Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 49/05

Protokół Nr 49/05

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia
Rady Powiatu w Mogilnie
z dnia 24 czerwca 2005r.


Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Rafał Giemza. W posiedzeniu wzięło udział  6 członków Komisji, obecnych wg listy obecności (załącznika do protokołu) , co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
W obradach brali udział Starosta Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak, Naczelnik Wydziału Oświaty Powiatu Mogileńskiego Andrzej Konieczka oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach Dariusz Chudziński.
Porządek posiedzenia :

1.Omówienie i opiniowanie sprawozdań oraz projektów uchwał na XXXVI sesję Rady Powiatu.
2.Omówienie sytuacji Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.
3.Sprawy różne.

Ad.1
Przewodniczący Rafał Giemza przedstawił informację o stanie środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2004 roku.
Wyraził nadzieję, że na sesję Rady Powiatu przybędzie osoba z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska aby odpowiedzieć na pytania dotyczące tego tematu.
Powiedział też, że niepokoi się o czystość Jeziora Mogileńskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Łaganowski zgodził się z poprzednikiem dodając, że stan czystości Jeziora Mogileńskiego jest coraz gorszy.
Radny Radosław Trepiński zapytał co Radni sądzą o pomyśle postawienia na Jeziorze Mogileńskim barki, na której miałby mieścić się lokal gastronomiczny.
Radna Teresa Kujawa stwierdziła, że jest przeciw takiemu pomysłowi, gdyż jest przekonana, że taki lokal przyczyni się do szybkiego zanieczyszczenia Jeziora Mogileńskiego.
Po krótkiej dyskusji informacja o stanie środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2004 roku została poddana pod głosowanie.
W wyniku głosowania 5 głosami za (Wicestarosta Przemysław Zowczak opuścił salę obrad) informacja została przyjęta.
Przewodniczący Rafał Giemza przedstawił informację o stanie rolnictwa w Powiecie Mogileńskim.
Wobec braku uwag informacja została poddana pod głosowanie.
W wyniku głosowania 5 głosami za (Wicestarosta Przemysław Zowczak opuścił salę obrad) informacja została przyjęta.
Przewodniczący Rafał Giemza przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na  rok 2005.
Wobec braku uwag projekt został poddany pod głosowanie.
W wyniku głosowania 5 głosami za (Wicestarosta Przemysław Zowczak opuścił salę obrad) projekt został przyjęty.
Przewodniczący Rafał Giemza przedstawił projekt uchwały w sprawie przyznania  pierwszeństwa  w  nabyciu  lokali  użytkowych  stanowiących  garaże  lub  budynki  gospodarcze ich  najemcom  lub  dzierżawcom.
Wobec braku uwag projekt został poddany pod głosowanie.
W wyniku głosowania 5 głosami za (Wicestarosta Przemysław Zowczak opuścił salę obrad) projekt został przyjęty.
Przewodniczący Rafał Giemza przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania  członka  Rady  Społecznej  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie.
Wobec braku uwag projekt został poddany pod głosowanie.
W wyniku głosowania 4 głosami za (Wicestarosta Przemysław Zowczak opuścił salę obrad) i 1 głosem przeciwnym (Radny Radosław Trepiński) projekt został przyjęty.
Przewodniczący Rafał Giemza przedstawił projekt uchwały w sprawie odwołania  Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów.
Radny Kazimierz Łaganowski zapytał jaki jest status Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Starosta Tomasz Barczak wyjaśnił, że Rzecznika o którym mowa powołuje i odwołuje Rada Powiatu i jest to pracownik Starostwa.
Radny Kazimierz Łaganowski zapytał czy ten projekt uchwały dotyczy tylko odwołania.
Starosta Tomasz Barczak odpowiedział, że ten projekt dotyczy tylko i wyłącznie odwołania.
Po krótkiej dyskusji projekt został poddany pod głosowanie.
W wyniku głosowania 5 głosami za (Wicestarosta Przemysław Zowczak opuścił salę obrad) projekt został przyjęty.

Przewodniczący Rafał Giemza przedstawił projekt uchwały w sprawie przekształcenia  Specjalnego  Ośrodka   Szkolno – Wychowawczego dla  Chłopców z  Zaburzonym  Zachowaniem  im. Św. Jana  Bosko w  Strzelnie.
Radny Kazimierz Łaganowski zapytał czy przyjęcie tej uchwały jest obligatoryjne.
Naczelnik Wydziału Oświaty Powiatu Mogileńskiego Andrzej Konieczka odpowiedział, że przyjęcie tej uchwały jest obligatoryjne ponieważ 7 marca 2005 roku wyszło rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.
Dlatego z dniem 1 września 2005 roku przekształca się „Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Chłopców z Zaburzonym Zachowaniem im. Św. Jana Bosko w Strzelnie” w „Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców im. Św. Jana Bosko w Strzelnie”.
W skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wejdzie dotychczasowe Gimnazjum dla Chłopców z Zaburzonym Zachowaniem w Strzelnie przy ul. Kościuszki 15, które z dniem 1 września 2005 roku przyjmie nazwę „Gimnazjum Specjalne w Strzelnie” przy                      ul. Kościuszki 15.
Przekształcenie tego ośrodka wiąże się z tym, że pieniądze na Ośrodek będą naliczane z wyższego algorytmu co oznacza, że będzie wpływać do Ośrodka większa ilość pieniędzy z Ministerstwa.
Są wyznaczone standardy, które trzeba spełnić, aby to przekształcenie było możliwe, będzie to wiązało się z pewnymi remontami, ale nie powinny one przysporzyć większych problemów. 
Radna Teresa Kujawa zapytała czy będą zmiany w strukturze zatrudnienia, czy zostanie ktoś zwolniony.
Naczelnik Wydziału Oświaty Powiatu Mogileńskiego Andrzej Konieczka odpowiedział, że nikt nie zostanie zwolniony i dojdzie jeszcze 0,5 etatu.
Dodał też, że po zmianach młodzież do Ośrodka nie będzie już kierowana przez Sąd tylko przez Centrum w Warszawie.
Radny Radosław Trepiński zauważył, że są błędy w statucie, np. w regulaminie oceniania. Również w dalszej części jest mowa o statutach co może sugerować, że jest ich większa ilość a w rzeczywistości jest przecież jeden statut.
Radny Kazimierz Łaganowski poparł Radnego Radosława Trepińskiego stwierdzając, że regulamin oceniania należy poprawić.
Radny Radosław Trepiński stwierdził, że można przeprowadzić głosowanie nad projektem uchwały ale bez załączników do statutu, w których są błędy.
Po krótkiej dyskusji projekt w formie zaproponowanej przez Radnego Radosława Trepińskiego został poddany pod głosowanie.
W wyniku głosowania projekt został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Rafał Giemza przedstawił projekt uchwały w sprawie przekształcenia  Policealnego  Studium  Zawodowego  dla Dorosłych  w  Mogilnie.
Wobec braku uwag projekt został poddany pod głosowanie.
W wyniku głosowania projekt został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rafał Giemza przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowo – ekonomicznego z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2004 i I kwartał br.
Wyjaśnił, że jest to projekt uchwały, o którego wprowadzenie do planu XXXVI sesji Rady Powiatu wnioskuje Zarząd Powiatu. Dodał też, że sprawozdanie to zostało już przyjęte na XXXIV sesji Rady Powiatu ale nie została podjęta w tej sprawie uchwała. Potrzeba podjęcia takiej uchwały związana jest z planowaną restrukturyzacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
Wobec braku uwag projekt został poddany pod głosowanie.
W wyniku głosowania projekt został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rafał Giemza przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia  zgody  na  dokonanie  na  rzecz  Gminy  Mogilno  darowizny  nieruchomości  wchodzącej  w  skład  zasobu  nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego.
Wobec braku uwag projekt został poddany pod głosowanie.
W wyniku głosowania projekt został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach Dariusz Chudziński powiedział, że ostatnia kontrola z województwa nie miała zastrzeżeń poza drobnymi niedociągnięciami co do funkcjonowania ośrodka. Były pretensje co do wyposażenia, jest za mało sprzętu, ale to wynika z trudności finansowych. Są odpowiednie standardy, których nie jesteśmy w stanie spełnić. Gdyby funkcjonować dokładnie w oparciu o wyznaczone standardy, wówczas koszt utrzymania chorego mógłby wzrosnąć nawet do 4 tys. zł. W innych ośrodkach gdzie próbuje się spełniać te wymagania bardzo rosną koszty utrzymania chorego w wyniku czego nie ma pełnego zapełnienia ośrodka i są wolne miejsca, które przynoszą straty.
W domu Pomocy Społecznej w Siemionkach mieliśmy 2 miejsca wolne, obecnie mamy o 2 podopiecznych ponad stan. Jest 100 osób na 98 miejsc. Ta nadwyżka nie jest problemem ponieważ mamy podopiecznych z wyrokami sądowymi, którzy opuszczą ośrodek, w każdej chwili może ktoś zejść i mamy również chorych urlopowanych.
Przyjmujemy ludzi z całej Polski. Mamy sponsorów, już skończyliśmy budowę kaplicy, trwa budowa windy, będzie budowana palarnia, gabinet lekarski, pokój do spotkań intymnych, sala rehabilitacyjna. Jednym z najpoważniejszych sponsorów jest Sanplast.
Mamy problem z pralnią, która jest deficytowa i będzie trzeba ją zlikwidować. Pracują tam 2 osoby, które będzie trzeba zwolnić. Niestety są to ludzie starsi, po szkole podstawowej, bez szans na zatrudnienie. Pralnia bez sprzętu kosztuje 90 tys. zł rocznie. To wychodzi ok. 3 zł za 1 kg prania, pralnia prywatna zrobi to za ok. 2,10 zł za 1 kg. Pralnia przy ośrodku będzie działać do czasu aż nie pojawi się sponsor.

Ad.3    
Przewodniczący Rafał Giemza poruszył problem imprez szkolnych, które są organizowane w Powiecie Mogileńskim. Z powodu dużej ich ilości i wielu organizatorów zaproponował aby je połączyć i organizować wspólnie.
Starosta Tomasz Barczak powiedział, że każdy na własną rękę organizuje imprezy, nie zważając na grafik imprez organizowanych przez Powiat Mogileński. Każdy też zwraca się o pomoc w organizacji oraz nagrody Starostwa. Jest to duże obciążenie finansowe dla Starostwa.
Wicestarosta Przemysław Zowczak dodał, że trudno odmówić pomocy w organizacji imprezy bo zaraz powstają bardzo negatywne opinie na temat Starostwa i jego włodarzy.
Starosta Tomasz Barczak stwierdził, że zawsze może wziąć patronat nad imprezą ale bez nagród fundowanych przez Starostwo.
Radny Radosław Trepiński zapytał jaki był udział finansowy Starostwa w zorganizowanych Targach w Bielicach.
Starosta Tomasz Barczak odpowiedział, że na pewno było to ponad 1000 zł.
Wicestarosta Przemysław Zowczak wyjaśnił, że najlepiej zgłosić się do Starostwa z zamiarem organizowania imprezy już we wrześniu, wtedy jest czas na zaplanowanie budżetu i rozpisanie grafiku.
Starosta Tomasz Barczak powtórzył, że jest zbulwersowany tym, że nikt nie przestrzega grafiku imprez szkolnych.
Wicestarosta Przemysław Zowczak wyjaśnił, że jeżeli jakaś organizacja zwróci się do Starostwa z pomysłem organizacji jakiejś imprezy, wówczas można albo rozpisać konkurs na zorganizowanie takiej imprezy albo Starostwo uczestniczy w konkursie jako współorganizator.
Przewodniczący Rafał Giemza poinformował, że niedługo odbędzie sie na terenie Dąbrowy dla jej mieszkańców i okolicznych gmin „Biała Niedziela”, w którą będzie możliwość przeprowadzenia darmowych badań.
Skierował też prośbę do Wicestarosty aby jak najszybciej poinformować Radnych o terminie planowanej nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Mogilnie, ponieważ lipiec jest miesiącem wakacyjnym i wielu ludzi będzie na pewno w rozjazdach.
Wicestarosta Przemysław Zowczak zapewnił, że Radni zostaną poinformowani jak tylko zostanie ustalony termin sesji.       
Posiedzenie Komisji zostało zakończone, Przewodniczący Rafał Giemza podziękował członkom za przybycie.

 

 

   Protokołował                              Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia                                                                           

 

    Paweł Pollak                                                                  Rafał Giemza

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-06-29 11:39:28
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-06-29 11:42:42
Ostatnia zmiana:2007-03-28 11:10:21
Ilość wyświetleń:972

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij