Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXXII_203_05 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r.

Uchwała NrXXXII/203/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia   25 lutego 2005 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r

Na podstawie art.12 pkt.5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym ( tekst jedn. Dz.U. z 200 lr. Nr 142, poz.1592 z póżn.zm.)   oraz art. 26, art. 109 i art. 112 ust.2, pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych tekst jednolity ( Dz.U. 2003r. Nr 15, poz 148 z późn. zmianami)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1
W uchwale Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005 rok , wprowadza się następujące zmiany :

Planowane dochody zmniejsza się o kwotę 989.227,-

Z kwoty 27.901.120,— do kwoty 26.911.893,— według załącznika nr 1 do niniejszej

uchwały

Planowane wydatki zmniejsza się o kwotę 989.227,—

Z kwoty 29.664.386,— do kwoty 28.675.159,— według załącznika nr 2 do niniejszej

uchwały.

Zestawienie zakupów i wydatków inwestycyjnych zawiera zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2
Dotychczasową teść § 7 uchwały budżetowej w dotychczasowym brzmieniu oznacza się jako ust.l (I), po którym dodaje się ust.2 (II) w brzmieniu :

„Plany przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych" — zał. Nr 19a

§3
Deficyt budżetowy w wysokości 1.763.266,- zł pokryty zostanie

-kredytem bankowym w kwocie 563.000,- w tym:

150.000,— kredytem w Banku Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

-1.200.266,- nadwyżką z lat ubiegłych

1.  Plan przychodów i rozchodów na 2005r zał. nr 4

2.             Prognozowane kwoty długu na 2005r i lata następne zał. nr 5

3.             Planowane spłaty zobowiązań na 2005r i lata następne zał. nr 6

§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

Do Uchwały

NrXXXII/203/05

Rady Powiatu w Mogilnie

z dnia 25 lutego 2005r.

Zmiana w planie dochodów budżetowych w 2005 r.

 

 

dział

rozdział

§

wyszczególnienie

Zwiększenie

zmniejszenie

budżet po zmianach

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

16.264

 

2.644.916

75622

 

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

 

 

2.444.916

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

16.264

 

2.444.916

758

 

 

Różne rozliczenia

631

 

15.962.938

75832

 

Część równoważąca subwencji dla powiatów

631

 

890.976

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

631

 

890.976

75801

 

Cześć oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego

 

1.123.007

13896.319

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

1.123.007

13.896.319

801

 

 

Oświata i wychowanie

40.960

 

1.654.610

80130

 

Szkoły zawodowe

40.960

 

148.760

0830

Wpływy z usług

3.960

 

89.560

 

 

2390

Wpływy do budżetu ze środków specjalnych

37.000

 

37.000

852

 

 

Pomoc społeczna

13.925

 

1.936.225

85202

 

Domy Pomocy Społecznej

3280

 

1.920.180

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

3280

 

3280

85204

 

Rodziny zastępcze

10.645

 

10.645

 

0830

Wpływy z usług

10.645

 

10.645

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

62.000

 

326.190

85403

 

Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

27.000

 

108.300

 

2390

Wpływy do budżetu ze środków specjalnych

27.000

 

27.000

85410

 

Internaty i bursy szkolne

35.000

 

43.400

 

2390

Wpływy do budżetu ze środków specjalnych

35.000

 

35.000

 

 

 

Offółem

133.780

1.123.007

26.911.893

 

 

Załącznik Nr 2

Do Uchwały

NrXXXII/203/05

Rady Powiatu w Mogilnie

z dnia 25 lutego 2005r.

Zmiana w planie wydatków budżetowych w 2005r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dział

rozdział

§

wyszczególnienie

zwiększenie

zmniejszenie

budżet po zmianach

750

 

 

Administracja publiczna

11.895

 

2.870.895

75020

 

Starostwo Powiatowe

11.895

 

2.592.295

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11.895

 

420.395

758

 

 

Różne rozliczenia

 

523.007

959.919

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

523.007

959.919

4810

Rezerwy

 

523.007

959.919

801

 

 

Oświata i wychowanie

201.960

190.000

11.412.560

80130

 

Szkoły zawodowe

201.960

190.000

4.902.460

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

25.000

 

2.834.400

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2960

 

2960

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8.500

 

346.300

4260

Zakup energii

500

 

205.500

4270

Zakup usług remontowych

 

190.000

63.700

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

165.000

 

165.000

852

 

 

Pomoc społeczna

13.925

 

3.275.225

85202

 

Domy Pomocy Społecznej

3.280

 

2.156.180

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.263

 

146.263

 

4230

Zakup leków i materiałów medycznych

17

 

18.017

85204

 

Rodziny zastępcze

10.645

 

555.645

 

3110

Świadczenia społeczne

10.645

 

510.445

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

91.000

600.000

3.684.990

85403

 

Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze

27.000

600.000

2.404.000

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zad. bieżące realizowane na pods. Poroz. między J.S.T

 

600.000

0

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000

 

63.800

 

4220

Zakup środków żywności

24.000

 

162.000

85410

 

Internaty i bursy szkolne

64.000

 

754.100

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.000

 

22.900

4220

Zakup środków żywności

50.000

 

50.000

4260

Zakup energii

3.000

 

42.000

47.70

Za kun usłnp remontowych

3 000

 

R700

 

  

 

 

 

 

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5.000

 

20.000

92195

 

Pozostała działalność

5.000

 

5.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2.000

 

2.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000

 

3000

 

Razem

 

 

323.780

,. 1.313.007

28.675.159

 


załącznik nr 3

Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych w 2005r.


 


 

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa jednostki

Kwota

Część opisowa

1

750

75020

6060

Starostwo Powiatowe

13000

zakup zestawu komupterowego i aparatu cyfrowego

2

851

85111

6220

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

10000

zakup sprzętu medycznego

3

852

85202

6050

Dom Pomocy Społecznej

205 000

zakup i montaż dźwigu osobowego 118.000; -środki stanowiące zabezpieczenie zobowiązania z tytułu inwestycji prowadzonej w latach 1999-2000-    87.000,-

4

600

60014

6060

Zarząd Dróg Powiatowych

15000

zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki

5

600

60014

6058

Starostwo Powiatowe

414156

finasnowanie przebudowy drogi ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalanego

6

600

60014

6059

Starostwo Powiatowe

138052

wspólfinasnowanie przebudowy drogi ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalanego

7

801

80130

6050

Zespół Szkół w Bielicach

165000

Inwestycja energooszczędna. Wykonanie dociepleń budynków oraz zakup i montaż okien termoizolacyjnych

 

 

 

 

Ogółem

960208

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały NrXXXII/203/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia   25 lutego 2005r

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów zmianie uległy wpływy z

tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdz. 75622)

gdzie nastąpiło zwiększenie o kwotę 16.264,— oraz część równoważącą subwencji ogólnej

o kwotę 631,—. Środki z tego zwiększenia w kwocie 5.000,— przeznaczone zostaną na

wydatki związane z pozostałą działalnością w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa

narodowego m.in. dofinansowanie uroczystości związanych z dorobkiem kulturalnym

( rozdz. 92195) oraz na zwiększenie wydatków w Starostwie Powiatowym (rozdz. .

75020).

Zgodnie z uzyskaną informacją zmniejszeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej o

kwotę 1.123.007,—. Zmniejszenie z tego tytułu nastąpi   poprzez zmniejszenie rezerwy

celowej o kwotę 523.007,— i likwidację par. 2310 w rozdz. 85403 na kwotę 600.000,—.

Kwotę 3.960,— ujętą w rozdz. 80130 pozyskano za przeprowadzenie kursu komputerowego dla pielęgniarek i położnych w Zespole Szkół w Mogilnie. Środki te przeznaczone zostaną w szczególności na pokrycie kosztów obsługi kursu tj. zakup materiałów, pokrycie kosztów eksploatacyjnych i wynagrodzenia dla wykładowcy. Ponadto środki te zostaną przeznaczone na rozbudowę sieci internetowej szkoły.

Kwota 3280,— ujęta w rozdz. 85202 dotyczy refundacji wynagrodzeń za m—c 12.2004r pracowników interwencyjnych , młodocianych i służby zastępczej w DPS Siemionki oraz zwrotu pensjonariuszki za leki również z 2004r. Z kwoty tej 3.263,— zostanie przeznaczona na zakup okien plastikowych, a 17,— na zakup leków.

Na mocy zawartego porozumienia z Powiatem Włocławskim, Powiat Nasz będzie otrzymywał środki z tytułu zwrotu za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 10.645,— z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych.

Ponadto dokonano przesunięcia wydatków z par. 4270 na par. 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Pierwotnie zaplanowane zadanie zostało rozszerzone o docieplenie budynków dlatego też należy traktować je jako działanie kompleksowe, które przyniesie określone korzyści ekonomiczne. W skład tego zadania wejdzie zakup i montaż okien termoizolacyjnych o wsp. przenikania ciepła poniżej 1,5 W/mK, wykonanie dociepleń budynków ( zakup i montaż niezbędnych materiałów stosowanych do dociepleń budynków wraz z tynkiem i obróbkami blacharskimi) Zadanie to realizowane jest w Zespole Szkół w Bielicaeh. Przewidywany koszt inwestycji wyniesie 22.5.000,— pozostałą cześć środków z par. 4270 przeznacza się na pokrycie podwyżek płac w jednostce.

W wyniku podjęcia przez Radę Powiatu uchwały o ustaleniu źródeł i przeznaczeniu dochodów własnych, uzyskane dochody własne będą stanowiły przychód rachunku dochodów własnych. Natomiast środki pieniężne będące w dniu podjęcia uchwały na rachunkach bankowych środków specjalnych oraz nieściągnięte należności 2004r które wpłyną na rachunek środka specjalnego, (a przy braku zobowiązań z 2004r) przekazane zostaną na konto budżetu JST. Wprowadzenie nastąpiło do planów budżetowych jednostek poprzez § 2390 (w dochodach). Sytuacja taka miała miejsce w następujących placówkach :

—     Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Szerzawach — 27.000,—

—     Zespole Szkół w Bielicach 35.000,—

—     Zespole Szkół w Mogilnie 37.000,—

Wyżej wymienione środki przeznaczone zostały na pokrycie wydatków dotyczących zakupu środków żywności, zakup energii, usługi remontowe i inne usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem stołówek.

Ponadto w uchwale tej w załączniku nr 19a ujęto plany przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych. Składają się na nie przychody z odpłatności w Zespole Szkół w Bielicach na kwotę 95.000,-, a przeznaczonych na zakup żywności 83.000,-, zakup materiałów i wyposażenia związanego z przygotowaniem posiłków 10.000,- i zakup usług pozostałych m.in. zakup energii elektrycznej 2.000,-. Plan przychodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Strzelnie (rozdz. 85403) wynosi 7.000 , a przeznaczone zostaną  na zakup żywności i innych materiałów związanych z przygotowaniem posiłków i funkcjonowaniem stołówki. W  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno  Wychowawczym  na  Szerzawach     (rozdz.   85403) zaplanowano przychody w wysokości 22.000,-, środki te wydatkowane będą na pokrycie zobowiązań z tytułu wyżywienia i zakupu materiałów i wyposażenia związanego z przygotowaniem posiłków.

Przychody w ww. Ośrodkach zaplanowano z odpłatności za wyżywienie uiszczanych przez wychowanków, wychowawców i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. W Zespole   Szkół  w  Mogilnie  (  rozdz.   85410)  ujęto  odpłatność  za  wyżywienie  i zakwaterowanie uczniów szkoły w internacie oraz za wyżywienie i opłaty eksploatacyjne uczestników kursów zawodowych. Przychody określono na kwotę 31.000,—.

Załącznik Nr 19a

Do Uchwały

NrXXXII/203/05

Rady Powiatu w Mogilnie

z dnia 25 lutego 2005r.

Plan przychodów dochodów własnych w 2005 r.

 

 

 

 

 

dział

rozdział

§

wyszczególnienie

Zwiększenie

zmniejszenie

budżet po zmianach

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

155.000

 

155.000

85403

 

Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze

29.000

 

29.000

0690

Wpływy z różnych opłat

22.000

 

22.000

0830

Wpływy z usług

7.000

 

7.000

85410

 

Internaty i bursy szkolne

126000

 

126.000

0690

Wpływy z różnych opłat

31.200

 

31.200

0830

Wpływy z usług

95.000

 

95.000

Plan rozchodów dochodów własnych w 2005 r.

 

  

 

 

 

 

 

 

dział

rozdział

§

wyszczególnienie

Zwiększenie

zmniejszenie

budżet po zmianach

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

29.000

 

29.000

85403

 

Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze

29.000

 

29.000

4220

Zakup żywności

25.000

 

25.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.000

 

4.000

85410

 

Internaty i bursy szkolne

126.00

 

126.200

4220

Zakup żywności

105.000

 

105.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13.000

 

13.000

4260

Zakup energii

3000

 

3000

4270

Zakup usług remontowych

2000

 

2000

4300

Zakup usług pozostałych

3.000

1

 

3.000

 


Załącznik Nr 4

do uchwały NrXXXII/203/05

z dnia 25 lutego 2005r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU MOGILEŃSKIEGO     NA 2005R.

 

PARAGRAF

I. PRZYCHODY

KWOTA

PARAGRAF

II. ROZCHODY

KWOTA

931

ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emitowanych przez jednostki np.obligacje)

0

982

wykup papierów wartościowych

0

941,942,943 944

z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

0

992

spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów

156.867

951

ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych

0

991

pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom

0

952

z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych

563.000

994

Lokaty

0

957

z nadwyżki budżetu jednostek z lat ubiegłych

1.357.133

 

 

 

955

przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)

 

 

 

 

 

Suma

1.920.133

 

Suma

156.867

RÓŻNICA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (I-II) WYNOSI 1.763.266 ,-

 

 

 

 

 

 

 

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE


Załącznik Nr 5      

do Uchwały NrXXXII/203/05

z dnia 25 lutego 2005r. 

Lp

TYTUŁ DŁUŻNY

KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU

2005

2006

2007

2008

2009

2010

i

2

3

4

5

6

7

8

9

1

WYEMITOWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE

 

 

 

 

 

 

 

2

KREDYTY:

- długoterminowe - krótkoterminowe

470.600

876.733

533.666

190.600

42.000

6.000

0

3

POŻYCZKI:

- długoterminowe - krótkoterminowe

0

0

 

 

 

 

 

4

PRZYJĘTE DEPOZYTY

0

 

 

 

 

 

 

5

WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA :

2.733

 

 

 

 

 

 

 

a) jednostek budżetowych

53

 

 

 

 

 

 

 

b)     pozostałych     jednostek     (zakładów budżetowych,  gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z:

2.680

 

 

 

 

 

 

- ustaw

2680

 

 

 

 

 

 

 

- orzeczeń sądu

 

 

 

 

 

 

 

 

- udzielonych poręczeń i gwarancji

 

 

 

 

 

 

 

 

- innych tytułów

 

 

 

 

 

 

 

 

wtym: - dostaw towarów i usług

53

 

 

 

 

 

 

 

 

- składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

53

 

10

 

 

 

 

6

OGÓŁEM KWOTA ZADŁUŻENIA

473.333

876.733

533.666

190.600

42.000

6.000

 

7

PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE

27.461.425

26.911.893

28.717.865

26.950.000

27.195.000

27.040.000

 

8

POZIOM ZADŁUŻENIA JEDNOSTKI (6:7) - nie może przekraczać 60% dochodów jednostki w danym roku budżetowym

1,73

3.26

1,86

0,71

0,15

0,02

 


 

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE

w zł

 

Lp

TYTUŁ SPŁATY

 

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LATA

i

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1

WYKUP     PAPIERÓW     WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.

 

 

 

 

 

 

 

2

SPŁATA RAT KREDYTÓW :

-długoterminowych--odsetek

156.867 33.000

343.067 61.500

343.066 27500

148.600 7.500

36.000 2.200

6.000 1.200

 

3

SPŁATY RAT POŻYCZKI:

-długoterminowych -odsetek

0

 

 

 

 

 

 

A

POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ

o

 

 

 

 

 

 

5

RAZEM

189.867

404.567

370.566

156.100

38.200

7.200

 

6

PROGNOZOWANE(PLANOWANE)DOCHODY BUDŻETOWE

26.911.893

28.717.865

26.950.000

27.195.000

27.040.000

27.225.000

 

7

POZIOM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTKI (%) (5:6) nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów

0,71

1,41

1,38

0,57

0,14

0,03

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-05-24 12:18:17
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-06-02 14:13:22
Ostatnia zmiana:2008-11-06 11:44:27
Ilość wyświetleń:875
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij