Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Plan pracy Rady Powiatu na rok 2005

UCHWAŁA Nr XXXI/192/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 stycznia 2005 r.

w sprawie : uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2005.

Na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 200 lr. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i § 13 ust. i Statutu Powiatu Mogileńskiego z dnia 23 września 2002r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego nr 122 poz. 2470 z 2002 r.),

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§1
Uchwala się plan pracy Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2005r., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2005r.


 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/192/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 stycznia 2005 r.

PLAN PRACY   RADY   POWIATU W MOGILNIE

NA   ROK 2005

Lp.

Miesiąc

Tematyka

Odpowiedzialny za

Uwagi

 

 

 

przygotowanie tematu

 

 

 

 

 

 

1.

Styczeń

1. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na 2005 rok.

Przewodniczący i

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady

 

 

 

2. Przyjęcie planów pracy Komisji stałych Rady

 

 

 

 

Powiatu na 2005 rok.

Komisje stałe Rady

 

 

 

3. Sprawozdanie z kontroli   Komisji Rewizyjnej za

 

 

 

 

rok 2004 .

Komisja Rewizyjna

 

 

 

4. Sprawozdanie z działalności Komisji

Starosta Mogileński

 

 

 

Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście

Powiatowa Komisja

 

 

 

Mogileńskim oraz informacja z realizacji

Bezpieczeństwa i Porządku

 

 

 

powiatowego   programu zapobiegania przestępczości

 

 

 

 

oraz   ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku

i

 

 

 

publicznego.

 

 

 

 

5. Delegowanie Radnych do Komisji

Komisje Rady Powiatu

 

 

 

Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście

 

 

 

 

Mogileńskim.

 

 


 

 

 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał zgłoszonych przez organy upoważnione Statutem Powiatu Mogileńskiego

Zarząd Powiatu

 

2

Luty

1 .Przedstawienie sprawozdania finansowo -ekonomicznego SP ZOZ w Mogilnie za IV kwartał 2004 r. 2. Przedstawienie informacji o problemach funkcjonowania służby zdrowia w Powiecie oraz sposobach ich rozwiązywania w odniesieniu do Programu Restrukturyzacji uchwalonego w dniu 15 marca 2002r. Uchwałą XXXIX/23 5/02 przez Radę Powiatu w Mogilnie. 3.Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji za rok 2004 w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie.

4.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rzecznika Konsumentów ze swojej działalności.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał zgłoszonych przez organy upoważnione Statutem Powiatu Mogileńskiego.

Dyrektor SP ZOZ w Mogilnie Dyrektor SP ZOZ w Mogilnie

Komendant Powiatowy Policji

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Zarząd Powiatu

 

3.

Marzec

1. Sprawozdanie Zarządu Powiatu o szczegółowych zasadach i trybie umarzania  wierzytelności

Zarząd Powiatu

 

                              powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych do których nie stosujesię przepisów Ordynacja Podatkowa , udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych,   w 2004 r.

                              2.       Przyjęcie Powiatowego Programu zapobiegania            Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
                                    przestępczości oraz ochrony   bezpieczeństwa
                                    obywateli i   porządku publicznego.

                              3.       Sprawozdanie z działalności Powiatowego                    Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
                                    Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2004 .

                              4.       Przedstawienie wykazu potrzeb i przygotowanie           Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
                                     lokalnego programu pomocy społecznej

                             5.       Uchwalenie programu współpracy z
                                   organizacjami pozarządowymi oraz osobami                 Zarząd Powiatu
                                   prawnymi i jednostkami organizacyjnymi
                                   działającymi na podstawie przepisów o stosunku
                                   Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej, o
                                   stosunku Państwa do innych Kościołów i związków
                                   wyznaniowych oraz gwarancja wolności sumienia i
                                   wyznania , jeżeli ich cele statutowe obejmują
                                   prowadzenie działalności pożytku publicznego i
                                   stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego .

                              6.       Rozpatrzenie projektów uchwał zgłoszonych przez        Zarząd Powiatu
                                    organy upoważnione Statutem Powiatu Mogileńskiego.

 

 

 

 

 

4.

Kwiecień

1 Sprawozdanie finansowo - ekonomiczne z działalności SP ZOZ za   rok 2004 i I kwartał br. oraz sytuacja w służbie zdrowia w Powiecie Mogileńskim.
2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2004 oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał zgłoszonych przez organy upoważnione Statutem Powiatu Mogileńskiego.

Dyrektor SP ZOZ w Mogilnie Rada Społeczna SPZOZ w Mogilnie

Zarząd Powiatu Skarbnik Powiatu Komisja Rewizyjna

Zarząd Powiatu

 

5.

Maj

1. Informacja Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej    oraz zagrożeniach pożarowych w Powiecie.

2. Informacja o realizacji działania stowarzyszenia „SĄSIEDZI" .
3. Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych przekazanych Bibliotece Miejskiej na prowadzenie Biblioteki Powiatowej. 4. Rozpatrzenie projektów uchwał zgłoszonych przez organy upoważnione Statutem Powiatu Mogileńskiego.

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Prezes stowarzyszenia „Sąsiedzi" Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu

 


 

6.

Czerwiec

1. Przedstawienie raportu o stanie środowiska Powiatu Mogileńskiego oraz Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

2. Informacja o stanie rolnictwa w Powiecie Mogileńskim

3. Rozpatrzenie projektów uchwał zgłoszonych przez organy upoważnione Statutem Powiatu Mogileńskiego.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Wydział Ochrony Środowiska i Architektury , Budownictwa oraz Leśnictwa i Rolnictwa Zarząd Powiatu

 

7.

Lipiec

Miesiąc wakacyjny.

 

 

8.

Sierpień

Miesiąc wakacyjny

 

 

9.

Wrzesień

1. Analiza wyników egzaminów maturalnych, oraz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i wykonaniu planu remontu i inwestycji w placówkach oświatowych.
2. Informacja z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, sytuacja na rynku pracy

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

 


 

 

 

w Powiecie Mogileńskim, program przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w latach 2003 - 2006 .

 

 

 

 

3. Sprawozdanie finansowo - ekonomiczne za II kwartał br. SP ZOZ w Mogilnie.

Dyrektor SP ZOZ w Mogilnie

 

 

 

4. Rozpatrzenie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze br..

Zarząd Powiatu Skarbnik Powiatu

 

 

 

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze br.

Komisja Rewizyjna

 

 

 

6..Rozpatrzenie projektów uchwał zgłoszonych przez organy upoważnione Statutem Powiatu

Mogileńskiego.

Zarząd Powiatu

 

10.

Październik

1. Informacja o stanie dróg powiatowych oraz wykonanie planu    remontów i napraw .

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie

 

 

 

2. Informacja o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację.

Zarząd Powiatu

 


 

 

 

3. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

4. Uchwalenie regulaminu w sprawie wynagradzania i nagradzania nauczycieli. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał zgłoszonych przez organy upoważnione Statutem Powiatu Mogileńskiego.

Starosta Mogileński Przewodniczący Rady Powiatu Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Zarząd Powiatu Zarząd Powiatu

 

11.

Listopad

1. Informacja o standaryzacji Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach .

2. Sprawozdanie finansowo - ekonomiczne   SP ZOZ za III kwartał   br. 3. Rozpatrzenie projektów uchwał zgłoszonych przez organy upoważnione Statutem Powiatu Mogileńskiego

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach

Dyrektor SP ZOZ w Mogilnie Zarząd Powiatu

 

12.

Grudzień

1 .Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006.

Zarząd Powiatu Skarbnik Powiatu Komisja Gospodarki i Finansów

 


 

                                3. Rozpatrzenie projektów uchwał zgłoszonych przez
                                    organy upoważnione Statutem Powiatu                         Zarząd Powiatu
                                    Mogileńskiego.

 


 

 


 


 

 


 

 


 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-06-07 10:28:15
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-06-07 14:02:29
Ostatnia zmiana:2007-03-28 09:30:47
Ilość wyświetleń:549

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij