Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 47/05

Protokół Nr 47/05

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia
Rady Powiatu w Mogilnie
z dnia 30 maja 2005r.

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Rafał Giemza. W posiedzeniu wzięło udział  6 członków Komisji, obecnych wg listy obecności (załącznika do protokołu), co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych obrad.
W obradach brali udział Starosta Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak, Naczelnik Wydziału Oświaty Powiatu Mogileńskiego Andrzej Konieczka, Przewodniczący Rady Powiatu Mogileńskiego Wiesław Gałązka oraz Skarbnik Powiatu Mogileńskiego Karina Kostyra, obecni wg listy obecności (załącznika do protokołu).
Porządek posiedzenia :

1.Omówienie problemów oświaty w Powiecie Mogileńskim.
2.Omówienie i opiniowanie sprawozdań oraz projektów uchwał na XXXV sesję Rady Powiatu.

Ad.1
Naczelnik Wydziału Oświaty Powiatu Mogileńskiego Andrzej Konieczka wypowiedział się na temat nowych matur. Stwierdził, że problem ten przerósł Powiat organizacyjnie, pomimo tego, że wszystko zostało przeprowadzone bardzo sprawnie zajęło to zbyt wiele czasu i sił. W szkole istniały tylko matury, reszta zajęć była sparaliżowana. Dodał, że to była pierwsza matura w nowej formie, pozwoliła ona wyciągnąć wnioski na przyszłość.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Rafał Giemza zapytał jak wygląda organizacja imprez rozrywkowo-sportowych w 2005 roku.
Naczelnik Wydziału Oświaty Powiatu Mogileńskiego Andrzej Konieczka odpowiedział, że jest już przygotowany plan imprez. Zasugerował, że można oczywiście ten plan rozszerzyć i dodać jakieś imprezy.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Rafał Giemza poprosił o dostarczenie tego planu na komisję, która odbędzie się w czerwcu. Następnie zapytał o stan bazy utrzymania oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Mogileńskiego.
Naczelnik Wydziału Oświaty Powiatu Mogileńskiego Andrzej Konieczka odpowiedział, że trwają końcowe prace związane z  dociepleniem budynków w Bielicach. Doszła dodatkowa sprawa jaką jest przeciek dachu w poradni, naprawa będzie kosztować ok. 6 tys. zł. W Szerzawach kończy się proces wymiany okien. Finalizowany jest remont toalet w Szkole Zawodowej w Strzelnie. Doszła również sprawa zakupu pieca Centralnego Ogrzewania do Internatu w Mogilnie. Na dzień dzisiejszy tak wygląda utrzymanie jednostek organizacyjnych.
Naczelnik wyraził też niepokój związany ze sprawą odpraw dla pracowników oświaty Powiatu Mogileńskiego odchodzących na emeryturę w 2006 roku. Ma ich odejść 53, a koszt odpraw to 1 mln zł.
Radny Kazimierz Łaganowski zapytał czy Naczelnik ma dobre rozeznanie w tej sprawie.
Naczelnik Wydziału Oświaty Powiatu Mogileńskiego Andrzej Konieczka odpowiedział, że posiada dane dokładne, nawet imienne, w Powiecie odejdą 53 osoby a w samej Gminie Mogilno ok. 30 osób. Zauważył jednocześnie, że przechodzenie nauczycieli na emeryturę jest procesem pozytywnym ponieważ są to ludzie starej szkoły a obecnie potrzebni są nauczyciele z nowymi specjalizacjami ponieważ zmienia się program nauczania. Poza tym obecnie notujemy niski przyrost naturalny w wyniku, którego za parę lat znacznie zmniejszy się liczba uczniów co spowoduje mniejsze zapotrzebowanie na nauczycieli.
Naczelnik dodał, że dojdą nowe wydatki związane z tym, że niektórym nauczycielom data przejścia na emeryturę zejdzie się z jubileuszem pracy. Część z nich dostanie nawet ok. 15 tys. zł brutto.
Naczelnik oświadczył też, że na ten rok na odprawki i jubileusze pracowników Powiatu przeznaczono w budżecie 246 tys. zł.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Rafał Giemza zapytał jak wygląda sprawa stypendiów dla uczniów z najlepszymi wynikami.
Naczelnik Wydziału Oświaty Powiatu Mogileńskiego Andrzej Konieczka odpowiedział, że nie ma już stypendiów wypłacanych przez powiat dla uczniów z najlepszymi wynikami w nauce. Nowelizacja ustawy wykluczyła taką możliwość.
Radny Kazimierz Łaganowski zapytał czy w ustawie jest wyrażony zakaz wypłacania takich stypendiów przez powiat.
Radna Teresa Kujawa stwierdziła, że przecież nagrody Starosty dla uczniów z najlepszymi wynikami w nauce były sprawą wewnętrzną samorządu a nie państwa.
Radny Kazimierz Łaganowski zapytał czy w tegorocznym budżecie są przyszykowane pieniądze na takie stypendia.
Naczelnik Wydziału Oświaty Powiatu Mogileńskiego Andrzej Konieczka stwierdził, że znowelizowaną ustawę analizował wraz z mecenasem, który orzekł, że nie wskazuje ona powiatu jako organ upoważniony do wypłacania stypendiuów za dobre wyniki w nauce. Zmieniła się podstaw prawna Uchwały Radnych Powiatu Mogileńskiego upoważniająca do wydawania takich stypendiów, co spowodowało, że Uchwała ta straciła moc prawną. Powiat nie może udzielać takich stypendiów, ale może to robić szkoła.
Radny Radosław Trepiński zauważył, że nowelizacja ustawy doprowadziła do zawłaszczenia kompetencji samorządu przez państwo.
Radny Kazimierz Łaganowski poprosił Naczelnika Wydziału Oświaty Powiatu Mogileńskiego Andrzeja Konieczke o przygotowanie z udziałem prawnika wykładni prawnej dotyczącej tych stypendiów. Następnie zgłosił wniosek o dokładne zbadanie sprawy stypendiów za dobre wyniki w nauce wypłacanych przez Powiat Mogileński.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Rafał Giemza poprosił Naczelnika Wydziału Oświaty Powiatu Mogileńskiego Andrzeja Konieczke o dostarczenie do piątkowej sesji konkretnej podstawy prawnej wraz z argumentacją w formie pisemnej sporządzonej przez mecenasa.

Ad. 2
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Rafał Giemza przedstawił Informację   o  realizacji  działania  Stowarzyszenia  „SĄSIEDZI”.
Z powodu braku informacji na ten temat Przewodniczący Rafał Giemza nie poddał Informacji o  realizacji  działania  Stowarzyszenia  „SĄSIEDZI” pod głosowanie.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Rafał Giemza przedstawił Analizę  stanu  bezpieczeństwa  Ochrony  Przeciwpożarowej  oraz  zagrożeń  pożarowych   Powiatu  Mogileńskiego  za  rok  2004. 
Z powodu braku informacji na ten temat Przewodniczący Rafał Giemza nie poddał Analizy  stanu  bezpieczeństwa  Ochrony  Przeciwpożarowej  oraz  zagrożeń  pożarowych   Powiatu  Mogileńskiego  za  rok  2004 pod głosowanie.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Rafał Giemza przedstawił Sprawozdanie  z  wykorzystania  środków  finansowych  przekazanych  Bibliotece  Miejskiej  na  prowadzenie  Biblioteki  Powiatowej.
Z powodu braku informacji na ten temat Przewodniczący Rafał Giemza nie poddał Sprawozdania  z  wykorzystania  środków  finansowych  przekazanych  Bibliotece  Miejskiej  na  prowadzenie  Biblioteki  Powiatowej pod głosowanie.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Rafał Giemza przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na  rok 2005.
Skarbnik Powiatu Mogileńskiego Karina Kostyra przedstawiła zmiany w budżecie, które ma wprowadzić Uchwała. Stwierdziła, że nie będzie 40 tys. zł, które powiat spodziewał się uzyskać od Gminy Strzelno na zakup ultrasonografu.
Przewodniczący Rady Powiatu Mogileńskiego Wiesław Gałązka wyjaśnił, że Gmina Strzelno miała pewne problemy budżetowe i wycofała się z dofinansowania zakupu aparatu USG, ale na szczęście pojawił się sponsor ze Strzelna, który zaoferował, że te pieniądze przekaże.
Skarbnik Powiatu Mogileńskiego Karina Kostyra stwierdziła, że jest już zgromadzona cała suma na zakup aparatu USG. Deficyt budżetowy Powiatu Mogileńskiego się bardzo zmniejszył. Nie ma już konieczności brania kredytu na bieżącą działalność, wydatki będzie można pokryć z dochodu własnego Powiatu.
Skarbnik powiadomiła, że w środę na Zarządzie na pewno będzie wprowadzona poprawka do Uchwały Budżetowej.
Przewodniczący Rady Powiatu Mogileńskiego Wiesław Gałązka zapytał czy w budżecie jest ujęte te 40 tys. zł, które miało przekazać Strzelno.
Skarbnik Powiatu Mogileńskiego Karina Kostyra odpowiedziała, że w tej chwili zapis ten jeszcze znajduje się w projekcie uchwały ale do sesji zostanie on usunięty.
Po omówieniu projektu Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Rafał Giemza poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 5 głosami za (Radny Henryk Przybysz opuścił salę obrad) projekt został przyjęty.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Rafał Giemza przedstawił projekt uchwały w sprawie oświadczenia  o  poddaniu  się  egzekucji  dotyczące   zadania: dobudowa  do  pawilonu  II Domu  Pomocy  Społecznej w Siemionkach  windy hydraulicznej  platformowej do przewozu osób  niepełnosprawnych  wraz  z  infrastrukturą.
Wobec braku uwag projekt został poddany pod głosowanie.
W wyniku głosowania 5 głosami za (Radny Henryk Przybysz opuścił salę obrad) projekt został przyjęty.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Rafał Giemza przedstawił projekty uchwał w sprawie ustalenia  regulaminu   udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat I „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej” oraz ustalenia  regulaminu  stypendiów  z  Europejskiego Funduszu  Społecznego  w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju  Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat  II „Wspieranie  rozwoju  edukacyjnego  studentów”.
Naczelnik Wydziału Oświaty Powiatu Mogileńskiego Andrzej Konieczka przedstawił zmiany, które mają wprowadzić Uchwały. Wyjaśnił, że wzrosną sumy na stypendia dla uczniów i studentów.
Po omówieniu projektu Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Rafał Giemza poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 5 głosami za (Radny Henryk Przybysz opuścił salę obrad) projekt został przyjęty.Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Rafał Giemza przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany  Uchwały  Nr XXXII/206/05 Rady  Powiatu w Mogilnie z  dnia 25 lutego  2005 roku w  sprawie określenia  zadań na  których realizację  przeznacza  się  środki  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Wobec braku uwag projekt został poddany pod głosowanie.
W wyniku głosowania 5 głosami za (Radny Henryk Przybysz opuścił salę obrad) projekt został przyjęty.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Rafał Giemza przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia  zgody  na  przygotowanie planu postępowania restrukturyzacyjnego Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie,    w  trybie  ustawy   z  dnia  15  kwietnia  2005 roku  o  pomocy  publicznej  i  restrukturyzacji  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej.
Przewodniczący Rady Powiatu Mogileńskiego Wiesław Gałązka wyjaśnił, że jest taki wymóg ustawowy. Poinformował, że właśnie odbyła się Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Władze Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wyraziły wolę restrukturyzacji. W tym celu zostanie zaciągnięta pożyczka z budżetu państwa na pokrycie kosztów restrukturyzacji. Jest to jedyna szansa na utrzymanie Zakładu.
Radny Kazimierz Łaganowski zapytał czy wiadomo już jak wysoka będzie pożyczka.
Przewodniczący Rady Powiatu Mogileńskiego Wiesław Gałązka odpowiedział, że będzie to 2,5 mln zł.
Po omówieniu projektu Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Rafał Giemza poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 5 głosami za (Radny Henryk Przybysz opuścił salę obrad) projekt został przyjęty.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Rafał Giemza zaproponował aby następne zebranie Komisji odbyło się w Siemionkach i wskazał na dzień 30 czerwca.

 

Posiedzenie Komisji zostało zakończone, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Rafał Giemza podziękował członkom za przybycie.

 

   Protokołował                              Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia                                                                           

 

    Paweł Pollak                                                                  Rafał Giemza

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-06-03 14:40:25
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-06-03 14:45:07
Ostatnia zmiana:2007-03-28 11:35:38
Ilość wyświetleń:1080

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij