Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXXIII_207_05 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2005-2007.

Uchwała Nr XXXIII/207/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 23 marca 2005 r.

w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2005-2007.

Na podstawie art. 12 pkt 9b oraz art. 38a ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

Rada Powiatu Uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Powiatowy Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2005-2007, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Mogileńskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIII/ 207/ 05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2005-2007.

Art. 12 ust. 9b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) wskazuje, że do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy uchwalenie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Wobec powyższego Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przy Staroście Mogileńskim przygotowała stosowny program obejmujący zasięgiem Powiat Mogileński.

Załącznik

Do Uchwały Nr XXX/207/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 23 marca 2005 r.

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI

ORAZ OCHRONY

PORZĄDKU PUBLICZNEGO

I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI

NA LATA 2005 - 2007

 

ZAGROŻENIE

PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ

ODPOWIEDZIALNY

WSPÓŁODPOWIEDZIALNY

TERMIN REALIZACJI

UWAGI

Chuligaństwo i wandalizm to czyny popełniane publicznie, bez powodu lub z błahych powodów. Najczęściej polegają one na zakłócaniu porządku publicznego lub umyślnym niszczeniu mienia (wandalizm). Sprawcy tych czynów lekceważą podstawowe zasady porządku prawnego i społecznego. Czyny chuligańskie to jedne z najbardziej dokuczliwych społecznie przestępstw i wykroczeń. W 2004 roku skierowano 56 wniosków o ukaranie za zakłócenie ładu i porządku publicznego. W większości przypadków sprawcy tych czynów byli pod wpływem alkoholu. Stwierdzono także 13 wykroczeń przeciwko przepisom Ustawy o wychowaniu w trzeźwości ¦¦¦Dość istotnym problemem, wymagającym skutecznych działań zapobiegawczych, jest problem demoralizacji i przestępczości nieletnich. W 2004 roku na terenie powiatu stwierdzono 36 przestępstw popełnionych przez 47 nieletnich - w poprzednim roku 38 przestępstw popełnionycłi przez 67 nieletnich. W sprawach o wykroczenia wobec nieletnich skierowano 32 wnioski do Sądu Rodzinnego i Nieletnich o zastosowanie odpowiednich środków w związku z naruszeniem prawa. 138 wniosków i wystąpień skierowano wobec nieletnich zagrożonych demoralizacją do sądów, szkół i innych podmiotów.

PRZESTĘPCZOŚĆ I DEMORALIZACJA NIELETNICH

CHULIGAŃSTWO I WANDALIZM

Dalszy rozwój monitoringu w Mogilnie o miejsca, szczególnie zagrożone przestępczością nieletnich, chuligaństwem i wandalizmem.

Urząd Miejski w Mogilnie

KPP Mogilno Straż Miejska w Mogilnie

W miarę posiadania środków finansowych

 

Działalność profilaktyczno - wychowawcza wśród nieletnicłi w zakresie odpowiedzialności karnej oraz unikania sytuacji, w których można stać się ofiarą przestępstwa lub przestępstwo popełnić w ramach „Powiatowego Programu Prewencyjnego - Bezpieczna Szkoła" realizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Mogilnie

Szkoły wszystkich szczebli

KPP Mogilno Straż Miejska w Mogilnie i Strzelnie Wydział Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Starostwa Powiatowego oraz gminne komórki ds. oświaty Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna, Kościół Media

Na bieżąco

 

Tworzenie alternatywnych i aprobowanych społecznie form, spędzania wolnego czasu, tworzenie klubów, świetlic profilaktyczno -wychowawczych, gminnych ośrodków informacji i kultury, zaięć pozalekcyjnych, itp.

Urząd Miejski w Mogilnie i Strzelnie Urząd Gminy w Dąbrowie i Jeziorach Wielkich

Spółdzielnie Mieszkaniowe Rady sołeckie Kościół Szkoły wszystkich szczebli

Na bieżąco

 

Objęcie dodatkowymi służbami prewencyjnymi rejonów grupowania się młodzieży naruszającej ogólnie przyjęty porządek prawny i społeczny oraz miejsc szczególnie zagrożonych wandalizmem i chuligaństwem. Zacieśnienie współpracy w tym zakresie ze Strażą Miejską w Mogilnie i Strzelnie.

KPP Mogilno.

Straż Miejska w Mogilnie i Strzelnie.

Na bieżąco

 

 

ZAGROŻENIE

PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ

ODPOWIEDZIALNY

WSPÓŁODPOWIEDZIALN Y

TERMIN REALIZACJI

UWAGI

Przestępstwa przeciwko mieniu stanowią przeszło 1/3 wszystkich popełnianych przestępstw. W 2004 roku w Powiecie Mogileńskim na ogólna liczbę 1191 przestępstw 418 z nich stanowiły właśnie te czyny. Większość z nich to włamania do obiektów handlowych, samochodów, piwnic, budynków gospodarczych, kradzieże rowerów, samochodów itp. Chociaż większość z nich to przestępstwa o stosunkowo niskich stratach to mają one znaczny wpływ na stan poczucia bezpieczeństwa obywateli, są

również w swej pospolitości bardzo uciążliwe społecznie

PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO

MIENIU

Rozwój systemu monitorowania Mogilna. Poprawa efektywności działania systemu i wykorzystania w zwalczaniu przestępstw i wykroczeń.

Urząd Miejski

w Mogilnie

KPP w Mogilnie Straż Miejska w Mogilnie

W miarę posiadania

środków finansowych

 

Popularyzowanie technicznych środków zabezpieczenia mienia i zachęcanie do ich stosowania a także podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie unikania zagrożeń w ramach programu prewencyjnego „Bądź czujny i rozważny" realizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Mogilnie

KPP Mogilno

Straż Miejska w Mogilnie i Strzelnic Agencje Ochrony Mienia Media Rady sołeckie Rady Osiedlowe Spółdzielnie Mieś zkaniowe Mieszkańcy Inne podmioty pozyskane do współpracy w tym zakresie

Na bieżąco.

 

Motywowanie i uaktywnianie

podmiotów, instytucji, organizacji oraz społeczności lokalnych do działania na rzecz poprawy

bezpieczeństwa przestrzennego i eliminowania zagrożeń tkwiących w infrastrukturze otoczenia.

KPP w Mogilnie

KPP Mogilno Straż Miejska w Mogilnie i Strzelnie Administratorzy, zarządcy, właściciele nieruchomości i mienia Społeczności lokalne.

Na bieżąco.

 

 

 

ZAGROŻENIE

PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ

ODPOWIEDZIALNY

WSPÓŁODPOWIEDZIALNY

TERMIN REALIZACJI

UWAGI

Uzależnienia, oraz różnego rodzaju patologie społeczne same w sobie nie są przestępstwami ani wykroczeniami. Często jednak w bezpośredni sposób prowadzą do popełnienia tych czynów. Alkoholik lub narkoman nie mając środków na używki dokonuje kradzieży, kradzież)' z włamaniami czy nawet rozboju. Będący pod wpływem tych środków znęcają się nad rodzina, kierują pojazdami, powodują wypadki drogowe. W tej dziedzinie trudno o dokładne statystyki.. Pewien obraz tych zjawisk w Powiecie Mogileńskim przedstawiają następujące liczby: W 2004 roku skierowano 115 powiadomień Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z wnioskiem o objęcie leczeniem odwykowym. Przeprowadzono 524 interwencje domowe, z których zdecydowana większość dotyczyła awantur wszczynanych przez osoby nietrzeźwe. Sporządzono 233 „Niebieskie Karty'. Przemoc w rodzinie dotknęła 444 osoby, w tym wiele dzieci. Wszczęto 40 postępowali w sprawie o znęcanie się nad członkami rodziny.

PATOLOGIE I UZALEŻNIENIA

Działania profilaktyczno - wychowawcze wśród dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnych w zakresie uzależnień i patologii prowadzone w ramach programu

prewencyjnego „Bądź czujny i rozważny", „Powiatowego Programu Prewencyjnego -Bezpieczna Szkoła" realizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Mogilnie

Szkoły wszystkich szczebli Placówki kulturalne KPP Mogilno.

Służba, zdrowia (poradnie uzależnień) Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Mogilnie Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych Kościół Media

Na bieżąco

 

Przeprowadzenie badań na temat zagrożenia przemocą i agresją młodzież)' w szkołach i poza, nimi. Na tej podstawie opracowanie kierunków działań dla wszystkich podmiotów mających udział w wychowaniu młodzieży

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych

Szkoły wszystkich szczebli.

Do końca 2005 r.

 

Kontrola lokali gastronomicznych, punktów sprzedaży alkoholu pod kątem przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości... w szczególności pod kątem podawanie i sprzedaż alkoholu nieletnim)

KPP Mogilno Straż Miejska w Mogilnie i Strzelnie

Gminne Komisje Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

Na bieżąco

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w ramach programu „Rodzina w kryzysie" realizowanego przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Strzelnie oraz w oparciu o procedurę „Niebieska Karta" stosowaną przez Komendę Powiatową Policji w Mogilnie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Caritas AG w Strzelnie, KPP w Mogilnie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Opieka społeczna Sąd Rodzinny i Nieletnich Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Prokuratura Straż Miejska w Mogilnie i Strzelnie

Na, bieżąco

 

 

 

ZAGROŻENIE

PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ

ODPOWIEDZIALNY

WSPÓŁODPOWIEDZIALNY

TERMIN REALIZACJI

UWAGI

W 2004 roku można było zaobserwować nieznaczną poprawę bezpieczeństwa na drogach. Zaistniało w tym okresie 66 wypadków (73 wypadki w roku poprzednim), w których zginęło 8 osób (w 2003 roku - 7) a 77 osób odniosło obrażenia ciała ( w 2003 roku -61). Znacząco spadła liczba rannych w wypadkach w 2004 roku było ich o 16 mniej. Kolizji drogowych odnotowano w 2004 roku więcej niż w roku poprzednim - było ich 594, co dało wzrost o 34,4 % (o 152 kolizje więcej). niebagatelny wpływ na powstawanie zagrożenia w ruchu drogowym ma stan dróg na terenie powiatu.

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Prowadzenie akcji propagujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym wśród uczestników ruchu pod hasłem „Spowolnienie ruchu"

KPP Mogilno

Zarząd Dróg Powiatowych, Komisje Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w gminach Media Szkoły wszystkich szczebli.

Na bieżąco

 

 

Poprawa stanu technicznego oraz oznakowania dróg.

Powiatowy Zarząd Dróg

Zarządcy dróg

Na bieżąco

 

 

Eliminowanie z uczestnictwa w ruchu drogowym pojazdów niesprawnych technicznie, zagrażaj ących bezpieczeństwu.

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Starostwa.

KPP Mogilno, Stacje obsługi pojazdów

Na bieżąco

 

 

ZAGROŻENIE

PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ

ODPOWIEDZIALNY

WSPÓŁODPOWIEDZIALNY

TERMIN REALIZACJI

UWAGI

Zapobiegawczy oraz bieżący nadzór sanitarny, działalność zapobiegawcza i przeciwepidemiczna w zakresie chorób zakaźnych i innych spowodowanych złymi warunkami środowiska, działalność oświatowe - zdrowotna promująca zdrowy styl życia stanowi przedmiot działalności Inspekcji Sanitarnej. Podstawowym odziałem Stacji jest: Oddział Zapobiegawczy i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego z sekcjami: Nadzoru Przeciwepidemiologicznego, Nadzoru nad Higieną Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, Nadzoru nad Higieną Obiektów Komunalnych, Nadzoru nad Higieną Warunków Pracy. Stacja nadzoruje m.in. około 75 obiektów świadczących usługi medyczne, 577 obiektów żywnościowo-żywieniowych, 477 obiektów wodnych, 709 obiektów użyteczności publicznej, 176 zakładów pracy. Poważny problem stanowi brak środków na. in. na szczepienia zalecane dla ubogich grup społeczeństwa, na profilaktykę poekspozycyjną a także problemem jest egzekwowanie poprawy stanu technicznego w obiektach użyteczności publicznej. Potencjalne zagrożenie stanowią nowe choroby zakaźne (AIDS, BSE), stare choroby w nowej wersji (gruźlica, gorączki krwotoczne, cholera, malaria) a także bioterroryzm.

SANITARNE

Okresowe kontrole obiektów gastronomicznych, obiektów żywienia zamkniętego, miejsc handlu art. żywnościowymi oraz targowisk w zakresie, stanu sanitarno -higienicznego.    ¦

Powiatow>' Inspektor Sanitarny

KPP Mogilno. Straż Miejska w Mogilnie i Strzelnie Społeczna Straż Rybacka

Na bieżąco

 

Monitorowanie, stanu sanitarnego zbiorników wodnych w tym kąpielisk, ujęć wody pitnej, systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.

Powiatowy Inspektor Sanitarny

Gminne Inspektoraty Ochrony Środowiska Społeczna Straż Rybacka

Na bieżąco

 

Okresowe kontrole wysypisk śmieci.

Powiatowy Inspektor Sanitarny

 

Na bieżąco

 

likwidacja „dzikich" wysypisk śmieci.

Powiatowy Inspektor Sanitarny

KPP Mogilno. Straż Miejska w Mogilnie i Strzelnie

 

 

 

ZAGROŻENIE

PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ

ODPOWIEDZIALNY

WSPÓŁODPOWIEDZIALNY

TERMIN REALIZACJI

UWAGI

Inspekcja Weterynaryjna przy pomocy zatrudnionych pracowników wykonuje zadania urzędowych kontroli i nadzoru. Prowadzi czynności dotyczące postępowania administracyjnego, prowadzą badania monitoringowe chorób zakaźnych oraz pozostałości chemicznych i nieprawidłowości mikrobiologicznych w żywności pochodzenia zwierzęcego. Badania zwierząt rzeźnych i mięsa, badania zwierząt w obrocie, badania w kierunku chorób zakaźnych oraz szczepienia zwierząt Powiatowy Lekarz Weterynarii zleca prywatnym lekarzom weterynarii których do tych czynności wyznacza i zawiera z nimi stosowne umowy. Ogółem nadzorowanych podmiotów na terenie powiatu jest 206,Powiatowy Lekarz. Weterynarii, wykonuje    nadzór nad krajowym i zagranicznym obrotem zwierzętami, nad obiektami przetwarzającymi żywność zwierzęcego pochodzenia.

WETERYNARYJNE

Likwidacja miejsc nielegalnego uboju zwierząt oraz nielegalnych skupów zwierząt.

Powiatowy Lekarz Weterynarii

KPP Mogilno, Straż Miejska, w Mogilnie i Strzelnic

Na bieżąco

 

Podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania szerzeniu się chorób odzwierzęcych (w tym wścieklizny)

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Na bieżąco

 

Utworzenie schronisk dla zwierząt

Urzędy Miejskie w Strzelnic i Mogilnie, Urzędy Gminy w Dąbrowie i Jeziorach Wielkich

 

Działania ciągłe w miarę posiadania środków finansowych.

 

 

ZAGROŻENIE

PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ

ODPOWIEDZIALNY

WSPÓŁODPOWIEDZIALNY

TERMIN REALIZACJI

UWAGI

Sytuacja w zakresie bezrobocia w latach 2001-2004 uległa dalszemu pogorszeniu. W powiecie mogileńskim osiągnęła w miesiącu lutym 2004 roku najwyższy wskaźnik 31,2%. W miesiącu styczniu 2005 roku wskaźnik ten wynosił 29,7%. Sytuacja ta spowodowana jest. małą aktywnością podmiotów gospodarczych w zakresie zwiększania zatrudnienia. Pracodawcy za ten stan rzeczy obarczają winą   głównie założenia polityki państwa, które nakłada na pracodawców zbyt duże koszty utrzymania pracowników (ZUS, podatki). Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła wiele nowych instrumentów rynku pracy (doposażenie miejsc pracy, dotacje, finansowanie dodatków aktywizacyjnych, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, refundacja kosztów pomocy prawnej dla bezrobotnych otwierających nowe przedsiębiorstwa)oraz rozszerzyła zakres stosowania dotychczasowych instrumentów w szczególności prac interwencyjnych. W związku z pogarszaniem się sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy ( brak miejsc pracy, wzrastające koszty utrzymania, kształcenia, niskie płace) coraz większa liczba osób bezrobotnych zagrożona jest marginalizacją społeczną ( alkoholizm, narkomania, kradzieże).W związku z powyższym zachodzi konieczność zaktywizowania jak największej ilości osób bezrobotnych szczególnie w tych kierunkach, które dają szansę na podjęcie pracy.

ZAŁOŻENIA WALKI

Z BEZROBOCIEM I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Wprowadzenie nowych warunków organizacyjnych i podatkowych umożliwiaj ących powstawanie nowych zakładów pracy oraz umożliwiających zwiększenie zatrudnienia w przedsiębiorstwach już istniejących

Zarząd Powiatu Burmistrzowie, Wójtowie

Powiatów)' Urząd Pracy

Na bieżąco

 

Nawiązanie ściślejszej współpracy z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w celu ograniczenia ilości osób bezrobotnych pozostających bez środków do życia zapobiegając tym samym marginalizacji

Powiatowy Urząd Pracy

 

Na bieżąco

 

Inicjowanie programów lokalnych zmierzających do tworzenia nowych zakładów pracy

Urzędy Gmin Zarząd Powiatu

Powiatowy Urząd Pracy

Na bieżąco

 

Aktywizowanie w pierwszej kolejności osób długotrwale bezrobotnych, do 25 roku życia, bez kwalifikacji zawodowych, oraz po 50 roku życia

Powiat owy Urząd, Pracy

 

Na bieżąco

 

 

ZAGROŻENIE

PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ

ODPOWIEDZIALNY

WSPÓŁODPOWIEDZIALNY

TERMIN REALIZACJI

UWAGI

W świetle ustawy Prawo budowlane obiekty powinny być prawidłowo zaprojektowane, wybudowane, użytkowane oraz rozbierane. Na każdym z wymienionych etapów mogą występować nieprawidłowości, które powodują istotne zagrożenia. Projektowanie, budowa i rozbiórka są zadaniami dla zespołów posiadających odpowiednie uprawnienia, wobec powyższego są dostatecznie zabezpieczone. Bardzo zróżnicowane jest natomiast przestrzeganie prawa budowlanego na etapie użytkowania. Dużym zagrożeniem jest w tym zakresie jest niewłaściwe użytkowanie lub zmiana sposobu użytkowania budynków dokonana niezgodnie z prawem budowlanym

BUDOWLANE

Kontrole stanu technicznego budynków i budowli.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

KP PSP Mogilno, KPP Mogilno


ZAGROŻENIE

PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ

ODPOWIEDZIALNY

WSPÓŁODPOWIEDZIALNY

TERMIN REALIZACJI

UWAGI

Powiat Mogileński pod względem struktury, charakterystyki przemysłu i gospodarki rolnej zaliczany jest jako rejon rolniczo-przemysłowy. Zabudowa gospodarstw i zakładów przemysłowych w dużej mierze jest z czasów przedwojennych lub lat powojennych (lata 50-te, 60-te, 70-te), które kryją w sobie wiele braków budowlano-pożarowych i nie są przystosowane do obecnych wymogów ochrony przeciwpożarowej. Nowe budownictwo jest wznoszone z elementów wielkopłytowych, a więc ogniotrwałych. Największe zagrożenie pożarowe terenów wiejskich stanowią gospodarstwa rolne państwowe i prywatne. Zagrożenia stanowią także duże areały zbóż, ściernisk i traw. Do zagrożeń pochodzenia naturalnego zaliczyć należy pożary dużych powierzchni, obszarów leśnych i nieużytków. Potencjalne zagrożenie pożarowe i wybuchowe stanowi Kawemowy Podziemny Magazyn Gazu Mogilno z siedziba w Palędziu Dolnym, a także gazociąg tranzytowy Jamał-Europa zachodnia oraz gazociąg Tuczno - Nakło n. Notecią. Do zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacji i działalnością człowieka zaliczyć należy także skażenia toksycznymi środkami przemysłowymi emitowanymi do atmosfery, wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby (awaria urządzeń, instalacji przemysłowych i zbiorników, wypadki w czasie transportu drogami kolejowymi       i samochodowymi). Zagrożenie stanowią również rozszczelnienia instalacji gazowych i wybuchy gazu lub wady konstrukcyjne.

POŻAROWE

Prowadzenie kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie powiatu

KPPSP Mogilno

 

Na bieżąco

 

Utworzenie systemu zbiorników p. poź. oraz dostosowanie sieci wodociągowych do prowadzenia akcji gaśniczych.

Urzędy Miejskie w Strzelnie i Mogilnie, Urzędy Gminy w Dąbrowie i Jeziorach Wielkich, Zobligowane przepisami zakłady pracy

 

Do 2007 r.

 

Analiza zabezpieczenia operacyjnego powiatu pod względem przeciwpożarowym

KPPSP Mogilno

 

Na bieżąco

 

Ocena bezpieczeństwa pożarowego w obiektach letniego wypoczynku

KPPSP Mogilno

 

Sezon letni

 

 


 

 

Inspirowanie działań prewencyjnych w okresie wzmożonej palności na terenach wiejskich i leśnych

KP PSP Mogilno

 

 

 

Monitorowanie miejsc zwiększonego ryzyka wybuchu gazu (gazociągi, kawemowe zbiorniki gazu).

KPGM Mogilno, Zakłady Gospodarki Komunalnej, Spółdzielnie mieszkaniowe. Gazownia, Regionalny Oddział Przesyłu Gazu Poznań.

KP PSP Mogilno

Na bieżąco

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-06-02 12:34:08
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-06-06 15:10:25
Ostatnia zmiana:2008-11-06 11:45:32
Ilość wyświetleń:3559

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij