Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 3/15

Protokół  Nr  3/15

z posiedzenia Komisji Stałych

odbytego 16 stycznia 2015 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10

 

Posiedzenie prowadził  i  mu  przewodniczył   Przewodniczący  Rady  Powiatu Jan Bartecki.  W  posiedzeniu  wzięło  udział  czternastu członków  Komisji wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Protokół  spisała Małgorzata  Wilk.

ad.2

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki –  wobec tego przechodzimy do proponowanych uchwał w porządku na dzisiejszą sesję, to jest podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na 2015 rok, taki plan pracy komisji, plan pracy Rady Powiatu został przygotowany, czy ktoś z Państwa, członków komisji ma jakieś może propozycje inne, jeśli chodzi o plan pracy Rady Powiatu,  czy chciałby wprowadzić jakieś poprawki, bardzo proszę Pan Radny Dariusz Chudziński.

 

Pan Radny Dariusz Chudziński – Panie Przewodniczący, ja chciałem zaproponować wprowadzenie w poszczególnych miesiącach pracy Rady, sprawozdania z działalności Zarządu i dyrekcji SPZOZ, oczywiście wiem,  gwiazdki są umieszczone na końcu, natomiast mam pytanie, czy to się znajdzie w oryginale w uchwale jako integralna część w poszczególnych miesiącach, ponieważ ta gwiazdka nie wiele znaczy, więc bardzo bym prosił żeby to wprowadzić. Ja wiem, że na pewno dziewczynom będzie się to również mieszało. To pewnie o to chodziło żeby  podnieść wartość i kiedy wprowadzimy kolejny punkt, to się rozłazi ale bym prosił żeby ten element moim zdaniem koszmarnie ważny, bardzo ważny, znalazł się przy każdym miesiącu pracy Rady. Ja wiem, że taka inicjatywa ze strony Pana Przewodniczącego by wystąpiła więc proszę to umieścić na określony miesiąc. Dziękuje.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Panie Radny, gdyby na przykład zamiast tego, to na sesjach było na każdej sesji Rady Powiatu?

 

Pan Radny Dariusz Chudziński – Tu ja się, ja nie mówię o schematyce, o sformułowaniu tego tylko o tym aby się to znalazło, bo proszę zwrócić uwagę…

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – na każdej…

 

Pan Radny Dariusz Chudziński – że jest taka gwiazdka pod tabelką…

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Tak.

 

Pan Radny Dariusz Chudziński – pierwsza  linijka, coś tam, bo jeżeli ta gwiazdka znajdzie się, to punkt na przykład w styczniu w punkcie kolejnym, będzie gwiazdka to będziemy wiedzieli, że ta gwiazdka dotyczy tej gwiazdki pod tabelką. Na dzisiaj mamy gwiazdkę pod tabelką, niczego ona nie oznacza. Jeżeli się znajdzie przy poszczególnych miesiącach, w każdym miesiącu adnotacja, informacja Dyrekcji  SPZOZ i  Zarządu Powiatu  o  działaniach restrukturyzacyjnych w  służbie zdrowia w Powiecie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – w związku z tym Panie Radny, proponuje w planie pracy Rady Powiatu żeby ostatni punkt w każdym miesiącu zamiast tej gwiazdki to było, że taki  będzie miało  zapis.

 

Pan Radny Dariusz Chudziński – i w  planie  Komisji Zdrowia ….

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – i tak w planie pracy Rady Powiatu, myślę, że taką podejmiemy uchwałę i tak to będzie zamiast tej gwiazdki na końcu. Dziękuje bardzo. Czy są jakieś inne  propozycje? Nie widzę. Jeśli chodzi o projekt uchwały planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie. Czy komisje będą głosowały osobno jeśli chodzi o przyjęcie pod obrady? -osobno?

Komisje zgodziły się aby głosować oddzielnie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Bardzo proszę. Proszę przewodniczących komisji o przegłosowanie tego punktu 10, proponowanej uchwały planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie. Bardzo proszę Pani Przewodnicząca, Komisja Finansów.

 

Pani Radna Dorota Repulak Przewodnicząca  Komisji  Gospodarki i Finansów – bardzo proszę członków Komisji  o przegłosowanie. Jednogłośnie, tzn. 5 członków  za, przy  0 przeciwnych i 0  wstrzymujących  się.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – dziękuje bardzo. Komisja, Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 

Pan  Krzysztof Mleczko Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej – za głosowało  3  członków  Komisji, 0 przeciwnych i 0  wstrzymujących  się, jednogłośnie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Komisja Edukacji.

 

Pan Radny  Paweł  Kraśny  Przewodniczący   Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Komisja Edukacji….

Raz, dwa, trzy, cztery. Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, za  głosowało  4 czterech członków Komisji, przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących  się.(nieobecny  K. Mleczko)

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki -  Komisja Bezpieczeństwa i Infrastruktury,  tak? Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Nie widzę.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki -  Panie Radny na sesji przegłosujemy pańską poprawkę     i tak wprowadzimy do planu. Bardzo dziękuje. 

 

ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2015.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – próbowaliśmy to w ten sposób zrobić, żeby to w jakiś sposób zsynchronizować z tym planem pracy Rady Powiatu, nie zawsze Państwo Radni jakbyście patrzyli tak do  końca  udaję się, bo nie zawsze człowiek dostrzega to wszystko jako to powinno wyglądać idealnie, nie mniej próbowaliśmy to zrobić w ten sposób żeby to funkcjonowało wspólnie z tymi komisjami, które  opracowały ten plan pracy, ale o ile Państwo Radni zauważyliście gdzieś niespójność,  to bardzo proszę, czy są inne jeszcze propozycje to bardzo proszę w tym punkcie o zabranie głosu i ewentualne przedstawienie propozycji. Bardzo proszę Pani Przewodnicząca.

 

Pani Radna Dorota Repulak – w planie pracy Komisji  Finansów.., w miesiącu październiku dostrzegłam taki chochlik, otóż w punkcie pierwszym, czytam, przedstawienie……za rok 2015 dobrze, dziękuje bardzo,  powtórzę jeszcze raz,  w planie pracy Komisji Finansów, proszę Państwa w miesiącu październiku taki chochlik dostrzegłam, punkt pierwszy, przedstawienie informacji z działalności  Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach w 2014 roku, chodzi oczywiście o rok 2015. Z resztą w planie pracy Rady taka informacja oczywiście jest, więc podejrzewam, że podczas przepisywania wkradł  się taki błąd.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – bardzo dziękuje,  czy są może uwagi? Nie widzę. Wobec tego bardzo proszę również Komisje o przegłosowanie tego punktu pod obrady dzisiejszej sesji. Bardzo proszę. Też po kolei. Komisja Gospodarki i  Finansów.

 

Pani Przewodnicząca Komisji  Dorota Repulak – bardzo proszę członków Komisji Finansów o  przegłosowanie projektu. Za  głosowało  5  członków Komisji, przy  0  przeciwnych i 0 wstrzymujących  się. Jednogłośnie. Dziękuje bardzo.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Bardzo proszę. Komisja Rewizyjna, Pan Przewodniczący.

Pan  Krzysztof  Mleczko – za  głosowało  3  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych i 0 wstrzymujących  się. Jednogłośnie. Dziękuje.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki -  Pani Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury .

Przewodnicząca  Lucyna Heinich - kto jest za? Proszę podnieść rękę, kto jest za? - 8 członków Komisji . Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę-  przy  0  przeciwnych i 0 wstrzymujących  się. Komisja jednogłośnie zagłosowała i przekazała projekt pod obrady. Dziękuje.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki  - czy wszyscy Radni są obecni na sali?   

 

Pani Małgorzata Wilk – Nie ma Pana Dąbka.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Kogo?

 

Pani Małgorzata Wilk – Pana Jakuba Dąbka.

 

ad. 4

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2015.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – dobrze przechodzimy do projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2015 rok. Bardzo proszę Pani Skarbnik.

 

Pani Skarbnik Powiatu Karina Kostyra – (treść niezrozumiała)zmiana  związana jest z zabezpieczeniem środków na 2015 rok dotyczących programu profilaktyki szczepień przeciwko HPV, są to szczepienia, jest to drugi etap, który będzie już realizowany w 2015 roku. Pierwszy etap  to13.800zł ,to były środki przeniesione w 2014 i teraz 27.500zł to jest 2015 rok. Środki te pochodzą z rezerwy celowej, oświatowej.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – I to jest ta zmiana.

 

Pani Skarbnik Karina Kostyra – tylko ta zmiana, tak.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – czy są pytania? Nie widzę. Wobec tego proszę bardzo komisje o przegłosowanie.

 

Pani Przewodnicząca Dorota Repulak – Bardzo proszę Komisję Finansów o przegłosowanie tej zmiany. Bardzo proszę. Za  głosowało  5  członków Komisji, przy  0  przeciwnych i 0 wstrzymujących  się. Dziękuje bardzo. Komisja Finansów jednogłośnie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Komisja Rewizyjna.

Pan  Krzysztof Mleczko Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej – za głosowało  3  członków  Komisji, 0 przeciwnych i 0  wstrzymujących  się, jednogłośnie. Dziękuje.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Komisja Bezpieczeństwa. Kto?

 

Pani Przewodnicząca Lucyna Heinich   Komisja Bezpieczeństwa i Infrastruktury.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Dziękuje.  Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę, za  głosowało  8  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych i 0 wstrzymujących  się. Jednogłośnie. Dziękuje.(nieobecny J. Dąbek )

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki - i Komisja Edukacji. Bardzo proszę.

Pan  Paweł  Kraśny  Przewodniczący. Kto  jest  za ?  kto przeciw? Nie widzę.

Za  głosowało  5  członków Komisji, przy  0  przeciwnych i 0 wstrzymujących  się. Jednogłośnie. Dziękuje bardzo.

 

ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Mogileńskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Bardzo proszę Panie Prezesie o…

 

Pan  Karol Rakoniewski  Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego – zajmujemy się programami i rozdawaniem  pieniędzy dla firm, przyjmujemy  wnioski  ustawowo - 49% - partycypacji  wniosków.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Dziękuje bardzo Panie Prezesie. No myślę, że tu Pan też w kilku zdaniach przybliżył. Nie jest to  przecież  twór nowy. To już działa na naszym terenie sporo czasu, widać po publikacjach, które się ukazują za Waszym pośrednictwem, że działa prężnie i jest potrzeba taka żeby to stowarzyszenie działało. Życzę Panu żeby to się rozwijało i żeby nie brakowało środków bo to jest najważniejsze, bardzo proszę.

 

Pan Karol Rakoniewski  Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego – treść niezrozumiała, jako członka zwyczajnego  na określonych  w statucie  Stowarzyszenia warunkach , którego  celem  jest  podejmowanie  działań  na rzecz  wspierania rozwoju  obszarów  wiejskich  z  udziałem  środków  europejskiego  funduszu  rolnego  oraz  na  rzecz  rozwoju  obszarów  wiejskich.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – myślę, że tak źle nie będzie, czy są pytania do Pana Prezesa? Nie ? Proszę komisje o przegłosowanie, kto jest za wprowadzeniem pod obrady dzisiejszej sesji. Bardzo dziękuje Panie Prezesie. Bardzo proszę Komisja Gospodarki  i Finansów.

 

Pani Przewodnicząca  Dorota Repulak – Bardzo proszę. Za  głosowało  5  członków Komisji, przy  0  przeciwnych i 0 wstrzymujących  się. Dziękuje bardzo. Komisja Finansów jednogłośnie.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Komisja Rewizyjna.

Pan  Krzysztof Mleczko Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej – za głosowało  3  członków  Komisji, 0 przeciwnych i 0  wstrzymujących  się, jednogłośnie. Dziękuje.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Komisja Bezpieczeństwa. Bardzo proszę.

Za  głosowało  8  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych i 0 wstrzymujących  się. Jednogłośnie. Dziękuje.(nieobecny J. Dąbek )

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki  -  Komisja Edukacji. Dziękuje. 

Pan  Paweł  Kraśny  Przewodniczący. Kto  jest  za ?  kto przeciw? Nie widzę.

Za  głosowało  5  członków Komisji, przy  0  przeciwnych i 0 wstrzymujących  się. Jednogłośnie. Dziękuje bardzo.

ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Mogilnie do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego wyznacza się następujących przedstawicieli Rady Powiatu i tu musimy wyznaczyć dwoje, dwie osoby czy dwóch zależy jak to tu zinterpretować z Rady Powiatu Mogileńskiego. Proponowałbym aby takie dwie osoby ze składu naszej Rady zostały poproszone. Mówi się o wyznaczeniu ale poproszone aby w tej Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego pracowały w tej kadencji, czy może są takie propozycje osób, które by pracowały? W zeszłej kadencji mieliśmy taką możliwość, że nie było problemu. Dziękuje bardzo. Natomiast wypadałoby dwie osoby podać. Bardzo proszę, czy może ktoś z Państwa sam by chciał pracować, widzi się w takiej radzie? Bardzo proszę Panie Wojtku.

 

Pan Radny Wojciech Baran zgłosił kandydaturę Pana Radnego Dariusza Chudzińskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – czy Pan Dariusz Chudziński wyraża   zgodę , tak?

 

Pan Radny Dariusz Chudziński wyraził zgodę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – to mogę już do tego projektu wpisać? tak? Bardzo dziękuje.

 

Pani Radna Lucyna Heinich – Szanowni Radni, zgłaszam Panią Dorotę Repulak, czy wyraża zgodę?

 

Pani Radna Dorota Repulak – tak,  wyrażam zgodę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Pani Dorota Repulak wyraża zgodę. Wobec tego mamy dwie osoby, które wyraziły chęć pracy w tej radzie. To jest Pan Dariusz Chudziński i Pani Dorota Repulak. Jeśli chodzi o głosowanie, jeśli chodzi o uchwałę , odbędzie się to na sesji. Natomiast proponowałbym aby przegłosować również ten projekt aby znalazł się w obradach dzisiejszej sesji Rady Powiatu. Bardzo proszę Pani Przewodnicząca Komisji…

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Komisja Gospodarki i  Finansów.

 

Pani Przewodnicząca Dorota Repulak – Proszę bardzo Komisję Finansów, przegłosujemy.  Za  głosowało  4  członków Komisji, przy  0  przeciwnych i 1 wstrzymujących  się (p. D. Repulak) . Dziękuje bardzo.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Bardzo proszę Komisja Rewizyjna. Pan Przewodniczący.

Pan  Krzysztof Mleczko Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej – za głosowało  3  członków  Komisji, 0 przeciwnych i 0  wstrzymujących  się, jednogłośnie. Dziękuje.

 

Przewodniczący  Rady - Komisja Bezpieczeństwa. Pani Przewodnicząca. Bardzo proszę.

Przewodnicząca  Komisji  Lucyna  Heinich , za  głosowało  7  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych i 1 wstrzymujących  się(p. D. Repulak). Dziękuje.(nieobecny J. Dąbek )

 

I Komisja Edukacji. Bardzo proszę.

 

Pan  Paweł  Kraśny  Przewodniczący. Kto  jest  za ?  kto przeciw? Nie widzę.

Za  głosowało  4  członków Komisji, przy  0  przeciwnych i 1 wstrzymujących  się( p. D. Chudziński). Dziękuje bardzo.

ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przez Radę Powiatu w Mogilnie dwóch radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – w Komisji Bezpieczeństwa pracował w zeszłej kadencji Pan Wojciech Baran i Pan Andrzej Siwek. Trudno mi jest, Panowie jesteście radnymi tej kadencji. Trudno mi jest powiedzieć, to od Was zależy czy w dalszym ciągu ktoś z was chce pracować w tej Komisji Bezpieczeństwa. Nie mniej taką propozycję Panie Wojtku składam gdyby Pan w dalszym ciągu wyraził chęć to bardzo bym się cieszył.

 

Pan Radny Wojciech Baran wyraził chęć pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Serdecznie Panu dziękuje. Czy Pan Andrzej Siwek zgadza się?

 

Pan Radny Andrzej Siwek – Tak. Zgadzam się.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – dziękuje bardzo, wobec tego myślę, że Szanowni Radni, że mamy ten punkt załatwiony. Panowie  przez cztery lata pracowali, znają już zakres  działalności tej komisji, tej rady, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim. Przepraszam. W związku z tym bardzo dobrze, że Panowie zgodziliście się. Bardzo proszę przystępujemy do głosowania tego punktu, aby znalazł się w porządku dzisiejszej sesji, obrad dzisiejszej sesji. Pani Przewodnicząca Komisji Finansów.

Pani Przewodnicząca Dorota Repulak – Proszę bardzo Komisję Finansów, przegłosujemy.  Za  głosowało  5  członków Komisji, przy  0  przeciwnych i 0 wstrzymujących  się  . Dziękuje bardzo.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Bardzo proszę Komisja Rewizyjna. Pan Przewodniczący.

Pan  Krzysztof Mleczko Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej – za głosowało  3  członków  Komisji, 0 przeciwnych i 0  wstrzymujących  się, jednogłośnie. Dziękuje.

 

Przewodniczący  Rady - Komisja Bezpieczeństwa. Pani Przewodnicząca. Bardzo proszę.

Przewodnicząca  Komisji  Lucyna  Heinich , za  głosowało  8  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych i 1 wstrzymujących  się(p. W. Baran). Dziękuje.

 

I Komisja Edukacji. Bardzo proszę.

 

Pan  Paweł  Kraśny  Przewodniczący. Kto  jest  za ?  kto przeciw? Nie widzę.

Za  głosowało  5  członków Komisji, przy  0  przeciwnych i 0  wstrzymujących  się. Dziękuje bardzo.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Dziękuje. I mamy jeszcze jeden projekt uchwały.

 

ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – taki wymóg przed Radą Powiatu w tej chwili stoi. Jeśli chodzi o poprzednie wybory dyrektora było to różnie interpretowane, Panie Sekretarzu, że zajmował się tym Zarząd Powiatu. Nie mniej dzisiaj spadło to jednoznacznie, że zajmuje się jeśli chodzi o ogłoszenie konkursu, wybór Komisji Konkursowej Rada Powiatu, Ci państwo z Radnych, którzy są w tej Radzie jak gdyby w tej kadencji po raz pierwszy to informuje, że chcieliśmy tego dokonać jeżeli chodzi o ogłoszenie konkursu jeszcze chyba na przedostatniej sesji Rady, czy ostatniej sesji Rady Powiatu. Nie mniej wolą Radnych było to żeby zajęła się tym nowa Rada Powiatu w Mogilnie, w związku z tym wracamy do tematu ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie i na naszych barkach spoczywa wyłonienie Komisji Konkursowej. W skład komisji wchodzą Przewodniczący i tu proponuję żeby Przewodniczącym tej komisji tak jak poprzednio był Starosta Mogileński Pan Tomasz Barczak. Jeśli chodzi o przedstawicieli, o członków to może ich być sześciu. Nie mniej propozycja jest tego rodzaju, że w tej komisji oprócz Pan Starosty powinien się znaleźć Wicestarosta, powinien się znaleźć lekarz, który wyraził zgodę na uczestnictwo w komisji. To jest pan doktor Wojciech Zawada i Przedstawiciel Rady Społecznej SPZOZ w Mogilnie, który został już wyłoniony z tej Rady, na Radzie Społecznej SPZOZ- u, to jest Wójt Dąbrowy Pan Marcin Barczykowski, także te cztery propozycje składam pod obrady dzisiejszej sesji jeśli chodzi o Przewodniczącego i członków Komisji. Natomiast zostają w tej komisji trzy miejsca. Komisja może liczyć siedem osób. Może liczyć również pięć osób. To my zadecydujemy, ile osób ta komisja będzie liczyła. Nie mniej uważam, że siedmioosobowa komisja mogła by pracować jeśli chodzi o konkurs na stanowisko dyrektora. Bardzo bym prosił o propozycje. Czy ktoś z państwa chciałby w tej komisji pracować, czy ewentualnie są inne propozycje? Bardzo proszę. Bardzo proszę Pani Dorota.

 

Pani Radna Dorota Repulak – zgłaszam kandydaturę Pana Radnego Pawła Kraśnego, który jest Przewodniczącym komisji właściwej. Uważam, że w składzie tej komisji powinien się również znaleźć. Dziękuje.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – czy Pan Radny wyraża zgodę?

 

Pan Radny Paweł Kraśny wyraził zgodę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – dobrze, czy ktoś jeszcze z Państwa? czy ewentualnie, czy Pan Radny Wojciech Baran może? - czy Pan Radny Jarosław Graczyk?- czy Państwo? - nie wyrażacie zgody?

 

Pan Radny Wojciech Baran proponuję do komisji konkursowej Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Jana Barteckiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – nie. nie. Jest pięć osób minimum, które byśmy chcieli to mamy, ale nie mniej nie ma takiego problemu.

 

Pani Radna Dorota Repulak – już jest. Wicestarosta jest podany. A nie został zgłoszony Wicestarosta?

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Wicestarosta, tak, no mówiłem Starosta, Wicestarosta, Wójt i …

 

Pan Radny zgłosił kandydaturę Pana Radnego Krzysztofa Mleczko.

Pana Radnego Krzysztofa Mleczko, nie (treść  niezrozumiała)

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki –  mamy propozycję pięciu osób. Nie mniej czy są inne propozycje czy ktoś z Państwa. Pan. Bardzo proszę Pan Krzysztof.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – tak? Dobrze mamy sześć. Siedem mamy?

 

Pani Radna Dorota Repulak – Nie. Sześć mamy. Sześć.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – panie Sekretarzu, czy liczba parzysta również może być?

 

Pani Radna Dorota Repulak – może być? możemy zamknąć listę?

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – tak? czy możemy listę jeśli chodzi o propozycje członków komisji, możemy zamknąć?

 

Pani Radna Dorota Repulak – tak?

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – tak?

 

Pani Małgorzata Wilk – to jest sześć osób.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – sześć osób, wobec tego proponuje przegłosowanie zamknięcia listy. Kto jest za? Wszyscy są za. Więc tak komisja. Proszę przeczytać. Przewodniczący Pan Tomasz Barczak.

 

Pani Małgorzata Wilk – Tak.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Członkowie.

 

Pani Małgorzata Wilk odczytała listę kandydatów do Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie. Starosta Mogileński, Wicestarosta Mogileński, Pan doktor Wojciech  Zawada, Pan Wójt Marcin  Barczykowski, Przewodniczący  Komisji  Edukacji, Kultury i Zdrowia Pan Paweł Kraśny  i  Pan Andrzej Siwek.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – mówi się jednoznacznie, że przedstawiciel podmiotu tworzącego, był w poprzedniej  jeszcze  Pan Andrzej Siwek, czy  wyraża zgodę,tak?

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – nie mniej. Panie Sekretarzu?

 

Pan Sekretarz Stefan Łukomski  – zapis mówi, że w skład komisji wchodzą.( treść niezrozumiała).

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – dobrze, wobec tego proszę przewodniczących komisji o przegłosowanie tego punktu żeby wszedł pod obrady dzisiejszej sesji. Pani Przewodnicząca Komisji Finansów.

 

Pani Przewodnicząca  Dorota Repulak – bardzo proszę Komisję Finansów, chodzi o projekt, że projekt wchodzi, tak? Bardzo proszę Komisja Finansów. Czy wszyscy głosujemy? Panie Przewodniczący?

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – tak.

 

Pani Przewodnicząca Dorota Repulak – proszę bardzo Komisję Finansów, przegłosujemy.  Za  głosowało  5  członków Komisji, przy  0  przeciwnych i 0 wstrzymujących  się  . Dziękuje bardzo.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Bardzo proszę Komisja Rewizyjna. Pan Przewodniczący.

Pan  Krzysztof Mleczko Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej – za głosowało  3  członków  Komisji, 0 przeciwnych i 0  wstrzymujących  się, jednogłośnie. Dziękuje.

 

Przewodniczący  Rady - Komisja Bezpieczeństwa. Pani Przewodnicząca. Bardzo proszę.

Przewodnicząca  Komisji  Lucyna  Heinich , za  głosowało  8  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych i 0 wstrzymujących  się(nie  brał  udziału w głosowaniu p. W. Baran). Dziękuje.

 

Pan  Paweł  Kraśny  Przewodniczący. Kto  jest  za ?  kto przeciw? Nie widzę.

Za  głosowało  5  członków Komisji, przy  0  przeciwnych i 0  wstrzymujących  się. Dziękuje bardzo.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – jeśli chodzi o projekt uchwał, które wchodzą pod obrady dzisiejszej sesji to żeśmy wyczerpali porządek.

 

 

 

ad. 9

Informacja Zarządu i Dyrekcji SPZOZ o działaniach restrukturyzacyjnych służby zdrowia w Powiecie Mogileńskim.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – został punkt: Informacja Zarządu i Dyrekcji SPZOZ- u. Myślę, że to już w tym jeśli chodzi o sesję Rady Powiatu i sprawozdanie starosty. Chcę poinformować Państwa Radnych, że w dzisiejszej sesji nie będzie brał udziału Pan Starosta. Jest od trzech dni chory. Dzisiaj rano miałem kontakt telefoniczny z nim i  poinformował mnie, że nie jest w stanie przybyć na sesję ze względu na to, że jest bardzo przeziębiony i musi jeszcze dwa,  trzy dni  leżeć w łóżku. Bardzo proszę Panie Starosto, jeśli chodzi o pracę, o komisje wyczerpaliśmy porządek. Tak.

 

Pan Wicestarosta Krzysztof Szarzyński – Szanowni Państwo, ponieważ dwa dni temu odbyło się zebranie w Nowej Wsi w sprawie petycji, którą złożył w dniu 5 stycznia Pan Robert Zgórski. Na tym zebraniu padło wiele wniosków w zakresie poprawy infrastruktury drogowej. Te wnioski również, dokładnie to jest 5 wniosków, które się pojawiły w petycji. Nie mnie jednak na tym spotkaniu z inicjatywy Pana Radnego Dariusza Chudzińskiego padła propozycja by dzisiaj właśnie przy obradach komisji merytorycznej, czyli bezpieczeństwa jako członek tej komisji otrzymałem dokumenty od Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Pana Tomasza Werbińskiego na przebudowę drogi 2453C Strzelno– Wójcin i tak w 2009 roku opracowana została dokumentacja techniczna na przebudowę drogi numer 2453c Strzelno – Wójcin, granica województwa, Kownaty. To jest odcinek o długości kilometra i czterysta metrów w miejscowości Nowa Wieś. Przedmiotowy zakres robót, który obejmuje dokumentacja. Zakres robót obejmuje: pierwsze, budowę obustronnego chodnika z kostki betonowej, drugi, budowę wjazdu z kostki betonowej, trzeci poprawę odwodnienia i czwarty, wzmocnienie nawierzchni, betonem asfaltowym. Koszt przebudowy tej drogi według cen ówczesnych wynosił 2 miliony złotych i teraz tak, w przypadku ujęcia w planie robót przedmiotowej przebudowy drogi należy dokonać aktualizacji dokumentacji, uzyskać niezbędne dokumenty, pozwolenia związane z realizacją tego zadania. Poza tym opracowana jest również dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej tej samej, odcinek od początku lasu miradzkiego w kierunku Nowej Wsi o długości ponad trzech kilometrów. Jest to dokładnie odcinek trzy kilometry i trzysta metrów. I również zakres robót obejmuje obustronne poszerzenie nawierzchni do sześciu metrów, wzmocnienie nawierzchni betonem asfaltowym, budowę wjazdów bitumicznych, poprawę odwodnienia, chodnik  w miejscowości Miradz oraz oznakowanie poziome. I tutaj aktualny koszt przebudowy tej drogi wynosi sześć milionów złotych. W celu przebudowy całego odcinka należy opracować dokumentacje techniczną na odcinku długości około dwa kilometry i sto metrów. Powyższe zadanie zostało ujęte w planie 2015, uważam, że komisja bezpieczeństwa spotka się  w odrębnym terminie. Pani Przewodnicząca,  taką komisje zwoła i takie wnioski, które tutaj Państwo przedstawiłem myślę, że również jeszcze będziemy pracować merytorycznie w Komisji Bezpieczeństwa i jako Radni i wypracujemy te wnioski, czy nowe się nasuną przedstawimy Zarządowi Powiatu w tym zakresie. Jeżeli są pytania, proszę bardzo.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – bardzo proszę Panie Radny.

 

Pan Radny Jarosław Graczyk – Panie Starosto, w którym roku został opracowany ten drugi projekt? trzech kilometrów? Panie dyrektorze może Pan? - w 2013 roku. I proszę mi uściślić jaki to był odcinek bo my tu mówimy o jakimś końcu lasu z drugiej strony Miradza. Od Strzelna, acha, od początku lasu.

 

Pan Wicestarosta Krzysztof Szarzyński – od początku lasu miradzkiego.

 

Pan Radny Jarosław Graczyk – do samej wsi Nowa Wieś. (treść niezrozumiała).

 

Pan Radny Jarosław Graczyk – jeszcze chciałbym usłyszeć Panie Starosto, ten projekt na sześć milionów został ujęty w budżecie tegorocznym?

 

Pan Wicestarosta Krzysztof Szarzyński – nie jest ujęty w budżecie

 

Pan Radny Jarosław Graczyk – ale, ani  ten projekt…

 

Pan Wicestarosta Krzysztof Szarzyński – to znaczy projekt tak.

 

Pan Radny Jarosław Graczyk – wykonanie dokumentacji projektowej…

 

Pan Wicestarosta Krzysztof Szarzyński – tak, dokumentacja jest ujęta.

 

Pan Radny Jarosław Graczyk – z tych sześciu kilometrów?

 

Pan Tomasz Werbiński p.o.  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – treść niezrozumiała.

 

Pan Radny Jarosław Graczyk – z tych trzech kilometrów?

 

Pan Tomasz Werbiński p.o.  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – tak, (treść niezrozumiała).

 

Pan Radny Jarosław Graczyk – czyli przez całą wieś, ja rozumiem Panie Dyrektorze, że ten kawałek drogi co jest przed Wójcinem to nie ma to projektu?

 

Pan Tomasz Werbiński p.o.  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych - nie ma.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – bardzo proszę.

 

Pan Radny Jarosław Graczyk – ja chciałbym jeszcze tylko uzyskać taką informację, bo tak nie do końca do mnie dociera, co znaczy wzmocnienie nawierzchni? - położenie nowego dywanika, czy posypanie kamyszkiem?

 

Pan Tomasz Werbiński  p.o. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – treść niezrozumiała.

 

Pan Radny Jarosław Graczyk – ale jest ujęte z resztą Pan Starosta mówił o wzmocnieniu nawierzchni, albo o poprawie odwodnienia. Co tam można poprawić?

 

Pan Tomasz Werbiński  p.o. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – treść niezrozumiała.

 

Pan Radny Jarosław Graczyk – ma być sześć metrów, tak?

 

Pan Tomasz Werbiński p.o.  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – treść niezrozumiała.

 

Pan Radny Jarosław Graczyk – dobrze Panie Dyrektorze i Panie Starosto bo ja przepraszam, że jestem taki, że się wyrażę skrupulatny, ale tym ludziom tak jakby każdy który był to zauważył, że to nie jest, że im powiemy, że coś poprawiamy. Oni chcą konkretnych, szczegółowych informacji dotyczących jakości drogi przez tę wioskę, która się tak naprawdę sypie. Jest taka sama sytuacja jak w Strzelnie i na inowrocławskich, więc bardzo proszę żeby informacje, które są na Radzie udzielane teraz były bardzo wiążące i zasadnicze. Rozumiem, że zostanie położony nowy profesjonalny dywanik na sześciometrowej drodze za nim wprowadzone, nowe prawidłowe odwodnienie tej drogi, bo tam jest jeden z problemów, to jest ta woda stojąca na tych łukach gdzie te kaczki się kąpią,  tak wynika z dokumentacji bo ja nic innego nie oczekuję Panie dyrektorze.

 

Pan Tomasz Werbiński p.o. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – treść niezrozumiała.

 

Pan Radny Jarosław Graczyk – dobrze, bardzo dziękuje, pozwólcie Państwo, że ja w tej całej sprawie, bo z dokumentacji wynika, że ta droga, projekty będą na tą drogę do końca przyszłego, Jeziora Wielkie. Przepraszam, chyba dwieście, ale moje pytanie jest takie gdzie ona zostanie zrobiona, czy to w ogóle jest jakiś termin, Panie Starosto, może zapytam, nie, Pani Skarbnik bo może to lepiej, bo Pani rządzi pieniędzmi, bo tutaj są kwoty rzucane sześć milionów, dwa miliony. Pewnie to ostatnie dwa miliony czyli około dziesięć milionów będzie kosztować. Tak? I to są jeszcze stare ceny. Jaka jest szansa, ze to w tej kadencji będzie zrobione w ogóle bo proszę państwa chcę, ostrzegam, że na naszym terenie tu wrze. Z resztą sami Państwo widzieliście w miejscowości Nowa Wieś.( Treść niezrozumiała), będzie zebranie, tak samo na Wyrobkach, taka jest droga, w takim samym stanie. Podejrzewam, że to się już nie da w tej kadencji przejechać bez zrobienia czegośkolwiek, więc jeśli Państwo macie jakieś, bo ja rozumiem Panie Starosto, że spotka się Komisja Bezpieczeństwa i na tej komisji będzie dyskusja, jakaś tam na ten temat, tak.

 

Pan Wicestarosta Krzysztof Szarzyński – tak jest Panie Radny. Najpierw musi się spotkać merytoryczna Komisja, czyli Komisja Bezpieczeństwa i wypracuje wnioski, które zostaną przedstawione na Zarząd Powiatu w tym zakresie, o którym mówimy. Natomiast również na tym spotkaniu dwa dni temu powiedziałem, że w miesiącu marcu będzie spotkanie z mieszkańcami, radnymi, zaproszonymi gośćmi  i wtedy przedstawimy tutaj już taki scenariusz, który wypracuje i Komisja Bezpieczeństwa merytoryczna, ale i również Zarząd Powiatu, tak.

 

Pan Radny Jarosław Graczyk – jeszcze jedno pytanie do Pani Skarbnik, czy Pani przewiduje.( treść niezrozumiała.)  bądź nadwyżką za 2014 rok? czy te pieniądze mogłyby być zagospodarowane na ten cel właśnie? czy jest taka możliwość?

 

Pani Skarbnik Karina Kostyra – proszę Państwa,  jesteśmy w trakcie rozliczeń. Natomiast pewną nadwyżkę mamy, zaplanowany deficyt, który jest pokryty nadwyżką. Ten 2015 rok czyli tutaj mówimy dodatkowe środki jakiekolwiek też powstaną musimy zabezpieczyć działania związane z SPZOZ- em, te które nie zostały wykonane więc prawdopodobnie, to co tak powiem będzie z tej nadwyżki zostanie już  przeznaczone na inne cele.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – bardzo proszę.

 

Pan Radny Bartosz Nowacki  – bo tu kolega nie zadaje bez powodu tego typu pytań ponieważ to, że wrze na terenie gminy Jeziora Wielkie, zaraz się o tym oczywiście przekonamy, prawdopodobnie będziemy mieli delegata z terenu nadgoplańskiego, Przyjezierza, to będziemy mieli dziewczynę Panią Radną z terenu nadgoplańskiego, ale bardzo podobna sytuacja na terenie Strzelna. Bardzo podobna, Pani Przewodnicząca potwierdzi, że drogi powiatowe na terenie Strzelna są również w opłakanym lub jeszcze gorszym stanie, co prawda newralgiczne, przez tą wieś biorąc pod uwagę ten taki wektor transportowy, no jest niesamowita, porównywalna z drogą o charakterze wojewódzkim Strzelno– Pakość. Natomiast drogi powiatowe na terenie gminy Strzelno również są w smutnym stanie, więc za chwilę będziemy mieli ognisko zapalne. Mamy ognisko w obrębie Nowej Wsi, za chwilę będziemy mieli kwestię dróg, drogi tam łączącej tego bajpasa łączącego Krzywe Kolano z  drogą  62 i następnie drogę gminy Strzelno i drogi powiatowej, także bym prosił bardzo żeby brać pod uwagę to bardzo poważnie, przy dysponowaniu środków finansowych, budżetowych Powiatu.

Pani Skarbnik Karina Kostyra – ja myślę, że Zarząd  dzieląc te środki  zastanawia się właśnie, w którym kierunku i gdzie te środki, tak powiem przeznaczyć bo myślę, że nie tylko Strzelno ale i w gminie Mogilno czy w gminie Dąbrowa są takie potrzeby, tutaj za chwilę się odezwą przedstawiciele również innych gmin.

Pan Radny  Bartosz Nowacki  – Pani Skarbnik, ja tutaj chciałbym podkreślić, że jeżeli budżet Pana dyrektora Zarządu Dróg będzie w wysokości siedmiu milionów, z tego dwa, przecinek sześćdziesiąt sześć bodajże na inwestycje drogowe,  to my tych dróg nie zrobimy, to nawet nie za czterysta lat  ktoś tam powiedział, nie ma takiej możliwości.

 

Pani Skarbnik Karina Kostyra – treść niezrozumiała.

 

Pan Radny Bartosz Nowacki  – no oczywiście, wszystkich dróg nie da się wyremontować od razu, ale z tego co wiem, Pani  teraz widzimy na terenie gminy Jeziora Wielkie mamy tylko projekt za 55 tysięcy zł , jakbyśmy mieli tylko projekt, były robione w 2009, już słyszę w 2013, to stanęło na projektach. Na projekcie się nie da jechać, no niestety. Mówienie z resztą Panie Starosto, był Pan na zebraniu i Pan przyjedzie w marcu, i powie że projekt jest i drogę zrobimy w 2020 roku,  to nie wiem czy Pan wyjdzie o własnych siłach.

 

Pan Wicestarosta Krzysztof Szarzyński – Szanowni Państwo, samorząd na pewno na tym nie polega Panie Radny, tak, bo my sami rządzimy dlatego strategiczne cele wypracuje Komisja Bezpieczeństwa, Zarząd Powiatu we współpracy z mieszkańcami, czyli z nasza przestrzenią społeczną bardzo ważną, gdzie mieszkańcy całego powiatu tworzą tą wspólnotę lokalną. Chciałbym jeszcze Państwu powiedzieć, zapewnić również w imieniu Zarządu, że takie posiedzenie Zarządu wyłącznie poświecone poprawie bezpieczeństwa drogowego na drogach Powiatu Mogileńskiego będzie miało miejsce, więc dzisiaj ferowanie wyroków Panie Radny jest nie na miejscu. Prosiłbym o cierpliwość, powstrzymanie się od takich stwierdzeń. Za kulturę dziękuje bardzo.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Bardzo proszę Pan Radny Bartosz Nowacki.

 

Pan Radny Bartosz Nowacki – ja tylko chciałbym przypomnieć Zarządowi, że w nowej perspektywie może okazać się, że nie będzie środków na drogi powiatowe a tylko te, które znajdują się w kontrakcie, w cudzysłowie w kontrakcie wojewódzkim, czyli to kilka dróg wojewódzkich i kilka dróg powiatowych,  także myślę, że tutaj uwaga Pana Radnego Graczyka jest zasadna z tego względu też Państwo powinniście sobie opracować taki program, aby niestety, ale bez uwzględnienia środków ewentualnie z Regionalnego Programu Operacyjnego, bo takich środków po prostu nie będzie,  jeżeli ktoś przeczytał Regionalny Program Operacyjny to wie, że nie ma zapisów związanych z budową dróg powiatowych, bo wcześniejsze konkursy były tak podzielone aby drogi  powiatowe i drogi gminne były uwzględniane. Niestety ta perspektywa jest zupełnie inna, finansowa i tutaj raczej Zarząd, kieruję tu słowa do Pana Starosty, Zarząd powinien się skoncentrować  właśnie na pozyskaniu środków zewnętrznych,  bądź z obligacji. Nie wiem trzeba będzie pomyśleć, ale faktycznie ja również będę prosił naszego przedstawiciela, tutaj Pana Wojciecha Barana o to żeby zgłosił te projekty w  Gminie Mogilno, które są dla gminy Mogilno ważne, także bardzo dziękuje.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – dziękuje bardzo, Myślę, że zbliża się godzina dziewiąta.  Bardzo proszę Panie Starosto.

 

Pan Wicestarosta Krzysztof Szarzyński – oczywiście Szanowni Państwo, o tym rozmawiamy o tym myślimy. Zarząd zdaje sobie sprawę, że te środki finansowe z nowej perspektywy mogą być na drogi powiatowe, na drogi gminne bardzo ograniczone dlatego podejmiemy te działania mimo wszystko, żeby to bezpieczeństwo publiczne na naszych drogach powiatowych w miarę możliwości finansowych budżetu Powiatu Mogileńskiego sukcesywnie realizować. Dziękuje.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – dziękuje bardzo, chce poinformować, że po przyjęciu porządku obrad, udzielę głosu Panu Adrianowi Bednarskiemu. To jest przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który przybliży nam temat poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Tak żeśmy ustalili,  zdążyłem zauważyć, że  jest Pan  już na sali, którego przedstawiam. To jest Pan Adrian Bednarski. Bardzo serdecznie witam, na początku sesji Rady Powiatu udzielę Panu głosu.

 

ad. 10

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Jan  Bartecki  wobec  wyczerpania  porządku  posiedzenia,  zamykam  obrady  Komisji  stałych Rady Powiatu. Serdecznie dziękuje.

 

                                                                                              Przewodniczący  Rady  Powiatu

 

                                                                                                       Jan  Bartecki

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2015-08-21 11:18:14
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2015-08-21 11:20:36
Ostatnia zmiana:2015-08-21 11:20:47
Ilość wyświetleń:267
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij