Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXXIV_215_05 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005 r.

Uchwała Nr XXXIV/215 /05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29   kwietnia 2005r

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII 86/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r

Na podstawie  art.12 pkt.5  Ustawy z dnia 05  czerwca  1998r o  samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z póżn. zm.)   oraz art. 22, art. 26, art. 109,   art. 112 ust.2, pkt 2 i pkt 5 i art. 124 ust.l pkt 6 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych ( Dz.U. 2003r. Nr 15, poz 148 z późn. zm.)


Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1
W uchwale Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005 rok , wprowadza się następujące zmiany :

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 138.631,-

Z kwoty 27.062.639,— do kwoty 27.201.270,— według załącznika nr 1 do   niniejszej

uchwały

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 146.631,—

Z kwoty 28.857.260,—   do kwoty 29.003.891,— według załącznika nr 2 do niniejszej

uchwały.

Zestawienie zakupów i wydatków inwestycyjnych zawiera zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2
Deficyt budżetowy w wysokości 1.802.621,- zł pokryty zostanie - kredytem bankowym w kwocie 563.000,- w tym:

150.000,— kredytem w Banku Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -4.239.621,-nadwyżką z lat ubiegłych

1.  Plan przychodów i rozchodów na 2005r zał. nr 4

2.            Prognozowane kwoty długu na 2005r i lata następne zał. nr 5

3.            Planowane spłaty zobowiązań na 2005r i lata następne zał. nr 6

§3
Dokonuje się zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej według zał. nr 7

§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

Załącznik nr 1

Do Uchwały Nr

XXXIV/215/05

Rady Powiatu w Mogilnie

z dnia 29 kwietnia 2005 r.

Zmiana w planie dochodów budżetowych w 2005 r 

 

 

 

 

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień między J.S.T

10.645

 

10.645

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

100.000

 

157.000

85324

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

100.000

 

108.000

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

100.000

 

100.000

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

2.625

 

328.815

85403

 

Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

2.625

 

110.925

0830

Wpływy z usług

2.625

 

2.625

 

 

 

Ogółem

149.276

10.645

27.201.270


 

Załącznik nr 2

Do Uchwały Nr

XXXIV/215/05

Rady Powiatu w Mogilnie

z dnia 29 kwietnia 2005r

Zmiana w planie wydatków budżetowych w 2005 r 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

dział

rozdział

§

wyszczególnienie

zwiększenie

zmniejszenie

budżet po zmianach

 

020

 

 

Leśnictwo

4.300

 

142.300

02001

 

Gospodarka leśna

4.300

 

134.300

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4.300

 

134.300

600

 

 

Transport i łączność

26.000

 

2.721.000

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

26.000

 

2.721.000

 

4300

Zakup usług pozostałych

26.000

 

667.992

754

 

 

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

8.000

 

1.980.000

75411

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

8.000

 

1.980.000

4210

Zakup materiałów i wvnnsażeni a

8.000

 

85.000

 

757

 

 

Obsługa długu publicznego

3.700

 

34.700

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek J.S.T

3.700

 

34.700

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, oraz od krajowych pożyczek i kredytów

3.700

 

33.200

803

 

 

Szkolnictwo wyższe

850

 

23.020

80309

 

Pomoc materialna dla studentów

850

 

23.020

3218

Stypendia i zasiłki dla studentów

637

 

16.837

3219

Stypendia i zasiłki dla studentów

213

 

5.613

852

 

 

Pomoc społeczna

492.356

391.200

3.380.821

 

 

 

 

85201

 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

351.000

351.000

450.000

 

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień między J.S.T

351.000

 

351.000

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych J.S.T

 

351.000

0

 

85202

 

Domy Pomocy Społecznej

101.156

 

2.257.336

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.156

 

147.419

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100.000

 

321.000

 

85204

 

Rodziny zastępcze

40.200

40.200

555.645

 

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień między J.S.T

40.200

 

40.200

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych J.S.T

 

40.200

0

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

2.625

 

3.781.942

85403

 

Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze

2.625

 

2.454.708

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.625

 

66.425

 

 

 

Razem

537.831

391.200

29.003.891 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIV/215/05   Rady Powiatu w Mogilnie z dnia   29   kwietnia 2005r


 

Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe związane jest z likwidacją środka specjalnego. Środki w kwocie 26.000zł pochodzące z w/w tytułu zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg .

Zwiększenie wydatków na kwotę 3.700zł w rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek związana jest z koniecznością zabezpieczenia odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych . Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów w rozdziale 75020-Starostwa Powiatowe.

Dokonano zwiększenia dochodów w rozdziale 85202 na kwotę 1.156zł. Środki w kwocie 1.156zł pochodzą ze zwrotu wynagrodzeń za pracowników młodocianych za miesiąc grudzień 2004 roku i przeznaczone zostaną na wdrożenie systemu jakości żywienia Haccp, natomiast kwota 100.000 zł jest to dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu i montażu dźwigu osobowego w DPS Siemionki.

Zmiana w planie dochodów i wydatków w rozdziale 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Szerzawy na kwotę 2.625zł dotyczą środków uzyskanych ze sprzedaży usług noclegowo-żywieniowych. Środki uzyskane przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia do sypialń w internacie.

W związku z wyjaśnieniem M.F. z dnia 2811 2005r Nr BPIl-4071/2a/2005/31 dokonano zmian klasyfikacji dochodów i wydatków w rozdziale 85201-placówki opiekuńczo wychowawcze i w rozdziale 85204-rodziny zastępcze, które dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu. Zgodnie z wyjaśnieniem dochody i wydatki z tego tytułu należy klasyfikować jako: dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między J.S.T.

Zwiększenie wydatków budżetowych w rozdziale 75411 na kwotę 8.000zł przeznaczone są na doposażenie strażaka -ratownika w obuwie specjalne oraz wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące do usuwania środków chemicznych w czasie działań ratowniczych na drogach. Środki pochodzą z nadwyżki budżetowej 2004 roku.

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków w rozdziale 02001-gospodarka leśna na kwotę 4.300zł wynika z waloryzacji ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych wyliczone w oparciu o stałe stawki oraz wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zwiększenie wydatków w rozdziale 80309-pomoc materialna dla studentów na kwotę 850zł dotyczy środków na dofinansowanie systemu stypendialnego „Szansa dla Żaka" . Jest to różnica pomiędzy środkami zaplanowanymi a wykonanymi w 2004 roku.

Ponadto w zał. nr 7 dokonano aktualizacji stanu środków pieniężnych PFOŚiGW na
początek 2005r i zwiększenia planu wydatków o 900,- z przeznaczeniem na dotacje dla
spółki wodnej w Dąbrowie.                                                                                                     

 

załącznik nr 3

Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych w 2005r.

 

 

 

Lp-

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa jednostki

Kwota

Część opisowa

 

1

750

75020

6060

Starostwo Powiatowe

13000

zakup zestawów komputerowych

2

754

75411

6060

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

65000

zakup agregatu prądotwórczego i wyciągów spalin

3

851

85111

6220

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

70000

zakup sprzętu medycznego

4

852

85202

6050

Dom Pomocy Społecznej

321 000

—zakup i montaż dźwigu osobowego 234.000; -środki stanowiące zabezpieczenie zobowiązania z tytułu inwestycji prowadzonej w latach 1999-2000-87.000,-

 

5

600

60014

6060

Zarząd Dróg Powiatowych

15000

zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki

 

6

600

60014

6058

Starostwo Powiatowe

414156

finansowanie przebudowy drogi ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

7

600

60014

6059

Starostwo Powiatowe

138052

współfinasnowanie przebudowy drogi ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

8

801

80130

6050

Zespół Szkół w Bielicach

170906

Inwestycja energooszczędna. Wykonanie dociepleń budynków oraz zakup i montaż okien termoizolacyjnych

 

 

 

 

 

Ogółem

1207114

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Załącznik nr 4 do uchwały

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU MOGILEŃSKIEGO     NA 2005R.

 

 

 

PARAGRAF

I. PRZYCHODY

 

KWOTA

PARAGRAF

II. ROZCHODY

KWOTA

931

ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emitowanych przez jednostki np.obligacje)

0

982

wykup papierów wartościowych

0

941,942,943 944

z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

 

0

992

spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów

156.867

951

ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych

 

0

991

pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom

0

952

z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych

 

563.000

994

Lokaty

0

957

z nadwyżki budżetu jednostek z lat ubiegłych

 

1.396.488

 

 

 

955

przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)

 

 

 

 

 

 

Suma

 

1.959.488

 

Suma

156.867


 

RÓŻNICA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (I-II) WYNOSI  1.802.621 ,-

Załącznik nr5


 

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE

 

 

 

 

Lp

TYTUŁ DŁUŻNY

KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ

31.12.2004

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU

2005

2006

2007

2008

2009

2010

i

2

3

 

4

5

6

7

8

9

1

WYEMITOWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE

 

 

 

 

 

 

 

 

2

KREDYTY:

- długoterminowe - krótkoterminowe

            4

70.600  

876.733

519.826

162.900

46.160

11.540

0

3

POŻYCZKI:

- długoterminowe - krótkoterminowe

 

0

0

 

 

 

 

 

4

PRZYJĘTE DEPOZYTY

 

0

 

 

 

 

 

 

5

WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA :

 

2.733

 

 

 

 

 

 

 

a) jednostek budżetowych

 

53

 

 

 

 

 

 

 

b)     pozostałych     jednostek     (zakładów budżetowych,  gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z:

 

2.680

 

 

 

 

 

 

 

- ustaw

 

2680

 

 

 

 

 

 

 

- orzeczeń sądu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- udzielonych poręczeń i gwarancji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- innych tytułów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: - dostaw towarów i usług

 

53

 

 

 

 

 

 

 

-   składek  na  ubezpieczenia   społeczne   i fundusz pracy


53


 

 


 

OGÓŁEM KWOTA ZADŁUŻENIA

PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE


4173.333 27.461.425


876.733

27.201.270


519.826

28.717.865


162.900

26.950.000


46.100

27.195.000


11.540

27.040.000


 

 


 

POZIOM ZADŁUŻENIA JEDNOSTKI (6:7) - nie może przekraczać 60% dochodów jednostki w danym roku budżetowym


1,73


3.22


1,81


0,61


0,17


0,05


 

11


 

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE


Załącznik nr6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w zł

Lp

TYTUŁ SPŁATY

1

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LATA

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1

2                                 |

3

4

5

6

7

8

1

WYKUP     PAPIERÓW     WARTOŚCIOWA WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.

rCH

 

 

 

 

 

 

2

SPŁATA RAT KREDYTÓW : -długoterminowych--odsetek

 

156.867 33.200

356.907 65.000

356.926 24.000

116.740 5.000

34620 2.000

11.540 1.000

3

SPŁATY RAT POŻYCZKI:

-długoterminowych -odsetek

 

0

 

 

 

 

 

4 5

POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ

0

 

 

 

 

 

RAZEM

190.067

421.907

380.926

121.740

36.620

12.540

6

PROGNOZOWANE(PLANOWANE)DOCHÓDY BUDŻETOWE

27.201.270

28.717.865

26.950.000

27.195.000

27.040.000

27.225.000

7

POZIOM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTKI (%) (5:6) nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów

0,70

1,47

1,42

0,45

0,14

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr XXXIV/215/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.04.2005r

Zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej

w złotych

 

L.p.

fresc

Paragraf

Plan na

Zwiększenie

Plan po

 

 

 

 

y

2005 r.

 

zmianach

 

 

1

2

3

5

 

 

 

 

I

Stan funduszu na początek roku

X

31.000

13.598

44.598

 

 

 

z tego:

 

 

 

 

 

 

1

Środki pieniężne

X

31.000

13.598

44.598

 

 

2

papiery wartościowe Skarbu Państwa

X

-

 

 

 

 

3

należności

X

 

 

 

 

 

 

w tym : z tytułu udzielonych pożyczek

 

-

 

 

 

 

4

zobowiązania (minus)

X

 

 

 

 

 

 

w tym : z tytułu zaciągniętego kredytu

 

-

 

 

 

 

II

Przychody

X

90.000

 

90.000

 

 

1

Składki i opłaty

0690

90.000

 

90.0000

 

 

III

Wydatki

X

103.000

900

103.900

 

 

1

Dotacje na realizację zadań bieżących

X

8.000

900

8900

 

 

1.1

dla jednostek nie zaliczanych do

2450

8.000

900

8900

 

 

 

sektora finansów publicznych

 

 

 

 

 

 

 

konserwacja i modernizacja urządzeń

 

 

 

 

 

 

 

melioracji szczegółowej dla Gminnych

 

 

 

 

 

 

 

Spółek Wodnych w:

2450

2.300

 

 

 

 

 

Jeziorach Wielkich

2450

1.100

900

2000

 

 

 

Dąbrowie

2450

2.200

 

 

 

 

 

Mogilnie

2450

2.400

 

 

 

 

 

Strzelnie

 

 

 

 

 

 

2.

Wydatki bieżące (własne)

X

5.000

 

5.000

 

 

2.1

Pozostałe w tym:

 

 

 

 

 

 

2.2

zakup materiałów

4210

-

 

 

 

 

2.3

zakup usług remontowych

4270

-

 

 

 

 

2.4

zakup usług pozostałych:

4300

 

 

 

 

 

 

zapobieganie i likwidacja skażeń

 

 

 

 

 

 

 

środowiska, wspomaganie Powiatowego

 

 

 

 

 

 

 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

4300

5.000

 

5.000

 

 

3.1

Wydatki inwestycyjne (własne) Zespół Szkół w Bielicach - ocieplenie

6110

60.000

 

yu.uuu 60.000

 

 

 

budynków dydaktycznych i wymiana

 

-

 

 

 

 

 

instalacji centralnego ogrzewania

 

 

 

 

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w

6110

30.000

 

30.000

 

 

 

Siemionkach - docieplenie budynków

 

 

 

 

 

 

 

w Domu Pomocy Społecznej w

 

 

 

 

 

 

 

Siemionkach

 

 

 

 

 

 

IV

Stan funduszu na koniec roku

X

18.000

 

30.698

 

-

 

Z tego:

 

 

 

 

 

 

1

środki pieniężne

X

18.000

 

30.698

 

 

2

papiery wartościowe Skarbu Państwa

X

-

 

 

 

 

3

należności

X

-

 

 

 

 

 

w tym z tytułu udzielonych pożyczek

 

-

 

 

 

 

4

zobowiązania (minus)

X

-

 

 

 

 

 

w tym z tytułu zaciągniętego kredytu

 

-

 

 

 


 


 

 


 

 

 


 

 


 

 


 


 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-06-06 11:25:25
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-06-06 15:11:22
Ostatnia zmiana:2008-11-06 11:47:53
Ilość wyświetleń:739

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij