Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXXVII_242_05 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r.

Uchwała Nr XXXVII/ 242 /05

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r

 

Na podstawie art.12 pkt.5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym  (  tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592  z póżn.zm.) , oraz    art. 26, art. 109,  art. 112 ust.2, pkt 2 i pkt 5  ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych  (tekst jednolity  Dz.U. 2003r. Nr 15, poz 148 z późn. zmianami)

 

Rada Powiatu

uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr  XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005 rok , wprowadza się zmianę dotyczącą przeniesienia z rezerwy celowej według załącznika  nr 1

Planowane dochody nie ulegają zmianie i wynoszą –28.129.590,-

Planowane wydatki nie ulegają zmianie i wynoszą   -29.519.211,-

Zestawienie zakupów i wydatków inwestycyjnych w 2005 roku zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Deficyt budżetowy w wysokości 1.389.621,-  pokryty zostanie :

-         kredytem bankowym w kwocie 150.000,-  kredyt w Banku Ochrony Środowiska SA

-          nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.239.621,-

1.      Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu mogileńskiego na 2005r

      załącznik nr 3

2.      Prognozowane kwoty długu na 2005r i lata następne załącznik nr 4

3.      Planowane spłaty zobowiązań na 2005r i lata następne załącznik nr 5

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1

Do Uchwały Nr XXXVII /242/05

Rady Powiatu w Mogilnie

z dnia   22 lipca  2005

 

Zmiana w planie wydatków budżetowych w 2005 r

 

dział

rozdział

§

wyszczególnienie

Zwiększenie

zmniejszenie

budżet po zmianach

758

 

 

Różne rozliczenia

 

5.000

491.873

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

5.000

491.873

4810

rezerwy

 

5.000

491.873

801

 

 

Oświata i wychowanie

5.000

 

11.798.240

80130

 

Szkoły zawodowe

5.000

 

5.143.825

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5.000

 

262.906

 

 

 

 

5.000

5.000

29.519.211

Uzasadnieniedo Uchwały Nr XXXVII/242 /05  Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 22  lipca 2005r

Dokonano rozwiązania rezerwy celowej oświatowej na kwotę 5.000zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Bielicach na uzupełnienie wydatków inwestycyjnych w związku brakiem wpływów na Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w którym to zaplanowano wydatek inwestycyjny na w/w szkołę.

W/w zmiana  podyktowana jest koniecznością uregulowania za wykonane prace inwestycyjne w najbliższym czasie .

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych w 2005r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa jednostki

Kwota

Część opisowa

 

 

1

750

75020

6060

Starostwo Powiatowe

13000

zakup zestawów komupterowych

 

 

2

754

75411

6060

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

65000

zakup agregatu prądotwórczego i wyciągów spalin

 

 

3

851

85111

6220

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

150000

zakup sprzętu medycznego

 

 

4

852

85202

6050

Dom Pomocy Społecznej

321 000

zakup i montaż dźwigu osobowego 234.000;                              -środki stanowiace zabezpieczenie zobowiązania z tytułu inwestycji prowadzonej w latach 1999-2000-    87.000,-

 

 

5

600

60014

6060

Zarząd Dróg Powiatowych

55000

zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki, oraz zakup rębaka do utylizacji gałęzi

 

 

6

600

60014

6050

Zarząd Dróg Powiatowych

229300

przebudowa drogi powiatowej nr2420C Mogilno-Bielice

 

 

7

600

60014

6058

Starostwo Powiatowe

414156

finasnowanie przebudowy drogi ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalanego

 

 

8

600

60014

6059

Starostwo Powiatowe

138052

wspólfinasnowanie przebudowy drogi ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalanego

 

 

9

801

80130

6050

Zespół Szkół w Bielicach,Zespół Szkól Zawodowych w Strzelnie

262906

Inwestycja energooszczędna.  Wykonanie dociepleń budynków oraz zakup i montaż okien termoizolacyjnych w ZS Bielice-175906, oraz modernizacja Lazienek ZSZ w Strzelnie-62000 i docieplenie budynku szkoły ZSZ w Mogilnie-25000,00

 

 

10

854

85410

6050

Internat przy ZS w Mogilnie

13000

wymiana pieca c.o

 

 

 

 

 

 

Ogółem

1661414

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

       Załącznik  nr 3 do uchwały 

 

 

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU  MOGILEŃSKIEGO            NA 2005R.

 

w zł.     

 

PARAGRAF

I. PRZYCHODY

KWOTA

PARAGRAF

II. ROZCHODY

KWOTA

931

ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emitowanych przez jednostki np.obligacje)

0

982

 

wykup papierów wartościowych

 

0

941,942,943

944

z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

0

992

 

spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów

 

156.867

951

ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych

0

991

pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom

0

 

952

z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych

150.000

994

 

Lokaty   

0

 

957

z nadwyżki budżetu jednostek z lat ubiegłych

1.396.488

 

 

 

955

przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)

 

 

 

 

 

Suma

 

1.546.488

 

Suma

156.867

 

 

RÓŻNICA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (I-II) WYNOSI 1.389.621  ,-

 

  

Załącznik nr 4

 

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE

w zł            

 

Lp

 

TYTUŁ DŁUŻNY

KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ

31.12.2004

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

WYEMITOWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE

 

 

 

 

 

 

 

2

KREDYTY :

- długoterminowe

- krótkoterminowe

470.600

463.733

272.266

80780

46160

11.540

0

3

POŻYCZKI :

- długoterminowe

- krótkoterminowe

0

0

 

 

 

 

 

4

PRZYJĘTE DEPOZYTY

0

 

 

 

 

 

 

5

WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA :

2.733

 

 

 

 

 

 

 

a) jednostek budżetowych

53

 

 

 

 

 

 

 

b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z :

2.680

 

 

 

 

 

 

 

- ustaw

2680

 

 

 

 

 

 

 

- orzeczeń sądu

 

 

 

 

 

 

 

 

- udzielonych poręczeń i gwarancji

 

 

 

 

 

 

 

 

- innych tytułów

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym : - dostaw towarów i usług

53

 

 

 

 

 

 

 

- składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

53

 

 

 

 

 

 

6

OGÓŁEM KWOTA ZADŁUŻENIA

473.333

463.733

272.266

80.780

46160

11.540

 

7

PROGNOZOWANE (PLANOWANE)  DOCHODY BUDŻETOWE

27.461.425

28.096.390

28.717.865

26.950.000

27.195.000

27.040.000

 

8

POZIOM ZADŁUŻENIA JEDNOSTKI (6:7) – nie może przekraczać 60% dochodów jednostki w danym roku budżetowym

1,73

 

 

1,65

0,95

0,30

 

 

 

0,17

 

 

0,05

 

 

 

 

Załącznik  nr 5 PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE

 w zł               

Lp

TYTUŁ SPŁATY

 

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LATA

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

1

WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.

 

 

 

 

 

 

2

SPŁATA RAT KREDYTÓW :

-długoterminowych-

-odsetek

 

156.867

33.200

 

191467

25.000

 

191.486

12.000

 

34.620

3.000

 

34.620

2.000

 

11.540

1.000

3

SPŁATY RAT POŻYCZKI :

-długoterminowych

-odsetek

 

0

 

 

 

 

 

4

POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ

0

 

 

 

 

 

5

RAZEM

190.067

216.467

203.486

37.620

36.620

12.540

6

PROGNOZOWANE(PLANOWANE)DOCHODY BUDŻETOWE

28.096.390

28.717.865

26.950.000

27.195.000

27.040.000

27.225.000

7

POZIOM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTKI (%) (5:6) nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów

 

0,68

0,76

0,76

0,14

0,14

 

0,05


                                                                                                                                            Załącznik nr 7

PROJEKT ZMIAN W

PLANIE FINANSOWYM

POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM

GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

NA ROK 2005

                      ( w tysiącach złotych )

Poz.

Treść

§

Plan wg ustawy budżetowej

zmniejszenia

zwiększenia

Plan po zmianach

A

B

C

D

E

F

G

I

Stan funduszu na początek roku

X

12

 

178

190

1.

Środki pieniężne

X

16

 

174

190

2.

Należności

X

8

 

3

11

3.

Zobowiązania (minus)

X

12

1

 

11

II

Przychody

X

164

 

 

164

1.

Przychody własne

X

164

 

 

164

1.1.

Wpływy z usług

83

158

 

 

158

1.2.

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

84

-

 

 

-

1.3.

Wpływy z różnych opłat

69

-

 

 

-

1.4.

Wpływy z różnych dochodów

97

-

 

 

-

1.5.

Pozostałe odsetki

92

6

 

 

6

2.

Pozostałe przychody

X

-

 

 

-

3.

Przelewy redystrybucyjne

296

-

 

 

0

3.1.

Dofinansowanie z CFGZGiK

296

-

 

 

0

3.2.

Dofinansowanie z  WFGZGiK

296

-

 

 

0

III

Wydatki

X

172

 

178

350

1.

Wydatki bieżące własne

X

125

 

163

288

1.1.

Zakup materiałów

4210

25

 

15

40

1.2.

Zakup usług remontowych

4270

5

 

 

5

1.3.

Zakup usług pozostałych

4300

95

 

148

243

2.

Pozostałe wydatki

X

-

 

 

-

3.

Wydatki inwestycyjne własne

6110,

6120

15

 

15

30

4.

Przelewy redystrybucyjne

X

32

 

 

32

4.1.

Odpis 10% dla CFGZGiK

2960

16

 

 

16

4.2.

Odpis 10% dla WFGZGiK

2960

16

 

 

16

IV

Stan funduszu na koniec roku

X

4

 

 

4

1.

Środki pieniężne

X

4

 

 

4

2.

Należności

X

8

 

 

8

3.

Zobowiązania (minus)

X

8

 

 

8

 


 

                              WIELOLETNI  PROGRAM  INWESTYCYJNY   NA   LATA   2005 - 2006

w   zakresie  dróg   powiatowych  w  Powiecie  Mogileńskim

Lp.

Rodzaj robót

nr , nazwa drogi, lokalizacja

Ilość km

Wartość robót

w  zł

 Ilość km w poszczególnych latach

nakłady w poszczególnych latach w  zł

Termin rozpoczęcia / zakończenia

2005

 

2006

 

Budżet JST

Budżet państwa

Środki UE

Budżet JST

Budżet państwa

Środki UE

 

1

 

 

 

Przebudowa drogi nr 2411C Huta Palędzka – Padniewko odc. Padniewo – Padniewo

od km 6+210 do km 7+250  - I  ETAP

od km 7+250 do km 8+493  - II  ETAP

 

 

 

 

 

1,243

 

 

 

 

1 092 777

 

 

 

 

2004/2005

 

 

 

 

1,243

 82 831

 

 

 

 

1,243

 55 221

 

 

 

 

1,243

 414 156

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

2

 

 

Przebudowa drogi nr 2420C Mogilno – Bielice od km 3+713 do km 4+667

dług. 0,954 km

 

0,954

 

 

229 300

 

2005 / 2005

 

 

0,954

134 300

 

 

0,954

95 000

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Budowa drogi nr 2565C Żerniki – Bożejewice od km 3+081

 do km 4+541 dł. 1,460 km

 

1,460

 

955 700

 

2006 / -

 

-

 

-

    

  -

 

1,460

 143 355

 

1,460

  95 570

 

1,460

 716 775

 

4

Przebudowa drogi nr 2401C Mokre - Pakość odcinek Mokre - Krzekotowo

od km 0+000 do km 2+100

dł. 2,100 km

 

2,100

 

  579 500

 

2006 / -

 

-

 

-

 

-

 

2,100

 86 925

 

2,100

 57 950

 

2,100

434 625

 

5

Przebudowa drogi nr 2459C Jeziora Wielkie-Siedlimowo - gr. wojew.

odc. Jeziora Wielkie - Nożyczyn

od km 0+000 do km 1+925

dł. 1,925 km

 

1,925

 

791 700

 

2006 / -

 

-

 

-

 

-

 

1,925

118 755

 

1,925

 79 170

 

1,925

593 775

 

 

Razem:

 7,682

3 108 408

-

2,197

217 131

2,197

150 221

1,243

 414 156

5,485

 349 035

5,485

 232 690

5,485

 1 745 175

 Załącznik nr  9
Do uchwały NrXXXVII/242/05
 Rady Powiatu w  Mogilnie
z dnia 22 lipca 2005r.

 

Zmiany w planie przychodów  dochodów własnych

 

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Zwiększenie

Plan po zmianach

801

Oświata i wychowanie

8.000

8.000

 

80130

 

Szkoły zawodowe

8.000

8.000

0960

Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

8.000

8.000

 

 

 

OGÓŁEM

8.000

171.260

 

Zmiany budżetowe w planie  wydatków   dochodów własnych

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Zwiększenie

Plan po zmianach

801

 

Oświata i wychowanie

8.000

8.000

80130

Szkoły zawodowe

8.000

8.000

 

6050

Wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych

8.000

8.000

 

 

 

OGÓŁEM

8.000

171.260

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

  

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-07-28 12:17:12
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-07-29 10:00:28
Ostatnia zmiana:2008-11-06 11:59:02
Ilość wyświetleń:745
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij