Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXX_186_04 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005 rok.

Uchwała Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2004r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, art. 51 i art. 54 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. O samorządzie powiatowym tj. Dz.U. 2001rNr 142,poz. 1592 zpóźn. zmianami oraz art. 109, art. 110, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2003 Nr 15, póz. 148 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu Uchwala co następuje:


§1
Ustala się:

Dochody Powiatu Mogileńskiego w wysokości 27.771.120,-Zgodnie z załącznikiem Nr l i la

W tym:

1. dochody własne                      - 5.958.129-

2. subwencje                            -17.035.314,-

3. dotacje                               - 4.308.300,

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - 2.830.000

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu-1.466.900,-

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Powiat na podst. porozumień z organami administracji rządowej - 11.400,-

4. Środki pochodzące z funduszy strukturalnych -414.156,-

5. Środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 5 5.221 ,-

Wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w wysokości 29.534.386,-

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a

Wtym

1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 27.106.252,-

- wynagrodzeń i pochodnych -17.871.920,-

-  dotacji-                    1.205.000,-pozostałe wydatki budżetowe -7.998.332,-wydatki na obsługę długu -      31.000,-

2. wydatki majątkowe                  945.208,-

3. rezerwa      :                      1.482.926,-w tym : rezerwa ogólna -                 285.000,-

rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację polityki oświatowej-                       1.197.926,-


§2
Deficyt budżetowy w kwocie 1.763.266,- zostanie sfinansowany następującymi przychodami:

1. nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości l .200.266,-

2. kredytu bankowego w wysokości 563.000,-

- Plan przychodów w kwocie l .920.133,-i rozchodów w kwocie 156.867,-zawiera zał nr 3

- Prognozowana kwota długu na 2005r wynosi 876.733,- i lata następne zawiera zał. Nr 4

- Planowana spłata zobowiązań na 2005r wynosi 156.867,- a w latach następnych wg zał. Nr 5

§3
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2005r na kwotę 2.830.000,- wg zał. Nr 6 i zał. Nr 7

§4
1.Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 945.208,- planowanych w latach 2005 wg zał. Nr 8

2. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi stanowią zał. Nr 8a

§5
Ustala się plan dochodów budżetu państwa na kwotę 86.500,- zał. Nr 9

§6
Ustala się dotacje udzielone z budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2005r w kwocie 1.205.000,-wg żal. Nr 10

§7
Ustala się przychody i wydatki środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych

l. Środka specjalnego przy Zespole Szkół w Mogilnie ul. Dworcowa

Przychody    31.200,-

wydatki      31.200,-Zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały

2. Środka specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Szerzawach

Przychody    25.000,-

Wydatki       52.000,-Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały

3. Środka specjalnego przy Zespole Szkół w Bielicach

przychody   95.000,-

wydatki      95.000,-zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej Uchwały.

4. Środka specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Chłopców z Zaburzonym Zachowaniem w Strzelnie ul. Kościuszki 15

przychody    10.000,-

wydatki      10.000,-zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały

5. Środka specjalnego przy Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach

przychody        0,-

wydatki      2.000,-zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

6. Środka specjalnego przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie ul. 900 - lecia

przychody         0,-

wydatki         500,-zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały.

7 .Środka specjalnego przy Zarządzie Dróg Powiatowych w Mogilnie

przychody   35.000,-

wydatki      35.000,-zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały.

8 .Gospodarstwo Pomocnicze przy ZS w Bielicach

przychody 1.505.000,-

koszty     1.498.000,-zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały

15.Gospodarstwo Pomocnicze Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych w Strzelnie ul. Kościuszki

przychody    103.000,-

koszty        98.700,-zgodnie z załącznikiem Nr 19 do niniejszej uchwały

§8
Przyjmuje się do wiadomości plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok w kwotach:

przychody    164.000,-

rozchody    172.000,-zgodnie z załącznikiem Nr 20 do uchwały budżetowej.

§9
Przyjmuje się do wiadomości plan przychodów i wydatków PFRON w kwotach:

przychody   450.000,-

wydatki     450.000,-zgodnie z załącznikiem Nr 21 do uchwały budżetowej.

§10

Przyjmuje się do wiadomości plan przychodów i wydatków Funduszu Pracy w kwotach:

Przychody 14.406.300,-

Wydatki 14..406.300,-zgodnie z załącznikiem Nr 22 do uchwały budżetowej.

§11

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej wg zał. Nr 23

Stan na początku roku — 31.000,-

Przychody- 90.000,-

Wydatki- 103.000,-

Stan na koniec roku - 18.000,-

§12

W załączniku Nr 24 opracowana została informacja o stanie mienia komunalnego.

§13

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w kwocie ogólnej 552.208,- wg szczegółowości określonej    w zał. Nr 25

§14

Ustala się kwotę dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, w budżecie jednostki, której powierzono realizację zadania w kwocie - l .676.260,- wg zał. ?26

§15

Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania przeniesień w budżecie wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie danego działu.

§16

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu t.j. do wysokości 500.000,-

§17

Upoważnia się Zarząd Powiatu do spłat zobowiązań do kwoty wykazanej w zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

§18

Upoważnia się Zarząd Powiatu do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.500.000,-

§19
Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący rachunek budżetowy.

§20
Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa ( szczegóły do wglądu w Wydziale Finansowym).

§21
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§22
Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2005 roku.

 

 

 

Zobacz także

2005r.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-04-26 12:11:34
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-06-01 14:33:12
Ostatnia zmiana:2008-11-06 11:38:10
Ilość wyświetleń:820
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij