Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

194/04 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/04 z dnia 28.01.2004r. Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r.

Uchwałą Nr194/04 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 8 grudnia 2004

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/04 z dnia 28.01.2004r Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r

Na podst. art. 128 ust.lpkt.2 , ust 2 i ust 2a ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych tekst jednolity (Dz.U z 2003r.Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 05 czerwca 1998r tekst jed. (Dz.U z 2001r..Nr 142 poz. 1592 ) oraz § 13 Uchwały Rady Powiatu w Mogilnie Nr XVI/102/04 z dnia 28.01.2004 r

Zarząd Powiatu Uchwala, co następuje :

§1
Dokonać przeniesień w rozdziałach i paragrafach, oraz przeniesień rezerwy

celowej i ogólnej według załącznika Nr 1

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu :

1.Barczak Tomasz

2.Zowczak Przemysław

3.Gwiazda Jan

4.Przybysz Henryk 

Załącznik nr 1

do uchwały Nr/#/04

Zarządu Powiatu w Mogilni

Zmiana w planie wydatków budżetowych 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

dział

rozdział

§

wyszczególnienie

zwiększenie

zmniejszenie

Plan po zmianach

710

 

 

Działalność usługowa

2.430

2.430

217.311

71015

 

Nadzór budowlany

2.430

2.430

171.111

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

580

 

5.534

4260

Zakup energii

 

280

520

4270

Zakup usług remontowych

 

671

829

4300

Zakup usług pozostałych

 

1.035

5.215

4410

Podróże służbowe krajowe

 

444

2.556

4430

Różne opłaty i składki

1.850

 

1.850

758

 

 

Różne rozliczenia

 

76.182

0

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

76.182

0

4810

rezerwy

 

76.182

0

801

 

 

Oświata i wychowanie

76.286

12.243

11.206.660

80102

 

Szkoły podstawowe specjalne

5.950

800

797.005

4110

Składki na ubezp.społ

5.950

 

110.650

4120

Składki na F.P

 

800

14.400

80110

 

Gimnazja

4.441

4.441

1.399.996

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

1.000

45.500

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4.300

 

723.759

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

3.441

142.359

4120

Składki na Fundusz Pracy

141

 

19.741

80111

 

Gimnazja specjalne

22.022

6.113

815.685


 


 
 

 

 


 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 

800

44.700

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

5.313

531.687

4110

Składki na ubezp.społ

3.824

 

108.814

4120

Składki na F.P

198

 

14.076

4240

Zakup pomocy naukowych

500

 

2.500

4270

Zakup usług remontowych

17.500

 

19.300

80123

 

Licea profilowane

293

 

442.673

4110

Składki na ubezp.społ

293

 

62.493

80130

 

Szkoły zawodowe

43.521

 

4.993.601

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24.169

 

2.944.202

4110

Składki na ubezp.społ

3.777

 

547.261

4120

Składki na F.P

175

 

76.791

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.600

 

388.370

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych

4.800

 

24.377

80134

 

Szkoły zawodowe specjalne

 

830

214.270

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

180

156.420

4110

Składki na ubezp.społ

 

500

27.500

4120

Składki na F.P

 

150

3.250

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

59

59

79.997

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

59

 

34.791

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

59

861

852

 

 

Pomoc społeczna

8.034

8.034

2.641.012

85201

 

Placówki opiekuńczo -wychowawcze

 

1.434

49.666

3110

Świadczenia społeczne

 

1.434

49.666

85204

 

Rodziny zastępcze

5.434

4.000

467.334

 

3110

Świadczenia społeczne

5.434

 

411.474

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

4.000

4.800

 

85218

 

Powiatowe centra pomocy rodzinie

2.600

2.600

103.300

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

1.900

70.336

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

700

13.800

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.600

 

4.466

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4.700

4.700

657.000

85321

 

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

4.700

4.700

38.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

600

 

5.400

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

100

 

1.100

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.000

 

6.000

4300

Zakup usług pozostałych

 

4.674

24.353

4440

Odpisy na ZFŚS

 

26

174

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

57.023

44.884

4.028.258

85402

 

Specjalne ośrodki Wychowawcze

9.564

4.000

804.986

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5.337

 

482.837

4110

Składki na ubezp.społ

1.147

 

89.987

4120

Składki na F.P

80

 

12.468

4220

Zakup środków żywności

 

4.000

44.700

4270

Zakup usług remontowych

3.000

 

6.200

85403

 

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

20.406

40.856

1.674.999

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 

4.800

51.100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

1.626

3.174

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

350

972.942

4110

Składki na ubezp.społ

 

2.000

193.073

4120

Składki na F.P

 

800

24.400

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16.686

 

50.586

4220

Zakup środków żywności

 

20.000

84.400

 

4230

Zakup leków i mat. medycznych

 

280

1.820

4260

Zakup energii

 

11.000

83.000

4280

Zakup usług zdrowotnych

2.050

 

2.050

4300

Zakup usłu pozostałych

1300

 

26.800

4430

Różne opłaty i składki

370

 

3.722

85406

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

16.416

 

380.704

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7.282

 

262.290

4110

Składki na ubezp.społ

3.634

 

49.839

4120

Składki na F.P

500

 

6.886

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.380

 

-   12.380

4260

Zakup energii

600

 

3.120

4300

Zakup usług pozostałych

660

 

8.990

4410

Podróże służbowe krajowe

360

 

1.160

85410

 

Internaty i bursy szkolne

10.637

28

908.401

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 

28

6.672

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8.069

 

314.769

4110

Składki na ubezp.społ

2.445

 

62.745

4120

Składki na F.P

123

 

8.323

 

razem

 

Ogółem

148.473

148.473

26.992.879


 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie Nr 194 /04 z dnia 8 grudnia 2004r

W niniejszej uchwale dokonano przesunięcia środków z rezerwy celowej dział 854 na kwotę54.089 ,- zł., oraz rezerwy ogólnej na kwotę 22.093 zł z przeznaczeniem dla ZS w Bielicach kwota 10.902zł, ZS w Mogilnie lO.lOOzł, ZSZ w Strzelnie 33.421zł, OSW w Strzelnie kwota 5.433zł, Poradnia psychologiczno-pedagogiczna kwota 16.416zł.

W Zespole Szkół Licealnych w Strzelnie dokonuje się przeniesień między paragrafami płacowymi.

Przeniesienia dokonane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego związane są z zakupem samochodu służbowego. W związku z tym zwiększa się § 4430 różne opłaty i składki - z przeznaczeniem środków na ubezpieczenie samochodu oraz innych opłat związanych z rejestracja pojazdu. Zwiększa się również § 4210 na zakup materiałów biurowych.

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze w § 3110 -świadczenia społeczne środki finansowe zostają niewykorzystane z uwagi na rezygnację z pomocy rzeczowej i kontynuacje nauki wychowanka placówki, kwota par 4300 niewykorzystana ze względu na to iż szkolenia dla rodzin zastępczych są bezpłatne. W/w środki zostaną wykorzystane na wypłatę świadczenia dla nowej rodziny zastępczej rozdział 85204.

Zmiany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w paragrafach płacowych § 4010 i § 4110 dokonane są ze względu na zmniejszenie etatów w związku z tym zwiększa się § 4210 zakup materiałów i wyposażenia. W rozdziale 85321 zwiększa się §4010i§4110w związku z wypłatą nagród dla przewodniczącego i sekretarza Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowane kwoty są niewystarczające, a w § 4210 środki finansowe zwiększą się z uwagi na konieczność zakupu szafy i materiałów biurowych.

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 

 

 


 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-06-29 11:44:10
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-06-29 14:45:41
Ostatnia zmiana:2005-06-29 14:48:34
Ilość wyświetleń:679

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij