Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXXVI_235_05 wsprawie przekształcenia Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego dla Chłopców Zaburzonym Zachowaniem im. Św. Jana Bosko w Strzelnie

Uchwała Nr XXXVI/235/2005 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 27 czerwca 2005r. 

 

w sprawie: przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Chłopców
                   z Zaburzonym Zachowaniem im. Św. Jana Bosko w Strzelnie. 
 

     Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 2 pkt 5, art. 5 ust. 2 pkt 1 , art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.  z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z § 68 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców
za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2005 r. Nr 52 poz. 467)

 

Rada Powiatu

uchwala, co następuje: 

§ 1

Przekształca się z dniem 1 września 2005 roku „Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Chłopców z Zaburzonym Zachowaniem im. Św. Jana Bosko w Strzelnie”
w „ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców im. Św. Jana Bosko w Strzelnie”.

§ 2

W skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wejdzie dotychczasowe Gimnazjum dla Chłopców z Zaburzonym Zachowaniem w Strzelnie przy ul. Kościuszki 15, które z dniem
1 września 2005 r. przyjmie nazwę „ Gimnazjum Specjalne w Strzelnie”
przy ul. Kościuszki 15.

§ 3

Z dniem przekształcenia Dyrektor dotychczasowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego staje się Dyrektorem Ośrodka, o którym mowa w § 1 i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki zostało mu powierzone.

§ 4

Z dniem przekształcenia Ośrodek, o którym mowa w § 1 przejmuje pracowników dotychczasowego Ośrodka.  

§ 5

Z dniem 1 września 2005 roku wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Chłopców z Zaburzonym Zachowaniem skierowani na podstawie dotychczasowych zasad stają się wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

§ 6

Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Ośrodka, o którym mowa w § 1.

§ 7

Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu nadaje się statut, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

  Rady Powiatu

 Wiesław Gałązka

  UZASADNIENIE

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy o samorządzie powiatowym przekształcenie jednostek organizacyjnych należy do organu stanowiącego.

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r.
w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobyty dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2005 r.
Nr 52 poz. 467) w §68 stanowi, że specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym mogą być prowadzone nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2006 r. - stąd wynika celowość podjęcia uchwały.

 Załącznik

do Uchwały Nr XXXVI/       /2005

Rady Powiatu w Mogilnie

z dnia 27 czerwca 2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

S T A T U T

 

 

 

MŁODZIEŻOWEGO       OŚRODKA         WYCHOWAWCZEGO


DLA         CHŁOPCÓW


W STRZELNIE

 

 

 

 

 

 

 

Statut opracowany został na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pózn. zm.), zwanej w dalszej części statutu „ustawą”, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 466) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, poz. 467).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

1.      Placówka nosi nazwę: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców w Strzelnie, zwany
w dalszej części statutu „Ośrodkiem”.

2.      Siedziba Ośrodka znajduje się w Strzelnie przy ul. Kościuszki 15, 88-320 Strzelno.

3.      Ośrodek nosi imię: Św. Jana Bosko.

4.      Nazwa Ośrodka używana jest w pełnym brzmieniu. Dopuszczalne jest stosowanie skrótu nazwy: MOW w Strzelnie na pieczęciach.

§ 2

W skład Ośrodka wchodzi Gimnazjum Specjalne, zwane w dalszej części statutu „Gimnazjum”.

 

§ 3

1.      Organem prowadzącym dla Ośrodka jest Powiat Mogileński.

2.      Organem sprawujących nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

3.      Nadzór nad wykonywaniem orzeczeń o skierowaniach nieletnich do Ośrodka sprawuje sędzia rodzinny.

 

Rozdział IICELE I ZADANIA OŚRODKA

 

§ 4

1.      Ośrodek jest placówką resocjalizacyjno-wychowawczą, przeznaczoną dla chłopców niedostosowanych społecznie, w wieku od 13 lat do 18 lat, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt wychowanka w placówce może być przedłużony do czasu umożliwiającego ukończenie szkoły. Jednak nie dłużej niż do 24 roku życia.

3.      Do ośrodka nie przyjmuje się chłopców:

1)     w stosunku do których wydano skazujący wyrok w postępowaniu karnym lub poprawczym,

2)     upośledzonych umysłowo,

3)     chorych psychicznie i fizycznie wymagających stałego leczenia lub indywidualnej opieki
i pomocy,

4)     uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych.

4.      Celem Ośrodka jest tworzenie właściwych warunków wychowawczych, kształcących, zdrowotnych i materialnych przebywającym w nim wychowankom oraz umożliwienie im prawidłowego rozwoju i socjalizacji.

5.      Cele, o których mowa w ust. 4, realizowane są we współpracy z rodzinami wychowanków, sądami, instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz stowarzyszeniami i innymi organizacjami społecznymi, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki.

6.      Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1)      eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego,

2)      umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

3)      przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym,

4)      przygotowanie wychowanków do prawidłowego uczestniczenia w życiu społecznym oraz życia zgodnego z powszechnie obowiązującymi normami prawnymi i społecznymi.

7.      Zadania, o których mowa w ust. 6 realizowane są poprzez:

1)      organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno–wychowawczych, terapeutycznych
i resocjalizacyjnych,

2)      przysposobienie do pracy zawodowej w zawodzie ślusarz,  

3)      wspomaganie w zakresie nabywania umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie społeczne oraz umożliwiających powrót do środowiska rodzinnego i społecznego (w tym m.in. do szkoły w miejscu zamieszkania),

4)      wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w pełnieniu funkcji wychowawczej i edukacyjnej, w tym w rozpoznawaniu, wspomaganiu i rozwijaniu potencjalnych możliwości dzieci
i młodzieży,

5)      udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom), wychowawcom i nauczycielom
w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie unikania zachowań ryzykownych,

6)      pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości
i zainteresowań dzieci i młodzieży oraz współpraca w tym zakresie z sądem, który wydał orzeczenie o umieszczeniu wychowanka w Ośrodku oraz ośrodkami pomocy społecznej
i innymi instytucjami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania wychowanków,

7)      podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zachowań wychowanków szczególnie zagrażających ich zdrowiu lub życiu,

8)      organizowanie udziału w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym środowiska,

9)       współpracę ze środowiskiem lokalnym.

 

Rozdział IIIORGANY OŚRODKA

 

§ 5

1.      Organami Ośrodka są:

1) Dyrektor,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Samorząd Wychowanków.

2.      Organy określone w ust. 1 mają prawo do swobodnego działania w granicach prawa, podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Ośrodka.

3.      Organy Ośrodka wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach prowadzonej i planowanej działalności.

 

§ 6

W Ośrodku nie powołuje się Rady Ośrodka. Zadania Rady Ośrodka, określone w ustawie, wykonuje Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Samorządu Wychowanków.

 

Dyrektor

§ 7

 

1.      Dyrektor Ośrodka w szczególności:

1)      kieruje działalnością Ośrodka oraz reprezentuje go na zewnątrz;

2)      sprawuje nadzór pedagogiczny;

3)      sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4)      realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

5)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Ośrodka;

6)      współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

7)      odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu w ostatnim roku nauki w Gimnazjum:

8)      wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

2.      Dyrektor Ośrodka odpowiedzialny jest za przyjmowanie, przenoszenie i zwalnianie wychowanków zgodnie z trybem postępowania określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii (Dz. U. z 2004 r. Nr 178, poz. 1833)

3.      Dyrektor Ośrodka jest kierownikiem zakładu pracy dla wszystkich zatrudnionych pracowników Ośrodka. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Ośrodka,

2)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom placówki,

3)      występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i innych pracowników Ośrodka.

4.      Dyrektor Ośrodka w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami (opiekunami prawnymi), Sądem Rodzinnym i Samorządem Wychowanków.

 

 

Rada Pedagogiczna

§ 8

 

1.      W Ośrodku działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Ośrodka w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.      W skład Rady Pedagogicznej Ośrodka wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni
w Ośrodku. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej, jeżeli wymagać będą tego sprawy stanowiące przedmiot obrad, mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, w tym inni pracownicy Ośrodka, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3.      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Ośrodka.

4.      Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności.

5.      Zebrania plenarne są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów,
po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

6.      Zebrania mogą być organizowane:

1)      z inicjatywy:

a)      przewodniczącego,

b)      co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej,

c)      organu prowadzącego Ośrodek,

2)      na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

7.      Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady.

8.      Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

9.      Członkowie Rady są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, wychowanków lub ich rodziców,
a także nauczycieli i innych pracowników Ośrodka.

10.  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzanie planów pracy Ośrodka,

2)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

4)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych Ośrodka,

14.  Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      wniosek o przeniesienie nieletniego do innego ośrodka,

2)      organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

3)      projekt planu finansowego Ośrodka,

4)      wnioski Dyrektora Ośrodka o przyznanie nauczycielom i innym pracownikom Ośrodka nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,

5)      propozycje Dyrektora Ośrodka w sprawach przydziału pracownikom pedagogicznym stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

15.  Dyrektor Ośrodka wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

16.  Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Ośrodka albo jego zmian oraz je zatwierdza.

17.  Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Ośrodka.

18.  Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności,
co najmniej połowy jej członków.

 

Samorząd Wychowanków

§ 9

 

1.      Samorząd Wychowanków tworzą wszyscy wychowankowie Ośrodka

2.      Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin uchwalany przez ogół wychowanków i uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu Wychowanków są jedynymi reprezentantami ogółu wychowanków i uczniów.

3.      Samorząd pracuje w oparciu o Regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem Ośrodka.

4.      Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Ośrodka wnioski i opinie we wszystkich sprawach Ośrodka, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków i uczniów, takich jak:

1)      prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4)      prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
z Dyrektorem Ośrodka,

5)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

 

Zasady współdziałania organów oraz sposób rozwiązywania sporów

§ 10

1.      Dyrektor Ośrodka w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną Samorządem Wychowanków i Sądem Rodzinnym.

2.      Ewentualne konflikty pomiędzy Dyrektorem a pracownikiem pedagogicznym lub Radą Pedagogiczną w pierwszej instancji będą rozpatrywane na forum Rady Pedagogicznej. W przypadku braku porozumienia, Dyrektor lub Rada Pedagogiczna mogą zwrócić się o pomoc
do organu prowadzącego Ośrodek.

3.      Konflikty sporne między Dyrektorem, Radą Pedagogiczną a wychowankami, będą rozpatrywane na forum Rady Pedagogicznej po uprzednim wysłuchaniu stron.

 

Rozdział IV

ORGANIZACJA OŚRODKA

 

§ 11

1.      W Ośrodku może przebywać 48 wychowanków.

2.      Ośrodek prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego, we wszystkie dni tygodnia, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

3.      Ośrodek może organizować dla wychowanków wypoczynek letni i zimowy poza siedzibą Ośrodka.

4.      Ośrodek organizuje opiekę wychowawczą w porze nocnej. Opiekę tę sprawuje wychowawca, który ma do pomocy, co najmniej jednego pracownika niepedagogicznego.

§ 12

Liczba uczniów w oddziale Gimnazjum wynosi nie mniej niż 10.

 

§ 13

Ośrodek zapewnia:

1)      realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

2)      udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych i wychowawczych,

3)      udział w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalno-oświatowych,

4)      udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii pedagogicznej, psychoedukacyjnych, profilaktyki społecznej i resocjalizacji,

5)      pomoc w nauce,

6)      całodobową opiekę.

 

§ 14

1.      Podstawową formą organizacyjną w Ośrodku jest grupa wychowawcza.

2.      Grupa wychowawcza w Ośrodku liczy od  8 do 12 wychowanków.

3.      W Ośrodku tworzy się 4 grupy wychowawcze.

4.      Grupą wychowawczą opiekuje się, co najmniej dwóch wychowawców odpowiedzialnych
za prowadzenie grupy oraz kierujących indywidualnym procesem resocjalizacyjnym poszczególnych wychowanków.

5.      Wychowawca informuje nieletniego o przebiegu procesu resocjalizacyjnego i możliwości wpływania na jego przebieg.

 

  § 15

Ośrodek zapewnia wychowankom zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania poprzez organizację:

1)      zespołów zainteresowań,

2)      zajęć sportowych i innych wg zgłaszanych potrzeb i możliwości,

3)      zajęć specjalistycznych.

 

§ 16

1.      W Ośrodku działa stały zespół wychowawczy powoływany przez Dyrektora Ośrodka.

2.      Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności:

1)      diagnozowanie problemów wychowanka i opracowywanie indywidualnego programu pracy z wychowankiem oraz prognozowanie oczekiwanych efektów zastosowanych działań resocjalizacyjno-wychowawczych i terapeutycznych,

2)      analizowanie stosowanych metod pracy z wychowankiem i wybór skutecznych form pomocy,

3)      okresowe ocenianie efektów pracy z wychowankiem i jego środowiskiem rodzinnym.

3.      W skład zespołu wychowawczego wchodzą:

1)      Dyrektor Ośrodka lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu,

2)      wychowawca bezpośrednio kierujący procesem wychowawczym wychowanka,

3)      psycholog,

4)      pedagog,

5)      w zależności od potrzeb – pracownik socjalny oraz inni specjaliści.

4.      Zespół wychowawczy, w porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanka, szkołą, wydziałami edukacji i sportu, sądem rodzinnym, ośrodkiem pomocy społecznej oraz Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, ustala formy pomocy wychowankowi.

 

 

 

§ 17

1.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Ośrodka opracowany przez Dyrektora Ośrodka do dnia 30 kwietnia każdego roku.

2.      Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący – po zasięgnięciu opinii organu nadzoru pedagogicznego – do dnia 30 maja danego roku.

3.      W arkuszu organizacji Ośrodka zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Ośrodek oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

4.      Dyrektor Ośrodka corocznie, w arkuszu organizacyjnym Ośrodka, podaje liczbę nauczycieli,
w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych
lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacyjny oraz wskazuje terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

5.      Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Ośrodka, Dyrektor Ośrodka ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

§ 18

1.      Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Ośrodek posiada:

1) pomieszczenia do zajęć edukacyjnych,

2) pracownię komputerową z przyłączem do Internetu,

3) odpowiednio wyposażone pomieszczenia do zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, 4) odpowiednio wyposażone pokoje mieszkalne,

5) łazienki oraz pomieszczenia do prania i suszenia,

6) pomieszczenia do wypoczynku i cichej nauki,

7) pomieszczenia kuchenne,

6) jadalnię dla wszystkich wychowanków,

7) izolatkę dla osób chorych,

8) pomieszczenia do zajęć terapeutycznych i sportowych,

9) pokój gościnny z możliwością spotkań z osobami odwiedzającymi.

2.      Zajęcia praktyczne Ośrodek realizuje w pomieszczeniach warsztatowych Zespołu Szkół Zawodowych w Strzelnie.

3.      Ośrodek korzysta z biblioteki i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Strzelnie.

 

 

Gimnazjum

 

§ 19

Gimnazjum realizuje trzyletni program nauczania według ramowego planu nauczania dla oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w gimnazjum, kończący się egzaminem, dającym możliwość dalszego kształcenia w szkołach określonych w ustawie.

 

§ 20

Szczegółowe zasady i kryteria oceniania zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania stanowiącym załącznik do niniejszego statutu.

 

§ 21

Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§ 22

Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1)      umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Gimnazjum poprzez:

- atrakcyjny i nowatorski sposób nauczania,

-  udział w warsztatach szkolnych,

2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
lub przygotowania do wyboru dalszego zawodu poprzez:

- organizowanie spotkań z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy, firm marketingowych,

-  poradnictwo psychologiczno –pedagogiczne

-  rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.

 

§ 23

Organizacje stałych, obowiązkowych, nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

§ 24

1.      Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – warsztatowe i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo- lekcyjnym.

2.      W klasie II i III odbywają się zajęcia warsztatowe w wymiarze 5 godzin tygodniowo w ramach przyuczenia do zawodu ślusarz.

3.      Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 

§ 25

Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki
i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania

 

§ 26

Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np. zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych i międzyoddziałowych.

 

§ 27

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i resocjalizacyjną, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.

 

§ 28

1. Dyrektor Ośrodka powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanym dalej „wychowawcą”.

2.      Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania w Gimnazjum.

 

§ 29

Na prośbę ucznia, rodziców (opiekuna prawnego) lub na wniosek poradni psychologiczno– pedagogicznej Dyrektor Ośrodka może wyrazić zgodę na korzystanie z nauki organizowanej
w Gimnazjum przez ucznia spoza Ośrodka.

 

§ 30

Kalendarz roku szkolnego określają odrębne przepisy.

 

 

 

 

Zasady postępowania przy przyjmowaniu wychowanków

 

§ 31

1.      Do Ośrodka przyjmowani są nieletni, wobec których sąd rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

2.      Nieletni kierowany jest do Ośrodka przez Starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego, a  w  przypadku braku miejsca zamieszkania – Starostę właściwego
ze względu na miejsce pobytu nieletniego, zgodnie ze wskazaniem dokonanym przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, zwane dalej „Centrum”.

3.      Przy przyjęciu nieletniego do Ośrodka wymagana jest następująca dokumentacja, którą Centrum przekazuje do Ośrodka:

1)      orzeczenie sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym,

2)      aktualny wywiad środowiskowy,

3)      kopia opinii rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego,

4)      odpis aktu urodzenia nieletniego, z potwierdzeniem stałego zameldowania,

5)      ostatnie świadectwo szkolne oraz odpis arkusza ocen,

6)      posiadane informacje o stanie zdrowia nieletniego: karta szczepień, karta zdrowia dziecka oraz informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym i inna dokumentacja medyczna,

7)      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeśli zostało wydane,

4.      Do dokumentów określonych w ust. 3 należy dołączyć: 

1)     fotografie na legitymację,

2)     zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na leczenie, hospitalizację oraz zgoda
na przeprowadzenie badań na obecność w organizmie środków odurzających

5.      Bezpośrednio po przybyciu nieletniego do Ośrodka, Dyrektor Ośrodka lub osoba przez niego upoważniona przeprowadza z nim rozmowę, podczas której zapoznaje nieletniego z jego prawami, obowiązkami i zasadami pobytu w Ośrodku.

6.      Zapoznanie się z prawami, obowiązkami i zasadami pobytu w ośrodku nieletni potwierdza własnoręcznym podpisem.

7.      O przyjęciu nieletniego do Ośrodka, Dyrektor Ośrodka powiadamia właściwe organy obowiązane do kontroli spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

8.      Do Ośrodka przyjmowani są nieletni przez całą dobę.

 

Miejsce i czas odwiedzin wychowanków przez osoby spoza Ośrodka

 

§ 32

1.      Do odwiedzin wychowanków mają prawo:

1)      rodzice, opiekunowie prawni,

2)      bliscy krewni o ustalonym stopniu pokrewieństwa.

2.      Dyrektor Ośrodka lub wychowawca mogą wyrazić zgodę na odwiedziny wychowanka przez osoby trzecie.

3.      O miejscu i czasie trwania odwiedzin decyduje Dyrektor lub wychowawca.

4.      Odwiedzający zobowiązany jest do:

1)      trzeźwości w momencie przyjazdu,

2)      posiadania dokumentu tożsamości,

3)      przestrzegania zakazu wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających podczas odwiedzin,

4)      podporządkowania się normom obowiązującym w placówce,

5)      dostosowania się do poleceń pracowników placówki.

5.      Niepodporządkowanie się którejkolwiek z zasad uniemożliwia odwiedziny lub powoduje ich zakończenie oraz nakaz opuszczenia terenu placówki.

6.      W razie zachowania odwiedzającego niezgodnego z prawem lub obowiązującymi normami,
w uzasadnionych przypadkach o fakcie powiadamiany jest Dyrektor i Policja.

7.      Procedura odwiedzin:

1)      odwiedziny powinny odbywać się w pokoju gościnnym lub innym miejscu wyznaczonym przez wychowawcę na terenie Ośrodka,

2)      nad przebiegiem odwiedzin czuwa wychowawca, który:

a)       sprawdza trzeźwość i tożsamość odwiedzających, zapisuje dane personalne w zeszycie dyżurów,

b)       ustala, czy odwiedzający nie mają ze sobą: alkoholu, narkotyków, leków, materiałów
lub środków niebezpiecznych dla zdrowia i życia,

c)       zapoznaje odwiedzających z zasadami odwiedzin,

d)       określa czas trwania i miejsc odwiedzin.

8.      Dyrektor lub wychowawca może udzielić zgody dorosłemu odwiedzającemu na krótkotrwałe
(do kilku godzin) zabranie wychowanka poza teren placówki. Wychowawca odnotowuje
w zeszycie dyżurów informacje o szczegółach udzielonej zgody wraz z zobowiązaniem odwiedzającego do opieki nad wychowankiem i terminowego powrotu do placówki. Odwiedzający poświadcza zobowiązanie podpisem i  pozostawia swój dokument tożsamości.

 

Zasady i warunki czasowego opuszczenia Ośrodka przez wychowanków

 

§ 33

1.      Warunkiem krótkotrwałego zwolnienia wychowanka jest:

1)      zgoda ustna wychowawcy,

2)      określenie czasu zwolnienia.

2.      Po powrocie wychowanek zobowiązany jest zgłosić fakt powrotu i ewentualnie rozliczyć się
z wydanych pieniędzy.

3.      Przepustki krótkoterminowe (do kilku godzin) udzielane są według następujących zasad:

1)       przepustki udziela Dyrektor lub wychowawca, wypisując imienny druk przepustki,

2)       jeśli przepustka wiąże się z przejazdem środkami komunikacji publicznej, wychowanek musi mieć przy sobie legitymację szkolną,

3)       warunkiem uzyskania przepustki krótkoterminowej jest nienaganne zachowanie wychowanka,

4)         fakt udzielenia przepustki należy odnotować w zeszycie dyżurów,

 

 

§ 34

1.      Wychowankowie mogą być urlopowani do domu rodzinnego, opiekunów lub krewnych, za zgodą sądu rodzinnego.

2.      Wniosek o wyrażenie przez sąd rodzinny zgody na urlopowanie wychowanka składa Dyrektor Ośrodka na prośbę wychowawcy odpowiedzialnego za realizację indywidualnego programu resocjalizacyjnego.

3.      Zasady udzielania przepustek długoterminowych:

1)        przepustek udziela Dyrektor Ośrodka,

2)        przepustek udziela się w dni wolne od zajęć szkolnych,

3)        warunkiem uzyskania przepustki jest:

a)      zgoda sądu rodzinnego,

b)      zgoda rodziców lub opiekuna prawnego,

c)      zgoda nauczyciela i wychowawców prowadzących.

4.      Wychowanek wyjeżdżający na przepustkę musi przy sobie posiadać:

1)      przepustkę,

2)      legitymację szkolną,

3)      zaświadczenie uprawniające do ulgowego przejazdu,

4)      pieniądze na przejazd,

5)      stosowny do pory roku ubiór.

5.      Na przepustkę wychowanek wyjeżdża po zakończeniu zajęć dydaktycznych. Uzasadniona prośba
o wcześniejsze urlopowanie winna być zawarta w podaniu o przepustkę.

6.      W wyjątkowych przypadkach Dyrektor Ośrodka może udzielić zgody na wcześniejszy wyjazd wychowanka lub udzielić przepustki poza obowiązującym trybem.

7.      Dni urlopu nagrodowego realizuje się poprzez wcześniejsze udzielenie przepustki.

        

Ustanie pobytu wychowanka w Ośrodku

 

§ 35

 

1.      Pobyt wychowanka w Ośrodku ustaje z powodu:

1)      zwolnienia z Ośrodka przez sąd, który wydał orzeczenie o zastosowaniu środka wychowawczego wobec nieletniego,

2)      przeniesienia do innego ośrodka,

2.      Wniosek o uchylenie lub zmianę środka wychowawczego i zwolnienie nieletniego z Ośrodka składa do sądu rodzinnego Dyrektor Ośrodka, przedstawiając informację o efektach zastosowanych działań resocjalizacyjnych oraz zaobserwowanych zmianach postawy nieletniego, które uzasadniają przypuszczenie o prawidłowym uczestnictwie nieletniego w życiu społecznym.

 

§ 36

1.      Przeniesienie nieletniego do innego ośrodka może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mających znaczenie dla skuteczności procesu resocjalizacyjnego lub terapeutycznego, na podstawie opinii zespołu wychowawczego.

2.      Wniosek o wskazanie ośrodka, do którego ma być przeniesiony nieletni, wraz z opinią zespołu wychowawczego składa Dyrektor Ośrodka do Centrum.

3.      Dyrektor Ośrodka jest odpowiedzialny za doprowadzenie nieletniego do ośrodka wskazanego przez Centrum i przekazanie dokumentacji nieletniego do tego ośrodka.

 

§ 37.

 

1.      Dyrektor Ośrodka przekazuje dokumentację nieletniego do Centrum w następujących przypadkach:

1)      nieusprawiedliwionej nieobecności w Ośrodku trwającej dłużej niż 8 tygodni, licząc od daty powiadomienia o nieobecności wychowanka sądu rodzinnego,

2)      niedoprowadzenia nieletniego do Ośrodka w ciągu 3 miesięcy od daty wskazania Ośrodka przez Centrum.

2.      O przekazaniu dokumentów nieletniego do Centrum, w przypadkach określonych w ust. 1 Dyrektor Ośrodka powiadamia sąd rodzinny, rodziców lub opiekunów, właściwe organy obowiązane do kontroli spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz właściwego Starostę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział V

WYCHOWANKOWIE OŚRODKA ORAZ UCZNIOWIE

 

Nagrody i kary

 

§ 38

Za wzorową postawę ustala się następujące rodzaje nagród:

1)      pochwała udzielona przez wychowawcę, nauczyciela, Dyrektora Ośrodka,

2)      wysłanie listu pochwalnego do rodziców, sądu,

3)      przyznanie nagrody rzeczowej,

4)      uzyskanie zgody na uczestnictwo w zajęciach kulturalno–oświatowych poza Ośrodkiem,

5)      przepustka na teren Strzelna,

6)      udzielenie urlopu:

a)      nowoprzybyli wychowankowie otrzymują urlop po miesiącu od chwili przybycia do ośrodka, po otrzymaniu zgody Sądu Rejonowego – Wydziału Rodzinnego (w uzasadnionych przypadkach termin może ulec skróceniu),

7)      podwyższenie kwoty pieniężnej do własnego dysponowania.

 

§ 39

Za naganną postawę ustala się następujące rodzaje kar:

1)      upomnienie przez wychowawcę, nauczyciela, Dyrektora Ośrodka,

2)      nagana udzielona przez Dyrektora Ośrodka,

3)      powiadomienie rodziców, sądu o niewłaściwym zachowaniu się wychowanka,

4)      zakaz uczestniczenia w zajęciach kulturalno–sportowych poza Ośrodkiem,

5)      zakaz oglądania programu telewizyjnego na okres adekwatny do przewinienia,

6)      zakaz otrzymywania przepustek,

7)      skrócenie urlopu,

8)      zakaz wyjazdu na urlop,

9)      wnioskowanie o przeniesienie do innego Ośrodka,

10)  wnioskowanie do sądu o przeniesienie do zakładu poprawczego,

11)  obniżenie kwoty pieniężnej do własnego dysponowania do określonego minimum,

12)  przydzielenie dodatkowego zakresu obowiązków.

 

 

§ 40

1.      Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub kary występuje wychowawca, nauczyciel lub Samorząd Wychowanków.

2.      Organem przyznającym nagrody i udzielającym kary jest Dyrektor Ośrodka lub wychowawca.

 

Prawa i obowiązki wychowanków

 

§ 41

1)      W placówce przestrzegane są prawa zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka, z uwzględnieniem w szczególności prawa wychowanka do:

1)     poszanowania godności osobistej,

2)     kształcenia, wychowania i specjalistycznej pomocy,

3)     ochrony przed przemocą fizyczną, psychiczną, wyzyskiem i innymi nadużyciami naruszającymi godność osobistą lub stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia i życia,

4)     dostępu do informacji o obowiązujących w Ośrodku statucie, regulaminach oraz nagrodach
i środkach dyscyplinarnych,

5)     informacji o przebiegu procesu resocjalizacyjnego,

6)     dostępu do świadczeń zdrowotnych,

7)     wyżywienia dostosowanego do potrzeb rozwojowych,

8)     zaopatrzenie w przybory szkolne, sprzęt i środki czystości,

9)     ochrony więzi rodzinnych,

10)swobody wypowiedzi,

11)składania skarg, próśb i wniosków,

12)tworzenia Samorządu Wychowanków, który będzie reprezentował ich wobec Dyrektora Ośrodka.

2. Wychowankowie mają obowiązek:

1)      przestrzegać Statutu Ośrodka, przepisów BHP, odpowiednich przepisów prawa,

2)      szanować mienie Ośrodka i mienie innych wychowanków,

3)      sumiennie wykonywać polecenia pracowników,

4)      sumiennie realizować obowiązki szkolne,

5)      punktualnie powracać z przepustek i urlopów,

6)      przestrzegać wymogów higieny osobistej i przepisów sanitarnych,

7)      sumiennie pracować podczas praktycznej nauki zawodu,

8)      przechowywać pieniądze i przedmioty wartościowe w depozycie, zgłaszać przywóz wartościowych rzeczy (sprzęt radiowo – magnetofonowy, telefon komórkowy, itp.),

9)      przestrzegać zakazów palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania środków odurzających, handlu, tatuowania się,

10)  przestrzegać ustalonego planu zajęć w szkole, w Ośrodku oraz zajęć dodatkowych,

11)  utrzymywać poprawne stosunki koleżeńskie z innymi wychowankami,

12)  przestrzegać postanowień Sądu Rodzinnego i Nieletnich oraz władz oświatowych,

13)  pokrywać finansowo lub naprawiać szkody materialne dokonane na terenie Ośrodka,

14)  podczas pobytu poza Ośrodkiem posiadać ważną legitymację szkolną oraz przepustkę lub kartę urlopową.

 

Rozdział VIPRACOWNICY OŚRODKA

 

§ 42

1. W placówce zatrudnia się :

1)      wychowawców,

2)      psychologa,

3)      pedagoga,

4)      nauczycieli,

5)      pracowników niepedagogicznych: opiekunów nocnych,

6)      pracowników administracyjnych i obsługi,

7)      innych specjalistów w zależności od potrzeb.

2.        Działalność Ośrodka może być uzupełniona pracą wolontariuszy.

3.      Za zgodą Dyrektora w Ośrodku mogą odbywać się praktyki studenckie.

 

Nauczyciele

§ 43

1.         Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny
za jakość i warunki tej pracy oraz za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do obowiązków nauczyciela Ośrodka należy:

1)      czynne uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej i realizowanie jej uchwał;

2)      systematyczne i rzetelne przygotowanie się do prowadzenia każdego typu zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych oraz ich realizowanie zgodnie z tygodniowym planem zajęć, przygotowanym planem dydaktycznym do każdego przedmiotu i każdego oddziału, na podstawie aktualnych planów nauczania oraz zasad współczesnej dydaktyki;

3)      prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej;

4)      uczenie racjonalnego myślenia i dociekliwości poznawczej;

5)      wyrabianie umiejętności obiektywnego wartościowania i oceniania poznawanych faktów, wydarzeń, zjawisk i procesów oraz na tej podstawie kształtowania poglądów i przekonań, ukierunkowujących postępowanie i działanie uczniów;

6)      akceptowanie wynikających z realizacji tematyki programowej wartości ideowych, moralnych
i społecznych, umożliwiających świadomy wybór celów i dróg życiowych;

7)      zapewnianie warunków optymalnego rozwoju uczniów przez treści nauczanego przedmiotu, przez osobisty przykład i wartościowe naukowo i moralnie oddziaływanie wychowawcze;

8)      zaspokajanie potrzeb uczniów przez stwarzanie warunków dla świadomego i aktywnego udziału w procesie lekcyjnym, dla spokojnej i dobrze zorganizowanej pracy, życzliwego współdziałania, pomocy oraz sprawiedliwej oceny osiąganych wyników;

9)      właściwy dobór wyposażenia pracowni przedmiotowych (za które materialnie odpowiada nauczyciel) w środki dydaktyczne, ich stosowanie w procesie lekcyjnym, zabezpieczenie
i utrzymanie w należytym stanie;

10)  ciągłe uczulanie uczniów na zasady bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, zwłaszcza podczas kształcenia praktycznego;

11)  udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych;

12)   współpraca z domem rodzinnym uczniów;

13)  doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;

14)  ustalenie – w zespole nauczycieli uczących w gimnazjum - zestawu programów nauczania
dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

 

§ 44

Przydzielony każdemu nauczycielowi tygodniowy wymiar zajęć wynika z organizacji Ośrodka, a ich ilość, realizowaną w poszczególnych dniach tygodnia, określa tygodniowy plan zajęć.

 

§ 45

1.         Pod koniec I semestru i pod koniec roku szkolnego nauczyciel ustala wyniki nauczania,
a wychowawca klasy zachowania się ucznia.

2.         Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Gimnazjum określa Wewnątrzszkolny System Oceniania, o którym mowa w § 20 niniejszego Statutu.

 

§ 46

1.      Oprócz prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w obowiązującym tygodniowym wymiarze, nauczyciel zobowiązany jest do prac związanych bezpośrednio z organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego w ramach przysługującego mu wynagrodzenia zasadniczego.

2.      Nauczyciel może być zobowiązany przez Dyrektora Ośrodka do wykonywania w czasie ferii szkolnych następujących czynności:

1)      przeprowadzanie egzaminów,

2)      prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniami do nowego roku szkolnego.

 Wychowawca

§ 47

1.      Wychowawca jest odpowiedzialny za opracowanie i realizację indywidualnych programów resocjalizacyjnych dla poszczególnych wychowanków, współpracując z innymi pracownikami Ośrodka, rodzicami (prawnymi opiekunami) i instytucjami oraz opracowuje opinie i wnioski dotyczące wychowanków w sprawach: urlopowania, zwolnień z Ośrodka, przeniesienia do innej placówki i innych.

2. Do obowiązków wychowawcy należą, w szczególności:

1)      zapewnienie bezpieczeństwa powierzonym wychowankom,

2)      zapewnienie każdemu wychowankowi swojej grupy odpowiednio wyposażonego stałego miejsca do spania, pracy i wypoczynku,

3)      zaopatrzenie wychowanków grupy w odpowiednią odzież i inne przedmioty osobistego użytku,

4)      wdrażanie wychowanków do przestrzegania higieny osobistej oraz do utrzymania na odpowiednim poziomie stanu estetycznego pomieszczeń grupy, placówki, otoczenia jak również
do poszanowania mienia społecznego,

5)      dopilnowanie, aby wychowankowie korzystali ze wszystkich posiłków,

6)      zapewnienie wychowankom niezbędnych do nauki pomocy i przyborów szkolnych,

7)      współdziałanie z lekarzem i pielęgniarką w zakresie utrzymania dobrego stanu zdrowia wychowanków oraz opieki w czasie choroby wychowanka,

8)      współpracy z wychowawcami klas w celu zapewnienia wychowankom warunków do uzyskania jak najlepszych wyników w nauce,

9)      udzielania lub zorganizowania pomocy w nauce wychowankom mającym trudności
z opanowaniem materiału programowego,

10)  wytwarzanie w grupie serdecznej atmosfery sprzyjającej rozwojowi uczuć koleżeństwa i przyjaźni u wychowanków,

11)  kształtowanie w grupie tradycji sprzyjających umacnianiu więzi emocjonalno-uczuciowych między wychowankami,

12)  wdrażanie wychowanków do prac samoobsługowych, porządkowych i społecznie usługowych,

13)  utrzymanie systematycznej współpracy z rodzicami, zmierzającej do przywrócenia warunków powrotu wychowanków pod opiekę rodziców,

14)  współdziałanie z ustanowionymi przez sąd opiekuńczy opiekunami i rodzicami zaprzyjaźnionymi w zakresie istotnych decyzji dotyczących ich podopiecznych,

15)  stwarzanie warunków sprzyjających ujawnianiu i rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień wychowanków,

16)  wyposażanie wychowanków w podstawowe wiadomości i umiejętności niezbędne
w organizacji samodzielnego życia,

17)  dopilnowanie właściwego wyposażenia usamodzielnianych wychowanków ze swojej grupy,

18)  utrzymywanie kontaktów z wychowankami w początkowym okresie ich samodzielnego życia,

19)  prowadzenie obserwacji wychowanków i konsultacji spostrzeżeń z pedagogiem, psychologiem
i rodzicami wychowanków,

20)  organizowanie starannego przygotowania i prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczo- resocjalizacyjnych,

21)  prowadzenie dokumentacji grupy,

22)  udział w posiedzeniach Zespołów Wychowawczych, Rad Pedagogicznych i realizowanie ich uchwał,

23)  stałe pogłębianie swojej wiedzy pedagogicznej, wychowawczej oraz doskonalenie metod pracy przez samokształcenie, udział w spotkaniach organizowanych przez placówkę oraz ośrodki doskonalenia nauczycieli,

24)  współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich pracowników ośrodka,

25)  wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora placówki.

 

Psycholog

§ 48

Do obowiązków psychologa należy, w szczególności:

1)      prowadzenie zadań psychologicznych służących określaniu najkorzystniejszych warunków rozwoju wychowanków, opracowanie indywidualnych programów rozwoju,

2)      ustalenie metod pracy umożliwiających eliminowanie przyczyn ewentualnych niepowodzeń
i niedostosowań społecznych,

3)      sprawowanie indywidualnej opieki psychologicznej nad wychowankami,

4)      zapoznanie się z aktami nowoprzybyłych wychowanków,

5)      nawiązanie bezpośredniego kontaktu z wychowankami w celu ułatwienia procesu adaptacji
do nowych warunków,

6)      koordynowanie realizacji zaleceń postdiagnostycznych,

7)      opracowywanie opinii psychologicznych o wychowankach,

8)      prowadzenie terapii indywidualnej z wychowankami,

9)      prowadzenie terapii grupowej metodami aktywnymi,

10)  ścisła współpraca z członkami Rady Pedagogicznej w celu ustalenia jednolitych form oddziaływań na wychowanków,

11)  organizowanie według zapotrzebowania Rad Samokształceniowych dla członków Rady Pedagogicznej i rodziców wychowanków,

12)  reagowanie na bezpośrednie problemy zgłaszane przez wychowanków, wychowawców, nauczycieli lub dyrektora placówki,

13)  wydawanie opinii pisemnych dla potrzeb Sądów Rodzinnych i innych placówek,

14)  prowadzenie odpowiedniej dokumentacji,

15)  wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora placówki

 

Pedagog

§ 49

Do obowiązków pedagoga należy, w szczególności:

1)      przeprowadzanie i aktualizowanie wywiadów środowiskowych w celu rozpoznania warunków życia i nauki wychowanków sprawiających trudności w realizacji programu dydaktyczno-wychowawczo-resocjalizacyjnego,

2)      opracowywanie diagnozy indywidualnej poszczególnych wychowanków,

3)      udzielanie i organizowanie pomocy dla uczniów napotykających na szczególne trudności w nauce,

4)      udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z wychowankami sprawiającymi trudności wychowawcze,

5)      organizowanie opieki, pomocy materialnej wychowankom opuszczonym, osieroconym z rodzin niewydolnych wychowawczo i wielodzietnych, mających szczególne trudności materialne,

6)      dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez wychowanków placówki,

7)      dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej wychowanka,

8)      obejmowanie indywidualną opieką pedagogiczno –psychologiczną wychowanków mających trudności szkolne, rodzinne lub rówieśnicze,

9)      udzielanie pomocy wychowankom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,

10)  udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności związanych
z wychowywaniem dzieci,

11)  dostosowanie tygodniowego rozkładu zajęć pedagoga umożliwiającego kontaktowanie się z nim zarówno wychowankom jak i rodzicom,

12)  bieżąca współpraca z władzami szkolnymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i urzędami, wychowawcami klas, Policją, Strażą Miejską,

13)  systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności.

 

 

Opiekun nocny

§ 50

1.      Opiekun nocny czuwa nad zapewnieniem wychowankom w godzinach nocnych bezpieczeństwa, dobrego wypoczynku i snu.

2.      Służy im pomocą w czasie choroby i innych przypadkach wymagających interwencji przełożonych.

3.      Ponosi w czasie nocy odpowiedzialność za porządek i mienie zakładu.

4.      Przestrzega obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

 

 

 

 

 

Pracownicy administracyjni i obsługi

§ 51

W celu załatwiania spraw administracyjno-gospodarczych i budżetowo-finansowych oraz obsługi higieniczno-sanitarnej szkoły, Dyrektor Ośrodka zatrudnia pracowników administracyjnych
i pracowników obsługi na zasadach uregulowanych odrębnymi przepisami.

 

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 52

1. Ośrodek jest jednostką budżetową, finansowaną przez Powiat Mogileński.

2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

 

§ 53

1. Ośrodek używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Ośrodek może posiadać sztandar.

 

§ 54

1.      W przypadku ucieczki nieletniego Dyrektor Ośrodka powiadamia o fakcie ucieczki najbliższą jednostkę Policji oraz właściwy sąd rodzinny oraz rodziców lub opiekunów prawnych.

2.      Dyrektor Ośrodka obowiązany jest do odebrania zatrzymanego przez Policję nieletniego w ciągu 48 godzin od powiadomienia o zatrzymaniu.

 

§ 55

Pełnoletni wychowanek opuszczający Ośrodek, uprawniony do korzystania z pomocy społecznej, otrzymuje środki na usamodzielnienie na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 56

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy
i rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz Ustawy z dnia 26 października 1982 r o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z późn. zm.)

 

Załącznik do statutu MOW

Wewnątrzszkolny system oceniania i zachowania

Gimnazjum Specjalnego w Strzelnie

przy ul. Kościuszki 15

 

Rozdział I. PRZEPISY OGÓLNE

1.      Poniższy dokument został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 199, poz. 2046, z 2005 Nr 74, poz. 649).

2.      Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: tzw. Jesienno-zimowy i wiosenno-letni.

3.      Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

-         poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

-         pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu rozwoju,

-         motywowanie ucznia do dalszej pracy,

-          dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

-         umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

4.      Ocenianie obejmuje wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z programów nauczania opartych na podstawach programowych.

5.      Przy ocenianiu ucznia, oprócz wiedzy i umiejętności bierze się także pod uwagę:

    1. aktywność i systematyczność ucznia,
    2. samodzielność pracy i jej reprezentację,
    3. udział w lekcji i umiejętności współpracy w grupie,
    4. pracę domową i jej prezentację.

 

Rozdział II. OCENIANIE UCZNIÓW.

- stopień celujący (cel)                                     - 6

- stopień bardzo dobry (bdb)                          - 5

- stopień dobry (db)                                                      - 4

- stopień dostateczny (dst)                                        - 3

- stopień dopuszczający (dop)                                    - 2

- stopień niedostateczny (ndst)                                   - 1

 

            Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie w w/w skali ocen znaków: „+”, który podwyższa ocenę o 0,5 oraz  „-„ , który obniża ocenę o 0,5.

            Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia mającego taką opinię, natomiast uczniom uzdolnionym stwarzać warunki w celu przygotowania ich do olimpiad, konkursów, zawodów sportowych itp. Poprzez koła zainteresowań, konsultacje (praca z uczniem uzdolnionym i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

1.      Wymagania programowe na poszczególne oceny:

 

na ocenę celującą (6) uczeń:

1)     posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie,

2)     samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

3)     bierze aktywny udział w konkursach i olimpiadach odnosząc w nich sukcesy na szczeblu pozaszkolnym,

4)     rozwiązuje zadania nietypowe wykraczające poza podstawy programowe klasy.

 

na ocenę bardzo dobrą (5) uczeń:

1)     opanował w pełni zakres wiedzy, umiejętności i sprawności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,

2)     sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji,

3)     potrafi, korzystając ze wskazówek nauczyciela dotrzeć do innych źródeł wiadomości,

4)     sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

5)      rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,

6)     potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

7)     wykazuje się aktywną postawą w czasie zajęć edukacyjnych zarówno indywidualnie jak i w grupie,

8)     przestrzega zasad bhp i ppoż nie narażając zdrowia, życia swojego i kolegów na zajęciach praktycznych.

 

 na ocenę dobrą (4) uczeń:

1)     opanował materiał objęty wymaganiami programowymi danego przedmiotu na te ocenę,

2)     umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje przy pomocy nauczyciela,

3)     poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych,

4)     w sposób prawidłowy potrafi prezentować swoje prace,

5)     jest systematyczny

 

na ocenę dostateczną (3) uczeń z podstaw programowych:

1)     opanował wiadomości i umiejętności pozwalające na zrozumienie najważniejszych zagadnień,

2)     rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne,

3)     potrafi pod kierunkiem nauczyciela korzystać z podstawowych źródeł informacji

 

 na ocenę dopuszczającą (2) uczeń z podstaw programowych:

1)      przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia, wymagające zastosowania koniecznych umiejętności praktycznych i teoretycznych,

2)     jego wiedza posiada poważne braki, które nie przekreślają możliwości uzyskania przez niego podstawowych wiadomości z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki

 

 na ocenę niedostateczną (1) uczeń:

1)     braki w wiedzy ucznia są na tyle duże, że nie rokuje on nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela,

2)     ma lekceważący stosunek do przedmiotu.

 

2.      Rejestracja osiągnięć i trudności ucznia:

1)     w dzienniku lekcyjnym na karcie ocen postępów w nauce, nauczyciel zaznacza działy, z których uczeń otrzymuje ocenę,

2)     spostrzeżenia o uczniu każdy nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym na kartach „Notatki” oraz w dzienniczku ucznia.

 

3.      Wymagania edukacyjne i szczegółowe kryteria oceniania na poszczególne oceny, zestaw narzędzi, informacje nauczycieli o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów opracowują nauczyciele poszczególnych przedmiotów jako przedmiotowe systemy oceniania.

 

 

 

Rozdział III. ZAKRES OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA - WYCHOWANKA:

 

Uczeń oceniany jest z trzech zakresów postępowania:

-         stopnia pilności i systematyczności w wykonywaniu obowiązków szkolnych,

-         kultury osobistej,

-         stopnia przestrzegania norm społecznych oraz obyczajowych.

Następnie na podstawie ocen cząstkowych wystawia się ocenę całkowitą. Nie wolno oceniać ucznia na podstawie jednego pozytywnego lub negatywnego czynu. W ocenianiu zachowania ucznia punktem wyjścia jest ocena dobra, którą otrzymuje się awansem na początku roku szkolnego i II semestru bez względu na to, jaką ocenę otrzymał poprzednio.

 

1.      Stopień pilności i systematyczności ucznia – wychowanka:

Czynniki pozytywne podwyższające ocenę powyżej dobrej:

a)     sumienność w nauce i obowiązkach szkolnych,

b)     przezwyciężenie trudności w nauce (wytrwałość, samodzielność, dążenie do doskonalenia wiedzy i umiejętności),

c)     rozwijanie zainteresowań i uzdolnień (udział w kołach zainteresowań olimpiadach, turniejach),

d)     systematyczność i punktualność uczęszczania na zajęcia szkolne.

Czynniki negatywne obniżające ocenę poniżej dobrej:

a)  celowe i świadome naruszenie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych,

b)  nieusprawiedliwione godziny nieobecności:

 

- do 10 godzin - ocena wzorowa

- 11-20 godzin - ocena bardzo dobra

- 21-30 godzin - ocena dobra

- 31-40  godzin - ocena poprawna

- 41-50 godzin - ocena nieodpowiednia

- od 51 godzin - ocena naganna

c)         spóźnienia – powyżej 10 stwierdzonych spóźnień jest podstawą do obniżenia oceny,

d)        nieobecność na zajęciach warsztatowych.

 

2.      Kultura osobista ucznia – wychowanka:

Czynniki pozytywne podwyższające ocenę:

a)     troska o estetykę własnego wyglądu o otoczenia,

b)     dbałość o higienę osobistą,

c)     życzliwość i kulturalny stosunek do nauczycieli i kolegów,

d)     troska o kulturę słowa i dyskusji,

e)     poszanowanie godności własnej i innych

Czynniki negatywne obniżające ocenę:

a)  celowe i świadome naruszenie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych,

b)  uleganie nałogom,

3.      Stopień przestrzegania norm społecznych.

Czynniki pozytywne podwyższające ocenę:

a)      uczciwość w życiu codziennym,

b)     reagowanie na zło,

c)     poszanowanie ludzkiej pracy,

d)     pomoc innym,

e)     troska o mienie szkolne i indywidualne,

f)       udział w pracach samorządu, organizacji szkolnych i innych pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska,

g)     przejawianie inicjatywy dotyczącej funkcjonowania szkoły

Czynniki negatywne obniżające ocenę:

a)  celowe i świadome naruszenie wyżej sformułowanych czynników pozytywnych,

b)  postawa egoistyczna, samolubna,

c)   lekceważący stosunek do zespołu klasowego i nauczycieli,

d)  agresja, akty wandalizmu.

4.      Ocena zachowania ucznia – wychowanka.

1)  Ocenę zachowania śródroczną (semestralną) i końcoworoczną ustala się według następującej skali:

§       wzorowa,

§       bardzo dobra,

§       dobra,

§       poprawna,

§       nieodpowiednia ,

§       naganna

2)  Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

§       oceny z zajęć edukacyjnych,

§       promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.

3)  Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy w uzgodnieniu z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów szkolnych i warsztatowych. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

 

Rozdział IV. KLASYFIKOWANIE.

 

1.         Oceny semestralne i końcoworoczne są ocenami klasyfikacyjnymi i stanowią podstawę do promowania ucznia na rok programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły.

2.         Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie ostatnich dwóch tygodni nauki każdego semestru i polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen edukacyjnych i ocen z zachowania określonych w szkolnym planie nauczania.

3.         Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia za dany semestr w roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych.

4.         Przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani conajmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia klasyfikacji końcoworocznej (semestralnej) poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach w powszechnie przyjętej formie ustnej. W przypadku ocen niedostatecznych powiadomienie w formie pisemnej poprzez wysyłanie powiadomienia przez wychowawcę do domu na 30 dni przed klasyfikacją.

5.         Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna (semestralna) może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

6.         Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a  ocenę zachowania – wychowawca klasy.

 

Rozdział V. EGZAMINY POPRAWKOWE

1.      Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną
z jednych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej w szkole danego typu, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

2.      Egzaminy poprawkowe mogą być przeprowadzane w każdym semestrze.

3.      Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć w danym semestrze.

4.      Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki oraz wychowania fizycznego, dla których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

5.      Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły na ostatni tydzień ferii.

6.      Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołania przez dyrektora szkoły.

7.      Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

-         skład komisji,

-         termin egzaminu,

-         wynik egzaminu,

-         ocenę ustaloną przez komisję

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzła informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

8.      Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

9.      Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

 

Rozdział VI. PODSUMOWANIE

1.            Po dokonaniu klasyfikacji końcoworocznej rada pedagogiczna na podstawie ustalonych ocen decyduje o:

-         promowania ucznia do klasy programowo wyższej,

-         ukończeniu szkoły przez ucznia.

2.                 Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich

zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego,

3.                 Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w punkcie 1 i 2 nie otrzymuje

promocji i powtarza klasę,

4.                 Po zakończeniu semestru wiosenno – letniego odpowiednio do końca sierpnia

Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję o promowaniu uczniów, który nie mógł być wcześniej promowany z powodu wyznaczonych egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych.

 

Rozdział VII. PRZEPISY KOŃCOWE

1.           Zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania określają odrębne przepisy,

2.           Sprawy sporne między szkołą, a uczniem dotyczące: oceniania, klasyfikowania i promowania, rozpatruje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą

3.           Powyższy system sprawdzania i oceniania uczniów może zostać zmieniony dopiero po upływie pełnego roku szkolnego od daty jego wprowadzania.

4.           Organem kompetentnym do uchwalania zmian w regulaminie jest Rada Pedagogiczna Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Strzelnie.

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-07-01 12:59:25
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-07-01 14:23:54
Ostatnia zmiana:2008-11-06 11:56:50
Ilość wyświetleń:3440

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij