Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 6/15

Protokół Nr 6 /15

z posiedzenia Komisji Stałych

odbytego 21 maja 2015 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10

 

Posiedzenie  Komisji  wspólnych  prowadził Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Krzysztof  Mleczko. W  posiedzeniu  wzięło  udział  13  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Porządek  posiedzenia:

1.    Otwarcie,

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu  z  poprzedniego  posiedzenia.

4.    Rozpatrzenie sprawozdań finansowego i z wykonania budżetu za 2014r. oraz  przedstawienie  projektu  uchwały;

 - zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby  

       Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd

       Powiatu w Mogilnie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2014 rok wraz z

       informacją o stanie mienia.

5.    Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie udzielenia dla Zarządu Powiatu w Mogilnie absolutorium za 2014 rok:

- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2014,

- zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie za rok 2014,

- zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu na dzień 31 grudnia 2014r.,

6.    Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie wraz z sprawozdaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie z wykorzystania środków finansowych, które biblioteka otrzymała na pełnienie funkcji biblioteki powiatowej.

7.    Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2015.

8.    Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2015-2022.

9.    Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu trybu powołania członków oraz organizacji i tryby działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego.

10.  Informacja Zarządu Powiatu i Dyrekcji SPZOZ o działaniach restrukturyzacyjnych służby zdrowia w Powiecie Mogileńskim.

11.  Sprawy różne.

12.  Zakończenie. 

 

 

 

 

 

 

ad. 4

Przewodniczący  Komisji  Krzysztof  Mleczko  po  zapoznaniu  się  ze  sprawozdaniem  finansowym  i z wykonania budżetu za 2014r. oraz  przedstawieniem  projektu  uchwały  oraz  z zapoznaniem  się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby  Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Mogilnie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2014 rok wraz z   informacją o stanie mienia, jeśli  nie  ma  uwag  i  pytań, przechodzimy do głosowań;

 

Komisja Bezpieczeństwa i Infrastruktury w wyniku głosowania 6 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymującym zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.( nie  brał  udziału  w  głosowaniu W. Baran)

 

Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia w wyniku głosowania 4 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.(D.Chudziński)

 

Komisja Gospodarki i Finansów w wyniku głosowania 3 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymującym zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.(nieobecni D. Repulak, B.Nowacki)

 

Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania 3 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymującym zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

ad. 5

Przewodniczący Komisji  wspólnych  Krzysztof  Mleczko   powiedział, że  pop przedstawieniu  projektu  uchwały w sprawie udzielenia dla Zarządu Powiatu w Mogilnie absolutorium za 2014 rok i  wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2014  oraz  zapoznaniu się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie za rok 2014, jeśli  nie  ma  uwag  i  pytań przechodzimy  do  głosowania;

 

Komisja Bezpieczeństwa i Infrastruktury w wyniku głosowania 6 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymującym zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.( nie  brał  udziału  w  głosowaniu W. Baran)

 

Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia w wyniku głosowania 4 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.(D. Chudziński)

 

Komisja Gospodarki i Finansów w wyniku głosowania 3 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymującym zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.(nieobecni D. Repulak, B.Nowacki)

 

Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania 3 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymującym zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

ad.6

Przewodniczący  Komisji  Krzysztof  Mleczko  poprosił Dyrektor Marię Kotlińską o przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie wraz z sprawozdaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie z wykorzystania środków finansowych, które biblioteka otrzymała na pełnienie funkcji biblioteki powiatowej.

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie  Maria Kotlińska  poinformował, że  przekazane  21 tys. zł  na  realizację  zadań  biblioteki  powiatowej   zostało  zrealizowane, poszerzony został  księgozbiór  o nowe  woluminy, nowości  wydawnicze i  spotkania  autorskie.

Pan Radny Krzysztof Mleczko – Państwo radni jeśli macie pytania do Pani dyrektor? Nie widzę. Dziękujemy Pani Dyrektor.

 

ad. 7

Przewodniczący  Komisji  poprosił Skarbnik Powiatu  Karinę  Kostyrę o przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2015.

 

Skarbnik Karina Kostyra powiedziała  zmiany min. dotyczą  zwiększenia  dochodów o  kwotę  75 tys. zł  dotacji  od  Gminy  Jeziora  Wielkie  na  remont  chodników  przy  drodze powiatowej  Jeziora  Wielkie – Wójcin, oraz  dotacji  celowej  na  kwotę  1,5tys. zł na  prowadzenie  OIK w  Strzelnie.

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – dokonano zwiększenia  planu  wydatków  kwotę  160 tys. zł na  utworzenie  bazy  danych  obiektów  topograficznych  oraz  utworzenie  inicjalnej  bazy  danych GESUT dla  obrębów  wiejskich Gminy  Mogilno. Ponadto  20 tys. zł które przeznaczyliśmy dla  Komendy  Powiatowej  Policji  będą  zostaną  przeznaczone  na  sprzęt  informatyczny  lub remont  Komendy.

Skarbnik Karina Kostyra, dodała  pośrednio na bezpieczeństwo.

 

Przewodniczący  Komisji  Krzysztof Mleczko – czy radni mają pytania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały budżetowej.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Infrastruktury w wyniku głosowania 6 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymującym zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia w wyniku głosowania 5 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymującym zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

Komisja Gospodarki i Finansów w wyniku głosowania 3 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymującym zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. (nieobecni D.Repulak, B.Nowacki)

 

Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania 3 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymującym zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

ad. 8

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnik  Karinę  Kostyrę o przedstawienie projektu  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2015-2022.

 

Przewodniczący   Krzysztof Mleczko – pytał, czy  są uwagi, nie  widzę   wobec tego   poproszę  wszystkie  komisje  o przegłosowanie.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Infrastruktury w wyniku głosowania 6 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymującym zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia w wyniku głosowania 5 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymującym zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

Komisja Gospodarki i Finansów w wyniku głosowania 3 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymującym zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.( nieobecni D. Repulak, B. Nowacki)

 

Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania 3 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymującym zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

ad. 9

Przewodniczący  Komisji  poprosił Inspektor z  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  Izabellę Rogowską o  przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu trybu powołania członków oraz organizacji i tryby działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego.

 

Przewodniczący Krzysztof Mleczko – mamy oczywiście uchwałę przed sobą, każdy zapoznał się też z trybem wyboru.

 

Inspektor  Izabella Rogowska – jak Państwo wiecie Rada Pożytku Publicznego działa wiele lat. W trakcie jej pracy rada uchwaliła zmiany. W tym okresie można się z tym zapoznać. Konsultacje zostały przedłożone. Regulamin  określa trybu powołania członków rady, jak ma działać ta rada. Uchwała określa szczegółowy regulamin jak ma działać ta rada. Kadencja rady kończy się w czerwcu, bardzo by jej zależało by za czasów swojej kadencji rozpocząć zmiany i mogły wejść w życie, jeśli macie Państwo do mnie jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć.

 

Przewodniczący Krzysztof Mleczko – proszę o pytania. Nie widzę. Dziękuje Pani za przedstawienie. W takim razie przechodzimy do głosowania za  przyjęciem projektu uchwały  pod obrady jutrzejszej  sesji. Proszę poszczególne komisje o zaopiniowanie.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Infrastruktury w wyniku głosowania 6 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymującym zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia w wyniku głosowania 5 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymującym zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

Komisja Gospodarki i Finansów w wyniku głosowania 3 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymującym zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.( nieobecni D.Repulak,

B. Nowacki)

 

Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania 3 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymującym zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

ad. 10

Przewodniczący Komisji  przechodzimy  do  informacji  Zarządu Powiatu i Dyrekcji SPZOZ o działaniach restrukturyzacyjnych służby zdrowia w Powiecie Mogileńskim.

 

Starosta Tomasz Barczak – kontynuujemy  inwestycje  unijne, ponadto  firma  która  badała   finanse  SPZOZ , podsumowała  ubiegły  rok i wynik  finansowy zamyka się  stratą ok. 2ml.

 

Przewodniczący  Krzysztof Mleczko – czy są pytania? Nie widzę. Dziękuję.

ad.11

Sprawy  różne -

 

Radny Jarosław  Graczyk – czy  Gmina  Jeziora  Wielkie przejęła  budynek  w  Budach  - Rudunku ? - czyli rozumiem, że  nie ma szans żeby tam została ta część przeznaczona na świetlicę,  to nie ma szans w tej chwili?

 

Starosta Tomasz Barczak – budynek należy do Skarbu Państwa i jeśli Gmina  wystąpi do  Wojewody, to wtedy może go otrzyma.

 

Radny  Jarosław  Graczyk – Panowie, to jest tak jak z tym rondem, Burmistrz mówi co innego i Pan mówi co innego. Burmistrz mówi, że Pan powiedział, że tylko zrobi komin, a niby Gmina chce a Pan mówi, że gmina nie chce a  z  tego co wiem  to  Gmina  nigdy  nie  przekaże  200 tys. zł  na  zakup  kontenera  na  świetlicę.

 

Starosta Tomasz Barczak – poproszę Panią  Agnieszkę  Cieślewicz z  Wydziału  Geodezji, Kartografii, Katastru  i  Gospodarki  Nieruchomościami   żeby  Panu  Radnemu przedstawiła, jak się  ma ta  sprawa.  

 

Inspektor  Agnieszka Cieślewicz  powiedziała, że  sugestia Wojewody  jest  taka,  aby budynek zbyć

 

Radny Jarosław  Graczyk – wprawdzie powiedziawszy myślałem, że pieniądze w budżecie Pani Skarbnik znajdzie,  nie pamiętam czy to było 30.000zł , które Pani mi wtedy podała  na wymianę  instalacji elektrycznej i stolarki  okiennej.

 

Starosta  Tomasz  Barczak – to wymaga nakładów i generalnego  remontu.

 

Radny Jarosław  Graczyk –  w tym piśmie, które mi Pan przysłał  to było, że nie ma żadnego problemu żeby  te  64 metry przeznaczyć na świetlicę. I ja to stanowisko przekazałem Pani sołtys jednej, drugiej i trzeciej i na tej podstawie rozmawiały z Panem Wójtem i Pan Wójt uznał, że sprawa zostanie załatwiona. Z racji tego, że się trochę sprawami gminy zajmuje i jestem w powiecie. Kontener warty 200.000 zł, tak myślę, ze gmina nigdy nie postawi kontenera,  w zeszłym roku jeszcze by można złożyć o dofinansowanie do  Fundacji Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego i  pozyskać  pieniądze,  teraz już nie ma tej możliwości więc ja nie przypuszczam, że w tej kadencji będzie możliwość pozyskania 200.000 żeby postawić im ten kontener więc mieszkańcy te 64 metry, które tam są by mogli zagospodarować na świetlicę, bo wiecie Państwo, Pan Starosta, Pan Wojewoda mówi, że Pan musi to sprzedać no to wydaję mi się, że lepiej….

 

Radny  Jarosław Graczyk  – nie no ja zdaję sobie sprawę. Wie Pan co lepiej rozebrać i później sprzedać na cegły,  bo to   krótsza  droga.

 

Starosta Tomasz Barczak – ten pan tam mieszkał  od lat, ale nic nie robił.

 

Inspektor Agnieszka Cieślewicz  – tam jest do wyremontowania wszystko, dach,  na pierwszy rzut trzeba zrobić przede wszystkim ścianę, jeśli chodzi  o kapitalny  remont to zostają mury, sugestia wojewody była żeby przeznaczyć to do  zbycia  w drodze przetargowej.

 

Radny   Jarosław  Graczyk – przy założeniu, że kupi ten, który tam mieszka.

 

Inspektor  Agnieszka  Cieślewicz  – nie, nie musi kupić.

 

Radny Jarosław  Graczyk – rozumiem, ale ma prawo wykupu.

 

Inspektor  Agnieszka Cieślewicz  – nie ma prawa   wykupu dlatego, że ten Pan mieszka tam bez umowy, on nie chce podpisać umowy najmu z nami.

 

Radny Jarosław Graczyk – ale mieszkać chce oczywiście, twierdzi, że jego ojciec przeznaczył działkę pod szkołę we Wronowach. Podesłał mi tylko informację od Pana Kwiecińskiego, który mu mówi, że ewentualnie chciałby kupić to.

 

Inspektor  Agnieszka Cieślewicz  – Pan Derdowski złożył wniosek do sądu o zasiedzenie i sprawa toczyła się i sprawa byłaby  naprawdę  rozstrzygnięta  i Pan  Derdowski na pewno by to zasiedział, bo od 1955 roku oni tam mieszkają, ale na ostatniej sprawie o zasiedzenie do sądu Pan Derdowski przyniósł informację, że płacił czynsz, a to momentalnie zmienia postać rzeczy i absolutnie sędzia nie mogła orzec o zasiedzeniu.

 

Radny Jarosław  Graczyk, jak  wygląda  sprawa  zakazu  zatrzymywania  się  w  Przyjezierzu?

 

Pan Starosta Tomasz Barczak, było  spotkanie  przed  sezonem  i Wójt  Jezior Wielkich, stwierdził , że  należy  wprowadzić  zakaz  postoju  przy  ul. Świerkowej  i  uruchomić  parking, dzierżawiąc  niezabudowaną działkę od  Pana  Chudzińskiego, a wyznaczyć  miejsca  dla  osób  niepełnosprawnych i czasowy  postój dla  mających  działalność  gospodarczą.

 

Radny Jarosław  Graczyk pytał, czy była  możliwość  postawienia  parkomatu? - i  wtedy  były  by  pieniądze  na  ratowników, czy to  rozwiąże  bezpieczeństwo  jak będą  parkowane  samochody ?

 

Wicestarosta  Krzysztof  Szarzyński  powiedział, że  nie  potwierdzam  tego co  mówicie  , bo było  spotkanie  z  przedstawicielami  przedsiębiorców  i  oni  powiedzieli, że  40  samochodów  to  samochody  pracowników, i teraz  oni  mają  parkować  na  parkingach?- to połowę  z  tego  co  zarobią   zapłacą   za  parking.

 

Radny Jarosław  Graczyk, z  tego  co  słyszałem, to ma  być  uchwała  Gminy Jeziora Wielkie, że  ma  być  zmieniona  nazwa,  Przyjezierze  Letnisko.

 

Radny  Paweł  Kraśny, czy  na  Morskie  Oko  też  wjeżdżają  turyści?- należy  spojrzeć  pod innym kątem.

 

Radny  Jarosław  Graczyk, co  z  projektem  o  strefie  ciszy na  jeziorze?

 

Starosta  Tomasz  Barczak,  trwają  konsultacje.

 

ad.12

Przewodniczący Komisji   podziękował   za  spotkanie,  gościom  i  członkom  Komisji  a następnie   zamknął  obrady.

 

 

Przewodniczący Komisji 

 

    Krzysztof  Mleczko

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2015-08-26 10:16:25
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2015-08-26 10:17:05
Ostatnia zmiana:2015-08-26 10:17:09
Ilość wyświetleń:241
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij