Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

197/04 w sprawie zmiany projektu budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r. przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu w Mogilnie Nr 188/04 z dnia 10 listopada 2004r.

Uchwala Nr 197 /04 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 16 grudnia 2004r.

w sprawie zmiany projektu budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu w Mogilnie Nr 188/04 z dnia 10 listopada 2004r

Na podstawie art. 55 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 200 lr Nr 142, poz. 1592 z późm. zmianami) oraz art. 119 ustawy o finansach publicznych z 26 listopada 1998r ( Dz.U z 2003r Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami).

Zarząd Powiatu Uchwala, co następuje:


§1
W projekcie uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia budżetu powiatu mogileńskiego na 2005r wprowadza się następujące zmiany : Dochody, kwotę 27.763.920,- zastępuje się kwotą 27.771.120,-Wydatki, kwotę 29.387.186,- zastępuje się kwotą 29.534.386,-

Dokonuje się zmiany zał. Nr 1 — Dochody na 2005r wg źródeł i działów wg zał. Nr 1 do niniejszej uchwały

Dokonuje się zmiany zał. Nr 2 — „Plan wydatków na 2005r"   wg zał. Nr 2 do niniejszej uchwały

§2
§ 16 otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,- zł

§3
§ 4 uchwały budżetowej w dotychczasowym brzmieniu oznacza się jako ust. 1, po którym dodaje się ust.2 w brzmieniu - „Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi „ — zał. Nr 8a

§4
Zmiany wprowadzone ww. poprawkami powodujące zmiany dalszych zapisów uchwały zostaną przedstawione w tekście jednolitym uchwały budżetowej na 2005r.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

1.              Barczak Tomasz

2.              Zowczak Przemysław

3.              Gwiazda Jan

4.       Przybysz Henryk


załącznik nr 1

do uchwały Nr 197/04

Zarządu Powiatu w

Mogilnie

Zmiany w planie dochodów na 2005r wg źródeł i działów

 

 

 

 

 

dział

rozdział

§

wyszczególnienie

zwiększenie

zmniejszenie

plan po zmianie

600

 

 

Transport

469.377

469.377

482.077

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

469.377

469.377

482.077

2708

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z różnych źródeł

 

414.156

0

2709

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z różnych źródeł

 

55.221

0

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł

414.156

 

414.156

6439

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.

55.221

 

55.221

801

 

 

Oświata i wychowanie

7.200

 

1.613.650

80195

 

Pozostała działalność

7.200

 

7.200

 

2330

Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST

7.200

 

7.200

 

 

 

 

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

113.485

135.655

264.190

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

113.485

135.655

166.890

2329

Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST

 

135.655

53.405

2328

Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST

113.485

 

113.485

803

 

 

Szkolnictwo wyższe

22.170

 

22.170

80309

 

Pomoc materialna dla studentów

22.170

 

22.170

2329

Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST

5.542

 

5.542

2328

Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST

16.628

 

16.628

 

 

 

Razem

612.232

605.032

27.771.120Załącznik nr 2 do uchwały Nr 197/04 Zarządu Powiatu w Mogilnie

Zmiany w planie wydatków na 2005r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dział

rozdział

§

wyszczególnienie

zwiększenie

zmniejszenie

plan po zmianie

600

 

 

Transport

552.208

552.208

2.680.000

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

552.208

552.208

2.680.000

4278

Zakup usług remontowych

 

412.656

0

4279

Zakup usług remontowych

 

137.552

0

4308

Zakup usług pozostałych

 

1500

0

4309

Zakup usług pozostałych

 

500

0

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

414.156

 

414.156

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

138.052

 

138.052

750

 

 

Administracja publiczna

11.600

11.600

2.859.000

75019

 

Rada Powiatu

11.600

 

147.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000

 

8.200

4300

Zakup usług pozostałych

4000

 

11.200

4410

Podróże służbowe krajowe

4.600

 

6.600

75020

 

Starostwo powiatowe

 

11.600

2.580.400

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

7.600

408.500

4300

Zakup usług pozostałych

 

4.000

224.000

801

 

 

Oświata i wychowanie

7.200

 

11.400.600

80195

 

Pozostała działalność

7.200

 

58.700

 

3240

Stypendia dla uczniów

7.200

 

12.200

852

 

 

Pomoc społeczna

162.000

22.000

3.261.300

85202

 

Dom Pomocy Społecznej

162.000

22.000

2.152.900

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

109..000

 

205.000

4580

Pozostałe odsetki

53.000

 

53.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

22.000

143.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

113.485

135.655

4.193.990

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

113.485

135.655

166.890

3249

Stypendia dla uczniów

 

131.651

51789

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

 

251

47

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

 

3.753

1569

3248

Stypendia dla uczniów

110.051

 

110.051

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

101

 

101

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

3333

 

3333

803

 

 

Szkolnictwo wyższe

22.170

 

22.170

80309

 

Pomoc materialna dla studentów

22.170

 

22.170

3219

Stypendia i zasiłki dla studentów

5.400

 

5.400

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

37

 

37

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

105

 

105

3218

Stypendia i zasiłki dla studentów

16.200

 

16.200

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

113

 

113

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

315

 

315

 

 

 

Razem

868.663

721.463

29.534.386
 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 197/04 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 16   grudnia 2004r

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą zmian klasyfikacji budżetowej :

-     w dziale 600, rozdziale 60014 - drogi publiczne powiatowe z par. bieżących na
paragrafy inwestycyjne

w dziale 854, rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów - polegająca na wprowadzeniu czwartej cyfry 8 jako finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych i cyfrę 9 jako współfinansowanie ww. programów.

-     wprowadza się dział 803, rozdział 80309 - pomoc materialna dla studentów, poprzez
wyodrębnienie z działu 854 kwoty 22.170,-

Ponadto na mocy porozumienia Nr EK.I.0II6- POR-21/2004 z dnia 01.12.2004r z

Marszałkiem Województwa Kujawsko Pomorskiego zwiększono o 7.200,- środki na

wypłatę stypendiów dla uczniów w okresie od m-ca stycznia do m-ca czerwca 2005r.

Na wniosek komisji  bezpieczeństwa i  infrastruktury dokonano  zmiany w     planie

wydatków w rozdziale 75019 — Rada Powiatu o kwotę 11.600,-. Zmiana ta dokonana jest

poprzez zmniejszenie planu wydatków rozdziału 75020- Starostwo Powiatowe.

W rozdziale  85202-  Dom Pomocy  Społecznej  zaplanowano kwotę   140.000,- zł jako

zabezpieczenie spłaty  roszczenia dotyczącego inwestycji w DPS Siemionki prowadzonej w

latach 1999- 2000. Wyrokiem sądu zasądzono na rzecz firmy PPU KAPRINŻ sp. z o .0

kwotę 86.646,- jako należność za pompowanie wody i kwotę odsetek naliczonych od dnia

11.06.2001r.  Na dzień dzisiejszy wyrok sądu jest nieprawomocny     niemniej    jednak

postanowiono wprowadzić zasadzoną kwotę do budżetu na 2005r.  Ponadto dokonano

przesunięcia kwoty 22.000,- z par. 4210 na par. 6050 w rozdz. 85202 z przeznaczeniem na

pokrycie wydatków tj. zadania inwestycyjnego -zakup i montaż dźwigu osobowego w Domu

Pomocy Społecznej w Siemionkach. 

 


 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-06-30 12:17:18
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-06-30 13:03:25
Ostatnia zmiana:2005-06-30 13:03:25
Ilość wyświetleń:628

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij