Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr XXXV/05 z dnia 3 czerwca 2005r.

PROTOKÓŁ  Nr XXXV/05
Z  SESJI    RADY POWIATU  W  MOGILNIE
W  INSTYTUCJI KULTURY - MOGILEŃSKIM DOMU KULTURY W MOGILNIE, UL. RYNEK 10.
z  dnia   03 czerwca  2005r. w  godz. 10.00 - 12.50

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław  Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
W sesji wzięło udział 17 radnych  co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Radni obecni na sesji wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Protokół spisali: Małgorzata Wilk i Paweł Pollak.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
a) stwierdzenie  kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie  protokołu  z  XXXIV  sesji.
4. Interpelacje  i  zapytania  radnych.
5. Odpowiedzi  na  interpelacje.
6. Informacja   o  realizacji  działania  Stowarzyszenia  "SĄSIEDZI".
7. Analiza  stanu  bezpieczeństwa  Ochrony  Przeciwpożarowej  oraz  zagrożeń  pożarowych   Powiatu  Mogileńskiego  za  rok  2004. 
8. Sprawozdanie  z  wykorzystania  środków  finansowych  przekazanych  Bibliotece  Miejskiej  na  prowadzenie  Biblioteki  Powiatowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na  rok 2005.
10.Podjęcie    uchwały  w  sprawie  oświadczenia  o  poddaniu  się  egzekucji  dotyczące    zadania: dobudowa  do  pawilonu  II Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach  windy   hydraulicznej  platformowej  do  przewozu  osób  niepełnosprawnych  wraz  z  infrastrukturą.
11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  regulaminu   udzielania stypendiów z                                  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat I "Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej".
12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  regulaminu  stypendiów  z  Europejskiego Funduszu  Społecznego  w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat  II "Wspieranie  rozwoju  edukacyjnego  studentów".
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Uchwały  Nr XXXII/206/05  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  25  lutego  2005 roku  w  sprawie  określenia  zadań  na  których  realizację  przeznacza  się  środki  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych.
14.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przygotowanie planu postępowania restrukturyzacyjnego Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w Mogilnie,    w  trybie  ustawy   z  dnia  15  kwietnia  2005 roku  o  pomocy  publicznej  i   restrukturyzacji  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej.
15.Sprawozdanie  Starosty  z  działalności  Zarządu  za  okres  międzysesyjny.
16.Wnioski  i  oświadczenia  radnych.
17.Zapytania  i  oświadczenia  radnych  gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
18.Odpowiedzi na wnioski  i  zapytania.
19.Wolne głosy  i  sprawy  różne.
20.Zakończenie.
Ad.1
a) Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław  Gałązka stwierdził kworum na posiedzeniu Rady Powiatu w Mogilnie.
Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zaproponował na wniosek Zarządu wprowadzenie do porządku obrad:
projekt uchwały w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  wchodzących  w  skład  zasobu  nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego  i  przyznania  pierwszeństwa  w  nabywaniu  na  rzecz  ich  najemców, 
projekt uchwały w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze  przetargowej  nieruchomości  wchodzącej  w  skład  zasobu  nieruchomości  Powiatu   Mogileńskiego,
projekt uchwały w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze bezprzetargowej  nieruchomości  wchodzącej  w  skład  zasobu  nieruchomości  Powiatu   Mogileńskiego,
projekt uchwały w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze bezprzetargowej  nieruchomości  wchodzącej  w  skład  zasobu  nieruchomości  Powiatu   Mogileńskiego.
Jednocześnie nadana zostanie nowa numeracja porządku obrad począwszy od punktu 15, kończąc na punkcie 24.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał zmianę porządku obrad pod głosowanie.
W wyniku głosowania zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił porządek obrad.
Wobec braku uwag poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania porządek został przyjęty jednogłośnie.
Ad.3
Do protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania protokół  z poprzedniej  sesji Rady Powiatu został  przyjęty jednogłośnie.
Ad.4
Radna Teresa Kujawa zapytała Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Jerzego Krigera, czy wie, że w jego Zakładzie kierownicy jednostek wykorzystują trudną sytuację finansowa placówek do stosowania mobbingu wobec pracowników.
Ad.5
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Jerzy Kriger odpowiedział, że jest to bardzo trudne pytanie ale nic mu na ten temat nie wiadomo.
Ad.6
Radny Radosław Trepiński skierował zapytanie do Przewodniczącego Stowarzyszenia "Sąsiedzi" Jacka Kraśnego jakie działania przez Stowarzyszenie zostały podjęte na rzecz rozwoju lokalnego, promocji społeczno-gospodarczej oraz reprezentowania interesów społeczno-gospodarczych członków Stowarzyszenia.
W punkcie 3 Inicjatyw Stowarzyszenia jest zapisana organizacja konferencji biznesowej. Konferencja taka się odbyła, jej tematem było "Korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw". Radny zapytał czy jakieś przedsiębiorstwa zyskały dzięki tej konferencji zewnętrzne źródła finansowania.
Radny Piotr Pieszak zapytał  Przewodniczącego Stowarzyszenia "Sąsiedzi" Jacka Kraśnego czy mógłby przybliżyć kwestie finansowe Stowarzyszenia ponieważ w Informacji z działalności nie mówi się o stanie finansowym organizacji.
Wiceprzewodniczący  Rady Powiatu Kazimierz Łaganowski stwierdził, że należy rozszerzyć Informację o realizacji działania Stowarzyszenia "Sąsiedzi", w kwestiach o które pytali poprzednicy. Wiceprzewodniczący zapytał czy Stowarzyszenie ma już sprecyzowaną wizję działania w kierunkach, które nas interesują.
Przewodniczący Stowarzyszenia "Sąsiedzi" Jacek Kraśny odpowiedział, że jedną z pierwszych inicjatyw było przystąpienie do Programu Equal, mającego na celu pomoc dla osób bezrobotnych przez organizację szkoleń, głównie w systemie e-learning. Kolejną inicjatywą było zorganizowanie Konferencji biznesowej na temat pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Chodziło nam o zwiększenie aktywizacji bezrobotnych, chcieliśmy zachęcać ich do przedsiębiorczości.
Jeżeli chodzi o finansowanie to w pierwszym roku nie mieliśmy żadnych środków, w roku bieżącym ustaliliśmy składki i według nich gminy płacą 10 groszy za jednego mieszkańca a powiat 5 groszy. Rocznie jest to około 7500 zł, na budżet składają się również darowizny i inne dochody. Pieniądze wydawane są też na organizacje różnych imprez kulturalnych, naukowych i szkoleniowych. Chcemy też wystąpić na targach POLAGRA 2005.
Radny Radosław Trepiński stwierdził, że każda gmina i powiat ma swoją strategię rozwoju, zapytał czy było spotkanie przedstawicieli gmin i powiatu wchodzących w skład Stowarzyszenia aby ustalić wspólne inicjatywy i cele strategii.
Przewodniczący Stowarzyszenia "Sąsiedzi" Jacek Kraśny odpowiedział, że nie może do końca odpowiedzieć na to pytanie. Wyjaśnił, że organizowane jest spotkanie z Dyrektorem PKP z Gdańska na temat przejęcia torowisk leżących na terenie naszej gminy. Chcemy też zrobić ścieżki rowerowe. Mamy nadzieje na rozpromowanie miniturystyki. Będziemy organizować rajd rowerowy pt. "Poznajmy Naszych Sąsiadów". Mamy też w planach wydanie folderu o ciekawych miejscach naszego regionu.           
Radny Radosław Trepiński zapytał ponownie czy było spotkanie przedstawicieli gmin i powiatu wchodzących w skład Stowarzyszenia aby ustalić wspólne inicjatywy i cele strategii.
Przewodniczący Stowarzyszenia "Sąsiedzi" Jacek Kraśny odpowiedział, że nie było takiego spotkania. Nie chcemy iść od razu na szeroką drogę. Zaczynamy małymi krokami.
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka dodał, że musimy skupić się na działaniach integracyjnych. Najpierw powinni zintegrować się poszczególni przedstawiciele samorządu a potem powinna nastąpić integracja całego samorządu wraz z mieszkańcami. Dlatego powinno organizować się wspólne imprezy wypoczynkowo-rekreacyjne i sportowe.
Ad.7 
Radna Janina Baranowska zapytała czy jest zgodne z prawem przechowywanie dużej ilości amoniaku jaki znajduje się w chłodni przy trasie Poznań - Toruń, czy nie należy poinformować okoliczną ludność jakie zagrożenie ten amoniak może spowodować i czy nie powinno się przeprowadzić odpowiednich ćwiczeń w szkołach na wypadek wycieku amoniaku.
Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie Wiesław Specht odpowiedział, że jeżeli chodzi o tą chłodnię to nie ma bezpośredniego zagrożenia. Muszą być przygotowane plany na wypadek zagrożenia i zakład je posiada i jest przygotowany na taką ewentualność. Ostatnio zawiodła konstrukcja. Przewrócenie się regałów mogło uszkodzić konstrukcję związaną z amoniakiem. 
Jeżeli chodzi o szkolenia i ćwiczenia w szkołach Straż Pożarna może pomóc w ich przeprowadzeniu.
Wicestarosta Przemysław Zowczak  poinformował, że odbyło się spotkanie Sztabu Zarządzania Kryzysowego, gdzie sprawa była poruszana, niedługo odbędzie się kolejne spotkanie w poszerzonym składzie, na którym ponownie Sztab będzie zajmował się tą samą sprawą. Poza tym odbyło się spotkanie z Dyrektorem chłodni, na którym ustalono, że odbędą się spotkania informacyjne w szkołach mające na celu uświadomienie młodzieży stopień zagrożenia i poinformowanie jak należy zachować się w sytuacji kryzysowej.
Dodał też, że ostatnie wydarzenie było często wyolbrzymiane i zazwyczaj największym zagrożeniem jest niewłaściwa reakcja ludzi.
Radna Janina Baranowska stwierdziła, że to właśnie niewiedza powoduje tą panikę. Następnie zwróciła się do Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie Zygmunta Nowaczyka jakie niebezpieczeństwo stwarzają transporty z materiałami niebezpiecznymi na drodze Markowice - Strzelno - Konin i jak są one zabezpieczone.         
Komendant Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie Zygmunt Nowaczyk odpowiedział, że są odpowiednie przepisy, które regulują transport takich materiałów i są one przewożone zgodnie z tymi przepisami. Policja wraz ze Strażą Pożarną przeprowadza odpowiednie kontrole, które egzekwują przestrzeganie tego prawa.
Po przedstawieniu analizy  stanu  bezpieczeństwa  Ochrony  Przeciwpożarowej  oraz  zagrożeń  pożarowych   Powiatu  Mogileńskiego  za  rok  2004  Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał pod głosowanie powyższą analizę.
W wyniku głosowania analiza została przyjęta jednogłośnie.
Ad.8
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zadał pytanie, czy radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące sprawozdania z  wykorzystania  środków  finansowych  przekazanych  Bibliotece  Miejskiej  na  prowadzenie  Biblioteki  Powiatowej.
Wobec braku uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka odczytał sprawozdanie i poddał je pod głosowanie.
W wyniku głosowania sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
Ad.9
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zadał pytanie, czy radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na  rok 2005.
Wobec braku uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad.10
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zadał pytanie, czy radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały w sprawie oświadczenia  o  poddaniu  się  egzekucji  dotyczące    zadania: dobudowa  do  pawilonu  II Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach  windy   hydraulicznej  platformowej  do  przewozu  osób  niepełnosprawnych  wraz  z  infrastrukturą.
Wobec braku uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad.11
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zadał pytanie, czy radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia  regulaminu   udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat I "Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej".
Wobec braku uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad.12
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zadał pytanie, czy radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia  regulaminu  stypendiów  z  Europejskiego Funduszu  Społecznego  w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne",   schemat  II "Wspieranie  rozwoju  edukacyjnego  studentów".
Wobec braku uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Przed punktem 13 odbyła się 30 minutowa przerwa.
Ad.13
Radna Teresa Kujawa zapytała na co zostały przeznaczone środki i kiedy mają być zakończone prace w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bielicach.
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Maria Konkiewicz odpowiedziała, że obecnie w internacie w Bielicach trwa remont i ma on się zakończyć 17 czerwca. 20 czerwca musimy rozliczyć się z wykorzystanych środków. Na dzień dzisiejszy przeznaczono 65 tys. tylko i wyłącznie na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej. Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej rozpocznie się z dniem 4 października br. W tym roku pieniądze na działalność otrzymujemy z budżetu Powiatu, zarezerwowane na potrzeby osób niepełnosprawnych, natomiast w latach następnych będą one zabezpieczane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Radna Teresa Kujawa zapytała jak będzie wyglądała rekrutacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Maria Konkiewicz odpowiedziała, że do wniosku będzie trzeba dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności. Po przyjęciu wniosków będzie przeprowadzona rekrutacja z udziałem pedagoga, psychologa i terapeuty. Będą przyjmowane osoby z całego Powiatu a nawet z poza niego.
Po zakończeniu dyskusji, Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany  Uchwały  Nr XXXII/206/05  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  25  lutego  2005 roku  w  sprawie  określenia  zadań  na  których  realizację  przeznacza  się  środki  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych.
W wyniku głosowania 16 głosami za (Wiceprzewodniczący Kazimierz Łaganowski opuścił salę obrad) Uchwała została przyjęta.
Ad.14
Radna Teresa Kujawa zapytała jakie jest założenie restrukturyzacji, w jakim kierunku ma ona iść.
Radny Piotr Pieszak zapytał jaką kwotę możemy otrzymać w formie pożyczki z  puli 2,2 mld zł przeznaczonych w budżecie państwa na restrukturyzacje ZOZ-ów.
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław  Gałązka powiedział, że jeżeli Rada dziś przyjmie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie planu postępowania restrukturyzacyjnego to od razu przystąpimy do opracowania tego planu. Chodzi tu głównie o restrukturyzacje finansów, po to by uregulować długi wobec pracowników i innych wierzycieli. Nie będzie się to wiązało z masowym zwalnianiem pracowników. Na pewno będzie przeprowadzona reorganizacja struktury zatrudnienia pracowników.
Starosta Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak wyjaśnił, że aby uratować Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie trzeba wziąć pożyczkę. Może jej udzielić Ministerstwo Zdrowia na korzystnych warunkach. Kwota pożyczki jest dokładnie wyliczona w oparciu o określone urzędowo wzory. Pieniądze te zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia w stosunku do pracowników i innych wierzycieli. Jednak aby otrzymać tą pożyczkę musimy podpisać ugodę z 50% wierzycieli. W ten sposób pracownicy otrzymają szybciej pieniądze, które jest im winien zakład pracy. Na razie jest to tylko uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie planu postępowania restrukturyzacyjnego. 
Starosta wyraził nadzieje, że radni poprą tą uchwałę.
Radna Teresa Kujawa zapytała jak będą wyglądały oszczędności, które wiążą się z restrukturyzacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie Jerzy Kriger odpowiedział, że trzeba działać zgodnie z przygotowanym ścisłym harmonogramem. Trwają prace nad planem restrukturyzacyjnym, część jest już ukończona, reszta zostanie opracowana do 20 czerwca br. Program będzie musiał być pozytywnie zaopiniowany przez organ założycielski. Wniosek taki też będzie musiał iść do organizacji związkowej. Poza tym trzeba zawrzeć ugodę z co najmniej 50% wierzycieli SP ZOZ-u. Dopiero wtedy można złożyć wniosek o pożyczkę do Ministerstwa Zdrowia. Obecny stan SP ZOZ-u powstał w wyniku wprowadzenia w życie ustawy "203" i "101". Jeżeli nie skorzystamy z tej możliwości sytuacja Zakładu stanie się tragiczna. Restrukturyzacja będzie obejmowała część finansową. Nie będzie to restrukturyzacja pracowników, proces ten nie będzie wiązał się ze zwolnieniami pracowników.
Dyrektor Jerzy Kriger wyraził głęboką nadzieje, że pracownicy podpiszą ugody z Zakładem, jeżeli tak się nie stanie to zostanie podpisany wyrok na SP ZOZ w Mogilnie.
Radny Radosław Trepiński zapytał jaka jest rola związków zawodowych, czy chodzi tylko o ich opinie czy wyrażenie zgody na przeprowadzenie restrukturyzacji na podstawie przedstawionego programu.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie Jerzy Kriger odpowiedział, że jest to tylko opinia.
Radny Piotr Pieszak zapytał czy opinia związków zawodowych jest wiążąca.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie Jerzy Kriger odpowiedział, że jest to opinia niewiążąca.
Radny Piotr Pieszak powiedział, że są organizowane spotkania z pracownikami SP ZOZ i zapytał czy przynoszą one efekty.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie Jerzy Kriger odpowiedział, że są takie spotkania organizowane i ma nadzieje, że pracownicy po zgromadzeniu większej ilości informacji o sytuacji Zakładu podpiszą ugody. Zaznaczył jednocześnie, że podpisanie ugody nie uchyla wyroku sądu przyznającego pracownikom zaległe wynagrodzenia. Ono na pewno nie przepadnie. Doprowadzi to tylko do przyspieszenia wypłaty należnych im pieniędzy.
Radny Radosław Trepiński zaproponował aby przed sesją, która będzie poświęcona restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie odbyło się robocze spotkanie wspólne wszystkich komisji.
Dyrektor Jerzy Kriger odpowiedział, że takie spotkanie się na pewno odbędzie, są już wstępne ustalenia z Przewodniczącym Rady Powiatu Wiesławem Gałązką.
Po zakończeniu dyskusji, Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia  zgody  na  przygotowanie planu postępowania restrukturyzacyjnego Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w Mogilnie,    w  trybie  ustawy   z  dnia  15  kwietnia  2005 roku  o  pomocy  publicznej  i   restrukturyzacji  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej.
W wyniku głosowania 16 głosami za (Wiceprzewodniczący Kazimierz Łaganowski opuścił salę obrad) Uchwała została przyjęta.
Ad.15
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zadał pytanie, czy radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały w sprawie wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  wchodzących  w  skład  zasobu  nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego  i  przyznania  pierwszeństwa  w  nabywaniu  na  rzecz  ich  najemców.
Radny Radosław Trepiński zapytał co oznacza adnotacja zapisana przez mecenasa Prilla na projekcie tej uchwały, gdyż jest ona bardzo niewyraźna i trudna do odczytania.
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Aleksandra Kędzierska odpowiedziała, że mecenas Prill zapisał aby w przyszłości powoływać się na uchwałę matkę jako podstawę prawną.
Po krótkiej dyskusji Przewodniczący Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za (Wiceprzewodniczący Kazimierz Łaganowski opuścił salę obrad) Uchwała została przyjęta.
Ad.16
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zadał pytanie, czy radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały w sprawie wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze  przetargowej  nieruchomości  wchodzącej  w  skład  zasobu  nieruchomości  Powiatu   Mogileńskiego.
Wobec braku uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za (Wiceprzewodniczący Kazimierz Łaganowski opuścił salę obrad) Uchwała została przyjęta.
Ad.17
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zadał pytanie, czy radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały w sprawie wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze bezprzetargowej  nieruchomości  wchodzącej  w  skład  zasobu  nieruchomości  Powiatu   Mogileńskiego.
Wobec braku uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za (Wiceprzewodniczący Kazimierz Łaganowski opuścił salę obrad) Uchwała została przyjęta.
Ad.18
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zadał pytanie, czy radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały w sprawie wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze bezprzetargowej  nieruchomości  wchodzącej  w  skład  zasobu  nieruchomości  Powiatu   Mogileńskiego.
Wobec braku uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za (Wiceprzewodniczący Kazimierz Łaganowski opuścił salę obrad) Uchwała została przyjęta.
Ad.19
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zadał pytanie, czy radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące Sprawozdanie  Starosty  z  działalności  Zarządu  za  okres  międzysesyjny.
Wobec braku uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka poddał je pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za (Wiceprzewodniczący Kazimierz Łaganowski opuścił salę obrad) Sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad.20
Nie złożono żadnych wniosków i oświadczeń radnych.
Ad.21
Nie zwrócono się z żadnymi zapytaniami i nie złożono oświadczeń radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
Ad.22
Nie udzielono żadnych odpowiedzi na wnioski i zapytania.
Ad.23
Nie było wolnych głosów i nie poruszano spraw różnych.
Ad.24
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz. 12.50. Poinformował też, że kolejna sesja Rady Powiatu w Mogilnie zaplanowana jest na 27 dzień czerwca br.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Wiesław Gałązka

 

 

 

 

 

 


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2005-09-01 10:53:09
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2005-09-01 11:01:43
Ostatnia zmiana:2005-09-01 11:01:43
Ilość wyświetleń:926

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij