Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 115/05

PROTOKÓŁ  Nr 115/05

Z  POSIEDZENIA  ZARZĄDU  POWIATU  W  MOGILNIE odbytego  dnia  20 maja   2005r.

Posiedzenie   Zarządu   prowadził  Przewodniczący  Tomasz  Barczak.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  4  członków  Zarządu,  obecnych  wg  listy  obecności ( załącznika  do  protokołu),  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
 3. Podjęcie  projektu  uchwały  w  sprawie  rozwiązania  umowy  o  pracę z  Panem  Ludwikiem  Zbytniewskim  dyrektorem  Zespołu  Szkół Licealnych w  Strzelnie.
 4. Podjęcie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian  w  planie  wydatków  budżetowych  w  2005 r.
 5. Podjęcie  projektu  uchwały  Zarządu  w  sprawie  upoważnienia  Dyrektora  Domu  Pomocy  Społewcznej  w  Siemionkach  do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  Powiatu  Mogileńskiego  w  sprawach  o  zabezpieczenie  spadku  po  zmarłych  mieszkańcach  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach.
 6. Omówienie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XXX/186/04  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  29.12.2004 r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2005r.
 7. Opiniowanie  projektu  uchwały Raady  Powiatu  w  sprawie  oświadczenia  o  poddaniu  się  egzekucji  dotyczące  zadania: dobudowa  do  pawilonu  II Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach  windy  hydraulicznej  platformowej  do  przewozu  osób  niepełnosprawnych  wraz  z  infrastrukturą.
 8. Analiza  o  stanie  bezpieczeństwa  ochrony  przeciwpożarowej  oraz  zagrożeniach  pożarowych  Powiatu  Mogileńskiego  za  2004r.
 9. Omówienie  kryteriów  w  sprawie  pożyczki  z  budżetu  Państwa  dla  SP ZOZ w  Mogilnie.
 10. Przyjęcie  protokołu   z  ostatniego   posiedzenia  Zarządu.
 11. Sprawy  różne.
 12. Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

 

Ad. 2

Zarząd  przyjął  jednogłośnie  porządek  posiedzenia.

 

Ad. 3

Przewodniczący  Zarządu  podziękował  odchodzącemu  na  emeryturę  Dyrektorowi  Zespołu  Szkół  Licealnych w   Strzelnie  Panu  Ludwikowi  Zbytniewskiemu  za  ogromny  wkład  w  budowaniu  wizerunku szkoły,  za  wzór  do  naśladowania  przez  nauczycieli  i  młodzież  szkoły,  za  dobrą  współpracę  z  Zarządem  i  Radą   Powiatu. Zaznaczył  jednocześnie , że wymóg  formalny  jest  taki  aby  w  tej  kwesti  podjąć  uchwałę, którą   odczytał  i  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Zarządu .

Zarząd  przyjąl  jednogłośnie  Uchwałę  pod  Nr 244/05.

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  podziękował  Dyrektorowi  Ludwikowi Zbytniewskiemu  za  dobrą  współpracę ,  za  dbałość  o  wygląd  zewnętrzny  i  wewnętrzny  szkoły,o  poziom  nauczania. Powiedział,  że  Dyrektor  to  godna  postać  do  naśladowania  przez  nauczycieli  i  uczniów.

Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Zdrowia  Andrzej  Konieczka  także  podziękował  Dyrektorowi  za konstruktrywną    współpracę,  dbałość  o  prestiż   szkoły   i  autorytet.Naczelnik  poinformował,  że 18  maja  br. odbył  się  konkurs  na  dyrektora  Zespołu  Szkół  Licealnych  w  Strzelnie  i  wyłoniony został  Pan  Marian  Mikołajczak  ze  Strzelna. Zarząd  nowemu  dyrektorowi   życzył  wielu  sukcesów w  pracy  oraz   dobrej  współracy  z  gronem  nauczycielskim  i  młodzieżą. 

Pan  Marian  Mikołajczak  dziękował   za  obdarzone  zaufanie,  choć  powiedział,  że  trudno  będzie  sprostać  takiemu  autorytetowi    jakim  był Pan  Dyrektor  Ludwik  Zbytniewski. 

Ad. 4

Skarbnik  Powiatu  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały   w  sprawie  zmian  w  planie  wydatków  budżetowych  w  2005 r.

Przewodniczący  Zarządu  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Zarząd  przyjąl  jednogłośnie  Uchwałę  pod  Nr 245/05.

 

Ad.5

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  w  sprawie  upoważnienia  Dyrektora  Domu  Pomocy  Społewcznej  w  Siemionkach  do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  Powiatu  Mogileńskiego  w  sprawach  o  zabezpieczenie  spadku  po  zmarłych  mieszkańcach  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach.

Przewodniczący  Zarządu  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Zarząd  przyjąl  jednogłośnie  Uchwałę  pod  Nr 246/05.

 

Ad.6

Zarząd  omówil   projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XXX/186/04  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  29.12.2004 r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2005r. Środki  pochodzące  z  opłat  komunikacyjnych  przeznaczono  na  pokrycie  deficytu  budżetowego.Dla  Powiatowego  Urzędu  Pracy  na  zakup  okieni  malowanie, 30 000,- dla  SP ZOZ  na dofinansowanie  zakupu  ultrasonografu, dla  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Mogilnie na  rekompensatę pieniężną za  czas  słuzby  przekraczającą  określoną  normę. W   Zespole  Szkół   w  Bielicach  zwiększono  dochody  o  środki   pochodzące  z  wynajmu  i  dzierżawy,  które  następnie   przeznaczono  na  zakup  papy  i  lepiku  na  konserwację  dachu  szkoły. Rada  Miiejska  w  Mogilnie  przeznaczy  środki  dla  Powiatu  ze  wskazaniem  dla  SP ZOZ na zakup  ultrasonografu  w  kwocie  50 .000,- i  10.000,- dla  Komendy  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej na  paliwo  i  sorty  mundurowe. Rada  Miejska  w  Strzelnie ma  także przeznaczyś  środki  na  zakup  ultrasonografu  w  kwocie  40.000,-.Gminy Dąbrowa, Strzelno, Orchowo  przeznaczyły  dotacje  dla  Ośrodka  Interwencji   Kryzysowej  w  Strzelnie. Dokonano  aktualizacji  dochodów  własnych  o  darowizny  w  DPS  w  Siemionkach, w  SOS-W w  Szerzawach , w  Strzelnie,  gdzie  zostały   przeznaczone  zgodnie  z  wolą  darczyńców.

Zarząd  jednogłośnie  zdecydował  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

Ad. 7

Przewodniczący  Zarządu  przedstawił    projekt  uchwały  w  sprawie  oświadczenia  o  poddaniu  się  egzekucji  dotyczące  zadania: dobudowa  do  pawilonu  II Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach  windy  hydraulicznej  platformowej  do  przewozu  osób  niepełnosprawnych  wraz  z  infrastrukturą.

Zarząd  jednogłośnie  zdecydował  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

Ad.8

Z – ca  Komendanta  Roman  Piecyk  przedstawił  analizę  o  stanie  bezpieczeństwa  ochrony  przeciwpożarowej  oraz  zagrożeniach  pożarowych  Powiatu Mogileńskiego  za  2004r.Powiedział,  że  zmniejszyła  się  ilość  ofiar  śmiertelnych  w  porównaniu  z  rokiem  ubiegłym. Poprawiła  się  jakoś  instalacji  w  ośrodkach  wczasowych,  budynkach  gospodarczych,  jednorodzinnych. Uległa  zmniejszeniu  ilość  pożarów  wielkich, natomiast  nie  zmniejsza  się  ilość  interwencji  nie  związanych z pożarem. 

Zarząd  przyjął  sprawozdanie  Państwowej  Powiatowej  Straży  Pożarnej  w  Mogilnie  za  rok  2004.

 

Ad.9

Zarząd  zapoznał  się  i  omówił   kryteria  jakie  należy  spełnić  aby  otrzymać   pożyczkę  z  budżetu  Państwa  dla  SP ZOZ w  Mogilnie.

 

Ad. 10

Zarząd  przyjął  jednogłośnie  protokół  z  poprzedniego  posiedzenia.

 

Ad. 11

W   sprawach  różnych  Zarząd  zdecydował   jednogłośnie   wesprzeć  finansowo   Gminę  Jeziora  Wielkie  w  zapewnieniu  bezpieczeństwa  w  Kompleksie  Turystyczno  - Rekreacyjnym    w  Przyjezierzu.

Przewodniczący  poinformował,  że  pracownikom  Starostwa  zostaną  wypłacone  podwyżki  ok.  3%  z  wyrównaniem  od  1  stycznia  br., jednocześnie  powiedział, że  spotka  się  z  dyrektorami  i  kierownikami  jednostek Powiatu  w  sprawie  wypłacenia  minimalnych  podwyżek. Przewodniczący  przypomniał  członkom Zarządu ,  że  jutro  tj. 21 maja br. o  godzinie  12.00 rozpoczynają  się  Targi  Rolne “Bielice – Rol” w Bielicach.

Wicestarosta  poinformował,  że  17 czerwca  br. nastąpi  odbiór  techniczny  Warsztatów  Terapii   Zajęciowej  w  Bielicach.

Członek  Zarządu   Henryk  Przybysz   poinformował,  że VI  Powiatowy Dziecięcy  Festyn  Integracyjny    w  Dąbrowie,  którego  jest  organizatorem   odbędzie  się  28 maja  br., a  rozpoczyna  się  mszą  św. o  godzinie  10.30. 

 

Ad. 12

Na  tym  wyczerpano  porządek  posiedzenia i  zakończono  obrady.

Przewodniczący  Zarządu  Tomasz  Barczak  podziękował  za  spotkanie  i  zamknął  posiedzenie.

 

Protokołowała :

M. Wilk                                         ZARZĄD :

                                                        

                                                    1.Tomasz  Barczak ............................

 

                                                         2. Jan  Gwiazda  .................................

                                                        

                                                          3. Henryk   Przybysz ...........................

                                               

                                                        4. Przemysław  Zowczak .....................

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-06-23 14:46:22
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-06-23 15:17:37
Ostatnia zmiana:2005-06-23 15:17:37
Ilość wyświetleń:895
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij