Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXXV_220_05 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r.

Uchwała Nr XXXV/220/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 3 czerwca 2005r

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r.

Na podstawie art. 12 pkt.5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 200lr. Nr 142, poz.1592 z póżn. zm.) oraz art.l8a, art. 20, art. 26, art. 109, art. 112 ust.2, pkt 2 i pkt 5 i art. 124 ust.l pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2003r. Nr 15, poz 148 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1
W uchwale Nr   XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie

uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005 rok , wprowadza się następujące

zmiany :

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 624.500,-

Z kwoty 27.201.270,— do kwoty 27.825.770,— według załącznika nr 1 do   niniejszej

uchwały

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 211.500,—

Z kwoty 29.003.891,—   do kwoty 29.215.391,— według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

Zestawienie zakupów i wydatków inwestycyjnych zawiera zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2
Deficyt budżetowy w wysokości 1.389.621,- zł pokryty zostanie

- kredytem bankowym   w kwocie 150.000,-   kredyt w Banku Ochrony Środowiska SA

1.239.621,- nadwyżkąz lat ubiegłych

1.  Plan przychodów i rozchodów na 2005r zał. nr 4

2.            Prognozowane kwoty długu na 2005r i lata następne zał. nr 5

3.            Planowane spłaty zobowiązań na 2005r i lata następne zał. nr 6

§3
1.Dokonuje się zmiany planu przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zał. nr 7.

2. Dokonuje się aktualizacji planów finansowych przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego Zespołu Szkół w Bielicach według zał. nr 8

§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

Załącznik nr 1

Do Uchwały Nr

XXXV/220/05

Rady Powiatu w Mogilnie

z dnia 3 czerwca 2005r

Zmiana w planie dochodów budżetowych w 2005 r

 

 

 

 

dział

rozdział

§

wyszczególnienie

Zwiększenie

zmniejszenie

budżet po zmianach

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa

10.000

 

1.982.000

75411

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

10.000

 

1.982.000

2710

Wpływy z tytułu pomocy finansowe udzielanej między J.S.T na dofinansowanie własnych zadań bieżących

10.000

 

10.000

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

553.000

 

3.910.916

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody J.S.T na podstawie ustaw

553.000

 

1.266.000

0420

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

553.000

 

1.266.000

801

 

 

Oświata i wychowanie

5.000

 

1.671.716

80130

 

Szkoły zawodowe

5.000

 

165.866

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub J.S.T oraz innych umów o podobnym charakterze

5.000

 

27.200

851

 

 

Ochrona zdrowia

50.000

 

766.000

85111

 

Szpitale ogólne

50.000

 

100.000

 

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między J.S.T na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

50.000

 

100.000

 

 

852

 

 

Pomoc Społeczna

6.500

 

1.948.321

85220

 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej-Caritas

6.500

 

10.500

2710

Wpływy z tytułu pomocy finansowe udzielanej między J.S.T na dofinansowanie własnych zadań bieżących

6.500

 

10.500

 

 

 

Ogółem

624.500

 

27.825.770


Załącznik nr 2

Do Uchwały Nr

XXXV/220/05

Rady Powiatu w Mogilnie

z dnia 3 czerwca  2005r

Zmiana w planie wydatków budżetowych w 2005 r 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

dział

rozdział

§

wyszczególnienie

zwiększenie

zmniejszenie

budżet po zmianach

630

 

 

Turystyka

 

20.000

5.000

63095

 

Pozostała działalność

 

20.000

5.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

1.000

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

4.000

1.000

4300

Zakup usług pozostałych

 

15.000

4.000

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

25.000

 

61.600

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

25.000

 

61.600

4300

Zakup usług pozostałych

25.000

 

42.100

750

 

 

Administracja publiczna

120.000

 

2.990.895

75020

 

Starostwa Powiatowe

100.000

 

2.692.295

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

100.000

 

520.395

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

20.000

 

20.000

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.000

 

1.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.000

 

4.000

4300

Zakup usług pozostałych

15.000

 

15.000

754

 

 

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

12.000

 

1.992.000

75405

 

Komendy Powiatowe Policji

2.000

 

2.000

3000

Wpłaty jednostek na fundusz celowy

2.000

 

2.000

75411

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

10.000

 

1.990.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000

 

95.000

758

 

 

Różne rozliczenia

 

63.000

503.873

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

63.000

503.873

 

-

4810

rezerwy

 

63.000

503.873

 

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

92.000

37.000

11.793.240

 

 

80130

 

Szkoły Zawodowe

92.000

37.000

5.138.825

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

 

355.300

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

37.000

36.700

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

87.000

 

257.906

 

 

851

 

 

Ochrona zdrowia

80.000

 

816.000

 

 

85111

 

Szpitale ogólne

80.000

 

150.000

 

 

6220

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

80.000

 

150.000

 

 

852

 

 

Pomoc społeczna

6.500

25.000

3.362.321

 

 

 

85202

 

Domy Pomocy Społecznej

 

25.000

2.232.336

 

 

 

4580

Pozostałe odsetki

 

25.000

21.050

 

 

 

85220

 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej-Caritas

6.500

 

15.500

 

 

 

 

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie

6.500

 

15.500

 

 

 

 

 

zaliczanym do sektora finansów publicznych

 

 

 

 

 

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

8.000

 

707.000

 

 

85333

 

Powiatowe Urzędy Pracy

8.000

 

668.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.000

 

21.700

 

 

4270

Zakup usług remontowych

4.000

 

7.000

 

 

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

13.000

 

3.801.442

 

 

85410

 

Internaty i bursy szkolne

13.000

 

777.157

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

13.000

 

13.000

 

 

 

 

 

Razem

356.500

145.000

29.215.391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXV/220 /05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 3   czerwca 2005r.

Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75618-wpływy z innych opłat stanowiące dochody J.S.T na kwotę 553.000zł pochodzą z opłat komunikacyjnych. Środki te w kwocie 413.000zł przeznaczone są na pokrycie deficytu budżetowego , kwotę lOO.OOOzł przeznacza się na zabezpieczenie zobowiązań z tytułu zawieranych umów na bieżącą działalność , kwotę 8.000zł dla Powiatowego Urzędu Pracy na zakup okien i ich wymianę oraz bieżące remonty w tym malowanie, 30.000zł dla SPZOZ jako dofinansowanie do zakupu ultrasonografu, oraz 2.000zł dla Komendy powiatowej Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający określoną normę.

Zwiększenie dochodów na kwotę 5.000zł w rozdziale 80130 -Szkoły Zawodowe pochodzą z wynajmu i dzierżawy w Zespole Szkół w Bielicach z przeznaczeniem na zakup papy i lepiku na konserwację dachu budynku szkoły.

Uchwałą Rady Miejskiej w Mogilnie przyznano środki dla powiatu w kwocie 60.000zł w tym dla SPZOZ kwota 50.000zł z przeznaczeniem- dofinansowanie zakupu ultrasonografu, oraz kwota lO.OOOzł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sort mundurowych i paliwa.

Zwiększenie w kwocie 6.500zł w rozdziale 85220-jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej pochodzą z wsparcia finansowego przez Gminę Strzelno w kwocie 5.000zł , Gminę Dąbrowa w kwocie l.OOOzł, oraz Gminę Orchowo w kwocie 500zł. Uzyskane środki zostaną przekazane w formie dotacji po rozpatrzeniu konkursu ofert na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2005 roku wprowadzającym do klasyfikacji budżetowej rozdziału 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonano aktualizacji planu wydatków .

Dokonano rozwiązania rezerwy celowej oświatowej na kwotę 63.000zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Zawodowych w Strzelnie kwota 25.000zł jako uzupełnienie środków związanych z modernizacją łazienek, Zespołu Szkół w Mogilnie 25.000zł na docieplenie ścian budynku szkoły, oraz Internatu w Mogilnie 13.000zł na wymianę pieca co w budynku internatu.

Zmiana w planie wydatków na kwotę 25.000zł w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami związana jest z wykonaniem inwentaryzacji i oszacowaniem wartości nieruchomości w związku z przewidywaną sprzedażą.

W załączniku nr 7 uchwały dokonano aktualizacji dochodów własnych jednostek budżetowych. Dochody własne zwiększono o kwotę 1.060zł w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach , w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzelnie o kwotę ó.OOOzł i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szerzawach o kwotę 1.200zł.   Środki  te  pochodzą z  darowizn  i przeznaczone  zostaną zgodnie     z wolą

darczyńców.

W zał Nr 8 dokonano aktualizacji planu finansowego gospodarstwa pomocniczego, oraz wprowadzono do planu wydatków par 4720-amortyzacja.

 

 Załącznik Nr 3

Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych w 2005r.

 

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa jednostki

Kwota

Część opisowa

 

 

1

750

75020

6060

Starostwo Powiatowe

13000

zakup zestawów komputerowych

 

 

2

754

75411

6060

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

65000

zakup agregatu prądotwórczego i wyciągów spalin

 

 

3

851

85111

6220

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

150000

zakup sprzętu medycznego

 

 

4

852

85202

6050

Dom Pomocy Społecznej

321 000

—zakup i montaż dźwigu osobowego 234.000; -środki stanowiące zabezpieczenie zobowiązania z tytułu inwestycji prowadzonej w latach 1999-2000-87.000,-

 

 

5

600

60014

6060

Zarząd Dróg Powiatowych

15000

zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki

 

 

6

600

60014

6058

Starostwo Powiatowe

414156

finansowanie przebudowy drogi ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

7

600

60014

6059

Starostwo Powiatowe

138052

współfinansowanie przebudowy drogi ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwestycja energooszczędna.

 

 

8

801

80130

6050

Zespół Szkół w Bielicach Zespół Szkół Zawodowych w Strzelnie

257906

Wykonanie dociepleń budynków oraz zakup i montaż okien termoizolacyjnych ZS Bielice-170906, oraz modernizacja łazienek ZSZ Strzelno-62000 ZS Mogilno-25.000 na wykonanie dociepleń budynku szkoły

 

 

9

854

85410

6050

Internat przy ZS w Mogilnie

13000

Wymiana pieca co

 

 

 

 

 

 

Ogółem

1387114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do uchwały

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU MOGILEŃSKIEGO      NA 2005R.

 

PARAGRAF

I. PRZYCHODY

KWOTA

PARAGRAF

II. ROZCHODY

KWOTA

931

ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emitowanych przez jednostki np.obligacje)

0

982

wykup papierów wartościowych

0

941,942,943 944

z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

0

992

spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów

156.867

951

ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych

0

991

pożyczki udzielone przez samorząd  innym podmiotom

0

952

z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych

150.000

994

Lokaty

0

957

z nadwyżki budżetu jednostek z lat ubiegłych

1.396.488

 

 

 

955

przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)

 

 

 

 

 

Suma

1.546.488

 

Suma

156.867

RÓŻNICA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (I-II) WYNOSI 1.389.621  ,-

Załącznik nr5

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE

  

Lp

TYTUŁ DŁUŻNY

KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ

31.12.2M14

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU

2005

2006

2007

2008

2009

2010

i

2

3

4

5

6

7

8

9

1

WYEMITOWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE

 

 

 

 

 

 

 

2

KREDYTY:

- długoterminowe - krótkoterminowe

4

70.600

463.733

272.266

80780

46160

11.540

0

3 4

POŻYCZKI:

- długoterminowe - krótkoterminowe

 

0

0

 

 

 

 

 

PRZYJĘTE DEPOZYTY

 

0

 

 

 

 

 

 

5

WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA :

 

2.733

 

 

 

 

 

 

a) jednostek budżetowych

 

53

 

 

 

 

 

 

 

b)     pozostałych     jednostek     (zakładów budżetowych,   gospodarstw  pomocniczych, funduszy) wynikające z:

 

2.680

 

 

 

 

 

 

- ustaw

 

2680

 

 

 

 

 

 

- orzeczeń sądu

 

 

 

 

 

 

 

 

-------

- udzielonych poręczeń i gwarancji

 

 

 

 

 

 

 

 

- innych tytułów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym : - dostaw towarów i usług

 

53

 

 

 

 

 

 

 

-   składek   na   ubezpieczenia   społeczne   i fundusz pracy

 

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

OGÓŁEM KWOTA ZADŁUŻENIA

473.333

463.733

10 272.266

80.780

46160

11.540

 

7

PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE

27.461.425

27.825.770

28.717.865

26.950.000

27.195.000

27.040.000

 

8

POZIOM     ZADŁUŻENIA     JEDNOSTKI (6:7)    -    nie    może    przekraczać    60% dochodów    jednostki    w    danym    roku budżetowym

1,73

1,67

0,95

0,30

0,17

0,05

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE

w zł


Załącznik nr 6

Lp


TYTUŁ SPŁATY


PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LATA

2005


2006


2007


2008


2009


2010


 

WYKUP     PAPIERÓW     WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.

SPŁATA RAT KREDYTÓW :

-długoterminowych--odsetek


156.867 33.200


191467 25.000


191.486 12.000


34.620 3.000


34.620 2.000


11.540 1.000


 

SPŁATY RAT POŻYCZKI :

-długoterminowych -odsetek

POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ


 

RAZEM


190.067


216.467


203.486


37.620


36.620


12.540

PROGNOZOWANE(PLANOWANE)DOCHODY

BUDŻETOWE


27.825.770


28.717.865


26.950.000


27.195.000


27.040.000


27.225.000


POZIOM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTKI (%) (5:6) nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów


0,68


0,76


0,76


0,14


0,14


0,05


Załącznik nr 7

Do uchwały NrXXXV/220/05

Rady Powiatu

z dnia 3 czerwca 2005r.

Zmiany w planie przychodów dochodów własnych 

 

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Zwiększenie

Plan po zmianach

852

Pomoc społeczna

1.060,00

1.060,00

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

1.060,00

1.060,00

0960

Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

1.060,00

1.060,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

7.200,00

162.200,00

 

85403

 

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

7.200,00

36.200,00

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

7.200,00

7.200,00

 

 

 

OGÓŁEM

8.260,00

163.260,00

Zmiany budżetowe w planie wydatków   dochodów własnych 

 

 

 

Dział

Rozdział

000

Nazwa

Zwiększenie

Plan po zmianach

852

 

Pomoc społeczna

1.060,00

1.060,00

85202

Domy pomocy społecznej

1.060,00

1.060,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

860,00

860,00

4300

Zakup usług pozostałych

200,00

200,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

7.200,00

162.200,00

 

 

 

 

7.200,00

36.200,00

 

854U.3

 

specjalne ośrodki szkoino-wycn.

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.300,00

5.300,00

4220

Zakup środków żywności

1.000,00

26.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

4.900,00

4.900,00

 

 

 

OGÓŁEM

8.260,00

163.260,00                                                                        

 

 

Zespół Szkół

Zał.Nr   8

 

Gospodarstwo Pomocnicze

 

 

Część

 

 

Dział 801

 

 

Rozdział 80197

 

 

Budżet Powiatu na 2005r

 

Plan Finansowy Gospodarstw Pomocniczych

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Paragraf

Zwiększenie

Zmiej

 

 

 

 

 

 

 

szenie

Plan na

 

 

 

 

 

 

 

2005 r.

 

 

1

Stan środków obrotowych na początek roku

X

 

 

218.910

 

 

 

ogółem

 

 

 

 

 

 

2

Przychody

X

 

 

1.505.000

 

 

2.1

-dotacje z budżetu**)

 

 

 

 

 

 

 

z tego:

 

 

 

 

 

 

2.1.1

- na pierwsze wyposażenie w środki

2420

 

 

 

 

 

 

obrotowe

 

 

 

 

 

 

2.1.2

-   przedmiotowa

2660

 

 

5.000

 

 

2.2

-   ze sprzedaży usług,

0830

 

 

20.000

 

 

2.3

ze sprzedaży wyrobów

0840

 

 

1.390.000

 

 

 

najmu i dzierżawy

0750

 

 

 

 

 

2.4

odsetki

0920

 

 

 

 

 

2.5

Pozostałe dochody

X

 

 

90.000

 

 

3

Wydatki bieżące

 

 

 

1.498.000

 

 

3.1

-Wynagrodzenia ogółem

4010-4100

 

 

360.000

 

 

 

z tego:

 

 

 

 

 

 

3.1.1

wynagrodzenia osobowe i uposażenia.

4010

 

 

332.000

 

 

 

dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

 

 

28.000

 

 

 

honoraria

4090

 

 

0

 

 

3.1.2

składki na ubezpieczenia społeczne

4110

 

 

66.000

 

 

3.1.3

składki na fundusz pracy

4120

 

 

9.000

 

 

 

zakup materiałów i wyposażenia

4210

 

 

800.500

 

 

 

zakup energii

4260

 

 

30.000

 

 

 

zakup usług remontowych

4270

 

 

15.000

 

 

 

zakup usług pozostałych

4300

 

 

82.000

 

 

 

podróże służbowe krajowe

4410

 

 

500

 

 

 

różne opłaty i składki

4430

 

 

10.000

 

 

 

odpis na ZFŚS

4440

 

 

15.000

 

 

 

nagrody i wyd. nie zaliczone do wynagro.

3020

 

 

10.000

 

 

3.1.4

pozostałe wydatki

X

 

90.000

10.000

 

 

 

amortyzacja

4720

90.000

 

90.000

 

 

4.

Podatek dochodowy

4460

 

 

 

 

 

5.

Zysk (strata) (poz.2-3-4)

X

 

 

7.000

 

 

5.1

-wpłata z zysku do budżetu

2380

 

 

3.500

 

 

5.2

-zwiększenie środków obrotowych

X

 

 

3.500

 

 

5.3

-zmniejszenie środków obrotowych

X

 

 

 

 

 

5.4

-inne cele wynikające z odrębnych przepisów

X

-y

 

 

 

 

 

6.

Stan środków na koniec roku (poz. 1-5.2-5.3)

 

 

 

222.410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


 

 


 


 


 

 


 

 


 

 


 


 

 


 

 


 


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-06-15 09:18:17
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-06-15 15:09:42
Ostatnia zmiana:2008-11-06 11:52:40
Ilość wyświetleń:787

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij