Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXIX_182_04 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r.

UchwalaNr XXIX/182/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 17 grudnia 2004r


w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r

Na podstawie art. 12 pkt.5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym ( tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592 z póżn.zm.) oraz art. 26, art. 109 i art. 112 ust.2, pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych tekst jednolity ( Dz.U. 2003r. Nr 15, póz 148 z późn. zmianami)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004 rok , wprowadza się następujące zmiany :

Kwotę dochodów zwiększa się o kwotę 144.311,- zł

Kwotę wydatków zwiększa się o kwotę   141.117,- zł

Dochody , kwotę „26.861.739,-,,   zastępuje się kwotą „ 27.006.050,-'"

Wydatki, kwotę „ 26.992.879,-,,   zastępuje się kwotą   „ 27.133.996,- „

Zmiany w budżecie po stronie dochodów zawiera zał. Nr l, po stronie wydatków

załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Zał Nr 3 zestawienie zakupów i wydatków

inwestycyjnych.

§2

Deficyt budżetowy w wysokości 127.946,- zł pokryty zostanie

- kwota 7.922,- kredytem

- kwota 120.024,- nadwyżką z lat ubiegłych

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr l

Do Uchwały Nr XXIX/! 82/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 17 grudnia2004r

Zmiana w planie dochodów budżetowych w 2004 r.

dział

 

rozdział

 

§

 

wyszczególnienie

 

Zwiększenie

 

zmniejszenie

 

budżet po zmianach

 

600

 

 

 

 

 

Transport i łączność

 

 

 

18.768

 

453.216

 

60014

 

 

 

Drogi publiczne Powiatowe

 

 

 

18.768

 

453.216

 

6298

 

Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora fin. Publ. Na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.

 

 

 

16.472

 

388.955

 

6439

 

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

 

 

 

2.296

 

51.761

 

750

 

 

 

 

 

Administracja publiczna

 

40.000

 

 

 

1.193.385

 

75020

 

 

 

Starostwa Powiatowe

 

40.000

 

 

 

1.064.909

 

0420

 

Wpływy z opłat komunikacyjnych

 

40.000

 

 

 

940.000

 

754

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

15.000

 

 

 

1.834.900

 

75411

 

 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

 

15.000

 

 

 

1.812.400

 

2310

 

Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między J. S. T

 

15.000

 

 

 

30.000

 

758

 

 

 

 

 

Różne rozliczenia

 

88.080

 

 

 

16.783.795

 

75801

 

 

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam. Teryt.

 

88.080

 

 

 

13.306.819

 

2920

 

 

 

88.080

 

 

 

13.306.819

 

803

 

 

 

 

 

Szkolnictwo wyższe

 

9.430

 

 

 

9.430

 

 

 

80309

 

 

 

Pomoc materialna dla studentów

 

9.430

 

 

 

9.430

 

 


 

 

 

 

2328

 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między J. S. T

 

7.072

 

 

 

7.072

 

 

 

 

 

2329

 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między J. S.T

 

2.358

 

 

 

2.358

 

851

 

 

 

 

 

Ochrona zdrowia

 

20.000

 

 

 

632.200

 

85111

 

 

 

Szpitale ogólne

 

20.000

 

 

 

60.000

 

6300

 

Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej między J.S.T na dofinansowanie własnych zadań inwest. I zakupów inwestycyjnych

 

20.000

 

 

 

60.000

 

854

 

 

 

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

75.781

 

85.212

 

339.268

 

85415

 

 

 

Pomoc materialna dla uczniów

 

75.781

 

85.212

 

237.237

 

2329

 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między J.S.T

 

 

 

85.212

 

35.580

 

2328

 

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł

 

75.781

 

 

 

75.781

 

 

 

 

 

 

 

ogółem

 

248.291

 

103.980

 

27.006.050

 


Załącznik nr 2

Do Uchwały Nr XXIX/! 82/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 17 grudnia 2004r

Zmiana w planie wydatków budżetowych na 2004r

dział

 

rozdział

 

§

 

wyszczególnienie

 

zwiększenie

 

zmniejszenie

 

budżet po zmianach

 

600

 

 

 

 

 

Transport i łączność

 

 

 

21.962

 

2.591.207

 

60014

 

 

 

Drogi publiczne Powiatowe

 

 

 

21.962

 

2.591.207

 

6058

 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

 

16.472

 

388.955

 

6059

 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

 

5.490

 

129.652

 

700

 

 

 

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

12.710

 

 

 

28.092

 

70005

 

 

 

Gospodarka Gruntami i nieruchomościami

 

12.710

 

 

 

28.092

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

11.350

 

 

 

11.350

 

4270

 

Zakup usług remontowych

 

1.150

 

 

 

1.150

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

210

 

 

 

11.074

 

754

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

15.000

 

 

 

1.836.900

 

75411

 

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

15.000

 

 

 

1.812.400

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

15.000

 

 

 

99.900

 

750

 

 

 

 

 

Administracja publiczna

 

28.440

 

1.150

 

2.942.504

 

75020

 

 

 

Starostwa Powiatowe

 

28.440

 

1.150

 

2.677.028

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

18.650

 

 

 

583.272

 

4270

 

Zakup usług remontowych

 

 

 

1.150

 

32.850

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

9.790

 

 

 

232.364

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

89.247

 

1.667

 

11.294.240

 

80120

 

 

 

Licea ogólnokształcące

 

9.205

 

1.167

 

2.414.671

 

2540

 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 

 

 

551

 

190.054

 

3020

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 

 

 

251

 

 

7.649

 

 


 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

3.277

 

 

 

1.508.777

 

4110

 

Składki na ubezp.społ

 

776

 

 

 

283.984

 

4120

 

Składki na F.P

 

187

 

 

 

39.181

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2400

 

 

 

37.552

 

4240

 

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

 

629

 

 

 

4.875

 

4260

 

Zakup energii

 

 

 

362

 

64.938

 

4270

 

Zakup usłu remontowych

 

362

 

 

 

11.762

 

4300

 

Zakup usłu pozostałych

 

974

 

 

 

28.144

 

4410

 

Podróże krajowe służbowe

 

600

 

 

 

8.100

 

 

 

6060

 

Wydatki na zakupy inwest. Jed. budź

 

 

 

3

 

21.997

 

80123

 

 

 

Licea profilowane

 

4.696

 

 

 

447.369

 

3020

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 

327

 

 

 

10.927

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

3.966

 

 

 

321.466

 

4110

 

Składki na ubezp.społ

 

199

 

 

 

62.692

 

4120

 

Składki na F.P

 

204

 

 

 

8.804

 

80130

 

 

 

Szkoły zawodowe

 

75.346

 

 

 

5.068.947

 

3020

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 

3.844

 

 

 

78.816

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

48.238

 

 

 

2.992.440

 

4110

 

Składki na ubezp.społ

 

13.182

 

 

 

560.443

 

4120

 

Składki na F.P

 

2.282

 

 

 

79.073

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

7.500

 

 

 

395.870

 

4240

 

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

 

300

 

 

 

24.677

 

80195

 

 

 

Pozostała działalność

 

 

 

500

 

56.300

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

500

 

6.000

 

803

 

 

 

 

 

Szkolnictwo wyższe

 

9.430

 

9.430

 

9.430

 

80309

 

 

 

Pomoc materialna dla studentów

 

9.430

 

9.430

 

9.430

 

3218

 

Stypendia i zasiłki dla studentów

 

6.750

 

 

 

6.750

 

3219

 

Stypendia i zasiłki dla studentów

 

2.250

 

 

 

2.250

 

4218

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

187

 

 

 

187

 

4219

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

63

 

 

 

63

 

4308

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

135

 

 

 

135

 

4309

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

45

 

 

 

45

 

851

 

 

 

 

 

Ochrona zdrowia

 

20.000

 

 

677.200

 

85111

 

 

 

Sznitale (wolne

 

20.000

 

 105.000

 

 


 

 

 

 

6220

 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.

 

20.000

 

 

 

105.000

 

854

 

 

 

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

38.558

 

38.559

 

4.018.827

 

85410

 

 

 

Internaty i bursy szkolne

 

621

 

621

 

908.401

 

2540

 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 

 

 

621

 

218.881

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

621

 

 

 

315.390

 

85415

 

 

 

Pomoc materialna dla uczniów

 

75.781

 

85.212

 

237.237

 

3249

 

Stypendia dla uczniów

 

 

 

82.422

 

34.472

 

3248

 

Stypendia dla uczniów

 

73.421

 

 

 

73.421

 

4218

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

136

 

 

 

136

 

4219

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

386

 

64

 

4308

 

Zakup usług pozostałych

 

2.224

 

 

 

2.224

 

4309

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

2.404

 

1.044

 

926

 

 

 

 

 

Kultura fizyczna i sport

 

500

 

 

 

5.500

 

92695

 

 

 

Pozostała działalność

 

500

 

 

 

5.500

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

500

 

 

 

3.775

 

 

 

 

 

 

 

ogółem

 

251.729

 

110.612

 

27.133.996

 

  Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIX/182/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 17 grudnia 2004r

Dokonano zwiększenia dochodów w rozdziale 75020-Starostwa Powiatowe na kwotę 40-OOOzł . Środki te pochodzą z wpływów z komunikacji i przeznaczone zostaną na pokrycie zwiększonych wydatków w wydziale komunikacji.

Zmiany w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów dotyczą przeniesień ze względu na źródło finansowania to jest kwota 82.854zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego natomiast kwota 35.580zł z dotacji Budżetu Państwa. Utworzono rozdział 80309- Pomoc materialna dla studentów na kwotę 9.430zł z czego 7.072zł finansowane będą ze środków funduszu, a kwota 2.358 z Budżetu Państwa.

Pismem Ministerstwa Finansów ST5-4820-36p/2004 z dnia 26.11.2004r .oraz pismami ST5-4820-42p/2004 i ST5-4820-43p/2004 z dnia 30.11.2004rdokonano zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na kwotę 88080 zł ze środków rezerwy części oświatowej dla jednostek sam.teryt. Powyższe zwiększenia związane są z dofinansowaniem zadań oświatowych o jednorazowym charakterze, oraz w związku ze wzrostem liczby uczniów objętych nauczaniem indywidualnym Kwota 5.172 zł dla Liceum Ogólnokształcącego w Strzemię, 64.994zł dla ZS w Bielicach oraz 19.086 zł dla ZSZ w Strzelnic Środki te przeznaczone są na płace i pochodne od płac , opłacenie bieżących rachunków oraz zakup sprzętu sportowego. Dokonano korekty dotacji dla NSD Markowice ze względu na ilość uczniów.

Dokonano przeniesień z rozdziału 75020 w kwocie 12.710zł które dotyczą par 4210-11350zł , par 4270-1.150zł , par 4300-210zł na rozdział 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami . W/W wydatki dotyczą zakupu miału , przyłącza licznika, oraz wykonania prac blacharsko-dekarskich na budynku mieszkalnym .

W projekcie uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/ / 04 przyznano dotacje dla Powiatu w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na SPZOZ kwotę 20-OOOzł na dofinansowanie zakupu ambulansu, oraz kwotę 15.000zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wymianę żaluzji w sam. Straży.

Dokonano zmian  w rozdziale 60014- Drogi publiczne Powiatowe  w dochodach na kwotę  18.768zł, oraz w wydatkach na kwotę 21.962 zł do wysokości wydatków w ramach projektu na realizację inwestycji drogowej przy udziale środków funduszu i dotacji Skarbu Państwa,          

 

 


Załącznik nr 3

Zestawienie zakupów inwestycyjnych w 2004r

na dzień 17.XII2004r,

lp

 

nazwa jednostki

 

kwota

 

część opisowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Starostwo Powiatowe

 

15500

 

zakup zestawów komputerowych i drukarek laserowych

 

2

 

Zarząd Dróg Powiatowych

 

39447

 

zakup samochodu do obwodu drogowego

 

3

 

Obrona cywilna

 

22500

 

zakup sprzętu informatycznego dla powiatowego zespołu reagowania kryzysowego

 

4

 

Dom Pomocy Społecznej

 

11000

 

dokumentacja zakupu i montażu windy

 

5

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

 

105000

 

dotacja na zakupy inwestycyjne

 

6

 

Licea ogólnokształcące

 

21997

 

zakup ksera, zestawu multimedialnego

 

7

 

Szkoły zawodowe

 

20334

 

zakup ksera w ZSZ Strzelno.ZS Bielice i Mogilno

 

8

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

 

29720

 

Zakup samochodu i zestawu komputerowego

 

9

 

Powiat Mogilno

 

518607

 

Inwestycja drogowa

 

 

 

ogółem

 

7841

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-04-26 10:30:49
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-04-26 12:05:54
Ostatnia zmiana:2008-11-06 11:36:53
Ilość wyświetleń:635

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij