Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXXIII_210_05 w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2005 rok Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego,

UCHWAŁA Nr XXXIII/210/05 RADY POWIATU W MOGILNIE z dnia 23 marca 2005 r.

w sprawie: uchwalenia programu współpracy na 2005 rok Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 późn. zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu Uchwala, co następuje:

§1
Uchwala się program współpracy na 2005 rok Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mogilnie.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XXXIII/210/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie: programu współpracy na 2005 rok Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 późn. zm.) w art. 5 ust. 3 obliguje organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego do uchwalenia rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. W art. 5 ust. 1 w/w ustawy wskazano proponowane formy współpracy tj.:

1)            zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych,

2)            wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w
celu zharmonizowania tych kierunków,

3)            konsultowanie z organizacjami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów
normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

4)     tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z
przedstawicieli   organizacji   oraz  przedstawicieli  właściwych   organów  administracji
publicznej.

Na terenie Powiatu Mogileńskiego działa około 80 podmiotów sektora pozarządowego, które prowadzą działalność pożytku publicznego. Stanowią one duży potencjał aktywności obywatelskiej. Uchwalenie niniejszego Programu stanowić będzie podstawę wypracowania ścisłej współpracy pomiędzy organizacjami a Powiatem Mogileńskim w celu zintensyfikowania działań na rzecz lokalnej społeczności.

Załącznik do Uchwały Nr  XXXIII/210/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 23 marca 2005 r.

Program współpracy na 2005 rok Powiatu Mogileńskiego

z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami

organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła

Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych i

stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

WSTĘP

Powiat, jako utworzona z mocy prawa, wyodrębniona lokalna wspólnota samorządowa wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. W zaspokajaniu potrzeb mieszkańców ważnym partnerem samorządu powiatowego są organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenia, fundacje, uczniowskie kluby sportowe itd.). Efektywne zarządzanie nie jest bowiem możliwe bez współudziału i akceptacji ze strony społeczeństwa obywatelskiego. Aktywność społeczności ma ogromne znaczenie w rozwiązywaniu problemów określonych grup społecznych, zaspokajaniu ich potrzeb, aspiracji i oczekiwań. Na terenie powiatu mogileńskiego istnieje około 80 organizacji pozarządowych. Głównymi obszarami pracy w/w organizacji z terenu powiatu są:

kultura fizyczna, sport, rekreacja i turystyka,

-         działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
wspomaganie zakładów opieki zdrowotnej,

-         pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej,

działalność kulturalna, kultywowanie tradycji, wspieranie sztuki, dbanie o wartości narodowe i chrześcijańskie, ochrona przeciwpożarowa, wspieranie rozwoju lokalnego,

-    działanie w zakresie rozwoju produkcji rolnej i pozyskiwania rynków zbytu.

Zasady współdziałania władz samorządowych z przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych zawiera niniejszy program. Ma on służyć kształtowaniu demokratycznego ładu społecznego poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem powiatu mogileńskiego a organizacjami pozarządowymi oraz zwiększeniu wpływu społeczeństwa obywatelskiego na kreowanie polityki w powiecie i poprawienie jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych.

CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1.    Program określa zasady oraz formy współpracy organizacji pozarządowych oraz osób

prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego z Powiatem Mogileńskim w sferze zadań publicznych.

2.   Program dotyczy tych organizacji, które prowadzą swoją działalność na terenie Powiatu
Mogileńskiego, których interes skierowany jest do społeczeństwa Powiatu Mogileńskiego.

§2 Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

1)   „organizacj ach" - należy przez to rozumieć

a)             organizacje    pozarządowe, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w
rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku,
osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie
przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia,

b)            osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i
wyznania,  jeżeli   ich   cele   statutowe   obejmują  prowadzenie   działalności   pożytku
publicznego,

c)      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

2)   „Ustawie" - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 późn. zm.).

CZĘŚĆ II ZAKRES DZIAŁANIA

Rozdział 1 Zakres podmiotowy

§3

1.            Podmiotami programu są:  organy i pracownicy samorządu powiatowego  określeni
w ust.  2  niniejszego paragrafu,  oraz organizacje w zakresie  odpowiadającym  ich
programowym działaniom.

2.            W realizacji programu w ramach samorządu powiatowego uczestniczą:

1)            Rada Powiatu w Mogilnie w zakresie wytyczania polityki społecznej  i finansowej
w działalności powiatu,

2)            Zarząd Powiatu w Mogilnie, w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej
powiatu,

3)            Komisja Konkursowa  w zakresie  przeprowadzania  otwartych  konkursów  ofert na
realizację zadań,

4)            Sekretarz Powiatu Mogileńskiego w zakresie organizowania i koordynowania bieżących
kontaktów pomiędzy powiatem i organizacjami,

5)            Naczelnicy  wydziałów,   samodzielne   stanowiska  pracy   Starostwa  Powiatowego  w
Mogilnie  oraz  kierownicy jednostek  organizacyjnych  powiatu  w zakresie  bieżącej
współpracy z organizacjami w ramach swoich kompetencji określonych regulaminowo
lub statutowo, w tym konsultowania aktów prawnych.

Rozdział 2 Zakres przedmiotowy

§4

Powiat Mogileński prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie we współpracy z organizacjami prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów powiatu, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.

CZĘŚĆ III FORMY WSPÓŁPRACY

Rozdział 1 Zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych

§5

Powiat Mogileński może, w uzasadnionych przypadkach, zlecać organizacjom zadania publiczne w następujących formach:

1)            powierzania wykonywania zadań,  wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji, lub

2)            wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

§6

1. Zlecanie zadań publicznych organizacjom odbywa się na zasadach określonych w Rozdziale 2 Ustawy „Prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych".

2.             Wysokość środków na realizację zadań zlecanych określi Rada Powiatu w Mogilnie
w uchwale budżetowej na rok 2005.

3.             Zarząd Powiatu w Mogilnie określi, w ramach zadań priorytetowych, wskazanych w
Części IV niniejszego programu, szczegółowe rodzaje zadań publicznych przewidzianych
do zlecenia, formę zlecenia oraz wysokość środków na poszczególne zadania.

4.             Zarząd Powiatu w Mogilnie powoła Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert oraz przedłożenia Zarządowi propozycji wyboru ofert, na które
proponuje się udzielenie dotacji.

5.             Zarząd Powiatu w Mogilnie dokonuje wyboru ofert.

Rozdział 2

Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania

w celu zharmonizowania tych kierunków §7

1.  W celu stworzenia podstaw dla wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach
działalności i współdziałania tworzy się, w terminie do 31 czerwca 2005 r. bazę tele-
adresową podmiotów programu, zawierającą spis organizacji, osoby uprawnione do ich
reprezentacji, adresy, telefony oraz adresy e-mail.

2.             Określona w ust.   1  baza udostępniona zostanie na stronie internetowej   Starostwa
Powiatowego w Mogilnie.

§8

Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków realizowane jest w następujących formach:

1.  poprzez umieszczenie tekstu niniejszego Programu na stronie internetowej określonej
w § 7 ust. 2. oraz rozpropagowaniu informacji o uchwaleniu niniejszej uchwały w prasie
lokalnej tj. w Pałukach i Ziemi Mogileńskiej w ramach Informatora Samorządowego,

2.             poprzez umieszczanie na stronie internetowej informacji o działaniach realizowanych
wspólnie przez samorząd i organizacje pozarządowe oraz innych ważnych informacji
dotyczących działalności pożytku publicznego,

3.             poprzez przekazywanie informacji w trakcie organizowanych spotkań, szkoleń oraz
konsultacji.

Rozdział 3

Konsultowanie z organizacjami odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

§9

Projekty uchwał Rady Powiatu w Mogilnie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, umieszcza się na stronie intemetowej Starostwa Powiatowego w Mogilnie wraz z podaniem terminu, w którym organizacje mogą składać pisemne opinie.

Rozdział 4

Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.

§10

Tworzy się Zespół Doradczo-Inicjatywny, w którego skład wchodzić będzie:

a)             Pracownik   Starostwa  Powiatowego   w  Mogilnie   merytorycznie   odpowiedzialny  za
problematykę organizacji pozarządowych,

b)            Delegat Powiatu Mogileńskiego do Rady Organizacji Pozarządowych Województwa
Kujawsko-Pomorskiego,

c)             Inne zaproszone do współpracy osoby zajmujące się problematyką działalności pożytku
publicznego.

§11

Przedmiotem działalności Zespołu będzie:

a)      konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej organizacji,

b)            współpraca i pomoc w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł
w szczególności poprzez informowanie organizacji o takich możliwościach,

c)             promocja działalności organizacji poprzez zamieszczanie na stronie intemetowej powiatu
mogileńskiego, na wniosek organizacji, informacji dotyczących realizowanych przez te
organizacje i podmioty inicjatyw,

d)            pomoc dla organizacji w zakresie czynności związanych z właściwymi procedurami
rejestracyjnymi,

e)             pomoc w pozyskiwaniu lokali z przeznaczeniem na siedzibę organizacji lub na potrzeby
prowadzonej przez nie działalności,

f)       inne działania mające na celu rozwój współpracy pomiędzy organizacjami a samorządem
powiatowym.


CZĘŚĆ IV ZADANIA PRIORYTETOWE POWIATU W ROKU 2005

§12 1.   Do zadań priorytetowych w roku 2005 należy zaliczyć:

1)   w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

-    wspieranie i promocja wartościowych przedsięwzięć edukacyjnych, oświatowych
i wychowawczych,

organizowanie konkursów przedmiotowych i z zakresu wiedzy ogólnej,

-    opracowywanie, wydawanie i nagradzanie publikacji o tematyce związanej z historią
obecnych Ziem Powiatu Mogileńskiego,

2)   w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

-    wspieranie   wartościowych   przedsięwzięć   realizowanych   na   terenie    Powiatu
Mogileńskiego w zakresie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,
promocji   twórczości   artystycznej,   działań   i   inicjatyw   kulturalnych   Powiatu
Mogileńskiego,

3)   w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki:

-         wspieranie lokalnych i regionalnych imprez sportowych,

-         organizowanie imprez sportowo rekreacyjnych,

4)   w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych:

-    pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej,
integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.

CZĘŚĆ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§13

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


 


 

Przewód Rady /o

Wieił


 

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-06-03 14:11:22
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-06-06 15:10:38
Ostatnia zmiana:2008-11-06 11:46:29
Ilość wyświetleń:900
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij