Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXXIII_211_05 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r.

Uchwała NrXXXIII/ 211/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia   23 marca 2005r

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII 86/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r

Na podstawie art.12 pkt.5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym ( tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 zpóżn.zm.) oraz art. 26, art. 109 i art. 112 ust.2, pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych tekst jednolity (Dz.U. 2003r. Nr 15, poz 148 z późn. zmianami)


Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1
W uchwale Nr   XXXII 86/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie

uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005 rok , wprowadza się następujące zmiany :

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 83.706,-

Z kwoty 26.913.493,— do kwoty 26.997.199,— według załącznika nr 1 do   niniejszej

uchwały

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 115.061,—

Z kwoty 28.676.759,—   do kwoty 28.791.820,— według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

Zestawienie zakupów i wydatków inwestycyjnych zawiera zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2
Deficyt budżetowy w wysokości 1.794.621,- zł pokryty zostanie

-kredytem bankowym w kwocie 563.000,- w tym:

150.000,— kredytem w Banku Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

-1.231.621,- nadwyżką z lat ubiegłych

1.  Plan przychodów i rozchodów na 2005r zał. nr 4

2.            Prognozowane kwoty długu na 2005r i lata następne zał. nr 5

3.            Planowane spłaty zobowiązań na 2005r i lata następne zał. nr 6

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


Załącznik nr 1 Do Uchwały NrXXXIII/211/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 23 marca 2005r

Zmiana w planie dochodów budżetowych w 2005 r

 

 

 

 

 

 

dział

rozdział

§

wyszczególnienie

Zwiększenie

zmniejszenie

budżet po zmianach

600

 

 

Transport i łączność

15.000

 

497.077

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

15.000

 

497.077

0690

Wpływy z różnych opłat

15.000

 

15.000

750

 

 

Administracja publiczna

2.600

 

146.200

75020

 

Starostwa Powiatowe

2.600

 

14.600

0830

Wpływy z usług

2.600

 

2.600

801

 

 

Oświata i wychowanie

12.106

 

1.666.716

80130

 

Szkoły zawodowe

12.106

 

160.866

0690

Wpływy z różnych opłat

10.340

 

10.340

2390

Wpływy do budżetu ze środków specjalnych

1.766

 

38.766

851

 

 

Ochrona zdrowia

50.000

 

716.000

85111

 

Szpitale ogólne

50.000

 

50.000

6300

Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej między J.S.T na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

50.000

 

50.000

852

 

 

Pomoc społeczna

4.000

 

1.940.225

85220

 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

4.000

 

4.000

 

2710

Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j ednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących

4.000

 

4.000

 

 

 

Ogółem

83.706

 

26.997.199


 

Załącznik nr 2

Do Uchwały Nr

XXXIII/211/05

Rady Powiatu w Mogilnie

z dnia 23 marca 2005r

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana w planie wydatków budżetowych w

2005 r

 

dział

rozdział

§

wyszczególnienie

zwiększenie

zmniejszenie

budżet po zmianach

600

 

 

Transport i łączność

15.000

 

2.695.000

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

15.000

 

2.695.000

 

4300

Zakup usług pozostałych

15.000

 

641.992

700

 

 

Gospodarka nieruchomościami

2.600

 

36.600

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2.600

 

36.600

4300

Zakup usług pozostałych

2.600

 

10.600

801

 

 

Oświata i wychowanie

10.340

1.362

11.501.509

80130

 

Szkoły zawodowe

10.340

 

4.950.155

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6.340

 

9.300

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.000

 

350.300

80134

 

Szkoły zawodowe specjalne

 

1.362

258.138

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

 

1.362

10.638

851

 

 

Ochrona zdrowia

60.000

 

736.000

85111

 

Szpitale ogólne

60.000

 

70.000

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych J.S.T

60.000

 

70.000

852

 

 

Pomoc społeczna

4.000

 

3.279.225

85220

 

Jednostki specj alisty cznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

4.000

 

9.000

 

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

4.000

 

9.0000

 

 

 

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

24.483

 

3.711.377

85403

 

Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze

1.362

 

2.405.362

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

1.362

 

118.762

85410

 

Internaty i bursy szkolne

1.766

 

755.866

4220

Zakup środków żywności

1.766

 

51.766

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

21.355

 

188.245

3248

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

20658

 

130.709

4308

Zakup usług pozostałych

697

 

697

 

 

 

Razem

116.423

1.362

28.791.820


 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIII/211/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia   23 marca 2005r

Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe związane jest ze zmianą ustawy o drogach (D.U z 2004r Nr 204 poz 2086 art.40a) środki za zajęcie pasa drogowego i ustawianie reklam stają się dochodem budżetu J.S.T. Środki w kwocie 15.000zł pochodzące z w/w tytułów zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg ( remonty cząstkowe, zimowe utrzymanie dróg).

Zwiększenie planu dochodów w rozdz 75020 na kwotę 2.600zł , oraz wydatków w rozdziale 70005 -gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na założenie ksiąg wieczystych w związku z regulacją działek pod drogami powiatowymi.

W związku z uzyskaniem środków w kwocie 10.340,- z Akademii Bydgoskiej stanowiących 8% wpływów z czesnego zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80130 szkoły zawodowe z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Mogilnie na pokrycie kosztów umów zlecenia dla pracowników obsługujących zajęcia, oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Zmiana w planie dochodów i wydatków na kwotę 1.766,- dotyczy ZS w Mogilnie i związane jest z likwidacją środka specjalnego z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

Zwiększenie w kwocie 4.000zł w rozdziale 85220-jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej pochodzą z wsparcia finansowego przez Gminę Mogilno w kwocie 3.000 zł ,oraz Gminę Jeziora Wielkie w kwocie 1.000 zł Uzyskane środki zostaną przekazane w formie dotacji po rozpatrzeniu konkursu ofert na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzemię

Uchwałą Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XXVII/225/05 z dnia 09.03.2005r przyznano środki dla powiatu w kwocie 50000zł dla SPZOZ z przeznaczeniem na opłacenie kolejnych rat zakupu ambulansu -25.000,- i na zakup analizatora biochemicznego kwota 25.000,-.

Niniejszą uchwałą przyznano dotacje celową dla SP ZOZ w kwocie lO.OOOzł z przeznaczeniem opłacenia kolejnych rat zakupu ambulansu. Środki pochodzą z nadwyżki budżetowej 2004roku.

Zwiększenie wydatków w rozdziale85415 pomoc materialna dla uczniów w kwocie 21.355zł dotyczy środków funduszy unijnych na dofinansowanie projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych nie wydatkowanych w 2004 roku. W związku z tym , iż środki nie zostały wydatkowane w 2004 roku zostały wprowadzone do nadwyżki budżetowej.

załącznik nr 3

Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych w 2005r.

 

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa jednostki

Kwota

Część opisowa

1

750

75020

6060

Starostwo Powiatowe

13000

zakup zestawu komupterowego i aparatu cyfrowego

2

851

85111

6220

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

70000

zakup sprzętu medycznego

3

852

85202

6050

Dom Pomocy Społecznej

221 000

zakup i montaż dźwigu osobowego 134.000; -środki stanowiące zabezpieczenie zobowiązania z tytułu inwestycji prowadzonej w latach 1999-2000-    87.000,-

4

600

60014

6060

Zarząd Dróg Powiatowych

15000

zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki

5

600

60014

6058

Starostwo Powiatowe

414156

finasnowanie przebudowy drogi ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalanego

6

600

60014

6059

Starostwo Powiatowe

138052

wspólfinasnowanie przebudowy drogi ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalanego

7

801

80130

6050

Zespół Szkół w Bielicach

165000

Inwestycja energooszczędna. Wykonanie dociepleń budynków oraz zakup i montaż okien termoizolacyjnych

 

 

 

 

Ogółem

1036208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do uchwały

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU MOGILEŃSKIEGO     NA 2005R.

 

PARAGRAF

I. PRZYCHODY

KWOTA

PARAGRAF

II. ROZCHODY

KWOTA

931

ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emitowanych przez jednostki np.obligacje)

0

982

wykup papierów wartościowych

0

941,942,943 944

z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

0

992

spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów

156.867

951

ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych

0

991

pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom

0

952

z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych

563.000

994

Lokaty

0

957

z nadwyżki budżetu jednostek z lat ubiegłych

1.388.488

 

 

 

955

przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)

 

 

 

 

 

Suma

1.951.488

 

Suma

156.867

RÓŻNICA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (I-II) WYNOSI 1.794.621 ,-


 

Załącznik nr 5


 

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE

 

 

 

 

Lp

TYTUŁ DŁUŻNY

KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ

^1 i? mnd

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU

2005

2006

2007

2008

2009

2010

i

2

3

4

5

6

7

s

9

1

WYEMITOWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE

 

 

 

 

 

 

 

2

KREDYTY:

- długoterminowe - krótkoterminowe

470.600

876.733

533.666

190.600

42.000

6.000

0

3

POŻYCZKI:

- długoterminowe - krótkoterminowe

0

0

 

 

 

 

 

4

PRZYJĘTE DEPOZYTY

0

 

 

 

 

 

 

5

WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA :

2.733

 

 

 

 

 

 

 

a) jednostek budżetowych

53

 

 

 

 

 

 

 

b)     pozostałych     jednostek     (zakładów budżetowych,  gospodarstw  pomocniczych, funduszy) wynikające z:

2.680

 

 

 

 

 

 

 

- ustaw

2680

 

 

 

 

 

 

 

- orzeczeń sądu

 

 

 

 

 

 

 

 

- udzielonych poręczeń i gwarancji

 

 

 

 

 

 

 

 

- innych tytułów

 

 

 

 

 

 

 

 

wtym : - dostaw towarów i usług

53

 

 

 

 

 

 


 

- składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

53

 

9

 

 

 

 

6

OGÓŁEM KWOTA ZADŁUŻENIA

473.333

876.733

533.666

190.600

42.000

6.000

 

7

PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE

27.461.425

26.997.199

28.717.865

26.950.000

27.195.000

27.040.000

 

8

POZIOM ZADŁUŻENIA JEDNOSTKI (6:7) - nie może przekraczać 60% dochodów jednostki w danym roku budżetowym

1,73

3.25

1,86

0,71

0,15

0,02

 

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE

w zł

 

 

Lp

TYTUŁ SPŁATY

 

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LATA

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

1

WYKUP     PAPIERÓW     WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.

 

 

 

 

 

 

2

SPŁATA RAT KREDYTÓW : -długoterminowych--odsetek

156.867 33.000

343.067 61.500

343.066 27500

148.600 7.500

36.000 2.200

6.000 1.200

3

SPŁATY RAT POŻYCZKI: -długoterminowych -odsetek

0

 

 

 

 

 

4

POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ

0

 

 

 

 

 

5

RAZEM

189.867

404.567

370.566

156.100

38.200

7.200

6

PROGNOZOWANE(PLANOWANE)DOCHODY BUDŻETOWE

26.997.199

28.717.865

26.950.000

27.195.000

27.040.000

27.225.000

7

POZIOM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTKI (%) (5:6) nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów

0,70

1,41

1,38

0,57

0,14

0,03


 


 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-06-03 14:46:23
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-06-06 15:10:42
Ostatnia zmiana:2008-11-06 11:46:39
Ilość wyświetleń:695

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij