Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

204/05 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.

Uchwała Nr204/05 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 12 stycznia 2005r.

w sprawie uchwalenia   Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055) oraz 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 82, poz. 929 oraz z 2003r. Nr 203, poz. 1966) utrzymanego w mocy na podstawie art. 159 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1
Uchwala   się Regulamin Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach o treści jak w załączniku do uchwały.

§2.
Traci moc uchwała Nr 92 / 01 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 28 czerwca 200 lr. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach, zmieniona Uchwałą Nr 42/2003 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 11 czerwca 2003r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


1.       Tomasz Barczak

2.       Przemysław Zowczak

3.   Jan Gwiazda


4.   Henryk Przybysz


Załącznik do Uchwały Nr204/O5 Zarządu Powiatu w Mogilnie

z dnia 12 stycznia 2005r.

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach zwany dalej "Regulaminem", określa strukturę wewnętrzną Domu Pomocy Społecznej, zasady jego funkcjonowania, zakres zadań dla poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk oraz zasady kierowania i zarządzania Domem Pomocy Społecznej.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)          "DPS" - należy przez to rozumieć Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach,

2)          "Dyrektorze"   -   należy   przez   to   rozumieć   Dyrektora   Domu   Pomocy   Społecznej   w
Siemionkach,

3)          "Komórce Organizacyjnej" - należy przez to rozumieć Działy w Domu Pomocy Społecznej
w Siemionkach,

4)   "Kierowniku komórki organizacyjnej" - należy przez to rozumieć Kierowników Działów i
Głównego Księgowego Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach,

5)            "Ustawie" - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),

6)            "Rozporządzeniu" - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 września 2000r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 82,
poz. 929 oraz z 2003r. Nr 203, poz. 1966) utrzymane w mocy na podstawie art. 159 ustawy
wymienionej wpkt 5.

§ 3. DPS działa na podstawie ustawy, rozporządzenia, innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, niniejszego Regulaminu i będących z nimi w zgodzie aktów wydawanych przez organy Powiatu Mogileńskiego oraz Dyrektora.

§ 4. 1. Siedzibą DPS jest miejscowość Siemionki, a obszar jego działania stanowi Powiat Mogileński.

2. DPS jest jednostką organizacyjną Powiatu Mogileńskiego, nie posiadającą osobowości prawnej. Nadzór nad DPS i jego działalnością sprawuje Starosta Mogileński.

3. Schemat struktury organizacyjnej DPS określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 5. DPS jest domem stałego pobytu przeznaczonym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych.

§ 6. 1. DPS używa podłużnej pieczęci nagłówkowej o treści jak w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

2.  Ustala się wzór logo DPS o treści jak w załączniku, o którym mowa w ust. 1

3.      DPS prowadzi stronę internetową, posiadającą adres: www.dpssiemionki.pl


Rozdział II Szczegółowy zakres zadań DPS

§7. 1. DPS świadczy swoim Mieszkankom usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych Mieszkanek.

2. Celem działania DPS jest zapewnienie jego Mieszkankom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności oraz umożliwienie rozwoju osobowości i samodzielności.

§ 8. Usługi bytowe świadczone Mieszkankom przez DPS polegają w szczególności na :

1.             zapewnieniu  miejsca  zamieszkania,   wyposażonego   w  niezbędne  meble  i   sprzęty,
sprzątanego w miarę potrzeby, nie rzadziej niż jeden raz dziennie,

2.             zapewnieniu wyżywienia w ramach obowiązujących norm żywieniowych,

3.             zagwarantowaniu podawania posiłków w pokoju mieszkalnym, jeżeli  stan zdrowia
Mieszkanki tego wymaga,

4.             zagwarantowaniu posiłku według odpowiedniej diety,

5.             przystosowaniu   łazienek   dla   potrzeb   osób   niepełnosprawnych   (głównie   poprzez
zamontowanie uchwytów i podnośników hydraulicznych),

6.             zapewnieniu Mieszkankom odzieży, obuwia odpowiedniego rozmiaru, przystosowanych
do pory roku i wymienianych w razie potrzeby,

7.             zapewnieniu  możliwości  zakupu  na  terenie  DPS   przez  Mieszkanki  dodatkowych
przedmiotów, o których mowa w pkt 6 oraz osobistych środków czystości, przyborów
toaletowych, przedmiotów do higieny osobistej i innych artykułów,

8.             dostarczaniu Mieszkankom osobistych środków czystości, przyborów toaletowych i
przedmiotów do higieny osobistej.

§ 9. Usługi opiekuńcze świadczone Mieszkankom przez DPS polegają w szczególności na :

1.  udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych Mieszkanek,

2.             zapewnieniu niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych Mieszkanek,

3.             pielęgnacji.


 

na:


§ 10. Usługi wspomagające świadczone Mieszkankom przez DPS polegają w szczególności

1.             organizacji terapii zajęciowej,

2.             zapewnieniu   możliwości   korzystania   przez   Mieszkanki   z   biblioteki   oraz   prasy
codziennej,

3.             organizacji przez DPS świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwianiu udziału w
imprezach kulturalnych i turystycznych,

4.             zapewnieniu możliwości kontaktu z kapłanem i udziale w praktykach religijnych zgodnie
z wyznaniem Mieszkanki,

5.             zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności Mieszkanek,

6.             stymulowaniu nawiązywania,  utrzymywania i  rozwijania kontaktów Mieszkanek z
rodziną i środowiskiem,

7.             wspieraniu działań na rzecz społeczności lokalnej,

8.             prowadzeniu   działań   zmierzających   do   usamodzielnienia   Mieszkanek,   w   miarę
istniejących możliwości,

9.             podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu Mieszkanek,

 

10.       zapewnieniu przestrzegania praw Mieszkanek oraz dostępności do informacji o tych
prawach,

11.       załatwianiu skarg i wniosków Mieszkanek,

12.   zapewnieniu regularnego kontaktu z Dyrektorem w określonych dniach tygodnia i
godzinach podanych do wiadomości Mieszkanek w dostępnym miejscu,

13.sprawianiu pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłej Mieszkanki.

§ 11. 1. DPS umożliwia i organizuje Mieszkankom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów. DPS pokrywa obowiązujące opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny za leki wymienione w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

2. W DPS mogą być udzielane Mieszkankom inne, niż wymienione w ust. 1 świadczenia zdrowotne, jeżeli pozwalają na to warunki finansowe i organizacyjne DPS oraz wymagają tego potrzeby zdrowotne Mieszkanek.

§ 12. DPS zapewnia Mieszkankom bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych na zasadach określonych zarządzeniem Dyrektora.

Rozdział III Prawa i obowiązki mieszkanek DPS

§ 13. Mieszkanka DPS ma prawo do :

1.  korzystania z wszelkich usług świadczonych przez DPS i uzyskiwania pełnej informacji
o tych usługach,

2.  uzyskiwania stosownej pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb,

3.             współdecydowania w sprawach dotyczących jej osoby,

4.             godnego traktowania,

5.             uzyskiwania pomocy w zapewnieniu sobie ochrony prawnej w przypadku stanu zdrowia
uniemożliwiającego należytą dbałość o własne interesy,

6.             zgłaszania skarg i wniosków do kierownictwa DPS i organów samorządu mieszkańców,

7.             uczestnictwa w wyborach do samorządu mieszkańców i w pracach tego samorządu,

8.             przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych oraz doświadczania z ich strony opieki i
pielęgnacji,

9.             uzyskiwania   wyjaśnień   w   sprawach   dotyczących   przepisów   regulujących   zasady
współżycia mieszkańców,

10.      przebywania   poza   DPS   i   nieobecności   w   DPS,   po   uprzednim   zawiadomieniu
kierownictwa DPS, w szczególnych przypadkach po uzyskaniu zgody opiekuna lub sądu
rodzinnego. Szczegółowe zasady w tym zakresie określi w drodze zarządzenia Dyrektor.

§ 14. Mieszkanka DPS ma obowiązek :

1.   dbałości w miarę swoich możliwości o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek w swoich rzeczach osobistych i w swoim pomieszczeniu,

2.              przestrzegania norm i zasad współżycia w DPS zgodnie z postanowieniami regulaminów
wewnętrznych DPS,

3.              dbałości o mienie DPS,

4.              współdziałania z pracownikami DPS w zaspokajaniu swoich potrzeb,

5.              przyczyniania się do dobrej atmosfery w DPS oraz należytego jego funkcjonowania,

6.              ponoszenia opłat za pobyt w DPS zgodnie z treścią decyzji o odpłatności za pobyt w
DPS.

Rozdział IV Zasady kierowania DPS

§ 15. DPS kieruje Dyrektor zatrudniany przez Zarząd Powiatu w Mogilnie.

§ 16. Dyrektor kieruje DPS przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych.

§ 17. 1. Dyrektor kierując działalnością DPS :

1)          wydaje decyzje i polecenia mające na celu zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez
kierowników komórek organizacyjnych i samodzielne stanowiska pracy,

2)          rozpatruje i podejmuje decyzje w sprawach zastrzeżonych do osobistej aprobaty,

3)          prowadzi politykę kadrową DPS,

4)    kieruje gospodarką finansową w granicach określonych uchwałą budżetową Rady Powiatu w
Mogilnie oraz planem finansowym zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu w Mogilnie,

5)          sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością wykonywania obowiązków służbowych przez
pracowników DPS,

6)          rozpatruje lub przekazuje do rozpatrzenia właściwym pracownikom wszystkie sprawy
wpływające do DPS,

7)          wykonuje inne zadania zastrzeżone w przepisach prawa do właściwości Dyrektora.

2. Dyrektor wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do wszystkich pracowników DPS.

§ 18. Dyrektor kieruje DPS przez wydawanie zarządzeń, pism okólnych i poleceń służbowych.

§ 19. Dyrektora w czasie nieobecności zastępuje Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego, ewentualnie inny imiennie wyznaczony przez Dyrektora pracownik DPS, a zakres obowiązków i uprawnień osoby zastępującej rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora.

§ 20. Dyrektor dokonuje podziału zadań i kompetencji oraz odpowiedzialności między poszczególnymi kierownikami komórek organizacyjnych i samodzielnymi stanowiskami pracy.

§21. 1. Kierownicy komórek organizacyjnych DPS kierują z upoważnienia Dyrektora określoną częścią działalności DPS oraz organizują pracę podporządkowanych im komórek organizacyj nych.

2. Do podstawowych zadań Kierowników komórek organizacyjnych należy : 1) podejmowanie na podstawie obowiązujących przepisów oraz zarządzeń i poleceń Dyrektora

niezbędnych decyzji dla prawidłowego funkcjonowania kierowanej części działalności DPS,


2)            nadzorowanie   pracy   podległych   komórek   organizacyjnych   w   szczególności   poprzez
zapewnienie właściwej dyscypliny pracy,

3)            zapewnienie  właściwego  opracowywania  sporządzanych przez  komórkę  organizacyjną
dokumentów i innych materiałów,

4)     właściwe przygotowanie projektów: pism, opracowań i innych materiałów dla potrzeb
Dyrektora,

5)            piecza nad powierzonym do użytkowania mieniem,

6)    wykonywanie innych poleceń Dyrektora.

§ 22. Kierownicy komórek organizacyjnych wykonują uprawnienia bezpośredniego przełożonego w stosunku do pracowników podległych im komórek organizacyjnych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Rozdział V Struktura wewnętrzna DPS

§ 23. W skład DPS wchodzą:

1.  Komórki organizacyjne:

1)             Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy,

2)             Dział Organizacji i Żywienia,

3)             Dział Finansowy,

2.  Samodzielne stanowiska pracy:

1)             Radca Prawny,

2)      Służba bhp i p- poż,

3)             Kapelan.

§ 24. 1. Działami kierują Kierownicy.

2.      Główny Księgowy kieruje Działem Finansowym,

3.      W działach mogą być tworzone stanowiska zastępców kierownika działu.

§ 25. Strukturę wewnętrzną poszczególnych komórek organizacyjnych oraz szczegółowy zakres ich działania określa Dyrektor w drodze zarządzenia.

Rozdział VI Zadania komórek organizacyjnych

§ 26. Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy DPS należy:

1)          prowadzenie spraw w zakresie swojej właściwości,

2)          przygotowanie projektów korespondencji w zakresie spraw przekazywanych do realizacji
przez zwierzchników służbowych,

3)          opracowanie projektów, planów i programów rozwojowych,


4)    przygotowanie ocen, analiz, informacji, sprawozdań oraz innych materiałów na polecenia
zwierzchników służbowych,

5)          współdziałanie     w     sprawach,     które     wymagają    uzgodnień     między     komórkami
organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy.

§ 27. Do zadań Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego należy w szczególności wykonywanie zadań określonych w art. 55 Ustawy, w §9 Rozporządzenia oraz merytoryczne przygotowanie i prowadzenie szkoleń specjalistycznych dla pracowników DPS.

§ 28. Do zadań Działu Organizacji i Żywienia należy w szczególności prowadzenie spraw osobowych pracowników, organizowanie szkoleń dla pracowników, przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych zawieranych przez DPS, prowadzenie spraw związanych z realizacją zamówień publicznych, przygotowywanie w porozumieniu z zainteresowanymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy projektów zarządzeń, pism okólnych i poleceń Dyrektora, prowadzenie obsługi organizacyjno-technicznej DPS, zapewnienie sprawnego działania łączności i środków transportu, prowadzenie gospodarki magazynowej DPS, prowadzenie spraw pracowniczych i socjalnych, zapewnienie obsługi kancelaryjnej i sekretarsko-biurowej DPS, przygotowywanie ocen, analiz, informacji, sprawozdań oraz innych materiałów dotyczących funkcjonowania DPS, zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu obiegu informacji, współdziałanie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi oraz zapewnienie Mieszkankom całodziennego wyżywienia zgodnie z zasadami określonymi w powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisach, z uwzględnieniem treści §8 pkt 2-4.

§ 29. Do zadań Działu Finansowego należy w szczególności przygotowywanie projektu planu finansowego DPS, realizowanie budżetu powiatu w części dotyczącej DPS oraz obsługa finansowo - księgowa DPS, naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń, prowadzenie ewidencji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, analiza wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji DPS, opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości i finansów publicznych, organizacja i nadzór nad przeprowadzeniem inwentaryzacji majątku DPS, prowadzenie rachunkowości DPS, zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenie gospodarki finansowej, zgodnie z obowiązującymi zasadami.

§ 30. Do zadań Radcy Prawnego należy zapewnienie obsługi prawnej DPS oraz jego mieszkanek na zasadach określonych w §13 pkt 5, a w szczególności sporządzanie opinii prawnych w zakresie działalności DPS, zastępstwo prawne Dyrektora w postępowaniu sądowym, administracyjnym i egzekucyjnym, opiniowanie projektów umów, udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.

§ 31. Do zadań Służby bhp i p.poż. należy nadzór nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pracy w DPS oraz wykonywanie innych zadań z zakresu bhp przypisanych służbie bhp zgodnie z odrębnymi przepisami. Ponadto Służba bhp i p.poż realizuje wszystkie zadania związane z koordynacją działań w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego DPS w oparciu o odrębne przepisy.

§ 32. Do zadań Kapelana należy w szczególności bezpośrednie wykonywanie świadczeń, o których mowa w §10 pkt 4 i 13 oraz w przypadku Mieszkanek innego wyznania pomoc w wykonaniu tych świadczeń.


Rozdział VII Postanowienia końcowe

§ 33. W trybie zarządzenia Dyrektora regulowane są w szczególności:

1)          regulamin pracy DPS,

2)    regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników DPS,

3)          regulamin wynagrodzenia pracowników DPS,

4)    regulamin wprowadzający procedury Zespołu Terapeutyczno- Opiekuńczego,
2) zasady opracowywania projektów zarządzeń i pism okólnych Dyrektora,

 

3)          zasady podpisywania pism i dokumentów,

4)          procedura postępowania w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków oraz dokonywania
czynności kontrolnych,

5)          procedura dotycząca obiegu dokumentów.

§ 34. Zmiany w Regulaminie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

Załącznik nr 1

do Regulaminu Organizacyjnego

Domu Pomocy Społecznej

w Siemionkach

SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIONKACH

DYREKTOR


 

DZIAŁ TERAPEUTYCZNO - OPIEKUŃCZY


DZIAŁ FINANSOWY


DZIAŁ ORGANIZACJI I ŻYWIENIA


RADCA PRAWNY


 

KAPELAN

SŁUŻBA BHP i P.POŻ

 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr204/05, Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 12 stycznia 2005 roku


 


 

WZÓR LOGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIONKACH

Dom

Pomocy Społecznej

w Siemionhach

WZÓR PIECZĘCI NAGŁÓWKOWEJ UŻYWANEJ PRZEZ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIONKACH

 


 


 

 

 

 

 


 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 


 


 

 


 

 


 


 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 

 


 

 


 

 

 


 

 


 


 

 


 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 


Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-07-05 08:54:39
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-07-05 13:46:09
Ostatnia zmiana:2005-07-05 13:46:09
Ilość wyświetleń:2542

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij