Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXXIII_208_05 w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2005.

Uchwala Nr XXXIII/208 /05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 23 marca 2005 r.

w sprawie: przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2005 r.

Na podstawie art.112. ust. 12 . Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593. z późn. zmn.), art. 4. ust. 1. pkt 3, 4 i 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nrl42. poz. 1592 z późn.zmn.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§1.
Przyjąć lokalny program pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego stanowiący

załącznik do uchwały.

§2
Realizację uchwały zleca się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie.

Do uchwały nr XXXIII/208 /05 Rady powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2005 r.

Zgodnie z art. 112. ust. 12 . Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Rada Powiatu na podstawie wykazu potrzeb przedstawionego przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie opracowuje i wykonuje lokalny program pomocy społecznej. Program stanowiący załącznik do niniejszej uchwały jest dostosowany do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat oraz zadań powiatu wykonywanych na rzecz osób niepełnosprawnych.

 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/208/2005 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 23 marca 2005r.

Lokalny Program Pomocy Społecznej dla Powiatu Mogileńskiego

na rok 2005.

Działanie na rzecz wspierania dziecka i rodziny. Opis problemu.

Rodzina jest jednym z najważniejszych ogniw systemu społecznych wartości. O warunkach jej rozwoju decydują działania z zakresu polityki gospodarczej i społecznej.

Rodzina zatem, jako podstawowa komórka społeczeństwa oraz naturalne środowisko rozwoju i dobra jej członków a w szczególności dzieci, powinna być otoczona niezbędną ochroną oraz wsparciem, aby mogła w pełnym zakresie wypełniać swoje obowiązki w społeczeństwie a przede wszystkim obowiązki wobec swoich dzieci.

Najważniejsze potrzeby dziecka to: potrzeba bezpieczeństwa, stabilizacji, pewności, przynależności uczuciowej, miłości i uznania oraz potrzeby materialne, bytowe. Od zaspokajania tych zależy prawidłowy przebieg jego rozwoju. Aby zaś całokształt potrzeb rozwojowych dziecka mógł być zaspokojony, konieczna jest prawidłowa struktura rodziny i właściwa atmosfera w niej panująca.

Okres przemian i związanych z nim obciążeń staje się niejednokrotnie dla rodziny ciężarem, z którym nie zawsze może sobie poradzić. Realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie jako priorytetowe traktuje wspieranie grup najbardziej zagrożonych trudnościami w rozwiązywaniu problemów psychospołecznych rodzin.

Działania na rzecz rodziny powinny być zróżnicowane w zależności od

natężenia problemów.

1. Oddanie do użytku w maju br. mieszkania chronionego dla młodzieży

opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze. Koszt: wykorzystanie wyremontowanego mieszkania w internacie przy ulicy Ogrodowej w Mogilnie. Czas pracy pedagoga do nadzoru nad młodzieżą. Również praca wolontariusza mająca na celu pomoc we włączeniu się mieszkańca mieszkania chronionego do lokalnej społeczności. Cel: młodzież spędzająca większość życia w placówce nie potrafi prowadzić samodzielnie   gospodarstwa   domowego,   zacząć   samodzielnego   życia, umożliwienie im wdrożenia się do nowej życiowej roli pod opieką pedagoga gwarantuje  im prawidłową socjalizację.  Młodzież zatrudniona na stażu miałaby swój dochód, który byłby wydawany pod kontrolą opiekuna.
4.   Rozwinięcie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie

a) Promocja działalności OIK poprzez ulotki i foldery kolportowane na terenie całego powiatu oraz gminy ościennej Orchowo w różnych instytucjach.

Koszt: zakup wyposażenia OIK, szkolenia specjalistów prowadzących

grupy wsparcia, wydrukowanie ulotek i folderów z pozyskanych środków

poza otrzymaną dotacją.

Cel: ważne narzędzie wspierania dziecka i rodziny.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

1.   Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielicach- do 31.05.2005. r odbywać się
będzie   adaptacja   pomieszczeń   i   wyposażanie   sal   terapeutycznych.
Uroczyste otwarcie i tym samym przyjęcie do warsztatu terapii zajęciowej
uczestników terapii nastąpi w dniu 01.10.2005.r.

Koszt: środki PFRON na wyposażenie i adaptację pomieszczeń w wysokości 278.107,69 zł na działalność w roku 2005r. Powiat ze środków PFRON przeznaczył 65.000,00 zł.

2.  Dalszy rozwój Centrum Wolontariatu z siedzibą w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Szerzawach.

Koszt: udostępnienie przez Dyrektora OSW w Szerzawach 3 pomieszczeń „Caritas" Archidiecezji Gnieźnieńskiej. „Caritas" będzie w zamian przekazywać do Ośrodka dary rzeczowe tj. wyposażenie, odzież, żywność. Cel: Koordynowanie na terenie Powiatu Mogileńskiego pracy grupy wolontariuszy, weryfikowanych i szkolonych przez jednostkę prowadzącą Centrum. Wolontariusze realizować będą programy na rzecz osób niepełnosprawnych jak i pomocy rodzinie np. program „Starszy brat starsza siostra", pomoc dzieciom zagrożonych demoralizacją oraz rodzinom dysfunkcyjnym, dzieciom z problemami w nauce. Centrum ma być także miejscem spotkań w celu wymiany doświadczeń rodziców dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Wejście wolontariuszy do środowiska zagrożonego patologią daje dodatkowe narzędzie oddziaływania i kontroli dla kuratorów (postanowienie sądowe w sprawach nieletnich może zawierać zobowiązanie do pracy z wolontariuszem, co pozwoli uniknąć kierowania dzieci do placówek różnego typu, po zmianach Ustawy o pomocy społecznej koszty kierowania dzieci do placówek ponosi Starosta).

3.  VI Powiatowy Festyn Integracyjny w Dąbrowie - czerwiec 2005 r. cel:
integracja dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem dzieci sprawnych,
wspólne gry i zabawy,

Koszt: środki PFRON, sponsorzy, dofinansowanie z gmin i powiatu, pomoc wolontariuszy

4.  Forum na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin „Nowa jakość
życia".

Koszt: udostępnienie sali w Domu Kultury w Mogilnie przez Burmistrza Mogilna, praca wolontariuszy w przygotowaniu i prowadzeniu forum, opieka nad niepełnosprawnymi podczas trwania forum. Drobny poczęstunek zrobiony w kuchni terapeutycznej Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.

Cel: prezentacja sprzętu rehabilitacyjnego, prezentacja dokonań osób niepełnosprawnych, odczyty lekarzy specjalistów oraz wymiana doświadczeń opiekunów osób niepełnosprawnych.

5.  III etap Programu Profilaktyczno-Integracyjnego „Trzeźwe miasto"

w ramach zajęć świetlic profilaktyczno-wychowawczych konkurs prac

plastycznych,      stworzenie     inscenizacji,      deklamacji,     występów

muzycznych o tematyce trzeźwościowej (rozstrzygnięcie konkursu w

trakcie imprezy),

Rozstrzygnięcie     konkursu     Centrum     Zarządzania     Kryzysowego

dotyczącego bezpieczeństwa,

Korowód trzeźwościowy,

Koszt: zaangażowanie służb mundurowych (policja, straż miejska, straż pożarna itp.), zarezerwowanie rynku w Strzelnie, nagrody w konkursach, grochówka z kuchni polowej,

Cel: propagowanie trzeźwego stylu życia, włączenie do realizacji programu osób niepełnosprawnych, przestrzeganie ich praw i integracja ze społecznością lokalną w realizacji zadania.

6.  Program Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na rzecz uzależnionych
od narkotyków.

Cel: terapia młodzieży uzależnionych od narkotyków i profilaktyka, Koszt: etat terapeuty,

Imprezy   integracyjne   organizowane   przez   Dom   Pomocy   Społecznej   w Siemionkach według załącznika:

Cel:    zaprezentowanie    dorobku    Mieszkanek    Domu,    integracja    ze środowiskiem lokalnym oraz z innymi domami pomocy społecznej. Koszt: ze środków Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach i sponsorów.

Przedstawiony program jest programem otwartym, co oznacza, że można w miarę potrzeb i konsultacji dopisywać zadania w miarę rozpoznania narastających problemów społecznych.

 

 


 

 

 


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-06-03 11:09:23
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-06-06 15:10:30
Ostatnia zmiana:2008-11-06 11:45:40
Ilość wyświetleń:1221

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij