Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXXI_195_05 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r.

1

Uchwała NrXXXI/195/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia   28 stycznia 2005r

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r

Na podstawie art.12 pkt.5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym ( tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z póżn.zm.)   oraz art. 26, art. 109 i art. 112 ust.2, pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych tekst jednolity ( Dz.U. 2003r. Nr 15, poz 148 z późn. zmianami)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1
W uchwale Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie

uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005 rok , wprowadza się następujące zmiany:

Dochody , stanowią kwotę „27.771.120,-,,

Wydatki, stanowią kwotę „ 29.534.386,-,,

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych według załącznika Nr 1 do

niniejszej uchwały.

Zestawienie zakupów i wydatków inwestycyjnych zawiera zał. Nr 2

§2
Deficyt budżetowy w wysokości 1.763.266,- zł pokryty zostanie

-  kwota 563.000,- kredytem

-  kwota 1.200.266,- nadwyżką z lat ubiegłych

 

1.  Plan przychodów i rozchodów na 2005r zał. nr 3

2.            prognozowane kwoty długu na 2005r i lata następne zał. nr 4

3.            Planowane spłaty zobowiązań na 2005r i lata następne zał. nr 5

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Do Uchwały Nr XXXI/195/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 stycznia 2005r

Zmiana w planie wydatków budżetowych w 2005 r

 

 

 

dział

rozdział

§

wyszczególnienie

Zwiększenie

zmniejszenie

budżet po zmianach

801

 

 

Oświata i wychowanie

190.000

190.000

11.400.600

80130

 

Szkoły zawodowe

 

 

4.890.500

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

28.000

2.809.400

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

12.000

524.200

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

150.000

0

 

 

4270

Zakup usług remontowych

190.000

 

253.700 

 

 

Ogółem

 

 

29.534.386

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXI/195/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia   28 stycznia 2005r

Zmiana w planie wydatków dotyczy zwiększenia paragrafu usług remontowych poprzez zmniejszenie planu paragrafów płacowych. Działanie to jest wynikiem uregulowania świadczeń wobec ZUS i urzędu skarbowego w m-cu grudniu 2004r. Środki te przeznaczone zostaną na wymianę okien w Zespole Szkół w Bielicach. Zadanie to zostanie sfinansowane z kredytu ( 150.000,-) w części z dochodów własnych ( 40.000,-) i zPFOŚiGW (60.000,-)

załącznik nr 2

Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych w 2005r.

 

Lp-

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa jednostki

Kwota

Część opisowa

1

750

75020

6060

Starostwo Powiatowe

13000

zakup zestawu komupterowego i aparatu cyfrowego

2

851

85111

6220

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

10000

zakup sprzętu medycznego

3

852

85202

6050

Dom Pomocy Społecznej

205 000

zakup i montaż dźwigu osobowego 118.000; -środki stanowiące zabezpieczenie zobowiązania z tytułu inwestycji prowadzonej w latach 1999-2000-    87.000,-

4

600

60014

6060

Zarząd Dróg Powiatowych

15000

zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki

5

600

60014

6058

Starostwo Powiatowe

414156

finasnowanie przebudowy drogi ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalanego

6

600

60014

6059

Starostwo Powiatowe

138052

wspólfinasnowanie przebudowy drogi ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalanego

 

 

 

 

Ogółem

795208

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 3

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU MOGILEŃSKIEGO     NA 2005R.

 

PARAGRAF

I. PRZYCHODY

KWOTA

PARAGRAF

II. ROZCHODY

KWOTA

931

ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emitowanych przez jednostki np.obligacje)

0

982

wykup papierów wartościowych

0

941,942,943 944

z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

0

992

spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów

156.867

951

ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych

0

991

pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom

0

952

z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych

563.000

994

Lokaty

0

957

z nadwyżki budżetu jednostek z lat ubiegłych

1.357.133

 

 

 

955

przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)

 

 

 

 

 

Suma

1.920.133

 

Suma

156.867

RÓŻNICA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (I-II) WYNOSI 1.763.266 ,-

Załącznik nr 4

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE 

 

Lp

TYTUŁ DŁUŻNY

KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ

31.12.2004

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

WYEMITOWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE

 

 

 

 

 

 

 

2

KREDYTY:

- długoterminowe - krótkoterminowe

470.600

876.733

532.200

187.668

 

 

0

3

POŻYCZKI:

- długoterminowe - krótkoterminowe

0

0

 

 

 

 

 

4

PRZYJĘTE DEPOZYTY

0

 

 

 

 

 

 

5

WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA :

 

 

 

 

 

 

 

-------

a) jednostek budżetowych

 

 

 

 

 

 

 

b)     pozostałych     jednostek     (zakładów budżetowych,  gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z:

 

 

 

 

 

 

 

 

- ustaw

 

 

 

 

 

 

 

 

- orzeczeń sądu

 

 

 

 

 

 

 

 

- udzielonych poręczeń i gwarancji

 

 

 

 

 

 

 

 

- innych tytułów

 

 

 

 

 

 

 


 

 

w tym: - dostaw towarów i usług

 

 

 

 

 

 

 

 

-   składek   na  ubezpieczenia   społeczne   i fundusz pracy

 

 

 

 

 

 

 

6

OGÓŁEM KWOTA ZADŁUŻENIA

470.600

876.733

532.200

187.668

 

 

 

7

PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE

27.461.425

27.771.120

27.800.000

27.880.000

 

 

 

8

POZIOM    ZADŁUŻENIA    JEDNOSTKI (6:7)    -   nie    może    przekraczać    60% dochodów    jednostki    w    danym    roku budżetowym

Załącznik Nr5

1,71

3,16

1,91

0,67

 

 

 

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE

 

 

Lp

TYTUŁ SPŁATY

 

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LATA

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

1

WYKUP     PAPIERÓW     WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.

 

 

 

 

 

 

2

SPŁATA RAT KREDYTÓW :

-długoterminowych--odsetek

156.867 31.000

344.533 58.000

344.532 32.500

187.668 10.000

 

 

3

4

5

SPŁATY RAT POŻYCZKI:

-długoterminowych -odsetek

0

 

 

 

 

 

POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ

0

 

 

 

 

 

RAZEM

187.867

402.533

377.032

297.668

 

 

6

PROGNOZOWANE(PLANOWANE)DOCHODY BUDŻETOWE

27.771.120

27.800.000

27.880.000

27.880.000

 

 

7

POZIOM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTKI

(%) (5:6) nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów

0,68

1,45

1,35

0,74

 

 

  


 


 


  


 

  


 


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-05-23 11:17:37
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-05-24 11:11:21
Ostatnia zmiana:2008-11-06 11:41:51
Ilość wyświetleń:611
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij