Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXXII_201_05 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Mogilnie za rok 2004.

UCHWAŁA NR XXXII/201/05 RADY POWIATU W MOGILNIE z dnia 25 lutego 2005 roku

w  sprawie  zatwierdzenia   sprawozdania   Powiatowego   Rzecznika   Konsumentów  w Mogilnie za rok 2004

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póź . zm.) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2003r. Nr 86, poz. 804 z póź. zm.)


Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1.

Zatwierdza   się   sprawozdanie   Powiatowego   Rzecznika  Konsumentów  w  Mogilnie   za rok 2004, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

POWIATOWY RZECZNIK                                                                  ..   ..     ,.   .       .  .._-    ,

'     KONSUMENTÓW                                                                     Mogilno, 31 stycznia 2005 roku

w Mogilnie

Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Mogilnie

za rok 2004

Wypełniając dyspozycję art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 86, poz. 804 z późń. zm.) Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Mogilnie przedkłada Radzie Powiatu do zatwierdzenia sprawozdanie ze swej działalności za rok 2004.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów zgodnie z treścią art. 34 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy realizuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony i praw konsumentów. W Mogilnie zadania te wykonuje jednoosobowo mgr Maria Huszcza-Winiecka, prawnik, posiadający uprawnienia radcy prawnego. Rzecznik zatrudniony jest w Starostwie w wymiarze jednej trzeciej etatu.

W roku 2004 tak jak i latach ubiegłych, podstawowym zadaniem Rzecznika było udzielanie bezpłatnych porad konsumentom oraz zapewnienie im informacji prawnej. Najliczniejszą grupą zagadnień z jakimi zgłaszali się konsumenci były problemy związane z umowami sprzedaży. Chcieli oni uzyskać informacje o swoich uprawnieniach i o odpowiedzialności sprzedawców za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdyż uregulowania te są jeszcze mało znane konsumentom, obowiązują bowiem od 2003 roku. Prosili o pomoc w zredagowaniu protokołu reklamacyjnego i wezwania do zapłaty. Pytali o adresy bezstronnych rzeczoznawców, w tych przypadkach, gdy opinia rzeczoznawcy producenta czy sprzedawcy była dla nich niekorzystna.

Poza powyższymi sprawami związanymi z umowami sprzedaży konsumenci chcieli wiedzieć co się dzieje z rachunkiem bankowym po śmierci jego właściciela, albo czy spadkobiercy zobowiązani są do spłaty długów spadkodawcy względem banku, gdzie miał zaciągnięty kredyt. Kilku konsumentów miało problem z wysokimi rachunkami za telefony, wystawionymi przez Telekomunikację Polską SA. Powodem było, połączenie z firmą zamieszczającą strony internetowe, związane z rozrywką czy sportem, a wejście na nie powodowało   samoczynne   uruchomienie   dialera,   czyli   programu,   który  przekierowuje połączenia internetowe na znacznie droższy numer rozpoczynający się od 0-700.W poprzednich łatach interwencja Rzecznika mogła doprowadzić jedynie do rozłożenia należności na raty. Natomiast w 2004 r. poszkodowani w ten sposób konsumenci są w lepszej sytuacji, gdyż w związku dużą ilością podobnych spraw Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję uznając, że domaganie się przez TP SA od konsumentów pieniędzy za zrealizowane w ten sposób połączenia naruszają zbiorowy interes konsumentów, bowiem konsumenci usługi tej nie zamawiali. Połączenie odbywało się bez wiedzy internautów, a samo zainstalowanie się dialera nie jest równoznaczne z zawarciem umowy. Co prawda TP SA odwołała się od tej decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale do końca roku nie zapadł jeszcze prawomocny wyrok i jest mało prawdopodobne, aby w tej sytuacji Telekomunikacja występowała z roszczeniami do sądu. Sprawa jest bardzo nagłośniona przez media, które podają, że dotychczas wytoczone przez TP SA procesy zakończyły się dla niej niekorzystnie.

Tabela 1

Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów - struktura udzielonych porad

 

Wyszczególnienie

Ogoleni

Usługi ogółem, w tym:

21

bankowe

4

ubezpieczeniowe

1

system argentyński

4

telekomunikacj a

10

dostawa energii (prąd, gaz, woda)

1

remontowo-budowlane

1

Umowy sprzedaży ogółem, w rym:

21

wyposażenie wnętrz

4

(AGD, RTV)

 

odzież

3

obuwie

10

motorower

1

książki

2

komputery

1

Poza poradnictwem konsumenckim Rzecznik na mocy art. 37 ust.l pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ma prawo występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Rzecznik korzystał z tych uprawnień wielokrotnie. Zwracał się do nich telefonicznie i na piśmie. Były to prośby o informację, przekazanie dokumentów, wezwania do określonego zachowania. W jednym przypadku propozycja poddania się pod mediację Sądu Konsumenckiego. Rzecznik występował kilkukrotnie w roli mediatora pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

W jednej ze spraw konsument, który był dłużnikiem platformy cyfrowej CANAL+ Cyfrowy z powodu zaległości w opłacaniu abonamentu, otrzymał z firmy windykacyjnej „KRUK" informację o wystawieniu wierzytelności do sprzedaży. Firma ta dała dłużnikowi 7 dni na dokonanie zapłaty kilkuset złotych należności. W przeciwnym razie ostrzegła, że kupi wierzytelność i rozpocznie procedury windykacyjne, doliczając odsetki i swoje koszty, a ponadto ujawni nazwisko dłużnika w Rejestrze Niewypłacalnych Dłużników w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rzecznik wystąpił do CANAL + o nie sprzedawanie w/w należności, o rozłożenie jej spłaty na dogodne raty i o nie dochodzenie odsetek za zwłokę. Operator zgodził się na propozycję Rzecznika i strony zawarły ugodę ustalając warunki ratalnej spłaty zadłużenia.

Kolejna interwencja podjęta przez Rzecznika doprowadziła do ugody pomiędzy konsumentami budującymi dom, a wykonawcą dachu, który nie wywiązał się z robót w umówionym terminie. Umowa obowiązująca strony przewidywała w takim przypadku wysoką karę umowną. Wezwania samych konsumentów o jej zapłatę nie odnosiły żadnego rezultatu. Włączenie się Rzecznika do sprawy, doprowadziło do zawarcia ugody. Konsumenci zgodzili się na obniżenie wysokości kary, którą wykonawca niezwłocznie zapłacił. Dzięki pomocy Rzecznika konsumenci uniknęli sądowego dochodzenia swojego roszczenia.

Rzecznikowi do końca roku nie udało się doprowadzić do ugody w jednym przypadku. Sprawa dotyczyła wadliwych butów. Sprzedawca nie uznał reklamacji, opierając się na opinii rzeczoznawcy powołanego przez producenta, którego zdaniem buty zostały uszkodzone mechanicznie przez użytkownika. Natomiast konsument dysponował opinią innego rzeczoznawcy, który stwierdził, iż obuwie posiada wady fabryczne. W związku z taką sytuacją Rzecznik zaproponował stronom poddanie sporu pod mediację Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy. Do końca roku sprzedawca nie wypowiedział się jeszcze w tej kwestii.

Tabela 2

Występowania do przedsiębiorców w sprawie ochrony praw i interesów konsumentów

Wyszczególnienie                                   Ogółem liczba   Zakończone    Zakończone   Sprawy

wystąpień          pozytywnie     negatywnie    w toku

IUsługi ogółem, w tym:                         10                        9                     -                     1

ubezpieczeniowe                                       1                         1                     -                     -

telekomunikacyjne                                     2                         1-1

(operatorzy)

dostawa energii                                         2                         2                     -                     -

(gaz, ciepło, prąd, woda)

remontowo-budowlane                              4                         4                     -                     -

wykonanie nagrobka                                 1                         1                     -                     -

IIUmowy sprzedaży ogółem, w tym:        11                     9                     1                     1
wyposażenie wnętrz                                  3                         3                     -                     -
(AGD, RTV)

odzież                                                      2                         2

obuwie                                                     5                         4-1

materac zdrowotny                                   1                         -                      1                     -

W roku 2004 Rzecznik nie skierował spraw do sądu. Natomiast w jednym przypadku pomógł konsumentowi sporządzić pozew do sądu na urzędowym formularzu. Konsument ten będąc poręczycielem kredytu spłacił go za kredytobiorcę i chciał odzyskać pieniądze. Jedyną drogą było skierowanie powództwa do sądu.

Inna konsumentka zwróciła się o pomoc, gdyż otrzymała z sądu nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, którym sąd zasądził od niej na rzecz Polskiej Telefonii Komórkowej - Centertel Sp.z o.o. należności za abonament i za tzw. opłatę za odłączenie od sieci. Rzecznik pomógł konsumentce sporządzić sprzeciw od nakazu zapłaty, przytaczając argumenty podające w wątpliwość zasadność roszczeń operatora. Sąd wydał orzeczenie korzystne dla konsumentki, które do końca roku nie zdążyło się uprawomocnić.

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na Rzecznika obowiązek sygnalizowania Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów problemów wymagających podjęcia działań na szczeblu administracji rządowej. Rzecznik przesłał Urzędowi do wykorzystania korespondencję konsumenta z Telekomunikacją Polską SA w/z z zawyżonymi rachunkami za połączenia międzynarodowe (Wyspy św. Tomasza itp.), Urząd bowiem prowadził w podobnych sprawach postępowanie wyjaśniające.

Powyższa ustawa wpisała do zadań samorządów powiatowych organizację edukacji konsumenckiej poprzez wprowadzanie elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szkołach publicznych. W ubiegłym roku Rzecznik przeprowadził cykl spotkań z młodzieżą Liceum Ogólnokształcącego w Strzelnie i Zespołu Szkół w Mogilnie. Ogółem wzięło w nim udział 140 uczniów. Zostali oni zapoznani z kompetencjami rzeczników konsumentów i z prawem konsumenckim, a w szczególności z zagadnieniami dotyczącymi: warunków sprzedaży konsumenckiej, odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową (postępowanie reklamacyjne), instytucji gwarancji oraz umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa.

Uczniowie otrzymali wzory zgłoszeń reklamacyjnych oraz ulotki opracowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące kredytu konsumenckiego, rodzajów rachunków bankowych, a także zagadnień na które trzeba zwrócić uwagę przed zawarciem umowy z bankiem i ulotki Stowarzyszenia Konsumentów Polskich - jak mądrze kupować i skutecznie reklamować artykuły gospodarstw domowego.

Ponadto Rzecznik w/w ulotki wyłożył w budynkach: Starostwa, Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich i Urzędu Miejskiego w Mogilnie, aby interesanci mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami ochrony praw konsumentów.

Rzecznik przekazał do Gminnego Zespołu Oświaty w Jeziorach Wielkich materiały konkursowe na stworzenie reklamy artykułów żywnościowych. Były one przeznaczone dla młodzieży gimnazjalnej i miały uczyć świadomego wyboru towarów podczas dokonywania zakupów.

W 2004 roku Rzecznik uczestniczył w warsztatach szkoleniowych organizowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Solcu Kujawskim w dniach 5 i 6 października. Przedstawiono na nich Dyrektywy Parlamentu Europejskiego dotyczące prawa konsumenckiego oraz poruszono temat ochrony odszkodowawczej konsumenta wobec szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny w systemie cywilnoprawnych instrumentów ochrony praw konsumentów.

Ponadto od 29 listopada do 2 grudnia Rzecznik był w Warszawie na szkoleniu, które poświęcono: prawu telekomunikacyjnemu, usługom finansowym w Unii Europejskiej, umowom ubezpieczenia zawieranym z konsumentami, elektronicznym instrumentom płatniczym, prawu bankowemu, kredytom konsumenckim, usługom turystycznym i taktykom negocjacyjnym w procesie mediacji.

Powyższe sprawozdanie w sposób syntetyczny wyczerpuje zakres spraw i powinności, które Rzecznik realizował dla dobra powiatu mogileńskiego i jego mieszkańców w roku 2004.

POWIATOWY RZECZNIK          

KONSUMENTÓW                  

 


 


 

 


 


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-05-24 10:29:56
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-06-02 14:13:07
Ostatnia zmiana:2008-11-06 11:44:12
Ilość wyświetleń:932
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij