Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 120/05

PROTOKÓŁ  Nr  120/05


                            Z  POSIEDZENIA  ZARZˇDU  POWIATU  W  MOGILNIE

                                                   odbytego  dnia  15 czerwca   2005r.

 

Posiedzenie   Zarz±du   prowadził  Przewodnicz±cy  Tomasz  Barczak.
W  posiedzeniu  wzięło  udział  4  członków  Zarz±du,  obecnych  wg  listy  obecno¶ci               ( zał±cznika  do  protokołu),  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porz±dek  posiedzenia:

1.  Otwarcie.
2.  Przyjęcie  porz±dku  posiedzenia.
3.  Przyjęcie  protokołu  z  poprzedniego   posiedzenia.
4.  Omówienie  projektu   uchwały Rady  Powiatu w  sprawie  przekształcenia  
    Specjalnego  O¶rodka Szkolno - Wychowawczego dla  Chłopców z  Zaburzonym
    Zachowaniem  im. ¶w. Jana  Bosko w  Strzelnie.
5.  Omówienie  projektu   uchwały Rady  Powiatu w  sprawie  przekształcenia
    Policealnego  Studium  Zawodowego  dla  Dorosłych  w  Mogilnie.
6.  Opiniowanie  projektu  uchwały   Rady   Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr
    XXX/186/04 z dnia  29 grudnia  2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
    Mogileńskiego na  rok  2005.
7.  Podjęcie  uchwały Zarz±du   w  sprawie  przeznaczenia  do  sprzedaży  w   
    drodze przetargowej  nieruchomo¶ci  stanowi±cej   własno¶ć  Powiatu 
    Mogileńskiego.
8.  Opiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu w  sprawie  wyrażenia  zgody  na 
    dokonanie  na  rzecz  Gminy  Mogilno  darowizny  nieruchomo¶ci  wchodz±cej  w 
    skład  zasobu  nieruchomo¶ci  Powiatu  Mogileńskiego.
9.  Opiniowanie  projektu   uchwały Rady  Powiatu  w  sprawie  przyznania
    pierwszeństwa  w  nabyciu  lokali  użytkowych  stanowi±cych  garaże  lub 
    budynki  gospodarcze ich  najemcom  lub  dzierżawcom.
10. Podjęcie  uchwały Zarz±du   w  sprawie  przeznaczenia  do  sprzedaży  w   
    drodze przetargowej  nieruchomo¶ci  stanowi±cych  własno¶ć  Powiatu 
    Mogileńskiego.
11. Podjęcie  uchwały Zarz±du   w  sprawie  przeznaczenia  do  zbycia   w  drodze 
    bezprzetargowej  nieruchomo¶ci  stanowi±cej  własno¶ć  Powiatu 
    Mogileńskiego.
12. Podjęcie  uchwały Zarz±du   w  sprawie  przeznaczenia  do  zbycia   w  drodze 
    bezprzetargowej  nieruchomo¶ci  stanowi±cej  własno¶ć  Powiatu 
    Mogileńskiego.
13. Podjęcie  uchwały Zarz±du   w  sprawie  przeznaczenia  do  zbycia  
    nieruchomo¶ci  wchodz±cych  w  skład  zasobu  Powiatu 
    Mogileńskiego   z  prawem  pierwszeństwa   na  rzecz  ich  najemców. 
14. Podjęcie  uchwały Zarz±du   w  sprawie  przeznaczenia  do  sprzedaży  w   
    drodze przetargowej  nieruchomo¶ci  stanowi±cej  własno¶ć  Powiatu 
    Mogileńskiego.
15. Podjęcie  uchwały  Zarz±du  w  sprawie  zmian  w  planie  wydatków 
    budżetowych  w  2005 r.
16. Informacja   o  stanie  rolnictwa  w  Powiecie  Mogileńskim.
17. Opiniowanie uchwały Rady  Powiatu w  sprawie  powołania  członka  Rady 
    Społecznej  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie.
18. Opiniowanie uchwały Rady  Powiatu  w  sprawie  odwołania  Powiatowego 
    Rzecznika  Konsumentów.
19. Sprawy  różne.
20. Zakończenie. 

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Ad. 2
Zarz±d  jednogło¶nie  przyj±ł  porz±dek  posiedzenia.

Ad. 3
Zarz±d  jednogło¶nie  przyj±ł  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

Ad. 4
Przewodniczący  Zarz±du  poprosił  o  przedstawienie  projektów  uchwał  Naczelnika  Wydziału  O¶wiaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu  Andrzeja  Konieczkę.
Naczelnik  Andrzej  Konieczka  zaznaczył, że  projekty  uchwał  s±  spowodowane  Rozporz±dzeniem MEN i S  dotycz±   szczegółowych  zasad  działania  placówek  publicznych, z  dniem  1  wrze¶nia 2005 r. przekształca  się   Specjalny  O¶rodek  Szkolno - Wychowawczy  dla  Chłopców  z  Zaburzonym  Zachowaniem  im. ¶w. Jana  Bosko   w  Strzelnie w  Młodzieżowy  O¶rodek  Wychowawczy dla  Chłopców  im. ¶w. Jana  Bosko  w  Strzelnie.
Przewodnicz±cy  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  4  członków  Zarz±du.
Zarz±d  jednogło¶nie  zdecydował  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady 
Rady  Powiatu.

Ad. 5
Naczelnik  Andrzej  Konieczka  omówił  projekt   uchwały Rady  Powiatu w  sprawie  przekształcenia  Policealnego  Studium  Zawodowego  dla  Dorosłych  w  Mogilnie. Poinformował,  że z  dniem  1  wrze¶nia  2005r.  przekształca  się Studium  w  Policealn±  Szkołę  o  okresie  nauczania  nie  dłuższym  niż  2,5 roku.   
Przewodnicz±cy  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  4  członków  Zarz±du.
Zarz±d  jednogło¶nie  zdecydował  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady 
Rady  Powiatu.

Ad. 6
Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła   projekt  uchwały   Rady   Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 z dnia  29 grudnia  2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu  Mogileńskiego na  rok  2005.
Przewodnicz±cy  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  4  członków  Zarz±du.
Zarz±d  jednogło¶nie  zdecydował  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady 
Rady  Powiatu.

Ad. 7
Referent  Wydziału  Geodezji, Kartografii, Katastru  i  Nieruchomo¶ci  Magdalena  Schwarckopf  przedstawiła projekt   uchwały Zarz±du   w  sprawie  przeznaczenia  do  sprzedaży  w   
drodze przetargowej  nieruchomo¶ci  stanowi±cej   własno¶ć  Powiatu   Mogileńskiego.
Przewodnicz±cy  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  4  członków  Zarz±du.
Zarz±d  przyj±ł  jednogło¶nie  uchwałę pod  Nr  251/05.

Ad.8
Magdalena  Schwarckopf  omówiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu w  sprawie  wyrażenia  zgody  na dokonanie  na  rzecz  Gminy  Mogilno  darowizny  nieruchomo¶ci  wchodz±cej  w  skład  zasobu  nieruchomo¶ci  Powiatu  Mogileńskiego. Darowizna  dotyczy  budynku  mieszkalnego  w  stanie  surowym, który  niszczeje od  wielu  lat, z  przeznaczeniem  na  lokale  socjalne,  w  innym  przypadku Rada  Powiatu   zastrzega   sobie  prawo  odwołania  darowizny.
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  4  członków  Zarz±du.
Zarz±d  jednogło¶nie  zdecydował  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady 
Rady  Powiatu.

Ad.9
Następnie  przedstawiła    projekt   uchwały Rady  Powiatu  w  sprawie  przyznania  pierwszeństwa w  nabyciu  lokali  użytkowych  stanowi±cych  garaże  lub  budynki  gospodarcze ich  najemcom  lub  dzierżawcom.
Przewodnicz±cy  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  4  członków  Zarz±du.
Zarz±d  jednogło¶nie  zdecydował  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady 
Rady  Powiatu.

Ad.10
Magdalena  Schwarckopf  przedstawiła  projekt   uchwały Zarz±du   w  sprawie  przeznaczenia  do  sprzedaży  w  drodze przetargowej  nieruchomo¶ci  stanowi±cych  własno¶ć  Powiatu   Mogileńskiego.
Przewodnicz±cy  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  4  członków  Zarz±du.
Zarz±d  przyj±ł  jednogło¶nie  uchwałę pod  Nr  251/05.

Ad.11
Kolejny  projekt uchwały Zarz±du,   który  przedstawiła  Magdalena  Schwarckopf był   w  sprawie przeznaczenia  do  zbycia   w  drodze  bezprzetargowej  nieruchomo¶ci  stanowi±cej  własno¶ć  Powiatu   Mogileńskiego.
Przewodnicz±cy  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  4  członków  Zarz±du.
Zarz±d  przyj±ł  jednogło¶nie  uchwałę pod  Nr  252/05.

Ad.12
Następny projekt uchwały Zarz±du   w  sprawie  przeznaczenia  do  zbycia   w  drodze   bezprzetargowej  nieruchomo¶ci  stanowi±cej  własno¶ć  Powiatu   Mogileńskiego.
Przewodnicz±cy  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  4  członków  Zarz±du.
Zarz±d  przyj±ł  jednogło¶nie  uchwałę pod  Nr  253/05.

Ad.13
Magdalena  Schwarckopf  przedstawiła  kolejny  projekt    w  sprawie  przeznaczenia  do  sprzedaży  w    drodze przetargowej  nieruchomosci  stanowi±cej   własno¶ć  Powiatu  Mogileńskiego.
Przewodnicz±cy  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  4  członków  Zarz±du.
Zarz±d  przyj±ł  jednogło¶nie  uchwałę pod  Nr  254/05.

Ad. 14
Ostatni  z projektów   uchwał  Zarz±du  dotycz±cych  nieruchomo¶ci  był    w  sprawie  przeznaczenia  do  zbycia    nieruchomo¶ci  wchodz±cych  w  skład  zasobu  Powiatu   Mogileńskiego   z  prawem  pierwszeństwa   na  rzecz  ich  najemców.
Przewodnicz±cy  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  4  członków  Zarz±du.
Zarz±d  przyj±ł  jednogło¶nie  uchwałę pod  Nr  255/05.

Ad. 15
Skarbnik Karina  Kostyra  przedstawiła   projekt  uchwały  Zarz±du  w  sprawie  zmian  w  planie wydatków  budżetowych  w  2005 r.
Przewodnicz±cy  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  4  członków  Zarz±du.
Zarz±d  przyj±ł  jednogło¶nie  uchwałę pod  Nr  256/05.

Ad. 16
Naczelnik  Wydziału  Ochrony  ¦rodowiska , Architektury  i Budownictwa  oraz  Rolnictwa  i  Le¶nictwa  Andrzej  Stachowiak   przedstawił  informację  o  stanie  rolnictwa  w  Powiecie  Mogileńskim. ( zał±cznik  do  protokołu).
Zarz±d  jednogło¶nie   przyj±ł  informację   o  stanie  rolnictwa  w  Powiecie  Mogileńskim.

Ad. 17
Przewodnicz±cy  zapoznał  Zarz±d  z  projektem  uchwały Rady  Powiatu w  sprawie  powołania  członka  Rady  Społecznej  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie. W  miejsce  ustępuj±cego  Pana  Zbigniewa  Wróblewskiego  proponuje  się powołać  Pana  Marka  Maruszaka , Wójta  Jezior  Wielkich.
Zarz±d  jednogło¶nie  zdecydował  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

Ad. 18
Przewodnicz±cy  Zarz±du  przedstawił  projekt   uchwały Rady  Powiatu  w  sprawie  odwołania  Powiatowego   Rzecznika  Konsumentów. Pani  Maria  Huszcza - Winiecka  złożyła  wniosek  o  odwołanie  jej  z  funkcji  Rzecznika  Konsumentów  ze  względu  na  przej¶cie  na  wcze¶niejsz±  emeryturę, jednocze¶nie  zwróciła  się  do  Rady  Powiatu  o  rozpatrzenie  jej  kandydatury   przy  najbliższym  wyborze  Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów.  
Zarz±d  jednogło¶nie  zdecydował  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

Ad. 19
W  sprawach   różnych - Zarz±d na  wniosek  Pani  Marii  Boryna   wyraził    jednogło¶nie pozytywn±  opinię  dotycz±c±  wynajmu  pomieszczeń przy  ulicy  S±dowej  w  Mogilnie   na  kancelarię  Radcy  Prawnego.

Ad. 20
Na  tym  wyczerpano  porz±dek  posiedzenia i  zakończono  obrady.
Przewodnicz±cy  Zarz±du  Tomasz  Barczak  podziękował  za  spotkanie  i  zamkn±ł  posiedzenie.

 

Protokołowała :

M. Wilk                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-08-03 12:47:20
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-08-03 13:58:28
Ostatnia zmiana:2005-08-03 13:58:28
Ilość wyświetleń:725

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij