Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXX_187_04w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r.

Uchwala Nr XXX/187/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2004r

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r

Na podstawie art.12 pkt.5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym ( tekst jedli. Dz.U. z 2001r. Nr 142, póz. 1592 z póżn.zm.) oraz art. 26, art. 109 i art. 112 ust.2, pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych tekst jednolity ( Dz.U. 2003r. Nr 15, póz 148 z późn. zmianami)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004 rok , wprowadza się następujące zmiany :

Kwotę dochodów zwiększa się o kwotę 453.996,- zł

Kwotę wydatków zwiększa się o kwotę   53.730,-zł

Dochody , kwotę „27.007.429,-,,   zastępuje się kwotą „ 27.461.425,-"

Wydatki, kwotę „ 27.135.375,-,,   zastępuje się kwotą   „ 27.189.105,- „

Zmiany w budżecie po stronie dochodów zawiera zał. Nr l, po stronie wydatków

załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Zał Nr 3 zestawienie zakupów i wydatków

inwestycyjnych.

§2

Nadwyżka budżetowa w wysokości 272.320,- zł przeznaczona zostanie na pokrycie deficytu 2005 roku

1. Plan przychodów i rozchodów na 2004r zał nr 4

2. Prognozowane kwoty długu na 2004r i lata następne zał nr 5

3. Planowane spłaty zobowiązań na lata 2004r i lata następne zał nr 6

§3

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr l

do Uchwały Nr XXX/187/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia2004r

Zmiana w planie dochodów budżetowych w 2004 r

dział

 

rozdział

 

§

 

wyszczególnienie

 

Zwiększenie

 

zmniejszenie

 

budżet po zmianach

 

750

 

 

 

 

 

Administracja Publiczna

 

7.000

 

 

 

1.200.385

 

75020

 

 

 

Starostwa Powiatowe

 

7.000

 

 

 

1.071.909

 

0420

 

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

 

7.000

 

 

 

947.000

 

758

 

 

 

 

 

Różne rozliczenia

 

440.296

 

 

 

17.224.091

 

75802

 

 

 

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla J.S.T.

 

440.296

 

 

 

1.927.054

 

2760

 

Środki na uzupełnienie dochodów powiatu

 

440.296

 

 

 

1.927.054

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

9.200

 

2.500

 

1.505.842

 

80130

 

 

 

Szkoły zawodowe

 

8.500

 

400

 

72.342

 

0690

 

Wpływy z różnych opłat

 

1.100

 

 

 

1100

 

0750

 

Dochody z najmu i dzierżawy

 

 

 

400

 

32.496

 

0830

 

Wpływy z usług

 

1.600

 

 

 

1.600

 

0970

 

Wpływy z różnych dochodów

 

5.800

 

 

 

13.364

 

80197

 

 

 

Gospodarstwa pomocnicze

 

700

 

2.100

 

10.404

 

0750

 

Dochody z najmu i dzierżawy

 

700

 

 

 

8.700

 

2380

 

Wpływy do budżetu części zysku

 

 

 

2.100

 

1.704

 

 

 

 

 

 

 

ogółem

 

456.496

 

2.500

 

27.461.425

 

 


 

 

 

 


 

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXX/187/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2004r

Zmiana w planie wydatków budżetowych na 2004r

dział

 

rozdział

 

§

 

wyszczególnienie

 

zwiększenie

 

zmniejszenie

 

budżet po zmianach

 

750

 

 

 

 

 

Administracja Publiczna

 

40.030

 

2.196

 

2.980.338

 

75020

 

 

 

Starostwa Powiatowe

 

40.030

 

2.196

 

2.714.862

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

30.000

 

 

 

613.272

 

4280

 

Zakup usług zdrowotnych

 

 

 

1.855

 

1.145

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

10.030

 

 

 

242.394

 

4410

 

Podróże krajowe służbowe

 

 

 

341

 

18.609

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

 

 

 

 

11.300.940

 

80130

 

 

 

Szkoły zawodowe

 

6.700

 

 

 

5.077.779

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

6.700

 

 

 

424.919

 

851

 

 

 

 

 

Ochrona zdrowia

 

7.000

 

 

 

684.200

 

85111

 

 

 

Szpitale ogólne

 

7.000

 

 

 

112.000

 

 

 

6220

 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.

 

7.000

 

 

 

112.000

 

852

 

 

 

 

 

Pomoc Społeczna

 

6.396

 

4.200

 

2.644.587

 

85202

 

 

 

Domy Pomocy Społecznej

 

2.196

 

 

 

1.996.383

 

 

 

4610

 

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

 

2.196

 

 

 

2.196

 

85218

 

 

 

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

 

4.200

 

4.200

 

103.300

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

2.150

 

2.316

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

2.050

 

1.150

 

6060

 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. Budź.

 

4.200

 

 

 

4.200

 

 

 

ogółem

 

60.126

 

6.396

 

27.189.105

 

 

 

 

 

 


 

załącznik nr 3

Zestawienie zakupów inwestycyjnych w 2004r

na dzień 29.XII 2004r.

lp

 

nazwa jednostki

 

kwota

 

część opisowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Starostwo Powiatowe

 

15500

 

zakup zestawów komputerowych i drukarek laserowych

 

2

 

Zarząd Dróg Powiatowych

 

39447

 

zakup samochodu do obwodu drogowego

 

3

 

Obrona cywilna

 

22500

 

zakup sprzętu informatycznego dla powiatowego zespołu reagowania kryzysowego

 

4

 

Dom Pomocy Społecznej

 

11000

 

dokumentacja zakupu i montażu windy

 

5

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

 

112000

 

dotacja na zakupy inwestycyjne

 

6

 

Licea ogólnokształcące

 

21997

 

zakup ksera, zestawu multimedialnego

 

7

 

Szkoły zawodowe

 

19651

 

zakup ksera w ZSZ Strzelno,ZS Bielice i Mogilno

 

8

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

 

29720

 

Zakup samochodu i zestawu komputerowego

 

9

 

Powiat Mogilno

 

518607

 

Inwestycja drogowa

 

10

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

4200

 

 

zakup zestawu komputerowego

 

 

 

ogółem

 

7946I22

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXX/187 /04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia  2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU MOGILEŃSKIEGO   NA 2004 R.                                                                              

 

PARAGRAF

I. PRZYCHODY

KWOTA

PARAGRAF

II. ROZCHODY

KWOTA

931

ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emitowanych przez jednostki np.obligacje)

0

982

wykup papierów wartościowych

0

941,942,943 944

z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

0

992

spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów

0

951

ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych

0

991

pożyczki udzielone przez samorząd  innym podmiotom

0

952

z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych

470.600

994

Lokaty

0

957

z nadwyżki budżetu jednostek z lat ubiegłych

120.024

 

 

 

955

przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)

0

 

 

 

 

Suma

590.624

 

Suma

0


 


 

RÓŻNICA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (MI) WYNOSI   590.624,-        

 

 

Załącznik nr 5

Do Uchwały Nr XXX/187 /( Rady Powiatu w Mogilnie Z dnia 29 grudnia   2004r.

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2004 ROK I LATA NASTĘPNE 

  

 

L P

TYTUŁ DŁUŻNY

KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ

31.12.2003

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU

2004

2005

2006

2007

2008

2009

i

2

3

4

5

6

7

8

9

1

WYEMITOWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE

 

 

 

 

 

 

 

2

KREDYTY:

- długoterminowe - krótkoterminowe

0

470.600

313.733

156.866

 

 

0

3 4

POŻYCZKI:

- długoterminowe - krótkoterminowe

0

0

 

 

 

 

 

PRZYJĘTE DEPOZYTY

0

 

 

 

 

 

 

5

WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA :

188.414

 

 

 

 

 

 

 

a) jednostek budżetov

b)       pozostałych budżetowych,     gosp funduszy) wynikające

yych

36.813

 

 

 

 

 

 

jednostek       (zakładów odarstw     pomocniczych, z:

151.601

 

 

 

 

a

 

 

 

 

- ustaw

7243

 

 

 

 

 

 

 

- orzeczeń sądu

 

 

 

 

 

 

 

 

- udzielonych poręczeń i gwarancji

0

 

 

 

 

 

 

 

- innych tytułów

144.358

 

 

 

 

 

 

 

w tym: - dostaw towarów i usług

94.592

 

 

 

 

 

 

 

- składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

0

 

 

 

 

 

 

6

OGÓŁEM KWOTA ZADŁUŻENIA

188.414

470.600

313.733

156.866

 

 

 

7

PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE

26.942.682

27.461.425

26.358.000

26510.000

 

 

 

8

POZIOM ZADŁUŻENIA JEDNOSTKI (6:7) -nie może przekraczać 60% dochodów jednostki w danym roku budżetowym

0,69%

1,80%

1,19%

0,60%

 

 

 


 

Załącznik nr 6 Do Uchwały Nr XXX/187 /' Rady Powiatu w Mogilnie Z dnia 29 grudnia 2004r

 

 

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2004 ROK I LATA NASTĘPNE w

Lp

TYTUŁ SPŁATY

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LATA

 

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

1

WYKUP             PAPIERÓW             WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.

 

 

 

 

 

 

 

SPŁATA RAT KREDYTÓW:

-długoterminowych -odsetek

2500

156.867 31.000

156.867 20.000

156.866 8.500

 

 

3

SPŁATY RAT POŻYCZKI: -długoterminowych -odsetek

0

 

 

 

 

 

4

POTENCJALNE      KWOTY      SPŁAT      Z      TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ

0

 

 

 

 

 

5

RAZEM

2500

187.867

176.867

165.366

 

 

6

PROGNOZOWANE(PLANOWANE)DOCHODY BUDŻETOWE

27.461.425

26.358.000

26.510.000

26.510.000

 

 

7

POZIOM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTKI (%) (5:6) nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów

0,01

0,71%

0,67%

0,62%

 

 

 

 Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX/187/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2004r

Pismem Ministerstwa Finansów ST3-4822-9/2004 z dniało. 12 .2004r .oraz dokonano zwiększenia subwencji ogólnej dla powiatu na kwotę 440.296 zł ze środków rezerwy . Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy dochodami z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskanych za 9 miesięcy br. A dochodami z tego tytułu uzyskanymi w analogicznym okresie roku 2003 w porównywalnych warunkach. Kwota 40.030zł przeznaczona zostaje dla Starostwa Powiatowego na zabezpieczenie zwiększonych wydatków w wydziale komunikacji.

Przeniesienie na kwotę 2.196zł dotyczy pokrycia kosztów usługi prawnej dotyczącej reprezentowania Powiatu przed sądem w sprawie DPS Siemionki.

Zmiany w planie dochodów na kwotę 6.700zł dotyczą Zespołu Szkół w Bielicach dotyczą dochodów z tytułu najmu i dzierżawy, z usług transportowych i wpłat za rozmowy telefoniczne z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego.

Dokonano zwiększenia  dochodów z komunikacji w kwocie 7.000zł z przeznaczeniem dla SP ZOZ dofinansowanie zakupu analizatora biochemicznego.

Dokonano przeniesień w rozdziale 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie na kwotę 4.200zł w związku z kupnem zestawu komputerowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-04-26 12:29:34
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-06-01 14:33:19
Ostatnia zmiana:2008-11-06 11:38:17
Ilość wyświetleń:764
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij