Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXXVI_230_05 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r.

Uchwała NrXXXVI/ 230 /05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 27 czerwca 2005r

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r.

Na podstawie art.12 pkt.5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 200 lr. Nr 142, poz.1592 z póżn .zm.) , oraz art. 18a, art.22 art. 26, art. 109, art. 112 ust.2, pkt 2 i pkt 5 i art. 124 ust.l pkt 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr   XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie

uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005 rok , wprowadza się następujące

zmiany :

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 270.620,-

Z kwoty 27.825.770,— do kwoty 28.096.390,— według załącznika nr 1 do   niniejszej

uchwały

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 270.620,—

Z kwoty 29.215.391,—   do kwoty 29.486.011,— według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

1 .Zestawienie zakupów i wydatków inwestycyjnych zawiera zał. Nr 3  do niniejszej uchwały.

2.Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi stanowią zał nr 8

§2

Deficyt budżetowy w wysokości 1.389.621,- zł pokryty zostanie

- kredytem bankowym   w kwocie 150.000,-   kredyt w Banku Ochrony Środowiska SA

1.239.621,- nadwyżkąz lat ubiegłych

1.  Plan przychodów i rozchodów na 2005r zał. nr 4

2.            Prognozowane kwoty długu na 2005r i lata następne zał. nr 5

3.            Planowane spłaty zobowiązań na 2005r i lata następne zał. nr 6

§3

1. §8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie :

„Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem

Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok" zał nr 7

2.Dokonuje się zmiany planu przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek

budżetowych zał nr 9.

                                                                        

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2

Zmiana w planie dochodów budżetowych w

Załącznik nr 1 Do Uchwały Nr XXXVI/230 /05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 27 czerwca 2005

2005 r

 

dział

rozdział

§

wyszczególnienie

Zwiększenie

zmniejszenie

budżet po zmianach

 

 

600

 

 

Transport i łączność

13.000

 

536.077

 

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

13.000

 

536.077

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

13.000

 

28.000

 

 

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

158.300

 

210.067

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

158.300

 

210.067

 

 

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

158.300

 

159.800

 

 

750

 

 

Administracja publiczna

3.000

 

152.900

 

 

75020

 

Starostwa Powiatowe

3.000

 

21.300

 

 

0920

Pozostałe odsetki

3.000

 

3.600

 

 

758

 

 

Różne rozliczenia

95.000

 

16.057.938

 

 

75802

 

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla J.S.T

95.000

 

95.000

 

 

2780

Środki na inwestycje rozpoczęte przed 1 styczna 1999r.

95.000

 

95.000

 

 

852

 

 

Pomoc Społeczna

1.320

 

1.949.641

 

 

 

85202

 

Domy Pomocy Społecznej

1.320

 

1.922.656

 

 

 

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

1.070

 

1.070

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

250

 

4.686

 

 

854

 

 

Edukacyjna Opieka wychowawcza

84

84

328.815

 

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

84

84

166.890

 

 

2328

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień między J.S.T

84

 

113.569

 

 

2329

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień między J.S.T

 

84

53.321 •i

 

 

 

 

 

Ogółem

270.704

84

28.096.39*

 

 

 

 

 

 

 

 

(li.

 

 

Załącznik nr 2

Do Uchwały Nr XXXVI/230/ Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 27czerwca 2005r

Zmiana w planie wydatków budżetowych w 2005 r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dział

rozdział

§

wyszczególnienie

zwiększenie

zmniejszenie

budżet po zmianach

758

 

 

Różne rozliczenia

 

7.000

496.873

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

7.000

496.873

4810

rezerwy

 

7.000

496.873

600

 

 

Transport i łączność

269.300

 

2.990.300

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

269.300

 

2.990.300

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

229.300

 

229.300

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

40.000

 

55.000

852

 

 

Pomoc społeczna

1.320

 

3.363.641

85202

 

Domy Pomocy Społecznej

1.320

 

2.233.656

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.320

 

148.739

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

7.232

232

3.808.442

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

232

232

188.245

3248

Stypendia dla uczniów

81

 

130.790

3249

Stypendia dla uczniów

 

81

51.708

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

 

100

3.930

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

 

51

1.518

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

103

 

204

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

48

 

95

85417

 

Szkolne schroniska młodzieżowe

7.000

 

7.000

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

7.000

 

7.000

 

 

 

Razem

277.852

7.232

2)9.486.011

(l I

Uzasadnienie

do Uchwały NrXXXVI/230 /05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 27   czerwca 2005r.

Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 158.300zł pochodzą ze sprzedaży garaży pomieszczeń gospodarczych, budynku mieszkalnego, oraz nieruchomości zabudowanych położonych w Bielicach, oraz ze zwrotu kosztów za podział i wycenę działek.

Zwiększenie w rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe na kwotę ló.OOOzł pochodzą z dochodów uzyskanych za zajęcie pasa drogowego. Kwota zwiększenia w rozdziale 75020-3.OOOzł odsetki bankowe.

Decyzją MF zwiększono z rezerwy budżetowej subwencje ogólną dla J.S.T. w kwocie 95.OOOzł. Środki uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych, oraz pochodzące z budżetu państwa przeznaczone zostaną w kwocie 229.300zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2420C Mogilno-Bielice, oraz kwota 40.OOOzł na zakup rębaka do utylizacji gałęzi pochodzących z wycinki krzewów.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85202-Domy Pomocy Społecznej w kwocie 1.320zł Środki pochodzą ze sprzedaży złomu i zwrotów mieszkanek za przejazdy samochodem DPS-u, a przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów paliwa i zakup drzwi, wapna, płytek ceramicznych do magazynu żywności.

Dokonano rozwiązania rezerwy celowej oświatowej na kwotę 7.OOOzł z przeznaczeniem na dotacje przyznane dla gminy Strzelno-3.500zł, oraz gminy Mogilno-3.500zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień-prowadzenie schroniska młodzieżowego w okresie letnim.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego nr 16/2/A/2005 z 21 lutego 2005 r Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym stał się funduszem samorządowym z czego wynika uprawnienie Rady do zatwierdzania planów, sprawozdań z ich wykonania, ale też dokonywania w nich zmian. Tym samym w załączniku nr 7 przedstawiono aktualizację planu dochodów i wydatków w/w Funduszu.

W załączniku nr 9 dokonano aktualizacji dochodów własnych jednostek budżetowych. Dochody własne pochodzące z darowizny zwiększono o kwotę 8.OOOzł w Zespole Szkół w Mogilnie i przeznaczone zostaną zgodnie z wolą darczyńcy na docieplenie ścian budynku szkoły.załącznik nr 3

Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych w 2005r.

 

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa jednostki

Kwota

Część opisowa

1

750

75020

6060

Starostwo Powiatowe

13000

zakup zestawów komupterowych

2

754

75411

6060

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

65000

zakup agregatu prądotwórczego i wyciągów spalin

3

851

85111

6220

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

150000

zakup sprzętu medycznego

4

852

85202

6050

Dom Pomocy Społecznej

321 000

zakup i montaż dźwigu osobowego 234.000; -środki stanowiące zabezpieczenie zobowiązania z tytułu inwestycji prowadzonej w latach 1999-2000-87.000,-

5

600

60014

6060

Zarząd Dróg Powiatowych

55000

zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki, oraz zakup rębaka do utylizacji gałęzi

6

600

60014

6050

Zarząd Dróg Powiatowych

229300

przebudowa drogi powiatowej nr2420C Mogilno-Bielice

7

600

60014

6058

Starostwo Powiatowe

414156

finasnowanie przebudowy drogi ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalanego

8

600

60014

6059

Starostwo Powiatowe

138052

wspólfinasnowanie przebudowy drogi ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalanego

9

801

80130

6050

Zespół Szkół w Bielicach,Zespół Szkól Zawodowych w Strzelnie

257906

Inwestycja energooszczędna. Wykonanie dociepleń budynków oraz zakup i montaż okien termoizolacyjnych w ZS Bielice-170906, oraz modernizacja Łazienek ZSZ w Strzelnie-62000

10

854

85410

6050

Internat przyZS w Mogilnie

13000

wymiana pieca co

 

 

 

 

Ogółem

1656414

 

  

 

Załącznik nr 4 do uchwały

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU MOGILEŃSKIEGO      NA 2005R.


 

I


 

 

PARAGRAF

I. PRZYCHODY

KWOTA

PARAGRAF

II. ROZCHODY

KWOTA

931

ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emitowanych przez jednostki np.obligacje)

0

982

wykup papierów wartościowych

0

941,942,943 944

z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

0

992

spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów

156.867

951

ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych

0

991

pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom

0

952

z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych

150.000

994

Lokaty

0

957

z nadwyżki budżetu jednostek z lat ubiegłych

1.396.488

 

 

 

955

przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)

 

 

 

 

 

Suma

1.546.488

 

Suma

156.867

RÓŻNICA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (I-II) WYNOSI 1.389.621 ,-

 

 

 

 

A

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE

 

 

 

 

Lp

TYTUŁ DŁUŻNY

KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ

31.12.2004

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU

2005

2006

2007

2008

2009

2010

i

2

3

4

5

6

7

8

9

1

WYEMITOWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE

 

 

 

 

 

 

 

2

KREDYTY:

- długoterminowe - krótkoterminowe

470.600

463.733

272.266

80780

46160

11.540

0

3

POŻYCZKI:

- długoterminowe - krótkoterminowe

0

0

 

 

 

 

 

4

PRZYJĘTE DEPOZYTY

0

 

 

 

 

 

 

5

WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA :

2.733

 

 

 

 

 

 

 

a) jednostek budżetowych

53

 

 

 

 

 

 

 

b)     pozostałych     jednostek     (zakładów budżetowych,   gospodarstw  pomocniczych, funduszy) wynikające z:

2.680

 

 

 

 

 

 

 

- ustaw

2680

 

 

 

 

 

 

 

- orzeczeń sądu

 

 

 

 

 

 

 

 

- udzielonych poręczeń i gwarancji

 

 

 

 

 

 

 

 

- innych tytułów

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym : - dostaw towarów i usług

53

 

 

 

 

 

 

 

-  składek na  ubezpieczenia  społeczne  i fundusz pracy

53

 

 

 

 

 

 

 

6

OGÓŁEM KWOTA ZADŁUŻENIA

473.333

463.733

8 272.266

80.780

46160

11.540

 

7

PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE

27.461.425

28.096.390

28.717.865

26.950.000

27.195.000

27.040.000

 

8

POZIOM    ZADŁUŻENIA     JEDNOSTKI (6:7)    —    nie    może    przekraczać    60% dochodów    jednostki    w    danym    roku budżetowym

1,73

1,65

0,95

0,30

0,17

0,05

 
PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE

w zł

 

 

Lp

TYTUŁ SPŁATY

 

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LATA

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

1

WYKUP     PAPIERÓW     WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.

 

 

 

 

 

 

2

SPŁATA RAT KREDYTÓW : -długoterminowych--odsetek

156.867 33.200

191467 25.000

191.486 12.000

34.620 3.000

34.620 2.000

11.540 1.000

3

SPŁATY RAT POŻYCZKI:

-długoterminowych -odsetek

0

 

 

 

 

 

4

POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ

0

 

 

 

 

 

5

RAZEM

190.067

216.467

203.486

37.620

36.620

12.540

6

PROGNOZOWANE(PLANOWANE)DOCHODY BUDŻETOWE

28.096390l

28.71X86?

26.950.000

27.195.000

27.040.000

27.225.000

7

POZIOM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTKI (%) (5:6) nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów

0,68

0,76

0,76

0,14

0,14

0,05

10


 

PROJEKT ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM

POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

NA ROK 2005


Załącznik nr 7


 

 

 

 

 

 

 

( w tysiącach złotych )

Poz.

Treść

§

Plan wg ustawy budżetowej

zmniejszenia

zwiększenia

Plan po zmianach

A

B

C

D

E

F

G

I

Stan funduszu na początek roku

X

12

 

178

190

1.

Środki pieniężne

X

16

 

174

190

2.

Należności

X

8

 

3

11

3.

Zobowiązania (minus)

X

12

1

 

11

II

Przychody

X

164

 

 

164

1.

Przychody własne

X

164

 

 

164

1.1.

Wpływy z usług

83

158

 

 

158

1.2.

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

84

 

 

 

 

1.3.

Wpływy z różnych opłat

69

-

 

 

-

1.4.

Wpływy z różnych dochodów

97

-

 

 

-

1.5.

Pozostałe odsetki

92

6

 

 

6

2.

Pozostałe przychody

X

-

 

 

-

3.

Przelewy redystrybucyjne

296

-

 

 

0

3.1.

Dofinansowanie z CFGZGiK

296

-

 

 

0

3.2.

Dofinansowanie z WFGZGiK

296

-

 

 

0

III

Wydatki

X

172

 

178

350

1.

Wydatki bieżące własne

X

125

 

163

288

1.1.

Zakup materiałów

4210

25

 

15

40

1.2.

Zakup usług remontowych

4270

5

 

 

5

1.3.

Zakup usług pozostałych

4300

95

 

148

243

2.

Pozostałe wydatki

X

-

 

 

-

3.

Wydatki inwestycyjne własne

6110, 6120

15

 

15

30

4.

Przelewy redystrybucyjne

X

32

 

 

32

4.1.

Odpis 10% dla CFGZGiK

2960

16

 

 

16

4.2.

Odpis 10% dla WFGZGiK

2960

16

 

 

16

IV

Stan funduszu na koniec roku

X

4

 

 

4

1.

Środki pieniężne

X

4

 

 

4

2.

Należności.

X

8

 

 

8

3.

Zobowiązania (minus)

X

8

 

 

8WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY  NA   LATA   2005 - 2006 w   zakresie dróg   powiatowych w Powiecie Mogileńskim


L

P-


Rodzaj robót iir , nazwa drogi, lokalizacja


Ilość km


Wartość robót w zl


Ilość km w poszczególnych latach

nakłady w poszczególnych latach w zł

2005

Budżet państwa

Termin rozpoczęcia / zakończenia

Środki UE

Budżet JST

Budżet JST


2006

Budżet państwa


Środki UE


 


Przebudowa drogi nr 2411C Huta

Palędzka - Padniewko ode. Padniewo -

Padniewo

od km 6+210 do km 7+250 -I ETAP

od km 7+250 do km 8+493 - II ETAP


1,243


1 092 777


2004/2005


1,243 82 831


1,243 55 221


1,243 414 156


 


Przebudowa drogi nr 2420C Mogilno Bielice od km 3+713 do km 4+667 dług. 0,954 km


0,954


229 300


2005 / 2005


0,954 134 300


0,954 95 000


 


Budowa drogi nr 2565C Żerniki -Bożejewice od km 3+081 dokm4+541dł. 1,460 km


1,460


955 700


2006/-


1,460 143 355


1,460 95 570


1,460 716 775


 


Przebudowa drogi nr 2401C Mokre -Pakość odcinek Mokre - Krzekotowo od km 0+000 do km 2+100 dł. 2,100 km


2,100


579 500


2006/ -


2.100 86 925


Ł100 57 950


2.100 434 625


 


Przebudowa drogi nr 2459C Jeziora Wielkie-Siedlimowo - gr. wojew. ode. Jeziora Wielkie - Nożyczyn od km 0+000 do km 1+925 dł. 1,925 km


1,925


791 700


2006/ -


1.925 118 755


1,925 79 170


1.925 593 775


 


Razem:


7,682


3 108 408


2,197 217 131


2,197

150 221


1,243 414 156


5,485 349 035


5,485 232 690


5,485 1 745 175


 

Załącznik nr 9

Do uchwały Nr XXXVI/230 /05 Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2005r.

Zmiany w planie przychodów dochodów własnych

 

 

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Zwiększenie

Plan po zmianach

801

Oświata i wychowanie

8.000

8.000

 

80130

 

Szkoły zawodowe

8.000

8.000

0960

Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

8.000

8.000

 

 

 

OGÓŁEM

8.000

171.260

Zmiany budżetowe w planie wydatków   dochodów własnych

 

 

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Zwiększenie

Plan po zmianach

801

 

Oświata i wychowanie

8.000

8.000

80130

Szkoły zawodowe

8.000

8.000

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

8.000

8.000

 

 

 

OGÓŁEM

8.000

171.260


 


 


 

 

 


Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-07-01 09:36:45
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-07-01 14:23:30
Ostatnia zmiana:2008-11-06 11:56:01
Ilość wyświetleń:704

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij