Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

191/04 w sprawie zmiany w budżecie na 2004r. po stronie dochodów i wydatków.

Uchwałą Nr191/04 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 24 listopada 2004r.

w sprawie zmian w budżecie na 2004r po stronie dochodów i wydatków

Na podstawie art. 32, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym tekst jedn. ( Dz.U. 2001r.Nr 142, poz. 1592 ) oraz art. 128, ust.l pkt.l, oraz ust.2 pkt.l ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz.U.Nr 15,poz. 148 z 2003r.) oraz § 13 uchwały Rady Powiatu w Mogilnie Nr XVI/102/04 z dnia 28.01.2004r.

Zarząd Powiatu Uchwala, co następuje :

§1
W uchwale Nr XW102/04 Rada Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004 r w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004 rok, wprowadza się następujące zmiany: Kwotę dochodów zwiększyć o kwotę    40.750,-

26.203.996,-

+     40.750.-

26.244.746,-

wg załączonej tabeli do mniejszej uchwały (Nr 1) Kwotę wydatków zwiększyć o kwotę 40.750,-

Tj.                                                                26.794.620,-

+     40.750.-

26.835.370,-wg załączonej tabeli do mniejszej uchwały (Nr 2)

§2
Deficyt budżetowy w wysokości 590.624,- zł pokryty zostanie

         Kwota 470.600,- kredytem

         Kwota 120.024,- nadwyżką z lat ubiegłych

§3
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.


Podpisy członków Zarządu :

1.  Barczak Tomasz

2.           Zowczak Przemysław

3.            Gwiazda Jan

4.            Przybysz Henryk

Załacznik

do uchwały Nr 191/04 Zarządu Powiatu w Mogilno

 

dział

rozdział

§

wyszczególnienie

zwiększenie

zmniejszenie

plan po

 

 

 

 

 

 

zmianach

710

 

 

Działalność

 

800

171.591

 

 

usługowa

 

 

 

 

71014

 

Opracowania

 

800

1.200

 

 

 

geodezyjne i

 

 

 

 

 

 

kartograficzne

 

 

 

 

 

2110

Dotacje celowe

 

800

1.200

 

 

 

otrzymane z budżetu

 

 

 

 

 

 

państwa na zadania

 

 

 

 

 

 

bieżące z zakresu

 

 

 

 

 

 

administracji

 

 

 

 

 

 

rządowej oraz inne

 

 

 

 

 

 

zadania zlecone

 

 

 

 

 

 

ustawami

 

 

 

 

 

 

realizowane przez

 

 

 

 

 

 

powiat

 

 

 

754

 

 

Bezpieczeństwo

19.400

 

1.819.900

 

 

 

publiczne i ochrona

 

 

 

 

 

 

przeciwpożarowa

 

 

 

 

75411

 

Komendy

19.400

 

1.797.400

 

 

 

powiatowe

 

 

 

 

 

 

Państwowej Straży

 

 

 

 

 

 

Pożarnej

 

 

 

 

 

2110

Dotacje celowe

19.400

 

1.782.400

 

 

 

otrzymane z budżetu

 

 

 

 

 

 

państwa na zadania

 

 

 

 

 

 

bieżące z zakresu

 

 

 

 

 

 

administracji

 

 

 

 

 

 

rządowej oraz inne

 

 

 

 

 

 

zadania zlecone

 

 

 

 

 

 

ustawami

 

 

 

 

 

 

realizowane przez

 

 

 

 

 

 

powiat

 

 

 

801

 

 

Oświata i

1.350

 

1.489.546

 

 

 

wychowanie

 

 

 

 

80195

 

Pozostała

1.350

 

7.500

 

 

 

działalność

 

 

 

 

 

2130

Dotacje celowe

1.350

 

1.500

 

 

 

otrzymane z budżetu

 

 

 

 

 

 

państwa na realizację

 

 

 

 

 

 

bieżących zadań

 

 

 

 

 

 

własnych powiatu

 

 

 


 

851

 

 

Ochrona zdrowia

20.800

 

612.200

85156

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dła osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

20.800

 

572.200

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

20.800

 

572.200

 

 

 

RAZEM

41.550

800

26.244.746

 

załącznik nr 2

do uchwały Nr 191/04

Zarządu Powiatu w Mogilno

Zmiana w planie wydatków budżetowych 

 

 

dział

rozdział

§

wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

plan po zmianach

710

 

 

Działalność usługowa

 

800

187.591

71014

 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

 

800

1.200

4300

 

 

800

1.200

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

24.300

4.900

1.821.900

 

75411

 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

24.300

4.900

1.797.400

 

 

4050

Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych funkcjonariuszy

14.400

 

1.132.200

 

 

4060

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych funkcj onariuszy

 

2.000

58.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

 

84.900

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

2.900

11.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4.900

 

50.800

801

 

 

Oświata i wychowanie

18.291

16.941

11.122.352

 

80130

 

Szkoły zawodowe

16.941

16.147

4.969.520

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

 

828

74.972

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12.541

 

374.084

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

1.353

 

19.577 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4260

Zakup energii

 

10.976

214.624

4270

Zakup usług remontowych

 

2.420

28.980

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

570

1.530

4300

Zakup usług pozostałych

3.500

 

123.184

4410

Podróże służbowe krajowe

900

 

6.800

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 

794

80.597

3250

 

 

794

32.728

80195

 

Pozostała działalność

1.350

 

57.000

4300

Zakup usług pozostałych

1.350

 

9.500

851

 

 

Ochrona zdrowia

20.800

 

657.200

85156

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

20.800

 

572.200

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

20.800

 

572.200

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

11.091

11.091

3.998.206

85402

 

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

9.000

9.000

799.422

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

1.700

0

4140

Wpłaty na PFRON

 

1.000

500

4220

Zakup środków

żywności

 

6.300

48.700

4260

Zakup energii

5.000

 

45.000

4280

Zakup usług zdrowotnych

516

 

516

4300

Zakup usług pozostałych

3.436

 

12.736

4430

Różne opłaty i składki

48

 

1.248

 

 

 

 

85406

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

2.091

2.091

363.658

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

2.091

255.008

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

1.821

 

46.205

4120

Składki na Fundusz Pracy

250

 

6.386

4260

Zakup energii elektrycznej

20

 

2.520

 

 

 

OGÓŁEM

74.482

33.732

26.835.370

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie Nr  191/04 z dnia 24 listopada 2004r

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2004. Nr WFB.I-3011/59/2004 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 19.400zł. Środki zostaną przeznaczone na § 4050 w kwocie 14.400zł na sfinansowanie wzmocnienia od 01.10.2004r motywacyjnej funkcji systemów uposażeń funkcjonariuszy PSP poprzez zwiększenie wskaźników wielokrotności kwot bazowych stanowiących przeciętne uposażenie funkcjonariuszy. Natomiast kwota 5.000zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów zakupu paliwa i innych materiałów pędnych zwiększając § 4210. Komenda dokonuje także zwiększenia w planie wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych ze względu na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością Komedy, w tym usługi telekomunikacyjne, usługi komunalne oraz orzeczenie komisji lekarskiej MSWiA.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2004. Nr WFB.I-3011/59/2004 zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 800zł. Zmniejszenie zostaje dokonane ze względu na brak zapotrzebowania na w/w środki.

Decyzją Wrojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2004. Nr WFB.I-3011/59/2004 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80195 - Pozostała działalność na kwotę 1.350zł z przeznaczeniem środków na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia posterowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - § 4300.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2004. Nr WFB.I-3011/58/2004 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę 20.800zł. Środki w planie wydatków są przeznaczone na § 4130- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego regulowane przez Powiatowe Urzędy Pracy za składki wobec ZUS.

W Zespole Szkół Zawodowych w Strzelnie dokonuje się przeniesień w planie wydatków zwiększając § 4210 ze względu na zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 w związku z koniecznością zapłaty za usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci oraz dokształcanie uczniów, § 4410 podróże służbowe krajowe zwiększa się ze względu na wzrost kosztów delegacji.

Przeniesienia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej rozdział 85406 zwiększające § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz § 4260 zakup energii spowodowane są wzrostem kosztów.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelnie dokonuje przeniesień środków zwiększając § 4260 w związku z opłatą za gaz do CO, § 4280 zakup usług zdrowotnych w związku z badaniami lekarskimi pracowników, § 4300 ze względu na opłaty za rachunki telefoniczne, zakup znaczków oraz wywóz nieczystości. Zwiększa się § 4430 różne opłaty i składki przeznaczając środki na opłatę ubezpieczenia sprzętu komputerowego.


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-06-09 13:33:39
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-06-10 14:10:42
Ostatnia zmiana:2005-06-10 14:10:42
Ilość wyświetleń:619

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij