Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr XXXIII/05 z dnia 23.03.2005r.

PROTOKÓŁ  Nr XXXIII/05

Z    SESJI    RADY POWIATU  W  MOGILNIE

W  INSTYTUCJI KULTURY – HARCÓWKA, UL. KOŚCIUSZKI

z  dnia   23 marca  2005r. w  godz. 12.00 – 14.45

  

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław  Gałązka, który powitał obecnych na sesji.

W sesji wzięło udział 17 radnych  co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Radni obecni na sesji wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).  

Protokół spisali Małgorzata Wilk i Paweł Pollak.

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie.

a)     stwierdzenie  kworum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie  protokołu  z XXXII sesji.

4.     Interpelacje  i  zapytania  radnych.

5.     Odpowiedzi  na  interpelacje.

6.     Przedstawienie informacji o problemach funkcjonowania służby zdrowia w Powiecie oraz sposobach ich rozwiązywania w odniesieniu do Programu Restrukturyzacji uchwalonego w dniu 15 marca 2002r. Uchwałą XXXIX/235/02 przez Radę Powiatu.

7.     Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2005-2007.

8.     Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2004.

9.     Podjęcie Uchwały w sprawie przedstawienia wykazu potrzeb i przygotowania lokalnego programu pomocy społecznej.

10.Podjęcie Uchwały w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

11.Podjęcie Uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu Powiatu o szczegółowych zasadach i trybie umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa, udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych w 2004r.

12.Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancja wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 

13.Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2005.

14.Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia do Kujawsko-Pomorskiej  Organizacji Turystycznej z siedzibą w Toruniu.

15.Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/134/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 marca 2001 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania.

16.Sprawozdanie  Starosty  z  działalności  Zarządu  za  okres  międzysesyjny.

17.Wnioski  i  oświadczenia  radnych.

18.Zapytania  i  oświadczenia  radnych  gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.

19.Odpowiedzi na wnioski  i  zapytania.

20.Wolne głosy  i  sprawy  różne.

21.Zakończenie. 

Ad.1

a) Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka stwierdził kworum na posiedzeniu Rady Powiatu w Mogilnie. 

Ad.2

Przewodniczący Wiesław Gałązka wprowadził do porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/134/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 marca 2001 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania.

Następnie przedstawił porządek obrad i wskazał na błąd w punkcie 11, gdzie był zapis mówiący o podjęciu Uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu Powiatu. Wyjaśnił, że w tej sprawie uchwała nie będzie podejmowana.

Wobec braku uwag poddał go pod głosowanie.

W wyniku głosowania porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3  

Do protokołu z XXXII  sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.

W wyniku głosowania 16 głosami za, 1 wstrzymującym się (radny Kazimierz Łaganowski), protokół  z poprzedniej  sesji Rady Powiatu został  przyjęty. 

Ad.4

Radny Radosław Trepiński zwrócił się z zapytaniem do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie Stanisława Lenza dlaczego pracownicy tego Urzędu nie noszą identyfikatorów a na drzwiach nie ma wizytówek. Powoduje to sytuację, w której petenci nie znając zakresu kompetencji pracowników kierują się do niewłaściwych osób. Często też obsługa jest niegrzeczna i petent, nie wiedząc z kim rozmawia nie ma możliwości reakcji. Radny chciał się dowiedzieć czy jest przewidziane wprowadzenie takich rozwiązań.

Następnie Radny Radosław Trepiński oznajmił, że nawiązał kontakt z pewnym Holendrem, który wyraził chęć pomocy dla Mogilna w formie przekazywania naszemu miastu różnych rzeczy w formie darów. Na początek mają to być biurka szkolne oraz szpitalne łóżka hydrauliczne. Współpraca musi być prowadzona przez organizację dlatego Radny zaoferował, że może tym zająć się Samorządowe Forum Prawicy, którego jest prezesem. Następnie zwrócił się on do Starosty Powiatu Mogileńskiego z prośbą o sfinansowanie transportu, którego koszt wynosi ok. 5 tysięcy zł.

Radna Teresa Kujawa zapytała Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie Stanisława Lenza w jakim stanie są kserokopiarki w Urzędzie, gdyż dochodzą do niej głosy, że były takie sytuacje kiedy z powodu awarii wszystkich kserokopiarek ludzie byli odsyłani do miasta aby skserowali sobie dokumenty ponieważ na miejscu było to niemożliwe.    

Ad.5

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie Stanisław Lenz odpowiedział, że zarówno tabliczki na drzwiach jak i identyfikatory w najbliższym czasie po uaktualnieniu danych na nich zawartych zostaną wprowadzone.

Odpowiadając na pytanie Radnej Teresy Kujawy  Dyrektor przyznał, że była sytuacja kiedy wszystkie 3 kserokopiarki w Urzędzie Pracy się popsuły. Dzieje się tak dlatego, że funkcjonują tam 2 bardzo stare maszyny i jedna nowa, która serwisowana jest przez firmę z Poznania i każda awaria usuwana jest najszybciej w ciągu 2 dni. Dyrektor dodał, że aktualnie 3 ksera działają i rozważana jest możliwość kupna jeszcze jednej nowej kserokopiarki.

Starosta Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak powiedział, że pieniądze na pokrycie transportu darów z Holandii do Polski Powiat na pewno znajdzie jednak jest warunek, że muszą być one przekazane dla jednostek organizacyjnych Powiatu Mogileńskiego.

Ad.6

Dyrektor SP ZOZ Jerzy Kriger poinformował, że właśnie wpłynęło 9 nakazów komorniczych dotyczących 13-tych pensji pracowników. Są to ludzie, którzy podpisali porozumienie z Panem Werońskim, który uzyskał pełnomocnictwo aby prowadzić rozmowy w ich imieniu z SP ZOZ-em. Dyrektor stwierdził, że trzeba się spodziewać takich nakazów również w następnych miesiącach i dodał, że będzie próbował rozmawiać z tymi pracownikami pomimo tego, że jedynym człowiekiem uprawnionym do prowadzenia rozmów w tej sprawie jest Pan Weroński.

Przewodniczący Rady powiatu Wiesław Gałązka poprosił o zadawanie pytań w pierwszej kolejności związanych bezpośrednio z poruszonym tematem a następnie pytań związanych ze sprawami bieżącymi.

Radny Piotr Pieszak stwierdził, że zarówno on jak i cały Klub SLD ocenia restrukturyzację SP ZOZ pozytywnie i uważa, że był to krok w dobrym kierunku. Zauważył, że gdyby nie restrukturyzacja to wyniki finansowe tej jednostki byłyby gorsze. Na pewno byłoby dużo większe zadłużenie. Ostatnie sprawozdanie wykazało, że po raz pierwszy wynik finansowy jest dodatni co również zdaniem Radnego i całego Klubu jest wynikiem procesu restrukturyzacyjnego.

Wyniki SP ZOZ byłyby dużo lepsze gdyby nie czynniki zewnętrzne nie zależne od samorządu. Głównymi czynnikami są kontrakty na niższe sumy zawierane między SP ZOZ a Narodowym Funduszem Zdrowia. Inną sprawą jest to, że Powiat robi zbyt mało aby pomóc SP ZOZ w Mogilnie. Kolejna kwestia do rozwiązania to problem wierzytelności wobec pracowników. Następnym trudnym krokiem będą dalsze posunięcia restrukturyzacyjne, trzeba je przeprowadzić w ten sposób aby jak najbardziej ograniczyć wzrost bezrobocia, a jak wiadomo restrukturyzacja wiąże się ze zwolnieniami. Na koniec Radny powtórzył, że Klub SLD pozytywnie ocenia restrukturyzację SP ZOZ-u i wnioskuje o podjęcie działań mających na celu uzdrowienie sytuacji w tej jednostce. 

Radny Krzysztof Mleczko złożył w imieniu Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Powiatowego Bloku Samorządowego wniosek o przygotowanie wspólnego posiedzenia Komisji Stałych w celu dyskusji nad trudną sytuacją SP ZOZ i podjęcia konkretnych decyzji. Następnie zwrócił się do Zarządu Powiatu Mogileńskiego i Dyrekcji SP ZOZ aby przygotowali na wspólne posiedzenie Komisji Stałych materiały, które pozwolą wypracować najlepszą opcję dla restrukturyzacji tej jednostki.

Radna Teresa Kujawa zadała pytanie Dyrektorowi SP ZOZ Jerzemu Krigerowi jak ocenia ostatnio przyjętą ustawę o służbie zdrowia.

Dyrektor SP ZOZ Jerzy Kriger odpowiedział, iż uważa, że to nie jest żadne rozwiązanie. Ustawa ta nie rokuje nadziei na przyszłość. Zdaniem Dyrektora jest to gaszenie pożaru kroplą wody. Twierdził on też, że ostatni projekt Ministra Balickiego byłby lepszy. Zaznaczył, że przyjęcie ustawy jest sprawą polityczną.

Radny Piotr Pieszak zwrócił się z zapytaniem do Dyrektora SP ZOZ Jerzego Krigera czy pracownicy, którzy oddali sprawę 13-tek do sądu otrzymali propozycję z SP ZOZ spłaty wierzytelności w systemie ratalnym.

Dyrektor SP ZOZ Jerzy Kriger odpowiedział, że otrzymał pismo od Przewodniczącego Werońskiego w jaki sposób ma wyglądać spłata zadłużenia, chce on aby zacząć spłatę od odsetek naliczonych od odsetek, następnie odsetki a na końcu kwota główna. Dyrektor powiedział, że jest to dla SP ZOZ kwota nie do wygenerowania.

Radny Piotr Pieszak zauważył, że  z tego co usłyszał wynika, iż ze strony Pana Werońskiego nie ma dobrej woli co do rozwiązania konfliktu.

Z tym stwierdzeniem zgodził się Dyrektor SP ZOZ Jerzy Kriger.

Radny Leszek Nowacki zapytał Dyrektora SP ZOZ jak wygląda problem spłaty zadłużenia i związanych z nim zawiłości finansowych od strony prawnej.

Dyrektor SP ZOZ Jerzy Kriger odpowiedział, że wszystko odbywa się zgodnie z prawem.

Radny Piotr Pieszak zaproponował aby Dyrektor SP ZOZ  postarał się dotrzeć do pracowników i przedstawić im sytuację finansową tej jednostki oraz wyjaśnić, że ich działania mogą doprowadzić do upadku SP ZOZ-u. Radny uważa, że należy przedłożyć wierzycielom program ratalnej spłaty długów i wówczas mając pełen obraz sytuacji istnieje większe prawdopodobieństwo, że  zgodzą się oni na propozycje dyrekcji SP ZOZ.

Dyrektor SP ZOZ Jerzy Kriger zapewnił, że będzie się starał takie rozmowy przeprowadzić, choć już kilka razy próbował ale bez skutku, ponieważ ci ludzie nie chcą rozmawiać i uciekają zasłaniając się swoim pełnomocnikiem.

Radny Kazimierz Łaganowski zapytał Dyrektora SP ZOZ Jerzego Krigera czy prawdą jest, że Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła w Szpitalu Powiatowym na obiekcie w Strzelnie zagrożenia dla życia i zdrowia pacjentów. Informację taką usłyszał na Programie I Polskiego Radia.

Dyrektor SP ZOZ Jerzy Kriger odpowiedział, że to nie prawda. NIK poza pewnymi niedociągnięciami, które nie mają negatywnego wpływu na działalność zakładu pracy nie stwierdził żadnych nieprawidłowości. Zaproponował też, że może na następną sesję dostarczyć protokół pokontrolny NIK. Dodał też, że aby doprowadzić szpital do obowiązujących standardów potrzebna jest minimalna kwota 3 milionów zł.

Wyjaśnił, że brakuje puli inwestycyjno-remontowej na którą samorząd nie otrzymał pieniędzy.

Starosta Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak powiedział, że często spotyka się z Dyrektorem SP ZOZ Jerzym Krigerem i rozmawia z nim o problemach finansowych tej jednostki. Wiele razy też próbował zorganizować spotkania z załogą SP ZOZ aby wyjaśnić problematyczne kwestie. Niestety osoby, które powinny być zainteresowane propozycjami Powiatu co do spłaty wierzytelności po prostu nie przychodziły na zebrania. Zapewnił też, że będzie podejmował dalsze próby organizowania takich spotkań.

Starosta wyjaśnił, że Dyrektor SP ZOZ wypłacał w miarę możliwości należności wynikające z „ustawy 203”, wypłaca też należności wynikające z kolejnej ustawy w wysokości 110 zł dla osoby. Dodał, że wraz z Dyrektorem zawsze starali się o to aby załoga SP ZOZ te pieniądze otrzymywała. Podziękował Burmistrzowi Strzelna i Mogilna za aktywną pomoc dla tej jednostki. Zaproponował też utworzenie spółki samorządowej, która pomorze w restrukturyzacji SP ZOZ, co jest nieuniknione. Taka spółka byłaby najlepszym rozwiązaniem. Wyjaśnił, że zwolnienia są konieczne ale nie będą one przeprowadzone na wielką skale ponieważ ktoś musi tam przecież pracować.

Zapewnił o pomocy samorządu dla SP ZOZ w Mogilnie i dodał, że nie można dopuścić do zamknięcia tej jednostki. Na koniec podziękował Dyrektorowi SP ZOZ za determinacje i wytrwałość w dążeniu ku prywatyzacji, która zdaniem Starosty jest najlepszym rozwiązaniem.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zapewnił, że jeżeli będzie zgoda przewodniczących komisji to postara się doprowadzić jak najszybciej do wspólnego posiedzenia Komisji Stałych.

Po przedyskutowaniu problemu, Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał pod głosowanie informację o problemach funkcjonowania służby zdrowia w Powiecie oraz sposobach ich rozwiązywania w odniesieniu do Programu Restrukturyzacji uchwalonego w dniu 15 marca 2002r. Uchwałą XXXIX/235/02 przez Radę Powiatu.

W wyniku głosowania 15 głosami za, 2 wstrzymującymi się (radni: Kazimierz Łaganowski, Przemysław Zowczak)  informacja została przyjęta.

Ad.7

Przewodniczący obrad Wiesław Gałązka zadał pytanie, czy radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2005-2007.

Wobec braku uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

W wyniku głosowania 14 głosami za (w głosowaniu nie brali udziału radni: Teresa Kujawa, Krzysztof Mleczko, Karol Dłutkowski ), Uchwała została przyjęta.

Ad.8

Przewodniczący obrad Wiesław Gałązka zadał pytanie, czy radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2004.

Wobec braku uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka odczytał sprawozdanie i poddał je pod głosowanie.

W wyniku głosowania 14 głosami za (w głosowaniu nie brali udziału radni: Teresa Kujawa, Krzysztof Mleczko, Karol Dłutkowski ), sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad.9

Radna Janina Baranowska zwróciła się z zapytaniem do Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marii Komkiewicz ile osób pracuje i za jakie wynagrodzenie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Strzelnie.

Starosta Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak wyjaśnił, że Kierownik PCPR Maria Komkiewicz jest nieobecna ponieważ jest na bardzo ważnym spotkaniu w Bielicach i poprosił aby pytania kierować do Pani Gabrieli Stachowiak.

Pani Gabriela Stachowiak odpowiedziała, że nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, dodała, że może to zrobić Kierownik PCPR.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka powiedział, że pytanie do Kierownik PCPR Marii Komkiewicz zostanie skierowane na piśmie i w takiej formie Rada Powiatu Mogileńskiego będzie oczekiwać odpowiedzi.

Po krótkiej dyskusji wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały w sprawie przedstawienia wykazu potrzeb i przygotowania lokalnego programu pomocy społecznej i poddał go pod głosowanie.

W wyniku głosowania 14 głosami za (w głosowaniu nie brali udziału radni: Teresa Kujawa, Krzysztof Mleczko, Karol Dłutkowski ), Uchwała została przyjęta.

Ad.10

Przewodniczący obrad Wiesław Gałązka zadał pytanie, czy radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wobec braku uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

W wyniku głosowania 14 głosami za (w głosowaniu nie brali udziału radni: Teresa Kujawa, Krzysztof Mleczko, Karol Dłutkowski ), Uchwała została przyjęta.

Ad.11

Przewodniczący obrad Wiesław Gałązka zadał pytanie, czy radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące sprawozdania Zarządu Powiatu o szczegółowych zasadach i trybie umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa, udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych w 2004r.

Wobec braku uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka odczytał sprawozdanie i poddał je pod głosowanie.

W wyniku głosowania 14 głosami za (w głosowaniu nie brali udziału radni: Teresa Kujawa, Krzysztof Mleczko, Karol Dłutkowski ), sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad.12

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka wyjaśnił, że jest to uchwała obligatoryjna i musi ona zostać podjęta.

Zauważył, że Uchwała ta dyskredytuje małe organizacje ponieważ narzuca na nie wymogi takie same jak  jednostkom gospodarczym co może doprowadzić do zmniejszenia aktywności społecznej i likwidacji tych małych organizacji pozarządowych. Dlatego Rada Powiatu wystosuje pismo do ustawodawcy w tej sprawie.

Po krótkim przedstawieniu problemu wobec braku uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancja wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i poddał go pod głosowanie.

W wyniku głosowania 14 głosami za (w głosowaniu nie brali udziału radni: Teresa Kujawa, Krzysztof Mleczko, Karol Dłutkowski ), Uchwała została przyjęta.

Ad.13

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poprosił Skarbnik Powiatu Mogileńskiego Karinę Kostyre o przedstawienie zmian wprowadzonych do Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2005.

Skarbnik Karina Kostyra powiedziała, że Zarząd Powiatu Mogileńskiego zdecydował o zwiększeniu wydatków budżetowych o 1600 zł. Są to środki z dotacji na działania geodezyjne.

Po krótkim przedstawieniu problemu wobec braku uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2005 i poddał go pod głosowanie.

W wyniku głosowania 14 głosami za (w głosowaniu nie brali udziału radni: Teresa Kujawa, Krzysztof Mleczko, Karol Dłutkowski ), Uchwała została przyjęta.

Ad.14

Przewodniczący obrad Wiesław Gałązka zadał pytanie, czy radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Kujawsko-Pomorskiej  Organizacji Turystycznej z siedzibą w Toruniu.

Wobec braku uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

W wyniku głosowania 13 głosami za, 1 przeciwnym (radny: Leszek Nowacki) Uchwała została przyjęta (w głosowaniu nie brali udziału radni: Teresa Kujawa, Krzysztof Mleczko, Karol Dłutkowski ).

Ad.15

Przewodniczący obrad Wiesław Gałązka zadał pytanie, czy radni mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/134/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 marca 2001 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania.

Wobec braku uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

W wyniku głosowania 14 głosami za (w głosowaniu nie brali udziału radni: Teresa Kujawa, Krzysztof Mleczko, Karol Dłutkowski ), Uchwała została przyjęta.

Ad.16

Starosta Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak poinformował, że przed sesją Rady Powiatu odbył się Zarząd Powiatu, który zajmował się sprawami dotyczącymi kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu, powołania nowego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie Heleny Michalak oraz wynajmu pomieszczeń na ul. Sądowej gdzie przedtem miał siedzibę komornik sądowy.

Starosta  Powiatu Mogileńskiego wyjaśnił, że po zakończeniu sesji Rady Powiatu Mogileńskiego będzie kontynuowane posiedzenie Zarządu Powiatu. Zarząd będzie się zajmował planem dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego oraz informacją z wykonania budżetu za rok 2004.

Po krótkim przedstawieniu problemu wobec braku uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka poddał sprawozdanie pod glosowanie.

W wyniku głosowania 14 głosami za (w głosowaniu nie brali udziału radni: Teresa Kujawa, Krzysztof Mleczko, Karol Dłutkowski ), sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad.17

Radny Piotr Konieczka zwrócił się do Starosty Powiatu Mogileńskiego Tomasza Barczaka z dwoma wnioskami dotyczącymi naprawy dróg powiatowych. Chodzi o położenie nowej nawierzchni na zniszczonym odcinku drogi powiatowej w Procyniu oraz w Marcinkowie przy szkole podstawowej. Radny ocenił koszt przedsięwzięcia na około 10 tysięcy zł. 

Ad.18    

Nie było.

Ad.19

Nie było.

Ad.20

Komendant Straży Miejskiej w Mogilnie Mirosław Kuss poinformował, radnych, że została podpisana umowa z nową firmą z Poznania w zakresie działania monitoringu. Jest to firma z dobrą renomą, co pozwala spodziewać się lepszej jakości usług niż oferowała firma poprzednia.

Komendant Straży Miejskiej w Mogilnie dodał też, że zaczęły się już patrole wspólne Policji i Straży Miejskiej w nowych godzinach od 18.00 do 2.00 w nocy. Ze Strażą Miejską można kontaktować się telefonicznie i wzywać patrol jeśli zajdzie taka potrzeba.

Radny Karol Dłutkowski zadał pytanie Komendantowi Straży Miejskiej w Mogilnie Mirosławowi Kussowi gdzie można znaleźć numer telefonu do Straży Miejskiej w Mogilnie.

Komendant Straży Miejskiej w Mogilnie odpowiedział, że numery telefonów podane były w prasie. Straż Miejska posiada również strony internetowe na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, gdzie podane są wszystkie informacje dotyczące Straży Miejskiej w Mogilnie.

Starosta Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak poinformował, że wystosował pismo do Pana Werońskiego, w którym prosi o pilne spotkanie. Wyjaśnił, że chce przeprowadzić rozmowy z Panem Werońskim w celu poprawienia sytuacji SP ZOZ w Mogilnie.

Przewodniczący Rady Powiatu Mogileńskiego przypomniał, że nadszedł czas wypełnienia oświadczeń majątkowych przez Radnych, termin upływa z końcem kwietnia br. Poprosił też Radnych żeby zrobili to rzetelnie i umieścili w oświadczeniu wszystkie dochody aby uniknąć spekulacji i niestosownych komentarzy. 

Ad.21

Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący złożył wszystkim życzenia z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz. 14.45.

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

                                                                                      

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-05-20 10:33:12
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-05-20 10:52:09
Ostatnia zmiana:2005-05-20 10:52:09
Ilość wyświetleń:786
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij