Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXXV_223_05 w sprawie ustalenia regulaminu stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat II

Uchwała Nr XXXV/223/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 3 czerwca 2005 r.

w sprawie ustalenia regulaminu stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat II „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów".

Na podstawie art. 4 pkt 1 oraz art. 12 pkt lOa ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:                                       ,

§1
Ustala się regulamin udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat II „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów" dla studentów studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych zameldowanych na terenie Powiatu Mogileńskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Regulamin dotyczy stypendiów przyznawanych na rok akademicki 2005/2006.

§3
Realizacja programu stypendialnego określonego w § 1 uzależniona jest od podpisania przez Powiat Mogileński umowy dofinansowania z koordynatorem prac związanych z przygotowaniem i realizacją projektu stypendialnego.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

UZASADNIENIE

Wykonując Uchwałę Nr XXXIV/219/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 25 kwietnia 2005r o przystąpieniu do porozumień pomiędzy powiatami i gminami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektów stypendialnych dla studentów i uczniów, w dniu 13.05.2005r., została podpisana umowa pomiędzy powiatami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie współpracy przy realizacji projektu stypendialnego dla studentów, wdrażanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat II „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów", zachodzi konieczność uszczegółowienia i dostosowania Ramowego regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów na rok akademicki 2005/2006 do uwarunkowań Powiatu Mogileńskiego.

Zgodnie z art. 12 pkt. lOa ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów. Podjęcie takiego regulaminu pozwoli studentom Powiatu Mogileńskiego skorzystać z programu stypendialnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Europejski Fundusz SpołecznyZPORR

Zintegrowany Program

Operacyjny

Rozwoju Regionalnego


 

Rady Powiatu w Mogilnie

z dnia 3 czerwca 2004 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW

NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH STUDENTÓW

ROK AKADEMICKI 2005/2006

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów studentom, przyznawanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

I.          Postanowienia ogólne

§1

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1.  „obszary zmarginalizowane" - obszary wiejskie  (obszary położone poza granicami
administracyjnymi miast), miasta do 20 tys. mieszkańców, obszary kwalifikujące się do
wsparcia w ramach Działania 3.2 ZPORR, zdegradowane dzielnice miast i obszary
poprzemysłowe i powojskowe wyznaczone Lokalnym Programem Rewitalizacji

2.             „trudna sytuacja materialna" - dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby
uczącej się nie jest wyższy niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych
zapisana w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228
poz. 2255 z późn. zm.).

§2

1.  Przyznawanie pomocy stypendialnej studentom w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego
Programu   Operacyjnego   Rozwoju   Regionalnego   ma   na   celu   wspieranie   rozwoju
edukacyjnego młodzieży.

2.             Stypendia przyznawane są na wniosek studenta na okres roku akademickiego 2005/2006
przez Komisję Stypendialną, której rolę w Powiecie Mogileńskim pełnić będzie Komisja
Edukacji, Kultury i Zdrowia Rady Powiatu w Mogilnie, zwaną dalej Komisją.

3.             Komisja przygotowuje listę stypendystów oraz listę rezerwową, które zatwierdzane są
przez Starostę Mogileńskiego.

Program    współfinansowany    przez     Unię     Europejską


 

Europejski Fundusz Społeczny


ZPORR

Zintegrowany Program

Operacyjny

Rozwoju Regionalnego


 

II.        Zasady, warunki i tryb przyznawania stypendiów

§3

1.   Stypendia przyznawane są w formie finansowej.

§4

1.    Do ubiegania się o stypendia uprawnieni są studenci spełniający łącznie następujące
kryteria:

studiujący w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych (są to jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym - Dz.U. Nr 65, poz. 385 z póź. zm. oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych Dz. U. Nr 96, poz. 590 z póź. zm.) prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym, z wyłączeniem studentów studiów uzupełniających magisterskich,

posiadający   zameldowanie   na   pobyt   stały   na   obszarze   zmarginalizowanym,   w szczególności na obszarach wiejskich i restrukturyzacji przemysłów, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub osoby uczącej się nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w Ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz.2255 z późn. zm.), czyli nie wyższym niż 504 zł lub 583,00 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, urodzeni po 31 grudnia 1979 roku.

2.              Komisja Stypendialna rozpatrzy złożone wnioski, przyznając punkty według kryteriów
określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu.

3.              W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów pierwszeństwo uzyskania stypendium
mają  osoby   pochodzące   z   obszarów   wiejskich   i   restrukturyzacji   przemysłów   o
najniższych dochodach w rodzinie.

4.              Dochód na osobę w rodzinie, o którym mowa w § 4 ust. 1, określa się na podstawie
zaświadczeń lub oświadczeń rodziców lub opiekunów prawnych o źródłach dochodów
rodziny   pozostającej   we   wspólnym   gospodarstwie   domowym,   udokumentowanych
orzeczeniami i zaświadczeniami. Podstawą do oceny sytuacji materialnej mogą być:

1)   zaświadczenia     z     właściwych     urzędów     skarbowych     wszystkich     członków gospodarstwa domowego studenta z tytułu:

a)              pracy, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło,

b)             stypendiów, emerytur i rent, w tym rent zagranicznych,

c)              innych  uzyskiwanych  dochodów,   zwłaszcza  z   najmu   lub   dzierżawy,   praw
autorskich lub wykonywania wolnych zawodów,


Program     współ finansowany     przez     Unię     Europejską

Europejski Fundusz Społeczny


 ZPORR

Zintegrowany Program

Operacyjny

Rozwoju Regionalnego


 

d)  oszacowane   przez   wnioskodawcę   dochody   z   ryczałtu   ewidencjonowanego i karty podatkowej,

2)             zaświadczenie z urzędu pracy o dochodach osoby bezrobotnej,

3)             zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o dochodach i przyznanej pomocy,

4)      zaświadczenie z ZUS o miesięcznych dochodach przypadających na członka rodziny
uprawniających do uzyskania świadczeń rodzinnych - zgodnie z ustawią z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003r. nr 228, poz. 2255 późn.
zm.),

zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego i ilości posiadanych hektarów

5)

przeliczeniowych (wystawione przez urząd gminy).


 

5.


 Jeżeli jeden lub obydwoje ze współmałżonków małżeństwa studenckiego pracują zarobkowo, a praca ma charakter stały, to dochód na osobę obliczany jest na podstawie tych zarobków, a rodzinę stanowi małżeństwo studenckie i ich dzieci.


 

6.           Jeżeli współmałżonkowie małżeństwa studenckiego nie osiągają własnych dochodów, to
dochód na osobę w rodzinie obliczany jest na podstawie dochodów ich rodziców.

7.           Jeżeli student nie osiąga własnych dochodów, to dochód na osobę w rodzinie obliczany
jest na podstawie dochodów jego rodziców.

§5

1.    Warunkiem ubiegania się przez studenta o przyznanie stypendium jest:

-     złożenie w określonym terminie i miejscu wniosku o przyznanie stypendium, wg wzoru
formularza wniosku przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu w Mogilnie,

dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta według wzoru przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu w Mogilnie wraz z zaświadczeniami lub oświadczeniami stwierdzającymi wysokość dochodu rodziny w 2004 roku, dołączenie do wniosku zaświadczenia z uczelni o przyjęciu na pierwszy rok studiów lub o kontynuowaniu studiów w roku akademickim 2005/2006,

dołączenie   dokumentu   potwierdzającego   miejsce   zameldowania   na   pobyt   stały z właściwego urzędu, Dodatkowo, jeśli dotyczy:

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności członka rodziny, zaświadczenie ze szkoły/uczelni rodzeństwa (jednego lub dwóch),

-     akt zgonu rodziców lub jednego z rodziców.

2.             Zarząd Powiatu w Mogilnie może wprowadzić uchwałą Zarządu wymogi dostarczenia
dodatkowych załączników.

3.             Termin,  miejsce   składania,   formę  dokumentów  oraz  tryb  rozpatrywania  wniosków
zostaną szczegółowo określone w uchwale Zarządu Powiatu w Mogilnie.


Program    wspólfinansowany    przez     Unię     Europę jsk

Europejski Fundusz Społeczny

ZPORR

Zintegrowany Program

Operacyjny

Rozwoju Regionalnego


 

§6

1.  Stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż od miesiąca października do miesiąca
lipca. Maksymalna kwota stypendium w roku akademickim 2005/2006 wynosi 2000 zł.

2.              Stypendium wypłacane jest w ratach miesięcznych, w wysokości 200 zł każda.

3.              Obsługę i realizację zadań związanych z przyznawaniem stypendiów oraz ich wypłatą
i rozliczeniem dla studentów na wyrównywanie szans edukacyjnych prowadzi Starosta
Mogileński.

4.              Starosta Mogileński wykonanie zadań związanych z księgową obsługą stypendiów zleca
wykwalifikowanej osobie na podstawie umowy - zlecenia.

§7

1.    Student zobowiązany jest do poinformowania płatnika stypendium w terminie do 7 dni
od wystąpienia zdarzenia o:

-    istotnych  zmianach  w  sytuacji  materialnej   i  rodzinnej,  powodujących  zaprzestanie
spełniania kryteriów wskazanych w § 4,

otrzymaniu urlopu od zajęć w uczelni,

-         skreśleniu z listy studentów,

-         powtarzaniu roku nauki, chyba że wynika to z przyczyn zdrowotnych, potwierdzonych
dokumentem z uczelni.

 

2.              W  przypadkach   określonych  w   §   7  pkt   1   student  traci  prawo   do   otrzymywania
stypendium.

3.              W  przypadku  skreślenia  studenta  z  listy  stypendystów,   stypendium  przyznaje  się
pierwszej osobie z listy rezerwowej.

4.              W przypadku wypłacenia stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych
w § 7 pkt 1, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych rat stypendium.

III.      Postanowienia końcowe

§8

1.  Monitoring i nadzór nad prawidłowością przebiegu realizacji programu sprawuje Zarząd
Powiatu w Mogilnie.

2.              Regulamin wchodzi  w życie z dniem podpisania umowy o  finansowanie projektu
z Instytucją    Wdrażającą    (Urzędem    Marszałkowskim    Województwa    Kujawsko-
Pomorskiego).

3.              Stypendia przyznaje się w ramach środków finansowych z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz z Budżetu Państwa przeznaczonych na ten cel w budżecie Działania


Program    współfinansowany     przez     Unię     Europejską

Europejski Fundusz Społeczny


ZPORR

Zintegrowany Program

Operacyjny

Rozwoju Regionalnego


 

2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).


Program     współfinansowany     przez     Unię     Europejską

Europejski Fundusz Społeczny


ZPORR

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego


 

Załącznik nr 1 do

REGULAMINU PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW

NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH STUDENTÓW

ROK AKADEMICKI 2005/2006

Kryteria przyznawania punktów

1)  Dochód przypadający na członka rodziny

 

kwota (w zł) netto na osobę

liczba punktów

0   -   49

10

50 -   99

9

100-149

8

150-199

7

200 - 249

6

250 - 299

5

300 i więcej

1

2)  Rok studiów

 

 

liczba punktów

I   rok

6

II rok

4

III rok

3

IV rok

1

3)  Tryb studiowania

 

 

liczba punktów

studia dzienne

2

4)  Sytuacja rodzinna

 

rodzeństwo uczące sie w szkole ponadgimnazialnei

lub studiujące

liczba punktów

dwoje lub więcej                                              2

jedno                                                               1
miejsce zamieszkania

wieś                                                                 1
niepełnosprawność w rodzinie

osoba niepełnosprawna w rodzinie                                           1
niepełność rodziny

nieżyjący oboje rodziców                                                         2

nieżyjący ojciec lub matka                                                        1

Każdy wniosek zostanie oceniony według powyższej punktacji. Na podstawie uzyskanej ilości punktów Komisja przygotuje listę stypendystów oraz listę rezerwową. Stypendia zostaną przyznane osobom, które otrzymają największą ilość punktów. W przypadku równej ilości punktów pierwszeństwo uzyskania stypendium mają osoby o niższym dochodzie na osobę.

Program     wspólfinansowany     przez     Unię     Euro p e j s k ą

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 


 


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-06-15 13:08:27
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-06-15 15:11:24
Ostatnia zmiana:2008-11-06 11:53:30
Ilość wyświetleń:782

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij