Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXIX_180_04 w sprawie regulaminu wynagrodzeń nauczycieli na rok 2005.

UCHWAŁANr XXIX/180/ 04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 17 grudnia 2004r.

w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2005.

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust 2 i art. 54 ust. 3 i 7 w zw. art. 9 Id pkt. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118, póz. 1112 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592 z późń. zin.) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczegółowych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia z innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat ( Dz. U. z 2000r. Nr 39, póz. 455 z późn. zm.), w uzgodnieniu z Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz NSZZ „Solidarność ".

Rada Powiatu uchwala, co następuje:


1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński, w którym określa się:

a) Wysokość stawek dodatków: za wysługę lat , motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków.

b) Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

c) Wysokość, warunki i tryb wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. l stanowi załącznik do mniejszej uchwały
§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu oraz dyrektorom szkół i placówek oświatowych,

§3

Tracą moc:

1. Uchwała Nr XVII/! 07/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 27 lutego 2004r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Mogilnie.

2. Uchwała Nr XXVI/170/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 października 2004r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród.         (   '>


§4

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, wchodzi w życie z dniem l stycznia 2005r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2005r.


 

UZASADNIENIE

Konieczność podjęcia uchwały wynika z Ustawy z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 179, póz. 1845), która wprowadziła obligatoryjny obowiązek, dla organów stanowiących Jednostek Samorządu Terytorialnego, corocznej nowelizacji regulaminów wynagradzania określających wysokość dodatków do wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli. Zgodnie z art. 30 ust. 6a Ustawy Karta Nauczyciela regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi:

- ZNP                     1 w dniu 8 grudnia 2004.

- NSZZ „SOLIDARNOŚĆ" J


 


Załącznik

do Uchwały Nr XXIX/180 /04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 17 grudnia 2004

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński na rok 2005.

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1. szkole należy przez to rozumieć podmiot zatrudniający nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński; pojęcie to obejmuje również placówkę,

2. dyrektorze należy przez to rozumieć dyrektora jednostki o której mowa w pkt l,

3. wicedyrektorze należy przez to rozumieć także kierowników internatów, kierowników szkolenia praktycznego oraz kierowników warsztatów,

4. nauczycielach, należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach o których mowa w pkt. l,

5. roku szkolnym należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od l września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,

6. klasie należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

7. uczniu należy przez to rozumieć także wychowanka,

8. rozporządzeniu należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. z 2000r. Nr 39, póz. 455 z późn. zm.)

9. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o których mowa w § l ust. l rozporządzenia .

10. ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118 póz. 1112 z późn. zm.)

§2

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz tabelę zaszeregowania dla nauczycieli określa rozporządzenie.

§3

Regulamin określa wysokość stawek, szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania:

1) dodatku za wysługę lat,

2) dodatku motywacyjnego,

3) dodatku funkcyjnego,

4) dodatku za warunki pracy,

5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

6) nagród ze specjalnego funduszu nagród,

7) innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

II. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§4

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. l ustawy.

2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku określa § 5 rozporządzenia.

3. Dodatek przysługuje:

 


1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu. w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyżej jego stawki nastąpiło

od pierwszego dnia miesiąca. 4  Dodatek przysługuje również:

1) za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie- chyba że przepis szczególny sianowi inaczej;

2) za dni nieobecności w pracy wskutek choroby, bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innych chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 5. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

ffl. DODATEK MOTYWACYJNY

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1)     Uzyskanie   szczególnych   osiągnięć   dydaktycznych,   wychowawczych   i   opiekuńczych, a w szczególności:

1)  uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

2) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

2)     Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym. dodatkowymi zadaniami lub zajęciami, a w szczególności:

1) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,

2) podnoszenie umiejętności zawodowych.

3) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

4) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych: pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

5) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

6) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych ,

7) przestrzeganie dyscypliny pracy;

3)    Posiadanie, co najmniej pozytywnej oceny pracy;

4)     Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42, ust. 2, pkt 2 i 3 ustawy, a w szczególności:

1) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

2) udział w komisjach przedmiotowych i innych,

3) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

4) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawienie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkonego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły w szczególności udział w pracach komisji egzaminacyjnych,

5)     Jakość świadczonej pracy związanej z powierzonym stanowiskiem dyrektora lub wicedyrektora, w szczególności:

1) samodzielność dyrektora w prawidłowym wykonywaniu zadań,

2) pozytywne wnioski kuratora oświaty z czynności nadzoru pedagogicznego.

3) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi i mieniem szkolnym,

4) właściwe zorganizowanie pracy szkoły,

5) tworzenie pozytywnego klimatu wychowawczego szkoły; przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej,

6) współdziałanie z rodzicami i środowiskiem lokalnym,

7)  znajomość, stosowanie i przestrzeganie obowiązującego prawa oświatowego.

2. Szczegółowe zasady i kryteria dodatku motywacyjnego ustala dyrektor w uzgodnieniu z ponadzakładowymi organizacjami związkowymi.

3.  l) Dodatek motywacyjny dla nauczyciela, także dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze nie może być wyższy niż 30 %jago wynagrodzenia zasadniczego.

 


2) Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

3) Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznawania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 5, ustala dyrektor w granicach przyznanych środków, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych a w stosunku do dyrektora starosta po zasięgnięciu opinii ponadzakladowych organizacji związkowych

4) Dodatek motywacyjny wypłaca się z gon', w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§6

1. Pula środków na dodatki motywacyjne w szkole wynosi od 2 do 5% od pensji zasadniczych nauczycieli zatrudnionych w wymiarze, co najmniej Vi etatu. Wysokość środków dla danej placówki określa dwa razy do roku Zarząd Powiatu.

2. Pulę środków, określonych w punkcie Iw szkołach ponadgimnazjalnych zwiększa się o 0.9 % z przeznaczeniem dla nauczycieli zaangażowanych w pracę w państwowej komisji egzaminacyjnej powołanej w szkole ponadgimnazjalnej w celu przeprowadzenia egzaminu maturalnego lub komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminu z nauki zawodu lub egzaminu z przygotowania zawodowego.

3. Na dodatki motywacyjne dyrektorów placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński przeznacza się miesięcznie 10% z 0,45 %o subwencji oświatowej przypadającej dla szkól przez nich kierowanych.

m. DODATKI FUNKCYJNE

§7

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole ( placówce), przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 10% do 70% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów zespołów szkól, bierze się pod uwagę łączną liczbę uczniów, wychowanków.

3. Na dodatki funkcyjne dyrektorów placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński przeznacza się miesięcznie 90% z 0,45 %o subwencji oświatowej przypadającej dla szkól przez nich kierowanych.

4. Na dodatki funkcyjne wicedyrektorów, kierowników warsztatów7, kierowników internatów, kierowników szkolenia praktycznego przeznacza się miesięcznie 0,45 %o tej części subwencji oświatowej, o której mowa w pkt 3.

5. Kwotę przeznaczoną na dodatki funkcyjne dyrektorów dzieli się na dwie części:

1) pierwsza - 80% naliczonej kwoty, która jest przydzielana dyrektorom proporcjonalnie do ilości uczniów przeliczeniowych (Up) w danej placówce

2) druga -10% naliczonej kwoty, która jest przydzielana dyrektorom po uwzględnieniu warunków określonych w § 5 ust. l pkt 2)

6. Kwotę przeznaczoną na dodatki funkcyjne dla pozostałej kadry kierowniczej przydziela się proporcjonalnie do ilości osób funkcyjnych w placówkach (zwiększając ilość osób o l na każde stanowisko wicedyrektora), w których występują stanowiska, o których mowa w pkt 4. Wysokość środków na w/w dodatki dla danej placówki określa Zarząd Powiatu.

7. Wysokość dodatku funkcyjnego, w granicach środków określonych w pkt 5 i 6, ustala dla dyrektorów Starosta, uwzględniając między innymi wielkość szkoły, jej w'"arunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły, a dla nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze - dyrektor szkoly w granicach przyznanych środków finansowych.

§8

l. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny:

2)     Za wychowawstwo klasy proporcjonalnie do ilości uczniów w klasie - 0,85 zł. za każdego ucznia. Jednak nie mniej niż 15 zł.

3)     Za pełnienie funkcji opiekuna stażu - 25 zł. miesięcznie za każdego stażystę.

4)      Nauczycielom wykonującym zadania doradcy metodycznego przysługują dodatki w wysokości od 15 do 30 % wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z jego zaszeregowania, a nauczycielom wykonującym zadania nauczyciela - konsultanta - w wysokości od 20% do 40% wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z jego zaszeregowania.

 


§9

1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego

z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

4. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 3 miesiącach zastępstwa.

5. Otrzymanie dodatku, o którym mowa w § 1, nie włącza prawa do otrzymania dodatku, o którym mowa w § 8 ust. l pkt l) i 2).

6. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

IV. DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 10

1. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje nauczycielom za prowadzenie:

1)     zajęć praktycznych w terenie z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa w szkołach rolniczych i ogrodniczych - w wysokości 15 zł miesięcznie.

2)     zajęć dydaktycznych w szkołach (klasach) przysposabiających do pracy zawodowej - w wysokości 15 zł miesięcznie.

3)     zajęć dydaktycznych w szkołach (klasach) specjalnych oraz indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - w wysokości 210 zł miesięcznie.

4)     zajęć dydaktycznych w klasach lączonycli w specjalnych szkołach podstawowych - w wysokości 25% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę przepracowaną w tych klasach.

5)     zajęć praktycznej nauki zawodu w szkołach specjalnych - w wysokości 20 zł miesięcznie.

6)    zajęć wychowawczych w Specjalnych Ośrodkach Szkolno Wychowawczych zapewniających dzieciom i młodzieży całodobową opiekę w ciągu całego roku kalendarzowego - w wysokości 315 zł miesięcznie.

7)     zajęć grupowych i indywidualnych wynikających z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, z zaburzeniami w zachowaniu, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem oraz z ich rodzicami lub opiekunami w poradni psychologiczno pedagogicznej -w wysokości 80 zł miesięcznie.

2. Dodatki za trudne warunki pracy, o których mowa w ust. l przysługują również innym pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w szkołach ( placówkach), w których przysługuje dodatek za trudne warunki pracy.

3. Dodatek, o którym mowa w pkt l przysługuje w takiej części, w jakiej godziny pracy w trudnych warunkach pozostają do obowiązującego wymiaru godzin.

4. W przypadku przerw w pracy specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego z powodu urlopowania wszystkich wychowanków dodatek za trudne warunki pracy za ten okres nie przysługuje.

§ ^

l. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielom za prowadzenie:

l) zajęć wymienionych w § 10 ust. l pkt 2-9, prowadzonych z dziećmi i młodzieżą, których rodzaj i stopień niepełnosprawności został określony w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia l lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, póz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn,

 


o których mowa w § 32 ust. l rozporządzenia Ministra Gospodarki. Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, póz. 1328),

2) zajęć z nieletnimi przebywającymi w schroniskach interwencyjnych,

3) zajęć w szkołach (klasach) specjalnych w klasie lub grupie wychowawczej z upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim, w których znajduje się co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnością, o której mowa -w pkt l, a w przypadku gdy w takiej klasie lub grupie wychowawczej znajduje się dziecko upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem, że zajęcia dydaktyczne prowadzone są według odrębnego programu nauczania obowiązującego w tego typu szkole specjalnej, natomiast zajęcia wychowawcze według odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę

2. Dodatek określony w ust. l przyslugujs w' wysokości 2% miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym, za każdego ucznia lub wychowanka - nie więcej jednak niż 10%.

3. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje również w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

4. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach (placówkach), przysługuje dodatek za uciążliwe warunki pracy na zasadach określonych w ust. l.

§12

1. Nauczycielom pracującym w warunkach szkodliwych dla zdrowia przysługują dodatki w wysokości:

1) przy pierwszym stopniu szkodliwości - od 10 zi do 35 zł

2) przy drugim stopniu szkodliwości - od 17 zł do 49 zł

3) przy trzecim stopniu szkodliwości - od 22 zł do 67 zł

2. Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia przysługuje nauczycielom wykonującym pracę w warunkach określonych jako warunki szkodliwe, jeżeli:

1) stężenia lub natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia przekraczają najwyższe dopuszczalne normy lub niemożliwe jest zachowanie innych higienicznych norm pracy,

2) praca jest wykonywana w tych warunkach, przez co najmniej 40 godzin w miesiącu.

3. Dodatek przyznaje się na podstawie aktualnych wyników badania środowiska pracy, przeprowadzonych przez jednostkę upoważnioną do tego rodzaju badań stwierdzających, że praca jest wykonywana w warunkach, o których mowa w ust. 2.

§13

1. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne warunki pracy i za uciążliwe w arunki pracy przysługuje nauczycielowi prawo do jednego, wyższego dodatku.

2. W razie zbiegu tytułów do dodatku za pracę w warunkach szkodliwych i do dodatku za trudne albo uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielowi prawo do obu tych dodatków.

3. Decyzję o przyznaniu dodatku za warunki pracy dla nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły (placówki), a dla dyrektora -starosta.

4. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

V. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

§ 14

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łączenie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowo obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,   wychowawczych  lub   opiekuńczych   realizowanych  w  ramach   godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art.42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. l i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez

 


4,16 - z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do Vi godziny pomija się. a co najmniej Vi godziny liczy się za pełną godzinę.

§15

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

2. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust.3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust.7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub V*, gdy nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.

4. Za godziny faktycznie zrealizowane uznaje się godziny przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w szczególności w związku z:

zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów

chorobą ucznia nauczanego indywidualnie trwającą nie dłużej niż tydzień

wyjazdem dzieci i młodzieży na wycieczki lub imprezy

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

VI. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD

§ 16

1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

2. Z funduszu nagród dla nauczycieli przeznacza się:

1) 25 % środków na nagrody Starosty Mogileńskiego,

2) 75 % środków na nagrody dyrektorów.

3. Zasady i tryb przyznawania nagród, o których mowa w ust. 2 pkt. l określone są w § 17.

4. Zasady i tryb przyznawania nagród, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 określone są w § 18.

5. Wysokość nagród, o których mowa w ust. 2 pkt. l ustala Starosta.

6. Wysokość nagród, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 określają dyrektorzy.

7. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.

8. Nagrody nauczycielom przyznają po zasięgnięciu opinii odpowiednich struktur związkowych:

1) ze środków, o których mowa w ust. 2 pkt. l - Starosta po pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw oświaty, zwanej dalej Komisją Oświaty.

2) ze środków, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 - dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

9. Nagrody, o których mowa w ust. 2, są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej, bądź w innym terminie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

10. Plan finansowy szkoły lub placówki jest zwiększany o kwotę przyznanych nagród.

11. Wypłaty świadczeń dokonuje dyrektor szkoły lub placówki.

12. Dyrektor szkoły lub placówki przekazuje Zarządowi Powiatu informację o dokonanych imiennych wypłatach w terminie 14 dni od ich wręczenia.

13. Kopię decyzji o przyznaniu nagrody umieszcza się w teczce akt osobowych nauczyciela.

§17

1. Nagrodę Starosty Mogileńskiego, mającą charakter uznaniowy zwaną dalej Nagrodą Starosty, mogą otrzymać nauczyciele, zatrudnieni w szkołach, dla których powiat mogileński jest organem prowadzącym.

2. Nagroda Starosty przyznawana jest nauczycielom w szczególności za:

1) osiąganie wymiernych efektów w pracy dydaktycznej (konkursy przedmiotowe, olimpiady, zawody sportowe, egzaminy zewnętrzne, itp.),

2) podejmowanie działań na rzecz urządzania i wyposażania własnego warsztatu pracy,


3) wzorową realizację zajęć dydaktycznych potwierdzoną wynikami nadzoru pedagogicznego lub oceną jej uczestników,

4) dbałość o jakość kontroli i oceny oraz analizy własnej pracy dydaktycznej,

5) wykazywanie się pomysłowością i inicjatywą w stosowaniu różnych fonii, metod i środków celem aktywizowania uczniów w procesie nauczania,

6) rozwijanie indywidualnych cech uczniów i wspomaganie ich wszechstronnego rozwoju,

7) prowadzenie działalności mającej na cehi zwalczanie wśród dzieci i młodzieży przejawów patologii społecznej,

8) współpracę ze środowiskiem szkoły w celu ujednolicenia procesu wychowawczego,

9) doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez systematyczne uczestniczenie w formach doskonalących i podnoszących kwalifikacje zawodowe,

10) podejmowanie działań innowacyjnych i nowatorskich,

11) opracowywanie i upowszechnianie własnych doświadczeń pedagogicznych,

12) kierowanie  zespołem nauczycielskim,  problemowo-zadaniowym, przedmiotowym oraz wychowawczym,

13) zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły,

14) wzorowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,

15) skuteczne podejmowanie współpracy z instytucjami i organizacjami w celu wspomagania działalności statutowej szkoły.

3. Nagrodę Starosty mogą otrzymać dyrektorzy szkól, w szczególności za:

1) bardzo dobrą organizację szkoły,

2) diagnozowanie pracy szkoły,

3) dbałość o wysoki poziom pracy szkoły, poprzez odpowiedni dobór kadry,

4) osiąganie przez szkołę bardzo dobrych wyników dydaktyczno - wychowawczych, liczny udział w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych itp.

5) inicjowanie różnych działań rady pedagogicznej lub rady rodziców służących podnoszeniu jakości pracy szkoły,

6) umiejętne gospodarowanie środkami finansowymi określonymi w zatwierdzonym planie finansowym,

7) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na rzecz szkoły i prawidłowe nimi gospodarowanie,

8) dbałości o bazę i mienie szkoły,

9) tworzenie warunków do rozwoju działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej,

10) rzetelną realizację powierzonych zadań i wydanych zaleceń przez organ prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego,

11) umiejętne kształtowanie stosunków międzyludzkich, w tym rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

12) umiejętność reprezentowania szkoły na zewnątrz,

13) współdziałanie z organizacjami związkowymi i organem prowadzącym szkolę,

14) poszerzanie oferty edukacyjnej powiatu.

4. Nauczyciele i dyrektorzy szkół typowani do Nagrody Starosty powinni posiadać wyróżniającą ocenę pracy, dokonaną nie później niż 5 lat kalendarzowych przed wystąpieniem z wnioskiem o przyznanie nagrody.

5. Nagroda Starosty' może być przyznana nauczycielowi nie wcześniej niż po przepracowaniu 3 lat w szkole.

6. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Starosty mogą wystąpić:

1) dyrektorzy szkół dla nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i zakładowej organizacji związkowej,

2) Wicestarosta dla dyrektorów szkól.

7. Wnioski o Nagrodę Starosty należy składać z zamkniętej i opisanej kopercie w sekretariacie Starosty' do 30 września każdego roku lub na 30 dni przed planowanym terminem wręczenia nagrody.

8. Wnioski składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do mniejszego Regulaminu.

9. W uzasadnieniu wniosku o Nagrodę Starosty należy podać wymierne efekty pracy osiągane przez nauczyciela lub dyrektora, w okresie od otrzymania ostatniej nagrody wyższego rzędu niż nagroda dyrektora szkoły.

10. Wnioski o przyznanie Nagrody Starosty rozpatruje i opiniuje Komisja Oświaty'. §18

1. Nagrodę Dyrektora, mającą charakter uznaniowy, mogą otrzymać nauczyciele, zatrudnieni w szkołach.

2. Nagrody Dyrektora przyznaje się w szczególności za:

1) dbanie o wysoką jakość zajęć dydaktycznych poprzez stale podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej,

2) osiąganie wymiernych efektów w pracy dydaktycznej (konkursy przedmiotowe, olimpiady, egzaminy zewnętrzne),

3) podejmowanie działań na rzecz urządzania i wyposażania własnego warsztatu pracy,

 


4) wykazywanie się pomysłowością w stosowaniu różnych form. metod i środków celem aktywizowania uczniów w procesie nauczania.

5) rozwijanie indywidualnych cech uczniów i wspomaganie ich wszechstronnego rozwoju,

6) współpracę ze środowiskiem szkoły w celu ujednolicenia procesu wychowawczego,

7) opracowywanie i upowszechnianie własnych doświadczeń pedagogicznych,

8) kierowanie zespołem nauczycieli,

9) zaangażowanie w prace na rzecz szkoły,

10) wzorowe prowadzenie dokumentacji,

11) podejmowanie współpracy z instytucjami i organizacjami celem wspomagania działalności statutowej szkoły.

3. Nagrodę Dyrektora mogą otrzymać wicedyrektorzy szkół, w szczególności za:

1) bardzo dobrą organizację procesu dydaktycznego szkoły,

2) diagnozowanie pracy szkoły,

3) dbałość o wysoki poziom pracy szkoły,

4) osiąganie przez szkołę bardzo dobrych wyników dydaktyczno - wychowawczych, liczny udział w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych itp.

5) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na rzecz szkoły,

6) dbałość o bazę i mienie szkoły,

7) tworzenie warunków do rozwoju działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej,

8) terminową realizację powierzonych zadań i wydanych zaleceń przez dyrektora,

9) umiejętne kształtowanie stosunków międzyludzkich, w tym rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

4. Nauczyciele i wicedyrektorzy szkól typowani do Nagrody Dyrektora powinni posiadać, co najmniej dobrą ocenę pracy, dokonaną nie później niż 5 lat kalendarzowych przed wystąpieniem z wnioskiem o przyznanie Nagrody Dyrektora.

5. Nagroda Dyrektora może być przyznana nauczycielowi nie wcześniej nią po przepracowaniu jednego roku w szkole.

6. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Dyrektora mogą wystąpić:

1) dyrektor,

2) wicedyrektorzy szkól dla nauczycieli.

3) przewodniczący komisji przedmiotowych,

4) przedstawiciele rodziców.

7. Wnioski o Nagrodę Dyrektora należy składać w miejscu i terminie określonym przez dyrektora.

8. Wnioski składa się na formularzu, którego wzór określa dyrektor.

9. W uzasadnieniu wniosku o Nagrodę Dyrektora należy podać wymierne efekty' pracy osiągane przez nauczyciela lub wicedyrektora, w okresie od otrzymania ostatniej nagrody dyrektora szkoły lub nagrody wyższego rzędu (Starosty, Kuratora, Marszałka, Ministra).

10. Wnioski o przyznanie Nagrody Dyrektora może rozpatrywać i opiniować komisja powołana przez dyrektora. W pracach komisji w charakterze obserwatorów mogą uczestniczyć przedstawiciele zakładowych związków zawodowych.

VH. POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE ZE STOSUNKU PRACY

§19

1. Za każdą godzinę pracy w porze nocnej nauczycielowi przysługuje dodatek w wysokości 15 % godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.

2. Za pracę w porze nocnej uznaje się pracę pomiędzy godzinami 22°° a 6°°.

3. Szkoły, stanowiska oraz warunki, przy których powstawaniu nauczyciel może być zobowiązany do pracy także w porze nocnej określają odrębne przepisy.

§20

1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż polowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole lub placówce położonej na terenie wiejskim przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Nauczycielowi, o którym mowa w pkt l przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy zwany dalej „dodatkiem", w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny wypłacany, co miesiąc w wysokości:

ł)     2% miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty7 z wykształceniem

magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym- dla l osoby,

2)     y/o wynagrodzenia  zasadniczego nauczyciela  stażysty z  wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym - dla 2 osób,

 


3)     4 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym- dla 3 osób,

4)     5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym- dla 4 i więcej osób,

3. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 0,49 zł. pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50 zł. zaokrągla się do pełnego złotego.

4. Do osób, o których mowa w pkt 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących. współmałżonka oraz dzieci, a także rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w pkt l. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

7. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

8. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1)     nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2)     pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

3)    odbywania zasadniczej służby wojskowej- przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, w przypadku jednak gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta.

4)    korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

9. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela ( dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami, z uwzględnieniem pkt 2.

10. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły - Starosta.

Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi w dniu 8 grudnia 2004 r.


 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-04-25 10:46:27
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-04-26 12:05:43
Ostatnia zmiana:2008-11-06 11:36:40
Ilość wyświetleń:1130
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij