Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

215/05 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie.

Uchwała Nr 215/2005 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 2 marca 2005r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym ( Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm), art. 36a w związku z art. 5c pkt. 2 Ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U z 2004 r.Nr 256 poz.2572 z póź. zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1
Ogłosić konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie. Ogłoszenie o konkursie, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały, zamieścić w czasopismach:

-         Gazeta Pomorska,

-         Tygodnik „Pałuki".

§2
Ustalić termin przeprowadzenia konkursu na dzień 18 maja 2005r.

§3
Wykonanie uchwały zleca się Staroście Mogileńskiemu.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podpisy członków Zarządu:

Tomasz Barczak
Przemysław Zowczak
Jan Gwiazda
Henryk Przybysz

ZARZĄD POWIATU MOGILEŃSKIEGO

ogłasza konkurs na kandydata

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Licealnych

im. I Armii Wojska Polskiego w Strzelnie

L Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1.                 Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym.

2.        Ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela w danej szkole.

3.        Ukończyła studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania
oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

4.        Posiada, co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy
dydaktycznej na stanowisku nauczyciel akademickiego.

5.        W okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę
pracy w przedszkolu, w szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy
w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po
ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na
stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

6.        Posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym.

7.        Nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art 76 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 20O3r., Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1034) oraz nie toczy się przeciwko niej
postępowanie dyscyplinarne.

8.        Nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne.

9.        Nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U z 2003r.
Nr 15 , poz. 148 z późn. zm.)

IŁ Oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:

1.                 Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły.

2.        Życiorys z  opisem przebiegu pracy zawodowej,  zawierający w szczególności informacje o  stażu pracy
pedagogicznej   -   w  przypadku  nauczyciela  lub   stażu  pracy   dydaktycznej     w  przypadku  nauczyciela
akademickiego.

3.        Akt nadania stopnia nauczyciela minowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie
wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem.

4.        Dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy,
wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby będącej nauczycielem.

5.        Dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie
o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.

6.        Ocenę pracy, o której mowa § 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska
kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek.

7.        Zaświadczenie  lekarskie  o  braku  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  wykonywania  pracy  na  stanowisku
kierowniczym.

8.        Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której   mowa w art. 76 ust. 1 Ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r., Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1034) oraz nie toczy się
przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

9.        Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko
niemu postępowanie karne.

10.     Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 , poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz.
1611).

11.     Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs" w terminie do 6 maja 2005 r., na adres:

Starostwo Powiatowe w Mogilnie

ul. Narutowicza 1

88-300 Mogilno

(052) 3180304

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa w dniu 18.05.20O5r powołana przez Zarząd Powiatu Mogileńskiego.

Powierzenie funkcji dyrektora nastąpi z dniem 1.09.2005r.

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-07-06 11:08:25
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-07-06 15:04:10
Ostatnia zmiana:2005-07-06 15:04:10
Ilość wyświetleń:805

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij