Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr XXXIV/05 z dnia 29.04.2005r.

PROTOKÓŁ  Nr XXXIV/05

Z    SESJI    RADY POWIATU  W  MOGILNIE

W  INSTYTUCJI KULTURY – MOGILEŃSKIM DOMU KULTURY W MOGILNIE, UL. RYNEK 10.

z  dnia   29 kwietnia  2005r. w  godz. 10.00 – 12.45

 

 

 

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław  Gałązka, który powitał obecnych na sesji.

W sesji wzięło udział 17 radnych  co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Radni obecni na sesji wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

 

Protokół spisał Paweł Pollak.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.     Otwarcie.

a)     stwierdzenie  kworum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie  protokołu  z XXXIII sesji.

4.     Interpelacje  i  zapytania  radnych.

5.     Odpowiedzi  na  interpelacje.

6.     Sprawozdanie finansowo-ekonomiczne z działalności SP ZOZ za rok 2004 i I kwartał br. oraz sytuacja w służbie zdrowia w Powiecie Mogileńskim.

7.     Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Mogilnie z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie za rok 2004:

a)     opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu i wniosek o udzielenie absolutorium,

b)    opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,

c)     opinie komisji stałych,

d)    dyskusja,

e)     podjęcie uchwały.

8.     Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r.

9.     Podjęcie Uchwały w sprawie zapewnienia ujęcia w budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2006r. środków finansowych na sfinansowanie audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich.

10.Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym.

11.Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.

12.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Mogilnie za okres międzysesyjny.

13.Wnioski  i  oświadczenia  radnych.

14.Zapytania  i  oświadczenia  radnych  gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.

15.Odpowiedzi na wnioski  i  zapytania.

16.Wolne głosy  i  sprawy  różne.

17.Zakończenie.

 

 

 

 

Ad.1

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poprosił o uczczenie  chwilą ciszy pamięci wielkiego Polaka, Papieża Jana Pawła II. Następnie stwierdził kworum na posiedzeniu Rady Powiatu w Mogilnie.

 

Ad.2

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zaproponował na wniosek Zarządu wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 12 projektu uchwały o przystąpieniu do porozumienia pomiędzy powiatami i gminami województwa kujawsko-pomorskiego w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektów stypendialnych dla studentów i uczniów.

Wobec braku uwag poddał zmianę porządku obrad pod głosowanie.

W wyniku głosowania zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił porządek obrad. Wobec braku uwag poddał go pod głosowanie.

W wyniku głosowania porządek został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.3  

Do protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.

W wyniku głosowania protokół  z poprzedniej  sesji Rady Powiatu został  przyjęty jednogłośnie.

 

 

Ad.4

Radny Krzysztof Mleczko zapytał czy została już rozważona propozycja wspólnego posiedzenia Komisji Stałych w sprawie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Kolejne pytanie skierował do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Janiny Michalak, czy jest możliwość naprawienia nawierzchni drogi Wymysłowice – Kopanie.

Radna Teresa Kujawa zwróciła się z zapytaniem do Starosty Powiatu Mogileńskiego Tomasza Barczaka, kto powinien finansować dojazd uczniów na zawody czy olimpiady odbywające się poza Mogilnem. W tej chwili  sprawa nie jest rozwiązana i przy każdych zawodach szkoła twierdzi, że to obowiązek samorządu a samorząd, że to obowiązek szkoły. Należy ten problem rozwiązać żeby nie doszło do sytuacji, że zawodnicy przechodząc pierwszy etap nie przystępują do kolejnego z powodu braku środków na dojazd. Przecież udział przedstawicieli naszego terenu w różnych zawodach jest reklamą i promocją naszego Powiatu.

Radna Janina Baranowska skierowała pytanie do Dyrekcji Zarządu Dróg Powiatowych, kiedy poprawi się stan dróg powiatowych ponieważ po okresie zimowym znajdują się one w opłakanym stanie. Są one pełne dziur i wybojów, które mogą doprowadzić do wypadku tudzież do uszkodzenia pojazdu. Z kolejnym pytaniem zwróciła się do przedstawicieli Sztabu Zarządzania Kryzysowego dlaczego mieszkańcy Strzelna nie zostali prędzej poinformowani o zagrożeniu związanym z możliwością wycieku amoniaku w jednej ze strzeleńskich chłodni. Czy nie było takiej możliwości, przecież władze o wypadku wiedziały już w nocy.

Radny Piotr Konieczka zwrócił się z zapytaniem do Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Jerzego Krigera czy lekarz może odmówić przeprowadzenia badań, gdyż tak zachował się kierownik Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gębicach. Czy są szanse aby dyrektor wyjaśnił tę sprawę i dopilnował aby sytuacja taka się już nie powtórzyła.

Radny Leszek Nowacki skierował zapytanie do przedstawiciela SANEPIDU czy certyfikaty badania mogą być upublicznione, do wglądu z możliwością kserowania, gdyż takie certyfikaty wymagane są od rolników przy procedurach związanych z programami unijnymi. Z kolejnym pytaniem zwrócił się do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Janiny Michalak czy droga Wylatowo – Szydłówek nr 257 jest drogą powiatową, a jeżeli tak to czy jest możliwość jej naprawienia ponieważ znajduje się w opłakanym stanie. Następnie zapytał, czy nie można zmienić znaku zakazu wjazdu do Szpitala Powiatowego w Mogilnie aby zwolnić z przestrzegania tego przepisu osób prywatnych przywożących poważnie chorych nie mogących samodzielnie się poruszać. W tej chwili nie można przywieźć chorego pod samo wejście ponieważ jest tam zakaz wjazdu.

Radny Piotr Pieszak zapytał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Janiny Michalak czy jest możliwość utwardzenia nawierzchni zatoczki w miejscowości Witkowo, druga sprawa dotyczyła naprawy drogi Borzejewice – Żerniki, Radny zauważył, że należy zająć się tą sprawą jak najprędzej ponieważ są nią dowożone dzieci do szkoły. 

Radny Radosław Trepiński zwrócił się do Starosty Powiatu Mogileńskiego Tomasza Barczaka, w imieniu Samorządowego Forum Prawicy zapytał czy Starosta jest zorientowany w sytuacji jaka zaistniała 4 kwietnia w Zespole Szkół w Mogilnie. Zaistniał tam problem, czy oflagować szkołę ku czci Jana Pawła II czy też nie, gdyż jest to instytucja świecka jak stwierdziła Dyrektor Barbara Szafarek. W tej sprawie interweniowali nawet uczniowie, którzy zbierali podpisy za oflagowaniem szkoły. Radny uznał, że jest to sytuacja antywychowawcza, nieszanująca zdanie większości. 

 

Ad.5

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka w odpowiedzi dla Radnego Krzysztofa Mleczko stwierdził, że chce doprowadzić do wspólnego posiedzenia Komisji Stałych w sprawie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Obecnie jednak spotkanie takie jest bezcelowe ponieważ nie ma jeszcze konkretnych koncepcji rozwiązania problemu. 5 maja Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Jerzy Kriger jedzie na szkolenie w celu zapoznania się z nową ustawą o pożyczkach rządowych i wówczas będzie można zastanowić się jak rozwiązać problem i wtedy też na pewno dojdzie do spotkania Komisji.

Starosta Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak w odpowiedzi dla Radnej Teresy Kujawy stwierdził, że zawodów powiatowych jest bardzo dużo i niektóre są finansowane przez Powiat Mogileński. Jednak jeden wyjazd to koszt rzędu 1000 zł i Starostwa po prostu nie stać na finansowanie wszystkich wyjazdów. Problemem tym powinni zająć się dyrektorzy szkół. Tym nie mniej każda prośba o dofinansowanie takiego wyjazdu przez Powiat nie pozostanie bez odzewu.

Wicestarosta Powiatu Mogileńskiego Przemysław Zowczak w odpowiedzi dla Radnej Janiny Baranowskiej stwierdził, że mieszkańcy nie zostali powiadomieni wcześniej i dzieci były tak późno ewakuowane ponieważ w początkowej fazie sytuacja nie wyglądała na groźną. Odchylenie regałów, które zagrażały rurom z amoniakiem było minimalne, poza tym  zmieniało się ono z różnym natężeniem i w różną stronę. Kiedy tylko Dyrektor chłodni dowiedział się, że może powstać zagrożenie, natychmiast podjął decyzję o odpompowaniu amoniaku i przedsięwziął wszystkie środki zabezpieczające. Trudno było przewidzieć ciąg dalszy wydarzeń ale jak tylko fachowcy wyrazili opinię, że może zaistnieć zagrożenie natychmiast została podjęta decyzja o ewakuacji. Społeczność nie została powiadomiona prędzej, ponieważ obawiano się niepotrzebnej paniki. Żadnego wycieku amoniaku nie było, od początku do końca nie istniało żadne realne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Ze względu na dynamizm zmian trudno było informować społeczeństwo o wydarzeniach na bieżąco. Sytuacja ta pozwoliła zaobserwować nam jakie jeszcze niedociągnięcia występują w naszym reagowaniu kryzysowym i co trzeba jeszcze poprawić.

Zdaniem Wicestarosty Przemysława Zowczaka największym zagrożeniem dla naszego regionu jest to co jest przez nasz obszar przewożone transportem samochodowym czy kolejowym.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Jerzy Kriger w odpowiedzi dla Radnego Piotra Konieczki potwierdził, że faktycznie taka sytuacja w placówce Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gębicach miała miejsce. Dyrektor zapewnił też, że już rozmawiał z tym pracownikiem i udzielił mu reprymendy. Dodał, że ma nadzieje, iż sytuacja taka więcej się nie powtórzy. Nic więcej w tej sprawie nie da się zrobić ponieważ Kierownik tej placówki jest członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność i jest objęty ochroną. Do ukarania takiego pracownika potrzebna jest zgoda Zarządu Związku.

Radny Piotr Konieczka zapytał czy w takim razie Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest bezradny i nie może ukarać swojego pracownika.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Jerzy Kriger odpowiedział, że musi mieć zgodę Związku Zawodowego.

Radny Piotr Konieczka zadał pytanie czy pracownik  Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gębicach musi wykonać jakąś normę aby otrzymać wynagrodzenie, gdyż jego gabinet świeci pustkami a pensja jest pobierana.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Jerzy Kriger odpowiedział, że niestety umowa została zawarta w taki sposób, że płaci się za czas pracownika a nie za przyjętych pacjentów. Dodał też, że proponował Kierownikowi  Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gębicach aby przeszedł na kontrakt, on jednak odmówił.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Jerzy Kriger odpowiadając na pytanie Radnego Leszka Nowackiego stwierdził, że bardzo się cieszy, iż jest  przed szpitalem zakaz wjazdu, który zabrania wjazdu na teren szpitala prywatnym pojazdom, pozwala to swobodnie poruszać się karetkom pogotowia. Niestety zakaz ten nie jest przez wszystkich respektowany.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Janina Michalak zapewniła Radnego Krzysztofa Mleczko, że droga o którą pytał zostanie naprawiona w najbliższym czasie.

W odpowiedzi dla Radnej Janiny Baranowskiej stwierdziła, że uszkodzenia dróg powstałe w porze zimowej są już remontowane. Na dzień dzisiejszy jest już naprawione ok. 50% dróg powiatowych.

Następnie zapewniła Radnego Leszka Nowackiego, że sprawdzi czy droga o której mówił Radny jest drogą powiatową czy też nie i powiedziała, że jeżeli będzie to w jej kompetencjach to na pewno zostanie ona naprawiona.

Później zwróciła się do Radnego Piotra Pieszaka informując, że jeszcze nie zna tej sprawy ale jak się tylko zorientuje to się nią zajmie.

Nawiązała też do sprawy zakazu wjazdu do szpitala i stwierdziła, że należałoby tam wskazać miejsce gdzie należy parkować. Na koniec poprosiła Radną Janinę Baranowską o wskazanie dróg, które według niej powinno się naprawić w pierwszej kolejności.

Radna Janina Baranowska wskazała na drogę przez Bronisław do szosy strzeleckiej, drogę przez Rzadkwin i drogę do Ciechrza.

Starosta Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak  odpowiedział Radnemu Radosławowi Trepińskiemu, że faktycznie jeszcze rano 4 kwietnia nie były wywieszone flagi w Zespole Szkół w Mogilnie. W tej sprawie interweniował Naczelnik Oświaty Powiatu Mogileńskiego Andrzej Konieczka. Dyrektor Zespołu Szkół  Barbara Szafarek tłumaczyła, że nie ma jeszcze kirów, które przyczepia się do flag. O godzinie 10.00 budynek szkoły był już oflagowany.

Starosta oświadczył też, że nic mu nie wiadomo na temat petycji uczniów w sprawie oflagowania szkoły.

Z-ca Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mogilnie Pani Brajecka w odpowiedzi dla Radnego Leszka Nowackiego stwierdziła, że problem z dokumentacją dotyczącą badania wody dotyka nie tylko rolników ale również innych podmiotów gospodarczych zwłaszcza z branży spożywczej. Problem ten nie jest do końca wyjaśniony. Aktualnie na terenie naszego województwa przebywa Pani Suchowiak z Ministerstwa Zdrowia, która to zagadnienie ma wyjaśnić na ile można wykorzystać wyniki badania wody na zasadzie udostępniania tych wyników przez wodociągi. Prawdopodobnie już niedługo będą honorowane wyniki na zasadzie odpisu dokumentu udostępnionego przez Stacje Wodociągowe. Na razie nie są do końca uregulowane kwestie prawne, nie wiadomo np. jaki okres takie dokumenty będą ważne.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka dodał, że Inspekcja Weterynaryjna uznaje wyniki przeprowadzane przez Stacje Wodociągowe, są one ważne przez 1 rok.

 

Ad.6

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Jerzy Kriger poinformował, że 5 maja odbędzie się szkolenie odnośnie nowej ustawy restrukturyzacyjnej zakładającej udzielanie Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej pożyczek państwowych. Jest realna szansa na otrzymanie tej pożyczki. Ma być ona udzielona w 3 fazach: 50%, 25% i 25%. Zapewnił, że o postępach będzie informował na bieżąco. Stwierdził też, że sytuacja finansowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie poprawiła się, po raz pierwszy wynik finansowy jest dodatni. Strata dotyczy tylko już istniejących zobowiązań.

Dyrektor Jerzy Kriger wypowiedział się również w kwestii zapotrzebowania szpitala w Strzelnie na aparat USG. Od dawna było wiadomo, że sprzęt  będzie musiał być wymieniony. Aparat ten  obsługuje wszystkich mieszkańców Powiatu Mogileńskiego. Nie do przyjęcia jest sytuacja, w której  szpital funkcjonowałby bez tego sprzętu. Obecna aparatura jest bardzo stara i wyeksploatowana.

Wyraził też zadowolenie z pozytywnej opinii władz samorządowych w tej sprawie. Oświadczył, że jest możliwość okazjonalnego zakupu tej aparatury. Zamiast 160 tys. Można go nabyć już za 120 tys. Zakup może odbyć się w systemie ratalnym. Za tą cenę można nabyć sprzęt średniej klasy.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka dodał, że brał udział w wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Mogilnie, na którym wszyscy zgodzili się z potrzebą zakupu aparatu USG. Nikt nie był przeciwny, jak podawała lokalna prasa.     

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Jerzy Kriger poinformował, że został rozwiązany konkurs na Ordynatora Oddziału  Położnictwa i Ginekologii w szpitalu w Strzelnie. Ordynatorem został doktor Styga, który jest specjalistą w tej dziedzinie.

Po przedstawieniu sprawozdania finansowo – ekonomicznego z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2004 i I kwartał br. Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał pod głosowanie powyższe sprawozdanie.

W głosowaniu wzięło udział 17 Radnych Rady Powiatu – sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

 

Ad.7

a) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Mogileńskiego Janina Baranowska przedstawiła opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącą wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za rok 2004. Stwierdziła, że budżet został wykonany zgodnie z Ustawą o finansach publicznych. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu Powiatu w Mogilnie z wykonania budżetu za rok 2004. Biorąc pod uwagę prawidłowe wykonanie budżetu za 2004 rok, Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Powiatu w Mogilnie o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu.

b) Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie Leszek Nowacki przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy dotyczącą przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Mogilnie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2004 rok. Budżet został wykonany zgodnie z Ustawą o finansach publicznych. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu Powiatu w Mogilnie z wykonania budżetu za rok 2004.

c) Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Karol Dłutkowski przedstawił opinię Komisji dotyczącą wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za rok 2004. Komisja Bezpieczeństwa i Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu Powiatu w Mogilnie z wykonania budżetu za rok 2004. 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rafał Giemza przedstawił opinię Komisji dotyczącą wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za rok 2004. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu Powiatu w Mogilnie z wykonania budżetu za rok 2004. 

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów Piotr Konieczka  przedstawił opinię Komisji dotyczącą wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za rok 2004. Komisja Gospodarki i Finansów pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu Powiatu w Mogilnie z wykonania budżetu za rok 2004. 

d) Radny Karol Dłutkowski przypomniał, że kiedy przyjmowany był budżet na 2004 rok istniało wiele obaw zwłaszcza co do środków dotyczących inwestycji drogowych. Zastanawiano się czy korzystać z programów unijnych, czy wystarczy środków własnych, czy Powiat otrzyma środki rządowe i środki  unijne. Na szczęście ryzyko zostało podjęte, środki zostały odpowiednio wykorzystane, sprostaliśmy podjętym wyzwaniom. Rozpoczęcie inwestycji okazało się trafne. 

Radny Radosław Trepiński stwierdził, że jest to moment bardzo istotny, gdyż wszyscy w Komisjach wspólnie głosowaliśmy za przyjęciem budżetu. Następnie życzył wszystkim aby zawsze jednym głosem opowiadali się w każdej sprawie bez podziału na koalicję i opozycję. Dodał, że to co dzieje się na górze i sprawy na poziomie samorządu to zupełnie coś innego. Wyraził przekonanie, że jeżeli przeniesie się do codziennej praktyki tą jednomyślność i brak podziałów to będzie krok w kierunku naszej prawdziwej samorządności.

Starosta Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak stwierdził, że rok 2004 można uznać za bardzo dobry dla Powiatu Mogileńskiego. Kosztowało to wiele wysiłku ale wynik finansowy jest zadowalający.  Otrzymaliśmy subwencje uzupełniające, skorzystaliśmy też z programów unijnych, w ramach których otrzymaliśmy środki finansowe, przykładem może tu być program inwestycji drogowych współfinansowany przez środki unijne. Należy dalej korzystać z funduszy Unii, trzeba przygotowywać nowe projekty. Na korzystny wynik finansowy wpłynęły również oszczędności w funduszu płac pracowników Starostwa Powiatowego. Trochę nieoczekiwanych wydatków wyniknęło przez wprowadzenie nowych matur ale Powiat sobie poradził i wszystko się udało.

Stwierdził też, że trzeba dalej inwestować gdyż nie można dopuścić aby pieniądze były przejadane.

Radny Kazimierz Łaganowski stwierdził, że rok 2004 był bardzo dobry dla Powiatu Mogileńskiego. Został on zamknięty nadwyżką. Wybraliśmy koncepcję zadłużania się, chcemy inwestować, ale mamy na to zabezpieczone środki. Musimy inwestować aby się rozwijać finansowo. 

Radna Teresa Kujawa przypomniała, że Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia musiała dokonać cięć w oświacie, musiał być wprowadzony tak niepopularny plan oszczędnościowy. To właśnie dzięki tym zabiegom oświata w naszym Powiecie znajduje się w tak dobrej kondycji.

Po zakończeniu dyskusji, Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Mogilnie z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie za rok 2004.

Wobec braku uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka poddał projekt pod głosowanie.

W głosowaniu wzięło udział 17 Radnych Rady Powiatu – sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

 

 

Starosta Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak podziękował wszystkim Radnym, członkom Zarządu, Pani Skarbnik, Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tak dobrej sytuacji finansowej naszego Powiatu co pozwoliło na udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. Następnie zwrócił się do Rady Powiatu z prośbą o przesunięcie przerwy aby mógł prędzej wrócić do Starostwa na podsumowanie kontroli z Urzędu Wojewódzkiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka uroczyście podziękował za pracę Janowi Dudziakowi, który piastował stanowisko kierownika Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Powiecie Mogileńskim a obecnie odchodzi na emeryturę.

 

Ad.8

Przewodniczący obrad Wiesław Gałązka zadał pytanie, czy radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r.

Wobec braku uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

W wyniku głosowania 14 głosami za (w głosowaniu nie brali udziału radni: Teresa Kujawa, Henryk Przybysz, Piotr Pieszak), Uchwała została przyjęta.

 

Ad.9

Przewodniczący obrad Wiesław Gałązka zadał pytanie, czy radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały w sprawie zapewnienia ujęcia w budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2006r. środków finansowych na sfinansowanie audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Wobec braku uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

W wyniku głosowania 15 głosami za (w głosowaniu nie brali udziału radni: Teresa Kujawa, Henryk Przybysz), Uchwała została przyjęta.

 

Ad.10

Przewodniczący obrad Wiesław Gałązka zadał pytanie, czy radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym.

Wobec braku uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

W wyniku głosowania Uchwała została przyjęta jednogłośna.

 

 

 

Ad.11

Przewodniczący obrad Wiesław Gałązka zadał pytanie, czy radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.

Wobec braku uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

W wyniku głosowania Uchwała została przyjęta jednogłośna.

 

Ad.12

Przewodniczący obrad Wiesław Gałązka zadał pytanie, czy radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały o przystąpieniu do porozumienia pomiędzy powiatami i gminami województwa kujawsko-pomorskiego w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektów stypendialnych dla studentów i uczniów.

Wobec braku uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

W wyniku głosowania Uchwała została przyjęta jednogłośna.

 

Ad.13

Starosta Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak poinformował, że doszło do porozumienia z firmą CAPRIŻ. Prezes tejże firmy był w Starostwie w sprawie ugody pozasądowej. Doszło do porozumienia stron, zgodnie z którym Powiat Mogileński zapłaci firmie CAPRIŻ 100.000 zł i wycofa złożoną apelację. Zdaniem prawników ugoda ta jest dużym sukcesem naszego Powiatu. Sprawa firmy CAPRIŻ została definitywnie zakończona.  

Po krótkim przedstawieniu problemu wobec braku uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka poddał sprawozdanie pod glosowanie.

W wyniku głosowania sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

 

Ad.14

Radny Krzysztof Mleczko przedstawił propozycję stanowiska Rady Powiatu Mogileńskiego w sprawie wprowadzenia tańszego paliwa rolniczego zwolnionego z podatku akcyzowego oraz wdrożenia Ustawy o biokomponentach. Stwierdził, że zmiany te poprawią trudną sytuację polskich rolników i zwiększą ich konkurencyjność. Dodał też, że tę formę pomocy dla rolników realizuje wiele krajów UE. Poza tym  Region nasz jest jednym z największych w kraju producentów rzepaku i wprowadzenie zapisu dot. produkcji biopaliw, znajdującego się w Ustawie o produkcji biopaliw i organizacji rynku ekokomponentów podniesie korzyści gospodarcze na naszym terenie.

Stanowisko zostało przyjęte przez aklamację.

 

Ad.15

Nie było.

 

Ad.16

Nie było.

 

Ad.17

Radny Karol Dłutkowski w imieniu Komitetu Organizacyjnego zaprosił na Targi Bielice-Rol, które odbędą się 21 i 22 maja. Targi proponują ciekawą ofertę z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa i przemysłu spożywczego.

Radny Henryk Przybysz zaprosił na Festyn Integracyjny dla dzieci niepełnosprawnych, który odbędzie się 28.05.2005 roku o godzinie 10.30 w Dąbrowie w parku.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przypomniał, że 27 maja jest obchodzony Dzień Samorządowca i miło byłoby spędzić go na Festynie w Dąbrowie. Wspomniał też, że kończy się termin składania oświadczeń majątkowych, który upływa 30 kwietnia.

Radna Teresa Kujawa zwróciła się z apelem do Radnych aby uczestniczyli w imprezach organizowanych z okazji świąt narodowych. Radni muszą mieć bezpośredni kontakt z mieszkańcami Powiatu.

 

Ad.18

Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz. 12.45.

 

 

 

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady Powiatu

                     

                                                                                             Wiesław Gałązka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-05-20 10:44:26
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-06-03 14:37:16
Ostatnia zmiana:2005-06-03 14:37:16
Ilość wyświetleń:1258
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij