Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXXV_222_05 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat

Uchwała Nr XXXV/222/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 3 czerwca 2005 r.

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat I „ Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej".

Na podstawie art. 4 pkt 1 oraz art. 12 pkt lOa ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1

Ustala się regulamin udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat I „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej" dla uczniów z terenów wiejskich uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest Powiat Mogileński, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Regulamin dotyczy stypendiów przyznawanych na rok szkolny 2005/2006.

§3

Realizacja programu stypendialnego określonego w § 1 uzależniona jest od podpisania przez Powiat Mogileński umowy dofinansowania z koordynatorem prac związanych z przygotowaniem i realizacją projektu stypendialnego.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Wykonując Uchwałę Nr XXXIV/219/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 25 kwietnia
2005r o przystąpieniu do porozumień pomiędzy powiatami i gminami Województwa Kujawsko-
Pomorskiego w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektów stypendialnych dla studentów
i uczniów, w dniu 10.05.2005r., została podpisana umowa pomiędzy powiatami Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w sprawie współpracy przy realizacji projektu stypendialnego dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych, wdrażanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy
stypendialne", schemat I „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej", zachodzi
konieczność uszczegółowienia i dostosowania Ramowego REGULAMINU PRZYZNAWANIA I
PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW Z PRZEZNACZENIEM NA WYRÓWNYWANIE SZANS
EDUKACYJNYCH           DLA           UCZNIÓW           SZKÓŁ           PONADGIMNAZJALNYCH

UMOŻLIWIAJĄCYCH UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI PROWADZONYCH I DOTOWANYCH PRZEZ JEDNODTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z TERENU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na ROK SZKOLNY 2005/2006 do uwarunkowań Powiatu Mogileńskiego.

Zgodnie z art. 12 pkt. lOa ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm..) do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów. Podjęcie takiego regulaminu pozwoli uczniom szkół Powiatu Mogileńskiego skorzystać z programu stypendialnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Europejski Fundusz Społeczny

•ISI


Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego


 

Rady Powiatu w Mogilnie

z dnia 3 czerwca 2005 r.

REGULAMIN

PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW

z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów

szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości

prowadzonych i dotowanych przez Powiat Mogileński

na rok szkolny 2005/2006

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

I. Postanowienia ogólne

§1

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1)  „ obszary wiejskie"   -  tereny położone poza granicami  administracyjnymi  miast,  miasta
do 5 000 mieszkańców, miasta od 5 000 do 20 000 mieszkańców, w których nie ma szkół
ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą,

2)           „trudna sytuacja materialna" -  sytuacja rodziny o  dochodzie w przeliczeniu na osobę
lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń
rodzinnych zapisana w art. 5 pkt. 1 i 2 w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz.U. z 2003r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)

§2

Stypendium w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przyznawane jest uczniom szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, zamieszkujących obszary wiejskie w celu wspierania rozwoju edukacyjnego i wyrównywania szans edukacyjnych pomiędzy miastem i wsią.

 

1

Program     współfinansowany     przez     Unię     Europejską

 


Europejski Fundusz Społeczny

ZPORR

Zintegrowany Program

Operacyjny

Rozwoju Regionalnego


 

II. Zasady i warunki przyznawania stypendiów

§3

1.Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące

kryteria:

a)              posiadają stałe zameldowanie na obszarze wiejskim,

b)      pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

c)              rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych lub
dotowanych przez Powiat Mogileński, kończących się egzaminem dojrzałości/maturą,
z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

2.    Maksymalna kwota stypendium wynosi do 1.500 zł w roku szkolnym.

3.   Stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż od miesiąca września 2005 r do miesiąca
czerwca 2006 roku.

4.              Stypendium, w przyznanej wysokości, przekazuje się w formie częściowej lub całkowitej
refundacji udokumentowanych wydatków poniesionych wcześniej przez uczniów na opłaty
związane z pobieraniem nauki z zastrzeżeniem ust. 6.

5.  Wysokość pomocy uzależniona jest od zapotrzebowania na pokrycie kosztów, o których mowa
w ust.4.

6.              W przypadku zakupów dokonywanych przez szkoły, stypendium może być przekazywane
w formie rzeczowej.

7.              Katalog wydatków podlegających refundacji ustala Zarząd Powiatu w Mogilnie na podstawie
aktualnych wytycznych do programu oraz obowiązujących przepisów.

§4

1. Warunkiem ubiegania się o stypendia, o których mowa w § 3 ust. 1 jest złożenie przez uczniów w Sekretariacie Szkoły, do której uczęszczają:

a)              wniosku o przyznanie stypendium,

b)      poświadczenia o zameldowaniu z właściwego urzędu gminy,

c)              oświadczenia o  liczbie osób w rodzinie i  ich dochodach, pozostających we wspólnym
gospodarstwie wraz z wymaganymi załącznikami.


Program    współfinansowany    przez    Unię     Europejsk


Europejski Fundusz Społeczny


 

 


ZPORR

Zintegrowany Program

Operacyjny

Rozwoju Regionalnego


 

2.             Dochód na osobę w rodzinie oblicza Dyrektor Szkoły zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu w
Mogilnie.

3.             Szczegóły  dotyczące  trybu  i   zasad  rozpatrywania  wniosków,   formy  i  treści  wymaganych
dokumentów, jak również termin ich składania zostaną określone w uchwale Zarządu Powiatu w
Mogilnie.

4.  Wnioski niekompletne, niedokumentujące wymogów określonych w §3 ust. 1, bez wymaganych

załączników nie będą rozpatrywane.

§5

1.    Wypłacania stypendium zaprzestaje się, gdy stypendysta:

a)              powtarza rok nauki, chyba że wynika to z przyczyn zdrowotnych lub ważnych przyczyn
losowych, potwierdzonych przez szkołę lub właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy
Społecznej,

b)      przerwał naukę w szkole,

c)              został skreślony z listy uczniów,

d)             przestał spełniać kryteria wymienione w §3 ust. 1.

 

2.             Stypendysta zobowiązany jest poinformować o zaprzestaniu spełniania kryterium określonego w § 3 ust. 1
w terminie do 7 dni od wystąpienia zdarzenia.

3.             Decyzję o zaprzestaniu wypłacania stypendium,  w przypadkach określonych w  §  5 ust.   1
podejmuje Dyrektor Szkoły informując o tym niezwłocznie organ prowadzący.

4.             Stypendia wypłacone po wystąpieniu zdarzeń, o których mowa w ust. 1, podlegają zwrotowi
na konto szkoły.

III. Tryb przyznawania stypendiów

§6

1.  Obsługę zadań związanych z przyznawaniem i wypłatą stypendiów dla uczniów na wyrównywanie
szans edukacyjnych prowadzą szkoły ponadgimnazjalne,  dla których organem prowadzącym
lub dotującym jest Powiat Mogileński.

2.             Samorząd przekazuje środki finansowe na realizację zadania, o którym mowa w § 3 ust.4 na
wyodrębniony   rachunek   bankowy   szkół   ponadgimnazjalnych,    po    uwzględnieniu   liczby


Program     współfinansowany     przez     Unię     Europejską

 

                            ZPORR

Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Europejski Fundusz Społeczny                                                          


 

zakwalifikowanych wniosków na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Mogilnie a Dyrektorami podległych szkół, o których mowa w ust. 1. według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

§7

1.  Stypendia przyznawane są na wniosek ucznia, przez Komisję ds. Stypendialnych powołaną przez
Dyrektora   Szkoły.   W   posiedzeniach   Komisji   może   uczestniczyć   przedstawiciel   organu
prowadzącego lub dotującego Szkołę.

2.              Z posiedzeń Komisji  sporządzane  są protokoły  zawierające  wykazy  uczniów ubiegających
się o przyznanie stypendium oraz zestawienia wniosków rozpatrzonych pozytywnie i negatywnie.

3.              Lista stypendystów podlega  zatwierdzeniu przez  Starostę  Mogileńskiego  po  uwzględnieniu
zachowania   wskaźników   i   celów   określonych   w   Uzupełnieniu   Zintegrowanego   Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przyjętego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 25 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2051 z późn. zm.).

4.              Jednostka przyznająca stypendium zawiadamia rodziców lub opiekunów prawnych uczniów
o przyznaniu stypendium oraz o obowiązku udokumentowania wydatków poniesionych w związku
z pobieraniem nauki, o których mowa w § 3 i podpisuje z rodzicami lub opiekunami prawnymi
ucznia „Umowę przekazywania stypendium w roku szkolnym 2005/2006."

5.              Wzór umowy, o której mowa w ust. 4 określi Zarząd Powiatu w Moglinie.

§8

Wypłaty i rozliczenia stypendiów z uczniami dokonują jednostki powołane do obsługi programu stypendialnego, czyli szkoły ponadgimnazjałne prowadzone lub dotowane przez Powiat Mogileński.

§9

Zasady dotyczące przekazywania stypendiów i ich rozliczania określone zostaną w odrębnych porozumieniach podpisanych między koordynatorem a poszczególnymi samorządami.


 

Europejski Fundusz Społeczny


ZPORR

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego


 

IV. Postanowienia końcowe

§10

1.    Monitoring i nadzór nad prawidłowością przebiegu realizacji programu sprawuje koordynator

programu stypendialnego współdziałając z samorządami. W ramach Powiatu Mogileńskiego funkcje te sprawują wyznaczeni pracownicy Starostwa Powiatowego w Mogilnie oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Mogileński.

2.             Regulamin   wchodzi    w   życie    z   dniem   podpisania   umowy   o    finansowanie   projektu
z Instytucją Wdrażającą (Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko Pomorskiego).

3.             Stypendia przyznaje się w ramach środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz z budżetu państwa, przeznaczonych na ten cel w budżecie Działania 2.2 „Wyrównywania
szans  edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego  Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Program    wspólfinansowany     przez     Unię     Europejską


Program    współfinansowany    przez    Unię     Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny

ZPORR

Zintegrowany Program

Operacyjny

Rozwoju Regionalnego


 

Załącznik Nr 1

do REGULAMINU PRZYZNAWANIA

I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW

z przeznaczeniem na wyrównywanie

szans edukacyjnych dla uczniów

szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających

uzyskanie świadectwa dojrzałości

prowadzonych i dotowanych

przez Powiat Mogileński

na rok szkolny 2005/2006

Porozumienie

Zawarte w dniu...................................................... w Mogilnie pomiędzy

Zarządem Powiatu w Mogilnie (zwanym dalej Zarządem) reprezentowanym przez:

1.    Tomasza Barczaka              - Przewodniczącego Zarządu

2.                                    Przemysława Zowczaka  - Członka Zarządu

3.                                    przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Mogileńskiego Kariny Kostyra

a....................................................................................................................................

(zwana/zwanym dalej Jednostką) reprezentowaną przez:

1.    Dyrektora....................................................................................................

2.                                     Głównego Księgowego................................................................................

Mocą niniejszego porozumienia Strony postanowiły, co następuje:

§1

Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad i trybu współpracy Stron w zakresie obsługi programu stypendialnego dla uczniów jednostki, mieszkających na obszarach wiejskich i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, który realizowany jest w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Projekt na realizację programu stypendialnego został opracowany przez Starostwo Powiatowe w Mogilnie (zwany dalej Starostwem), w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Program    współfinansowany    przez     Unię     Europejsk

 

Europejski Fundusz Społeczny


ZPORR

Zintegrowany Program

Operacyjny

Rozwoju Regionalnego


 

§2

1. Starostwo zgodnie z zapisami Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przekazuje realizację projektu i środki na jego realizację podległej jednostce organizacyjnej

(nazwa szkoły) Jednostka będzie odpowiedzialna za:

przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie stypendiów,

przekazywanie stypendiów uczniom,

rozliczanie otrzymanych środków,

przechowywanie dokumentacji związanej z projektem.

§3

Jednostka zobowiązuje się do wykonania zadań określonych w § 2 niniejszego porozumienia zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości prowadzonych i   dotowanych   przez   Powiat   Mogileński   na   rok   szkolny   2005/2006   (zwany   dalej

Regulaminem), przyjętym Uchwałą Nr...................... Rady Powiatu w Mogilnie.

Regulamin jest integralną częścią niniejszego Porozumienia.

§4.


Stypendia będą przyznawane  przez  Komisję jednostki zgodnie z Regulaminem.


ds.   Stypendialnych  powołaną przez  Dyrektora


 

§5

1.    Jednostka zobowiązana jest do założenia wydzielonego rachunku bankowego, na którym
będą gromadzone środki na finansowanie stypendiów.

2.                                   Środki na finansowanie stypendiów będą przekazywane przez Starostwo na wskazany przez
jednostkę rachunek w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania od koordynatora projektu.

3.                                   Środki będą przekazywane transzami.

4.                                   Jednostka zobowiązana jest do rozliczenia przekazanej  dotacji wraz z dokumentami
źródłowymi - zgodnie z przyjętymi zasadami dokonywania rozliczeń w ramach Działania
2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR.

Program     współfinansowany     przez     Unię     Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny

3


ZPORR

Zintegrowany Program

Operacyjny

Rozwoju Regionalnego


 

§6

Starostwu   przysługuje   prawo   wglądu   i   kontroli    dokumentów   związanych   z   realizacją Porozumienia.

§7
Zmiana Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§8
Porozumienie sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§9
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku szkolnego 2005/2006.

(za Zarząd Powiatu Mogileńskiego)


(podpis Dyrektora Szkoły)


(za Zarząd Powiatu Mogileńskiego)


(podpis Głównego Księgowego Szkoły)


(kontrasygnata Skarbnika Powiatu)


Program    współfinansowany     przez    Unię     Europejską


 

 


 

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-06-15 11:26:23
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-06-15 15:11:12
Ostatnia zmiana:2008-11-06 11:53:12
Ilość wyświetleń:735

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij