Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXXI_193_05 w sprawie zatwierdzenia planów komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2005.

UCHWAŁA Nr XXXI /193/ 05  Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 stycznia 2005 r.

w sprawie : zatwierdzenia planów komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2005.

Na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. O samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i § 45 ust.2 Statutu Powiatu Mogileńskiego z dnia 23 września 2002 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego nr 122 poz. 2470 z 2002 r.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

Zatwierdza się plany pracy komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2005:

1.  Komisja gospodarki i finansów zał. nr 1

2.           Komisja bezpieczeństwa i infrastruktury zał. nr 2

3.           Komisja edukacji, kultury i zdrowia zał. nr 3

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2005 r.

Załącznik Nr 1

PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW RADY POWIATU W MOGILNIE na 2005 rok

 

Lp

Miesiąc

Temat

Uwagi

1.

Styczeń - Grudzień

1. Opiniowanie projektów uchwał Zarządu Powiatu dotyczących zmian w budżecie.

 

2.

Styczeń - Grudzień

1. Podejmowanie tematyki poszczególnych sesji w ciągu roku, opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.

 

3.

Styczeń- Grudzień

1. Analiza budżetu w zakresie dochodów i wydatków.

 

4.

Luty

1. Omówienie programu promocji Powiatu Mogileńskiego.

 

5.

Marzec

1. Informacja z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie oraz sytuacja na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim. 2. Omówienie aktualnej sytuacji po akcesji do Unii Europejskiej.

 

6.

Kwiecień

1. Ocena realizacji budżetu za 2004 rok. 2. Zapoznanie się z wykonania budżetu SPZOZ za 2004 rok.

 

7.

Maj

1. Omówienie i przyjęcie zadań na 2005 rok, Wydział Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa oraz Rolnictwa i Leśnictwa.

 

8.

Czerwiec

1. Omówienie prognoz na rynku pracy w kontekście wyjścia ze szkół ponadgimnazjalnych absolwentów 2005 roku.

 

9.

Wrzesień

1. Konsultacje planów budżetowych na 2006 rok z kierownikami jednostek Starostwa.

 

 

 

10.

Październik - Listopad

1. Zebranie opinii z poszczególnych Komisji Stałych Rady Powiatu o projekcie budżetu na 2006 rok. 2. Analiza i opiniowanie budżetu na 2006 rok.

 

11.

Grudzień

1. Wydanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu na 2006 rok. 2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2006 rok.

 


 

Załącznik Nr 2

 

PLAN PRACY

KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I INFRASTRUKTURY

NA 2005 ROK

 

Lp.

Miesiąc

Tematyka

1.

Styczeń

1. Opracowanie planu pracy Komisji. 2. Sprawy bieżące.

2.

Luty

1. Analiza stanu i potrzeb w zakresie utrzymania dróg powiatowych - referuje Dyrektor ZDP w Mogilnie. 2. Bieżąca analiza zimowego utrzymania dróg w Powiecie. 3. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji za rok 2004 w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie - referuje Komendant KPP w Mogilnie. 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w Powiecie - referuje Prokurator Rejonowy w Mogilnie. 5. Analiza programu Komisj i „Bezpieczny Powiat"

3.

Marzec

1. Informacja Powiatowego Inspektora Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze Powiatu. 2. Analiza programu Komisji „Bezpieczny Powiat". 3. Sprawy bieżące.

4.

Kwiecień

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium. 2. Informacja z realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli i porządku publicznego. 3. Informacja z realizacji zadań wykonanych na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie.

  

 

 

4. Analiza programu Komisji „Bezpieczny Powiat" 5. Sprawy bieżące.

5.

Maj

1. Informacja Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych w Powiecie. 2. Analiza programu „Bezpieczny Powiat" 3. Sprawy bieżące.

6.

Czerwiec

1. Zapoznanie się z informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu. 2. Analiza programu „Bezpieczny Powiat" 3. Sprawy bieżące.

7.

Sierpień

1. Zapoznanie się z informacją Komendy Powiatowej Policji o występujących zagrożeniach porządku publicznego. 2. Analiza programu Komisji „ Bezpieczny Powiat". 3. Sprawy bieżące.

8.

Wrzesień

1. Rozpatrzenie informacji z realizacji budżetu za I - półrocze 2005 roku. 2. Analiza programu Komisji „ Bezpieczny Powiat". 3. Sprawy bieżące.

9.

Październik

1. Omówienie informacji o stanie dróg powiatowych, plan remontów i napraw. 2. Analiza programu „Bezpieczny Powiat". 3. Sprawy bieżące.

10.

Listopad

1. Analiza pracy Komisji za rok 2005 oraz programu Komisji „ Bezpieczny Powiat". 2. Sprawy bieżące.

11.

Grudzień

1. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2006. 2. Rozpatrzenie i opiniowanie projektu budżetu na rok 2006. 3. Sprawy bieżące.

Załącznik 3

Plan pracy Komisji Edukacji Kultury i Zdrowia na rok 2005.


 


 

 

Lp.

Miesiąc

Tematyka

Odpowiedzialny za przygotowanie tematu

Uwagi

1.

styczeń

1. Omówienie i zaopiniowanie planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie. 2. Omówienie i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Powiatu w Mogilnie. 3. Omówienie i przedstawienie założeń kierunków promocji powiatu mogileńskiego.

Zarząd Rady Powiatu Zarząd Rady Powiatu Wydział dla spraw promocji powiatu

 

2.

luty

1. Stan finansów dotyczących funkcjonowania szkół prowadzonych przez Starostwo na rok budżetowy 2005. 2. Planowane kierunki kształcenia zawodowego w placówkach szkolnych podległych powiatowi w stosunku do oczekiwań rynku pracy. 3. Przedstawienie pozytywnych i negatywnych skutków zawarcia umów z NFZ. 4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

Wydział Oświaty

Wydział Oświaty dyrektorzy szkół Powiatowy Urząd Pracy Dyrektor SPZOZ

Zarząd Powiatu

 

3.

marzec

1. Omówienie sytuacji wychowawczej i dydaktycznej w ośrodkach szkolno-wychowawczych. 2. Przedstawienie i zaopiniowanie materiałów na sesję powiatu.

Wydział Oświaty, dyrektorzy ośrodków szkolno-wychowawczych Wydział Oświaty dyrektorzy szkół Zarząd Powiatu

Spotkanie w OSW w Strzelnie na ul. Kościuszki (Komisja wyjazdowa)

4.

kwiecień

1. Analiza polityki prorodzinnej, pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych. 2. Stan realizacji dostosowania DPS Siemionki do wymaganych standardów. 3. Przedstawienie i zaopiniowanie materiałów na sesję powiatu.

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dyrektor DPS Siemionki

Zarząd Powiatu

Komisja wyjazdowa w DPS Siemionki

5.

maj

1. Zaopiniowanie powiatowego programu imprez i zawodów międzyszkolnych na rok 2005/2006 2. Przygotowanie konkursów integrujących i promujących

Wydział Oświaty Wydział do spraw promocji

OSW Szerzawy

 

 

 

pod patronatem Komisji (Śmiechowisko 2005) 3. Stan bazy i utrzymania budynków placówek oświatowych podległych powiatowi. 4. Organizacja roku szkolnego 2005/2006 w szkołach ponadgimnazjalnych. 5. Przedstawienie i zaopiniowanie materiałów na sesję powiatu.

Wydział Oświaty dyrektorzy szkół Wydział Oświaty dyrektorzy szkół Zarząd Powiatu

 

6.

czerwiec

1. Ustalenie stypendiów dla uczniów z najlepszymi wynikami w nauce. 2. Sprawozdanie finansowe SPZOZ za I kwartał 3. Przedstawienie i zaopiniowanie materiałów na sesję powiatu.

Wydział Oświaty dyrektor SPZOZ Zarząd Powiatu

 

7.

lipiec

1. Stopień realizacji budżetu w 2005r. 2. Ocena realizacji inwestycji i remontów w placówkach oświatowych. 3. Przedstawienie i zaopiniowanie materiałów na sesję powiatu.

Zarząd Powiatu, Skarbnik Powiatu Wydział Oświaty

Zarząd Powiatu

 

8.

sierpień

Przerwa urlopowa

 

 

9.

wrzesień

1. Efekty kształcenia w świetle wyników maturalnych 2. Sprawozdanie ze stopnia realizacji założeń promujących powiat. 3. Sytuacja finansowa i ocena realizacji pomocy społecznej, prorodzinnej oraz wspierania osób niepełno sprawnych. 4. Opiniowanie nagród Starosty dla nauczycieli i dyrektorów szkół. 5. Przedstawienie i zaopiniowanie materiałów na sesję powiatu.

Wydział Oświaty, dyrektorzy szkół Wydział do spraw promocji

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

dyrektorzy szkół i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Zarząd Powiatu

 

10.

październik

1. Realizacja budżetu na 2005r. 2. Funkcjonowanie ośrodków szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2005/2006. 3. Przygotowania do opracowania regulaminu

Zarząd Powiatu, Skarbnik Powiatu Wydział Oświaty dyrektorzy szkół Zarząd Powiatu

 

 

 

 

wynagrodzeń dla nauczycieli na rok 2006 4. Przedstawienie i zaopiniowanie materiałów na sesję powiatu.

 

 

11.

listopad

1. Przygotowanie propozycji planu pracy Komisji w 2006 roku. 2. Przedstawienie i zaopiniowanie materiałów na sesję powiatu.

Przewodniczący i członkowie Komisji Zarząd Powiatu

 

12.

grudzień

1. Ocena realizacji promocji powiatu. 2. Sprawozdanie finansowe SPZOZ za III kwartał 2005. 3. Przedstawienie projektu budżetu na rok 2006. 4. Przedstawienie i zaopiniowanie materiałów na sesję powiatu.

Wydział do spraw promocji dyrektor SPZOZ Skarbnik Powiatu Zarząd Powiatu

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 


 


 

 


 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-05-06 14:55:58
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-05-24 11:11:12
Ostatnia zmiana:2008-11-06 11:41:30
Ilość wyświetleń:703

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij