Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

216/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej i uchwalenia regulaminu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego.

Uchwała Nr 216/2005 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 2 marca 2005 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i uchwalenia regulaminu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z póź.zm.), art. 38, 39, 40, 41 i 42 ustawy z dnia 21 sierpnial997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r, Nr 46 poz. 543 z póź.zm..), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

Zarząd Powiatu, uchwala, co następuje

§1.

Wyznacza się Komisję Przetargową w składzie

1 .Aleksandra Kędzierska.- przewodniczący

2. Józef Górny- członek

3.Magdalena Szwarckopf- członek

4.Agnieszka Cieślewicz- członek

§2.

1.                 Zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego przeprowadzane będzie w
formie przetargu.

2.                 O zastosowanej formie przetargu decyduje każdorazowo Zarząd Powiatu w formie uchwały.

3.                 Regulamin przeprowadzania przetargów   i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność
Powiatu Mogileńskiego stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§3.

Traci moc Uchwała Nr 22/2003 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych dotyczących zbywania nieruchomości Powiatu Mogileńskiego

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

1.                 Tomasz Barczak

2.                 Przemysław

3.                 Jan Gwiazda

4.                 Henryk Przybysz


Załącznik

do Uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie

Nr 216/2005 z dnia 2 marca 2005 roku

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZETARGÓW ORAZ ROKOWAŃ

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego

§1
1.     Ogłoszenie  o  przetargu  Zarząd  Powiatu  w  Mogilnie     zamieszcza  na tablicy  ogłoszeń   Starostwa
Powiatowego na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

W przypadku, gdy cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100 000 euro, ogłoszenie o przetargu zamieszcza się, co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu.

W przypadku nieruchomości, których cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10 000 000 euro, ogłoszenie zamieszcza się co najmniej dwukrotnie.

2.     Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie :

-  o zasięgu obejmującym co najmniej jeden powiat, na terenie którego  położona jest zbywana nieruchomość,
ukazująca się nie rzadziej  niż raz w tygodniu,  gdy  cena wywoławcza nieruchomości jest wyższa niż
równowartość 10 000 euro

-  codziennej ogólnokrajowej, gdy cena wywoławcza nieruchomości jest wyższa niż równowartość 100 000 euro

3.  Ogłoszenie o przetargu publikowane jest także na stronie internetowej Powiatu Mogileńskiego

§2
1 .Przetarg przeprowadza się w formie :

-  przetargu ustnego nieograniczonego

-  przetargu ustnego ograniczonego

-  przetargu pisemnego nieograniczonego

-  przetargu pisemnego ograniczonego

 

2.      Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny. Przetarg pisemny ma na celu wybór najkorzystniejszej
oferty.

3.      O zastosowanej formie przetargu decyduje Zarząd Powiatu w formie uchwały

§3
Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać : nazwę i siedzibę sprzedającego

oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i ewidencji gruntów informacje o obciążeniach nieruchomości powierzchnię oraz opis nieruchomości

przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym oraz sposób jej zagospodarowania cenę wywoławczą nieruchomości termin i miejsce przetargu wysokość wadium oraz termin i formę jego wnoszenia

pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości

w przypadku przetargu ustnego ograniczonego podaje się ponadto informacje, że przetarg jest ograniczony, wraz z uzasadnieniem wyboru formy przetargu oraz wyznacza się termin do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu

w przypadku przetargu pisemnego nieograniczonego podaje się informacje o możliwości, terminie i miejscu składania pisemnych ofert, terminie i miejscu części jawnej przetargu oraz zastrzeżeniu, że właściwemu organowi przysługuje prawo zaniknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert

w przypadku przetargu pisemnego ograniczonego podaje się informację, ze przetarg został ograniczony, wraz z uzasadnieniem wyboru formy przetargu oraz wyznacza się termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.

 

§4
1.                 W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie
wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.

2.                 W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym
osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, ze może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej

§5
Wadium :

Zarząd Powiatu w Mogilnie   ustalać będzie każdorazowo w formie uchwały w wysokości od 5 do 20 %

ceny wywoławczej

wadium wnoszone jest w pieniądzu

termin wpłaty wadium nie może upłynąć później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu

wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia, a wadium wpłacone przez pozostałe

osoby zwraca się tym osobom niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż

przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania,    zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia

przetargu wynikiem negatywnym

jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie

podanym w zawiadomieniu , o którym mowa w § 10, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia

umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W zawiadomieniu zamieszcza się informacje o tym

uprawnieniu

§6
Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa w składzie od 3 do 7 osób, której przewodniczącego oraz członków wyznacza Zarząd Powiatu

§7
I. PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

1.     Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazuje uczestnikom informacje określone w § 3
regulaminu, oraz podaje imiona i nazwiska lub nazwy firm, które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do
przetargu.

Ponadto informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie

zostaną przyjęte.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, ze nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny

wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych

Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejno postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma

dalszych postąpień.

Następnie przewodniczący komisji przetargowej zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo

firmę osoby, która przetarg wygrała.

Z  przeprowadzonego  przetargu  przewodniczący  sporządza  protokół,  który  podpisuje  przewodniczący  i

członkowie komisji przetargowej.

2.  Protokół powinien zawierać informacje o :

-  terminie i miejscu oraz rodzaju przetargu

-  oznaczeniu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej
-obciążeniach nieruchomości

-  zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość
-wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych rzeź oferentów

-  osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu wraz z uzasadnieniem

-  cenie wywoławczej nieruchomości oraz najwyższej cenie osiągniętej w przetargu

-   imieniu,  nazwisku  i  adresie  albo  nazwie  lub  firmie  oraz siedzibie  osoby  wyłonionej jako nabywca
nieruchomości

-  imionach i nazwiskach przewodniczącego i członków komisji przetargowej

-  dacie sporządzenia protokołu


 

3.  Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla organu organizującego
przetarg, a jeden dla osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

Podpisują go przewodniczący i członkowie Komisji Przetargowej oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości

4.  Protokół stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego

II.   PRZETARG USTNY OGRANICZONY

1.   Komisja przetargowa sprawdza po upływie wyznaczonego terminu zgłoszenia uczestnictwa w przetargu
sprawdza czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu.

Listę osób zakwalifikowanych wywiesza w siedzibie właściwego urzędu nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Przetarg może się odbyć chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

2.      W dalszej kolejności stosuje się procedurę określoną w § 7 pkt I niniejszego Regulaminu

III.  PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

1.                 Oferty należy składać nie później niż 3 dni przed terminem przetargu.

2.                 Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej

 

-    część jawna odbywa się w obecności oferentów. W tej części przewodniczący Komisji Przetargowej
otwiera przetarg, podaje liczbę otrzymanych ofert, dokonuje ich otwarcia oraz sprawdza kompletność
złożonych ofert, przyjmuje oświadczenia lub wyjaśnienia zgłoszone przez oferentów, weryfikuje oferty i
ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu, zawiadamia o terminie części
niejawnej przetargu.

-    w części niejawnej przetargu Komisja Przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera
najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci składają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

IV. PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY

1. Komisja  przetargowa  sprawdza  czy  oferenci   spełniają warunki  przetargowe   i  kwalifikuje  do

uczestnictwa w przetargu. Listę osób zakwalifikowanych wywiesza w siedzibie właściwego urzędu, nie

później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

2. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego

warunki określone w ogłoszeniu.

3. W dalszej kolejności § 7 pkt III

§8
1.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej

jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej lub została złożona jedna oferta

2. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub

żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

3.Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, w okresie nie krótszym niż dwa tygodnie, ale

nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia, przeprowadza się drugi przetarg, w którym Zarząd

Powiatu może obniżyć cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu,

stosownie do art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, czyli

ustalić cenę w wysokości niższej niż wartość nieruchomości, jednak nie niższej niż 50% tej wartości.


§9
Jeżeli drugi przetarg zakończy się wynikiem negatywnym , Zarząd Powiatu w okresie nie krótszym niż 2 tygodnie, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia, może zbyć nieruchomość w drodze rokowań albo organizować kolejne przetargi.

§10
Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa najpóźniej na dzień przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

§11
1 .Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Zarządu Powiatu.

Skargę rozpatruje w/w organ w terminie 7 dni od daty jej otrzymania

W  przypadku   wniesienia   skargi   właściwy   organ   wstrzymuje   dalsze   czynności   związane   ze   zbyciem

nieruchomości.

2.Zarząd Powiatu może uznać skargę za niezasadną, nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub

unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.

Po rozpatrzeniu skargi Zarząd Powiatu zawiadamia skarżącego i wywiesza na okres 7 dni w swojej siedzibie

informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi.

3. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu

albo w razie uznania skargi   za niezasadną , Zarząd Powiatu wywiesza w swojej siedzibie na okres 7 dni

informację o wyniku przetargu zawierającą:

-  datę, miejsce i rodzaj przeprowadzonego przetargu

-  oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wg katastru i księgi wieczystej

-  liczbę osób dopuszczonych i niedopuszczonych do przetargu

-  cenę wywoławczą oraz najwyższą cenę osiągniętą w przetargu

-  imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości


Zarząd Powiatu:


 

1. Tomasz Barczak


 

2.      Przemysław Zowczak

3.      Jan Gwiazda

4. Henryk Przybysz


UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 216/2005

Zarządu Powiatu w Mogilnie

z dnia 2 marca 2005 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i uchwalenia regulaminu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego

Zgodnie z Uchwałą Nr 22/2003 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie powołania

Komisji  Przetargowej   do  przeprowadzania  przetargów  ustnych  nieograniczonych  dotyczących  zbywania

nieruchomości Powiatu Mogileńskiego jednym   z członków komisji jest Pan Zenon Przybysz, który nie jest

pracownikiem Starostwa Powiatowego w Mogilnie.

Z uwagi na powyższe należy powołać komisję w nowym składzie.

Ponadto z dniem 22 września 2004 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września

2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Straciło więc moc Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia

szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania   przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność

Skarbu Państwa lub własność gminy zgodnie, z którym powołano w/w uchwałą nr 22/2003 Zarządu Powiatu

komisję oraz na jego podstawie opracowano regulamin powadzenia przetargu ustnego nieograniczonego

dotyczącego zbycia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego.

Rozporządzenie z dnia 14 września 2004 roku wprowadziło szereg zmian co do zasad przeprowadzania

przetargów na zbycie nieruchomości , m.in. zmianie uległ termin ogłoszenia o przetargu, miejsce i sposób

ogłoszenia przetargu,     wprowadzono możliwość rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem

negatywnym.

 


 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-07-06 11:35:57
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-07-06 15:04:15
Ostatnia zmiana:2005-07-06 15:04:15
Ilość wyświetleń:928

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij