej klasy oceny wód powierzchniowych i podziemnych - przejście na pięciostopniową skalę dostosowaną do wymogów Unii Europejskiej. Pan Goszczyński przedstawił problem jezior w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Najczęściej badanym jeziorem było Jezioro Mogileńskie, utrzymujące od lat wody pozaklasowe. Następnym elementem zanieczyszczeń środowiska opisanym przez Pana Jacka Goszczyńskiego był narastający hałas, wynikający głównie ze wzrostu intensywności ruchu pojazdów.
Po przekazaniu informacji Pan Jacek Goszczyński zwrócił się do radnych o pytania.
Pierwsze pytanie zadał radny Radosław Trepiński, wspominając sesję ubiegłoroczną, na której radni otrzymali podobny materiał. Radny Radosław Trepiński powiedział, że proces rekultywacji Jeziora Mogileńskiego, przeprowadzony w roku ubiegłym, przebiegał w odwrotnym kierunku od zamierzonego. W związku ze wspomnianym przez Pana Jacka Goszczyńskiego monitoringiem jezior w Województwie Kujawsko-Pomorskim, ze szczególnym naciskiem na Jezioro Mogileńskie, pytanie radnego Radosława Trepińskiego dotyczyło perspektyw dla tegoż jeziora.
Kolejne pytanie wyszło od radnego Rafała Giemzy. Dotyczyło informacji znajdujących się w opracowaniu o stanie środowiska w Województwie Kujawsko-Pomorskim, przekazanym radnym. Związane to było z zasalaniem jezior na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Radny pytał, czy Jezioro Mogileńskie znajduje się wśród siedmiu jezior, które na przestrzeni lat 1993-1997 oraz 2000-2004 były dwukrotnie zasalane, a stan czystości ich wód się pogorszył. Radny Rafał Giemza zapytał też, czy rzeka Panna była monitorowana na przestrzeni kilku ostatnich lat.
W odpowiedzi na zadane pytania Pan Jacek Goszczyński powiedział, że zdaje sobie sprawę, iż informacje przez niego podane dotyczą ogólnie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, natomiast zapotrzebowanie samorządów lokalnych dotyczy głównie informacji o poszczególnych powiatach. Ze względu na dużą ilość powiatów na terenie naszego województwa, nie ma możliwości przygotowania szczegółowych informacji dla 23 powiatów. Pan Goszczyński przeszedł do tematu Jeziora Mogileńskiego. Powiedział, że na dobrą sprawę w związku z procesem rekultywacji nic się nie zmieniło. Pozytywnym elementem było usunięcie ok. 30 000 m3 osadu. Problemem nękającym Jezioro Mogileńskie jest ciągłe odprowadzanie ścieków sanitarnych do jego wód. Z tego też powodu jezioro jest skazane na stan, w którym funkcjonuje. Przy współczesnych technikach stosowanych zarówno w Polsce, jak i w Europie oraz przy możliwych nakładach finansowych, należy zrobić wszystko , by odciąć potencjalne źródła zanieczyszczeń, które się dostają do jeziora, tak aby jego stan w miarę ustabilizować. Pan Jacek Goszczyński dodał, że stan Jeziora Mogileńskiego w części południowej jest lepszy.
Z następnym pytaniem zwrócił się radny Kazimierz Łaganowski. Wspomniał, że w ostatniej dekadzie stan jeziora ulegał wielu zmianom. I faza, tj. rekultywacja, przyczyniła się do poprawy stanu wód jeziora. Jednak po zaprzestaniu tych działań stan jeziora znacznie się pogorszył. Wiceprzewodniczący Kazimierz Łaganowski zapytał, czy jest możliwa stabilizacja i jakie w związku z tym działania powinno podjąć Mogilno. Druga sprawa dotyczyła likwidacji kotłowni, co miałoby zmniejszyć hałas i zanieczyszczenie powietrza.
Pan Jacek Goszczyński w odpowiedzi na pytanie Wiceprzewodniczącego Kazimierza Łaganowskiego powiedział, że przed podjęciem jakichkolwiek zabiegów rekultywacyjnych, należy sprawdzić przykładowe wyniki działań tych zabiegów. Dotychczas nie znaleziono zadowalających metod walki ze złym stanem jeziora. Jest to problem ogólnopolski. Większość rekultywacji na terenie Polski wyglądała tak, że zgłaszały się firmy gwarantujące osiągnięcie oszałamiającego sukcesu w ciągu roku. Niestety efekty tych rekultywacji były wręcz odwrotne. Kolejnym punktem rozmowy było zanieczyszczenie powietrza pyłem. Pan Goszczyński wspomniał o wyznaczonych w 2001r. tzw. "marginesach tolerancji", które spowodowały, że skala dopuszczalnych zanieczyszczeń była stosunkowo niska i z roku na rok ulegała obniżeniu, aż do 2004r., kiedy marginesy tolerancji zniknęły. Na terenie Mogilna poziom pyłu mierzony jest starymi metodami, co nie daje gwarancji sukcesu pomiaru. Przykładowo: mierzone zanieczyszczenia starymi metodami wykazywały poziom bezpieczny, a w momencie uruchomienia nowoczesnego próbnika do analizy pyłu zawieszonego, okazało się przekroczenie bezpiecznego poziomu.
Kolejne pytanie wyszło od radnego Piotra Konieczki: czy na naszym terenie znajdują się fermy produkcyjne i czy wydajecie na takie fermy pozwolenia?
Pan Goszczyński odpowiedział, że na terenie naszego województwa nie ma pozwolenia na prowadzenie działalności żadna ferma produkcyjna. Z tego względu zostanie wstrzymana działalność kilku takich obiektów. Fermy produkcyjne podlegają pozwoleniom Inspektoratu.
Radny Radosław Trepiński zapytał, czy na sesję został zaproszony Szef Wydziału Ochrony Środowiska Gminy Mogilno, gdyż radnego interesowałby głównie proces rekultywacji, m.in. jakie podjęto przy tym środki, czy to było monitorowane.
Wiceprzewodniczący Nowacki odpowiedział, że Burmistrz był zaproszony na sesję oraz poinformowany o jej tematyce, jednak nie wydelegował żadnego ze swoich przedstawicieli. Wiceprzewodniczący Leszek Nowacki powiedział, że na Sesji Rady Miejskiej poruszy problem rekultywacji, z jakim zwrócił się radny Trepiński.
Wiceprzewodniczący Leszek Nowacki udzielił głosu Pani Wójt Gminy Dąbrowa, Barbarze Łagowskiej. Pani Wójt poruszyła sprawę bezprawnego składowania śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Zadała pytanie, jakie są konsekwencje dla obywatela, który nie chce się podporządkować składując odpadki w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Kolejne pytanie dotyczyło zanieczyszczenia terenów wiejskich.
Pan Goszczyński zaproponował Pani Wójt o zwrócenie się z pierwszym pytaniem do pań  z Wydziału Inspekcji, które przeszły szczegółowe szkolenie z zakresu obowiązujących przepisów. Co do drugiego zagadnienia Pan Goszczyński powiedział, że niestety problem ten wiąże się przede wszystkim z wydatkami. Jeżeli nie włoży się w zanieczyszczony teren pewnych funduszy, to stan środowiska będzie taki jaki jest. Większość zanieczyszczeń pochodzi w mniejszym stopniu z produkcji rolnej, natomiast w ponad 60% z nieposiadania odpowiedniej infrastruktury w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. Gminy chcąc przyciągnąć turystów musza się z takimi wydatkami liczyć.
Wiceprzewodniczący Leszek Nowacki zwrócił się z prośbą o kolejne pytania, czy też uwagi dotyczące przekazanej informacji o stanie środowiska w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
W związku z brakiem pytań, podziękował Panu Jackowi Goszczyńskiemu za wypowiedź.
W wyniku braku sprzeciwów do informacji (stanowiącej załącznik do protokołu) została ona przyjęta przez radę.

Ad.7
Informacje o stanie rolnictwa, stanowiące załącznik do protokołu, przedstawił Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Budownictwa, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Andrzej Stachowiak. Tematem przewodnim była ocena skutków integracji Polski z Unią Europejską dla rolnictwa i obszarów wiejskich. Pan Stachowiak powiedział, że przystąpienie Polski do UE oznaczało dla polskiego rolnictwa istotną zmianę ekonomicznych warunków produkcji i rewolucję instytucjonalną: zmieniły się sposoby wspierania tego sektora, zaczęły obowiązywać inne zasady interwencji i skupu, pojawiły się nowe instrumenty wspierające modernizację gospodarstw, zniesione zostały bariery w handlu zagranicznym produktami                      rolno-spożywczymi z krajami UE. Okres, jaki upłynął od wstąpienia Polski w progi UE, nie uprawnia do wysuwania jednoznacznych wniosków co do wpływu mechanizmów Wspólnej Produkcji Rolnej i funduszy strukturalnych na rolnictwo i wieś. Ocena pierwszych skutków integracji, formułowana na podstawie znacznych już efektów, musi być ograniczona, wyrywkowa i ostrożna, a wnioski z niej wynikające należy weryfikować w miarę pojawiania się nowych zdarzeń i kolejnych informacji. Pan Stachowiak przedstawił wstępne wyniki wejścia Polski do UE. W badaniach tych oparto się o modelowy charakter analizowanych gospodarstw, co oznaczało posługiwanie się danymi normatywnymi lub uśrednionymi oraz  przyjęcie wielu założeń. Analizą objęto gospodarstwa o różnej powierzchni, poziomie intensywności i kierunkach produkcji. Najbardziej na tym skorzystały gospodarstwa o wysokim poziomie intensywności produkcji zwierzęcej. Jeśli chodzi o nasz powiat to sytuacja rolnictwa jest niejednoznaczna, choć zauważono pewne symptomy poprawy. Podsumowując Pan Andrzej Stachowiak posłużył się pytaniem: czy po roku członkostwa Polski w UE można jednoznacznie stwierdzić, iż poprawiła się sytuacja większości gospodarstw rolnych?
Wiceprzewodniczący Nowacki zwrócił się do radnych o pytania. Wobec braku pytań poprosił Pana Kowalskiego, Prezesa PZZ Kruszwica, o zabranie głosu w sprawie skupu zbóż.
Pan Kowalski powiedział, że po raz pierwszy została zebrana rekordowa ilość zbóż, mianowicie ok. 30 mln ton.  Firma PZZ Kruszwica w roku 2004 chciała zakupić ok.35 tys. ton, jednak nie było dostaw zboża. Dlatego trzeba było kupić z dobrych firm niedaleko Gniezna 9 tys. ton, ze względu na niewykorzystany kredyt preferencyjny. Prezes Kowalski ma nadzieje na pozyskanie sojuszników do stałej współpracy. Pan Kowalski powiedział też, że ok. 4 mln. ton zboża jest w zapasie, z tego 1 mln znajduje się w Agencji Rynku Rolnego, 3mln w obrocie krajowym, w różnych poziomach własności. Pan Kowalski zadaje pytanie, czy jest to dużo, czy mało. Z pewnością dużo, jednak koszty związane ze sfinansowaniem tych zapasów są także spore. Znane są prognozy przyszłoroczne związane ze skupem zbóż, które zakładają, że poziom może być niższy od tego w 2004r. (ok. 27 mln ton). Będzie to kolejny rok nadwyżkowy. Poziom cen kształtujący się na rynku wynosi 360-370 zł + VAT. Nie jest on zadawalający dla biednych przetwórców. Spowodowało to też, że przetwórca sprzedawał 40% taniej niż w roku ubiegłym do miesiąca września. Firma PZZ Kruszwica zamierza skupić 20 tys. ton pszenicy, 2,5 tys. ton żyta, 600 ton jęczmienia, 3 tys. ton owsa. Pan Prezes Kowalski poprosił też o wsparcie Radę Powiatu i Gminy o kredyty preferencyjne.
Wiceprzewodniczący Leszek Nowacki zwrócił się z prośbą do Pani Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Elżbiety Ilskiej, o zabranie głosu.
Pani Ilska powiedziała, że to, co inni uznawali za rzecz niemożliwą, stało się rzeczywistością. Rolnicy otrzymali dopłaty (kwota 21 mln). Kolejną rzeczą, która w najbliższej przyszłości miałaby być realizowana, jest wsparcie gospodarstw niskotowarowych. Złożono 114 wniosków, na kwotę 142 500 euro rocznie. Pani Ilska powiedziała, że największym zainteresowaniem cieszył się projekt "Ochrona gleb i wód", gdzie zebrano 66 wniosków. Objęto tym programem 765 ha, najwiecej w Gminie Mogilno.
Radna Janina Baranowska zwróciła się do Pani Elżbiety Ilskiej z pytaniem o wnioski na płyty gnojowe. Pani Baranowska pytała, czy wszystkie wnioski złożone przez rolników zostały rozpatrzone, ponieważ cieszą się dużym zainteresowaniem.
Pani Ilska w odpowiedzi powiedziała, że program ten przeszedł najśmielsze oczekiwania. Został uruchomiony 22 lutego, natomiast 23 marca otrzymano informacje, że pieniądze przeznaczone na ten program na lata 2004-2005 zostały wyczerpane.
Nastepnie zabrał głos Pan Jan Michałowski. Powiedział, że nie ma zastrzeżeń, co do działalności Biura Powiatowego Agencji, czy też do Pani Kierownik, jednak problem tkwi w rentach, na które czekają rolnicy od 4-5 miesięcy. Z tego względu rolnicy rozważają skierowanie sprawy do sądu i wystąpienie o odsetek karny. Miało to być ułatwieniem startu młodym rolnikom, a jednak wyniknęły pewne problemy.
Pani Ilska odpowiedziała, że wszystkie zaległe wypłaty rent strukturalnych zostaną przelane na konta ubiegających się rolników do końca czerwca. Co do młodych rolników, są konkretnie określone warunki rozporządzenia związane z wypłatą środków, tzn.: musi to być rolnik prowadzący gospodarstwo wielkości co najmniej 1 ha, przejęcie gospodarstwa musiało nastąpić nie później, jak w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Nie ma też najmniejszego znaczenia, czy rolnik ma 10 ha, czy 2 ha, czy jest pracownikiem Agencji, czy nie. Każdy rolnik ma równe prawa.
Wiceprzewodniczący Leszek Nowacki podziękował za udział w dyskusji na temat rolnictwa i poprosił radnych o przyjęcie do wiadomości informacji o stanie rolnictwa w Powiecie Mogileńskim.
W wyniku braku jakichkolwiek zastrzeżeń informacja została przyjęta.

Ad.8
Wiceprzewodniczący Leszek Nowacki poprosił Panią Skarbnik Karinę Kostyrę o przedstawienie zmian w projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2005. Pierwsza poprawka dotyczyła przychodów i wydatków własnych, co oznacza zwiększenie o 8 tys. złotych środków, które otrzymano z darowizny, a przeznaczono na ocieplenie szkoły. Kolejna sprawa związana jest ze stypendiami uczniowskimi. Pani Skarbnik poprosiła o przesunięcie środków z § 417 na § 421. Wiceprzewodniczący poprosił Pana Radcę Manikowskiego o wyrażenie opinii na temat sposobu poddania poprawek pod głosowanie. Pan Manikowski zdecydował, że najpierw należałoby przegłosować poprawkę, a następnie cały tekst uchwały z uwzględnieniem w/w poprawki.
Pani Skarbnik zastała poproszona o wyartykułowanie poprawki I zamieszczonej w § 3.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki poddał I poprawkę pod głosowanie.
W wyniku glosowania 14 głosami za (radni: Teresa Kujawa, Wiesław Gałązka i Piotr Konieczka 0opuścili salę obrad) poprawka została przyjęta.
Pani Skarbnik wyartykułowała treść II poprawki pomiędzy poszczególnymi paragrafami, mianowicie z § 417 na § 421.
Wiceprzewodniczący Leszek Nowcki poddał II poprawkę pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za (radni: Teresa Kujawa, Wiesław Gałązka i Piotr Konieczka opuścili salę obrad) poprawka została przyjęta.
Pani Skarbnik Karina Kostyra odczytała całość uchwały, a Wiceprzewodniczący Leszek Nowacki poddał ją pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za (radni: Teresa Kujawa, Wiesław Gałązka i Piotr Konieczka opuścili salę obrad) Uchwała została przyjęta.

Ad.9
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki zadał pytanie, czy radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały w sprawie przyznania  pierwszeństwa  w  nabyciu lokali użytkowych  stanowiących  garaże  lub  budynki  gospodarcze ich  najemcom  lub  dzierżawcom.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za (radni: Teresa Kujawa, Wiesław Gałązka i Piotr Konieczka opuścili salę obrad) Uchwała została przyjęta.

Ad.10
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki zadał pytanie, czy radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Mogilno darowizny nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za (radni: Teresa Kujawa, Wiesław Gałązka i Piotr Konieczka opuścili salę obrad) Uchwała została przyjęta.

Ad.11
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki zadał pytanie, czy radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały w sprawie powołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
Radny Jan Gwiazda zadał pytanie, czy Pan Wójt Gminy Jeziora Wielkie Marek Maruszak wyraża zgodę na przejęcie funkcji członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie. Pan Maruszak wyraził zgodę.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 13 głosami za (radni: Teresa Kujawa, Wiesław Gałązka, Piotr Konieczka i Radosław Trepiński opuścili salę obrad) Uchwała została przyjęta.

Ad.12
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki zadał pytanie, czy radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Wiceprzewodniczący w imieniu Rady Powiatu podziękował Pani Rzecznik za współpracę.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 13 głosami za (radni: Teresa Kujawa, Wiesław Gałązka, Piotr Konieczka i Radosław Trepiński opuścili salę obrad) Uchwała została przyjęta.

Ad.13
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki zadał pytanie, czy radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Chłopców z Zaburzonym Zachowaniem im. Św. Jana Bosko w Strzelnie.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie poprosił Pana Naczelnika Andrzeja Konieczkę o bliższe przedstawienie głównych założeń w/w uchwały. Pan Konieczka powiedział, że do 31 sierpnia 2006 r. zamierza się przekształcić  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Chłopców z Zaburzonym Zachowaniem im. Św. Jana Bosko w Strzelnie w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców. Pan Andrzej Konieczka poprosił o dokonanie poprawek  w załączniku do w/w uchwały, tj. w Statucie.
I poprawka dotyczyła wykreślenia załącznika do Statutu Młódzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców w Strzelnie, o tytule: Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum Specjalnego w Strzelnie przy ul. Kościuszki 15.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki poddał I poprawkę pod głosowanie.
W wyniku glosowania 14 głosami za (radni: Teresa Kujawa, Wiesław Gałązka i Piotr Konieczka opuścili salę obrad) poprawka została przyjęta.
Poprawka II dotyczyła  § 5 ust. 2 na str. 3 w Statucie.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki poddał II poprawkę pod głosowanie.
W wyniku glosowania 14 głosami za (radni: Teresa Kujawa, Wiesław Gałązka i Piotr Konieczka opuścili salę obrad) poprawka została przyjęta.
III poprawka dotyczyła skreślenia punktów 8 i 9 w  § 31 ust. 3 str. 9 w Statucie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki poddał III poprawkę pod głosowanie.
W wyniku glosowania 14 głosami za (radni: Teresa Kujawa, Wiesław Gałązka i Piotr Konieczka opuścili salę obrad) poprawka została przyjęta.
IV poprawka dotyczyła § 32 ust.7 punkt 1 Statutu.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki poddał IV poprawkę pod głosowanie.
W wyniku glosowania 14 głosami za (radni: Teresa Kujawa, Wiesław Gałązka i Piotr Konieczka opuścili salę obrad) poprawka została przyjęta.
Poprawka dotyczyła § 41 punkt 1 podpunkt 4 (zamiast słowa "statutach", słowo "statucie").
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki poddał V poprawkę pod głosowanie.
W wyniku glosowania 14 głosami za (radni: Teresa Kujawa, Wiesław Gałązka i Piotr Konieczka opuścili salę obrad) poprawka została przyjęta.
VI poprawka dotyczyła § 41 ust. 2 punkt 10 (zamiast słowa "internacie", słowo "ośrodku").
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki poddał VI poprawkę pod głosowanie.
W wyniku glosowania 14 głosami za (radni: Teresa Kujawa, Wiesław Gałązka i Piotr Konieczka opuścili salę obrad) poprawka została przyjęta.
Poprawka VII dotyczyła § 48 ze str. 15, a poprawka VIII - § 49 na str. 16.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki poddał w/w poprawki pod głosowanie.
W wyniku glosowania 14 głosami za (radni: Teresa Kujawa, Wiesław Gałązka i Piotr Konieczka opuścili salę obrad) poprawka została przyjęta.
Poprawka IX dotyczyła § 49 punkt 12, ze str. 16 Statutu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki poddał poprawkę IX pod głosowanie.
W wyniku glosowania 14 głosami za (radni: Teresa Kujawa, Wiesław Gałązka i Piotr Konieczka opuścili salę obrad) poprawka została przyjęta.
Kolejna poprawka dotyczyła § 49 punkt 13.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki poddał poprawkę X pod głosowanie.
W wyniku glosowania 14 głosami za (radni: Teresa Kujawa, Wiesław Gałązka i Piotr Konieczka opuścili salę obrad) poprawka została przyjęta.
Poprawka XI dotyczyła § 52 punkt 1 (dodanie słowa "mogileński")
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki poddał poprawkę XI pod głosowanie.
W wyniku glosowania 14 głosami za (radni: Teresa Kujawa, Wiesław Gałązka i Piotr Konieczka opuścili salę obrad) poprawka została przyjęta.
Radny Piotr Pieszak wystąpił z prośbą o poprawkę w § 49 punkt 12 (skreślenie słów "Rady Rodziców").
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki poddał w/w poprawkę pod głosowanie.
W wyniku glosowania 14 głosami za (radni: Teresa Kujawa, Wiesław Gałązka i Piotr Konieczka opuścili salę obrad) poprawka została przyjęta.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki odczytał całość projektu uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 13 głosami za (radni: Teresa Kujawa, Wiesław Gałązka, Piotr Konieczka i Radosław Trepiński opuścili salę obrad) Uchwała została przyjęta.

Ad.14
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki zadał pytanie, czy radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Mogilnie.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za (radni: Teresa Kujawa, Wiesław Gałązka i Piotr Konieczka opuścili salę obrad) Uchwała została przyjęta.

Ad.15
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki zadał pytanie, czy radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowo-ekonomicznego z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2004 i I kwartał br.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za (radni: Teresa Kujawa, Wiesław Gałązka i Piotr Konieczka opuścili salę obrad) Uchwała została przyjęta.

Ad.16
Wiceprzewodniczący Leszek Nowacki zadał pytanie, czy radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące Sprawozdania Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Leszek Nowacki poddał je pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za (radni: Teresa Kujawa, Wiesław Gałązka i Piotr Konieczka opuścili salę obrad) Sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad.17
Nie złożono żadnych wniosków i oświadczeń ze strony radnych.

Ad.18
Nie zwrócono się z żadnymi zapytaniami i nie złożono oświadczeń radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.

Ad.19
Nie udzielono żadnych odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Ad.20
Głos zabrał Starosta Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak. Na wstępie podziękował Pani Rzecznik za współpracę. Następnie wspomniał o ciężkim roku w rolnictwie po wejściu do UE (spadek cen skupu produktów rolnych). Jednak wyraził nadzieję poprawy. Na koniec skierował się do rolników, którym życzył pomyślnych żniw i sprzedaży zebranych plonów w odpowiedniej cenie.
Wiceprzewodniczący Leszek Nowacki poparł wypowiedź Starosty Powiatu Mogileńskiego i podziękował przybyłym na sesję.

Ad.21
Na tym porządek sesji wyczerpano. Wiceprzewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz. 14.00.

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2005-09-19 13:10:17
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2005-09-19 14:13:59
Ostatnia zmiana:2005-09-19 14:13:59
Ilość wyświetleń:1833

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij