Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

198/04 w sprawie zmian w budżecie na 2004r. po stronie dochodów i wydatków

Uchwałą Nr198/04 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 22 grudnia 2004r.

w sprawie zmian w budżecie na 2004r po stronie dochodów i wydatków

Na podstawie art. 32, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym tekst jedn. ( Dz.U. 2001r.Nr 142, poz. 1592 ) oraz art. 128, ust.l pkt.l, oraz ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz.U.Nr 15,poz.l48 z 2003r.) oraz § 13 uchwały Rady Powiatu w Mogilnie Nr XVI/102/04 z dnia 28.01.2004r.

Zarząd Powiatu Uchwala, co następuje :

§1

W uchwale Nr XW102/04 Rada Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004 r w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004 rok, wprowadza się następujące zmiany: Kwotę dochodów zwiększyć o kwotę    1.379,-

27.006.050,-

+      1.379,-

27.007.429,-

wg załączonej tabeli do niniejszej uchwały (Nr 1) Kwotę wydatków zwiększyć o kwotę 1.379,-

Tj.       27.133.996,-

+      1.379.-

27.135375,-wg załączonej tabeli do niniejszej uchwały (Nr 2)

§2

Deficyt budżetowy w wysokości 127.946,- zł pokryty zostanie

•         Kwota 7.922,- kredytem

•         Kwota 120.024,- nadwyżką z lat uttegłych

§3

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.


KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat Wojciech Manikowski
ul. Śniadeckich 10
85-011   BYDGOSZCZ
tel.  22-56-49


 

Podpisy członków Zarządu :

1.            Barczak Tomasz

2.     Zowczak Przemysław

3.            Gwiazda Jan

4.            Przybysz Henryk

załącznik nr 1

do uchwały Nr198/04

Zarządu Powiatu w Mogilno

Zmiana w planie dochodów budżetowych 

 

dział

rozdział

§

wyszczególnienie

zwiększenie

zmniejszenie

plan po zmianach

852

 

 

Pomoc społeczna

1.379

 

1.992.091

85202

 

Domy pomocy społecznej

1.379

 

1.969.187

2130

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

1.379

 

1.479.187

 

 

 

RAZEM

1.379

 

27.007.429


 

 

 

 

załącznik nr 2 do uchwały Nr199/04 Zarządu Powiatu w Mogilno

Zmiana w planie wydatków budżetowych

 

dział

rozdział

§

wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

plan po zmianach

 

 

600

 

 

Transport i łączność

46.783

46.783

2.591.207

 

 

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

46.783

46.783

2.591.207

 

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

 

1.039

20.532

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

24.814

669.986

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

8.792

126.008

 

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

890

18.010

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20.619

 

157.619

 

 

 

 

4260

Zakup energii

 

2.900

26.833

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

4.650

236.986

 

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

514

486

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

26.164

 

682.308

 

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

295

405

 

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

 

2.889

12.911

 

 

750

 

 

Administracja publiczna

3.146

3.146

2.942.504

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

196

196

107.476

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

136

79.508

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

52

14.802

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

8

2.183

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

196

 

2.273

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75019

 

Rada powiatu

2.400

2.400

137.000

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

2.400

121.600

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.400

 

5.200

 

 

75020

 

Starostwa powiatowe

550

550

2.677.028

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

550

18.950

 

 

4430

Różne opłaty i składki

150

 

6.650

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

400

 

500

 

 

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

16.164

16.164

1.836.900

 

 

75411

 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

16.164

16.164

1.812.400

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

949

 

260.949

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

1.936

12.664

 

 

 

4050

Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych funkcjonariuszy

4.943

 

1.137.143

 

 

 

4060

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych funkcjonariuszy

941

 

58.941

 

 

 

4070

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcj onariu szy

 

5.433

88.667

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

794

30.206

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

94

2.306

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9.331

 

109.231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4260

Zakup energii

 

3.700

35.300

4270

Zakup usług remontowych

 

2.342

8.658

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

706

3.294

4440

Odpisy na ZFSS

 

425

575

4480

Podatek od nieruchomości

 

661

9.339

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

 

73

27

801

 

 

Oświata i wychowanie

70.184

70.184

11.294.240

 

80102

 

Szkoły podstawowe specjalne

260

260

797.005

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

260

110.390

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

260

 

3.560

 

80110

 

Gimnazja

3.423

3.014

1.400.405

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.589

 

297.985

 

4260

Zakup energii

1.019

 

35.319

 

4270

Zakup usług remontowych

 

3.014

11.886

 

4300

Zakup usług pozostałych

815

 

21.615

 

80111

 

Gimnazja specjalne

1.519

1.519

815.685

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

460

531.227

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.252

 

5.052

 

4240

Zakup pomocy dydaktycznych i książek

 

685

1.815

 

4260

Zakup energii

 

374

4.326

 

4300

Zakup usług pozostałych

267

 

4.567

 

80120

 

Licea ogólnokształcące

6.246

6.246

2.414.671

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

50

 

1.508.827

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

50

283.934

 

4210

Zakup materiałów i

1.000

 

38.552

 

 

 

 

 

wyposażenia

 

 

 

 

4260

Zakup usług remontowych

 

6.196

58.742

 

4270

Zakup usług remontowych

4.196

 

15.958

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

 

29.144

 

80123

 

Licea profilowane

 

2.541

444.828

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

 

236

10.691

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

831

320.635

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

1.237

61.455

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

237

8.567

 

80130

 

Szkoły zawodowe

57.736

55.604

5.071.079

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

 

49

78.767

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

6.649

2.985.791

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

1.148

559.295

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

753

78.320

 

 

4140

Wpłaty na PFRON

 

206

7.204

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22.349

 

418.219

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

17.810

 

42.487

 

 

4260

Zakup energii

 

28.577

186.047

 

 

4270

Zakup usług remontowych

15.161

 

44.141

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

310

1.220

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

16.463

104.376

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

766

6.034

 

 

4430

Różne opłaty i składki

2.416

 

8.616

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

683

19.651

80195

 

Pozostała działalność

1.000

1.000

56.300

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

 

7.000

4300

Zakup usług pozostałych

 

1.000

5.000

852

 

 

Pomoc społeczna

1.379

 

2.642.391

85202

 

Domy pomocy społecznej

1.379

 

1.994.187

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.379

 

185.619

853

 

 

Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej

14.043

14.043

657.000

85333

 

Powiatowe urzędy pracy

14.043

14.043

619.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

7.640

403.760

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

70

34.330

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

1.481

69.919

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

842

13.558

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12.433

 

42.333

4260

Zakup energii

1.475

 

14.975

4270

Zakup usług remontowych

 

128

3.872

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

390

610

4300

Zakup usług pozostałych

 

3.000

5.500

4410

Podróże służbowe krajowe

102

 

2.702

4430

Różne opłaty i składki

 

387

613

4440

Odpisy na ZFSS

 

21

23.479

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

 

84

516

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

33

 

2.833

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

19.700

19.700

4.018.827

 

 

 

85402

 

Specjalne ośrodki wychowawcze

1.497

1.497

804.986

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

50

482.787

 

 

 

4140

Wpłaty na PFRON

 

500

0

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

492

 

30.992

 

 

 

4230

Zakup leków

 

437

1.263

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

1.005

 

7.205

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

510

2.190

 

 

 

85403

 

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

5.900

5.900

1.674.999

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

5.400

967.542

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

500

192.573

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.500

 

54.086

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

2.400

 

22.348

 

 

 

85410

 

Internaty i bursy szkolne

12.303

12.303

908.401

 

-

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

 

137

6.535

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

235

315.155

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

1.373

61.372

 

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

183

8.140

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9.413

 

27.963

 

 

 

 

4260

Zakup energii

1.500

 

34.051

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

10.260

184.804

 

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

115

285

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.390

 

6.090

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

171.399

170.020

27.135.375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie Nr 198/04 z dnia 22 grudnia 2004r

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2004. Nr WFB.I-3011/63/2004 zwiększa się plan dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Siemionach o kwotę 1.379 zł. Środki po stronie wydatków zostają zwiększone w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia.

W Zarządzie Dróg w Mogilnie dokonuję się przeniesień środków ze względu na dostosowanie planu do dokonania końcowych wydatków. Zmniejszenie w § 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników nastąpiło w związku z oszczędnościami funduszu płac wynikającymi z długotrwałej choroby pracowników, gdzie oszczędności zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg w § 4300. Koszty innych zmniejszeń przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dokonuje zwiększenia w § 3020-nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - na pokrycie zobowiązań z tytułu braku lokalu. Zwiększa się również § 4050 -uposażenie funkcjonariuszy- na wypłacenie nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy, § 4060 w związku z wypłatą odprawy emerytalnej dla funkcjonariusza, § 4210 zwiększa się w związku z zakupem oleju, filtrów do samochodu JGR, środków czystości dla funkcjonariuszy. Pozostałe paragrafy zostają zmniejszone w związku z przewidywanym niewykonaniem środków finansowych.

Zespół Szkół Zawodowych w strzelnie dokonuje przeniesie zwiększając w palnie wydatków § 4210 w związku z zakupem materiałów i wyposażenia, § 4300 w związku z opłatami za rachunki telefoniczne oraz dokształcaniem uczniów, § 4270 w związku z opłatami za usługi remontowe.

Zespół Szkól Mogilnie dokonuje zmian między paragrafami wydatków zgodnie z rzeczywistymi potrzebami placówki. Niedobór środków w § 4210 zostanie pokryty ze środków pozostałych w § 4270 i § 4280. W rozdziale 80130 powstały oszczędności na paragrafach płacowych pochodzące w szczególności z mniejszych niż zakładano składek ZUS, z uwagi na dużą liczbę wynagrodzeń chorobowych. Zaoszczędzone środki pochodzą także z § 4260, § 4300 ze względu na mniejsze zużycie energii i mniejsze zapotrzebowanie na usługi oraz z § 4280 i §6060. Środki zaoszczędzone zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych w tym na zakup specjalistycznego sprzętu dla klas technikum drogowego. Poza tym planuje się wymianę okien i drzwi w warsztatach § 4270 oraz zakup węgla, artykułów przemysłowych, elektrycznych, monitorów do komputerów.

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Szerzawach dokonuje zmian w rozdziałach 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 80102 Szkoły podstawowe specjalne oraz 80111 Gimnazja specjale. W paragrafach płacowych § 4010 oraz § 4110 wystąpiły oszczędności środków finansowych (dłuższe chorobowe wychowawców i nauczycieli). Środki te przeznacza się na § 4210 w związku z zakupem paneli ściennych, płytek podłogowych oraz artykułów papierniczych, na § 4270 wykonanie usług elektrycznych.

Zespół Szkół w Bielicach dokonuje zmian w planie wydatków, w rozdziałach 80110 Gimnazja, 80120 Licea ogólnokształcące, 80123 Licea profilowane, 80130 Szkoły zawodowe, 85410 internaty i bursy szkolne, wynikających z konieczności dostosowania planu do bieżących potrzeb. Środki w § 4210 przeznaczone zostaną na zakup oleju opałowego, w § 4260 na zakup wody, w § 4300 na wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne i prowizje bankowe, w § 4430 środki zostaną przeznaczone na ubezpieczenie samochodów szkolnych.

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie dokonuje się zmniejszenia na paragrafach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych, na rzecz § 4210 ze względu na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem   biura paszportowego.

W rozdziale 75019 Rada powiatu dokonuje się zwiększenia środków na § 4210 w związku z zakupem materiałów i wyposażenia. Dokonuje się przeniesień środków w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększając § 4210 w celu zakupu pucharów.

Dokonuje się zmniejszenia w rozdziale 75020 Starostwo Powiatowe w § 4410 podróże służbowe krajowe. Zwiększa się § 4430 różne opłaty i składki w związku z ubezpieczeniem samochodu i budynków oraz § 4610 koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego.

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Strzelnie dokonuje przeniesień w rozdziałach 80111 - Gimnazja Specjalne oraz 85402 - Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze dokonując zwiększeń na § 4210 ze względu na zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 w związku z opłatą za wywóz nieczystości, § 4270 ze względu na wymianę okien w palcówce.

Powiatowy Urząd Pracy dokonuje przeniesień środków z paragrafów płacowych. Oszczędności wynikają z przejścia pięciu osób na świadczenie przedemerytalne. Środki przeznaczone zostaną na zakup opału, remont samochodu służbowego i remont jednostki.

Zespół Szkół Licealnych w Strzelnie zwiększa § 4210 z przeznaczeniem środków na zakup materiałów biurowych oraz zakup drewna na odnowienie ławek, § 4270 dokonana zostanie wymiana drzwi w mieszkaniach służbowych oraz malowanie klatki schodowej w szkole, § 4300 konieczność przeniesienia wynika ze względu na koszty wywozu nieczystości.

 


  

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-07-04 09:06:32
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-07-05 13:45:42
Ostatnia zmiana:2005-07-05 13:45:42
Ilość wyświetleń:630

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij