Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXVIII_178_04 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/123/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Mogileńskiego zmienionej Uchwałą Nr XXIII/148/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 21 lipca 2004r.

Uchwała Nr XXVIII/178/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 8 grudnia 2004 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/123/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Mogileńskiego zmienionej Uchwałą Nr XXIII/148/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie zmiany Uchwałą Nr XX/12 3/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Mogileńskiego

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr. 142 póz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1

Wprowadzić zmiany w Uchwale Rady Powiatu w Mogilnie Nr XX/123/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Mogileńskiego z późn. zm. stanowiące załącznik nr l do niniejszej uchwały.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie do uchwały Nr XXVIII/178/04 z dnia 8 grudnia 2004r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/123/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Mogileńskiego zmienionej Uchwalą Nr XXIII/148/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie zmiany Uchwalą Nr XX/123/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Mogileńskiego

Plan Rozwoju Lokalnego (PRL) Powiatu Mogileńskiego przyjęty został Uchwałą Rady Powiatu Nr XX/123/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r. oraz zmieniony Uchwałą Rady Powiatu w Mogilnie Nr XXIII/148/04 z dnia 21 lipca 2004 r. Wskazany dokument stanowi podstawę ubiegania się o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 — „Rozwój lokalny". Działania 3.1 - „Obszary wiejskie" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W związku z przyjęciem wraz z Budżetem Powiatu Mogileńskiego na rok 2005 Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2005-2006 w zakresie dróg powiatowych w Powiecie Mogileńskim nastąpiła konieczność dostosowania zaplanowanych robót drogowych do inwestycji przewidzianych do realizacji w wyżej wymienionym programie.

Załącznik do Uchwały NrXX VIII/! 78/04 Rady Powiatu w Mogilnie Z dnia 8 grudnia 2004 r.

W Rozdziale III Planu Rozwoju Lokalnego „Realizacja zadania i projektu oraz planu finansowego na lata 2004-2006" punkt l otrzymuje brzmienie:

„l. Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie jest administratorem sieci dróg o łącznej długości 393,3 km, w tym znajdują się odcinki o złym stanie technicznym nawierzchni, wymagające w najbliższych latach wzmocnienia, a w większości przebudowy.

Według stanu na dzień 31.12.2003r. w złym stanie technicznym znajduje się 31,6 km dróg o nawierzchni bitumicznej i 13,1 km o nawierzchni nie ulepszonej tłuczniowej.

Opracowując Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 przyjęto odcinki dróg o najbardziej zniszczonej nawierzchni i najważniejszym znaczeniu komunikacyjnym. Realizacja przebudowy i budowy wymienionych dróg wpłynie pozytywnie na rozwój komunikacji i infrastruktury.

Ilość przyjętych dróg do przebudowy w ramach rozwoju lokalnego są niewystarczające w stosunku do potrzeb.

Unijne środki w znacznym stopniu pomogą w realizacji najważniejszych planowanych robót, a pozostałe zakresy muszą być realizowane ze środków samorządowych.

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0<

 

CS

 

"0

 

-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>-.

 

?-.

 

 

 

 

 

 

 

ca

 

13

 

Qca

 

c ca

 

 

 

 

 

Y

&

 

3 's

"•g € N

'a a

8.2

•^ -^

 

ł ca

'c?

•a

 

11

js ca i&

 

11 •o S

^ ca -g§-

 

 

 

 

 

 

 

BO g

 

C b

 

•^-1

 

'S1

 

 

 

5

 

 

 

^ Q

>.s

 

i> ^

6 o

3 o

 

^

 

ol,

 

 

 

i

 

 

 

S ^ U.S

 

-^ -a ?

 

 

 

 

 

 

 

«

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"5

0

 

•a

 

'sO

 

 

 

i3|(^

 

0|Vł

 

•<-l] (-^

 

•"iS-

 

S .'"

 

o5

<^

u >. « ?

 

0 0

<s

 

 

^' —lo\

 

2?

(Sl •/^

 

(N

^S —1(-~

 

W ^

 

"3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<u

 

'S ff

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'^

 

^l

-fi W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

" %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fr,

 

??'2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L •e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^

A u

 

'® y: Sf^ g S ^ ??>

 

w

(S

 

00

r<-»|0 •^- N

^M -^liri

 

 

 

i

 

00 f0|0 tf <S

^M

'-<1l/ł

 

 

 

ai U

 

 

 

1^1

 

 

 

 

 

 

 

iri

 

0

 

§.y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'5

i

 

.t °B l S«

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fi

 

^ ^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ol

's

 

^U >^

^m CQ

 

•<t

 

0 01 ^0

SU~1

 

 

 

 

 

 

 

9\ ®|s0

•^r|«/ł

 

'o

 

^^ ^3

 

^^

 

^0

 

 

 

 

 

 

 

0 .—

i ®

 

OJ

 

§

 

 

^1^-

Tl

 

 

 

 

 

 

 

-n.?;

 

"S

 

r—i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g ^

 

^y •a

••6B <^ N

0 ^0 •

 

(-^ r~ i-~

 

t^

 

T)

 

(-~

 

r~ t^

<o

 

'>0

 

ii^ ^ ^ ^

 

^

0

 

>^r

<^i

c^

 

0"

(^ >r>

 

W (^

 

os-•sr w

 

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(S

 

^

 

(<->

 

0

 

0

 

V)

 

00

 

^

 

-u

 

00 M

 

^0

^

 

0

 

r^

0^

 

se t—

 

H

 

-»1

L

 

(N"

 

 

 

(•'f

 

 

 

r-"

 

<

 

i—«

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i

 

 

 

Z

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

-i

<a

 

 

 

^!

 

0

 

 

 

y U

 

 

 

i

ca

 

 

 

<L>

'3

 

G

l

 

 

 

Z

 

 

 

P-

 

 

 

 

w

 

 

 

-l

 

es

 

l

 

 

 

-0

 

 

 

 

 

<»;

 

"3°

 

ca

 

'^

 

'cn

0

 

.2

-2

 

 

 

^

 

•B

 

N

 

'57'

 

•^

 

"S

 

 

 

0 J

&

l

0

tf

 

ii

2 -••

" Bt 1^

^ l

 

| ^

^ o 0 rr1 " 5 in o\ •S. ?, r^ •^t ^ ." + + (N c t^ oo

^ •S „ rs

 

•N 0

OQ

l

-2

•l^ 5 U'?

si

<n g

 

On

i

0

S

'-) 0

5 2 ?. A

&^ §

 

^

l !«

^ •lh

'L ^ ^

?S 2^

& .a s

 

OJ

 

z

<!;

-l

&

 

!-

 

S S

?o^ •- S <=> o E? & ~ v-i S — (-^ M

6 ,fi + + -o ^ '0 t~~

 

(N ^

.!-§

00— 0 00

CO C^l

 

"l?l|

||§ 1^°

•o , o

 

'^llo

-^l^s

§1 ag l X-§ o

 

 

 

 

 

 

 

^ Cu

1^11

S u •* -Ł

 

-§1

 

3 (U r;

-Sj2.§

N 0 •"

 

3 " " C N . U

 

 

 

 

 

 

 

L-8'§'8

 

(§•3

 

&s's

 

o: oo'8'8

 

 

 

 

 

d.

 

 

 

m

 

m

 

^

 

 

 

 

 

-l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


10

o

O 01

^

s s

S U

o o o ^

Q

S

m o a

o

co

2

g

z

5

Oi


P > es*5(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®

 

 

 

 

 

^

1-<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<u

 

 

 

 

 

 

 

-i

•o

 

e 5

 

®\

 

 

 

 

 

e

a u ^>

B

J

 

Is

»<»

 

00

 

r-

(N •<^

u^

0 •^^-

 

t~-M

^

w

0

•t

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

es

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«

 

•w flS

 

 

 

 

 

0

 

 

 

5^

'O ca

 

r~-

 

1-'

>n

0

 

t-~ •n

 

l

S

 

S « « g.

 

 

 

•<^-t^

 

e^ •^ w

 

(S «

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5"S

 

 

 

V-l

 

•n

 

t

-N

 

a ^

"0 t»

(§"

 

«a

 

00 0^

00

 

00

e

OB

 

<u g

t|§

Ih

z a S

 

ifi

 

0^ ^0

>^>

*\

0 ^T «/->

 

9^ ^0

w

0'

^

 

^. g

 

 

 

 

 

 

 

li h

5 Ssź?

^jp

 

Tf

 

o^

»0 •n

•\

^0

m >ri

 

s

w

»^

^0

w w

 

-<f

2 J

 

„.2

e e

5 S > S

 

 

 

88

CN r^

 

 

 

?!

 

0 -S

a o

 

W

 

 

 

 

 

s!

 

« ^ 5^

 

 

 

Xx

 

 

 

.fls l

 

 

 

^11^

^lls^

q C 1^ r i

5'§1 g5

•5b^ ^'3 -

0 l l 0 ,

 

• •

&

 

l

 

 

 

^ ctf 0 ^ g

Il.|§|

iii-3

S^SG^.

^ §^5 ^

t-i ^ -0 '0 ^ p-i S 0 0 •T3

 

 

 

&

 

 

 

 

 

 

 

^

 

 

 

 

 

 

 

 


 

P > «*Ea

 

 

 

 

 

 

 

«s

»"5 • irt

 

0

 

 

 

 

 

•g

 

u

a

5

 

0\

 

,

 

,

 

^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

es

i

 

a ,

 

 

 

^0 ir>

 

so w

 

B

 

•q u

 

 

 

i-^

 

T-l

 

.t|

 

sx>

 

00

 

•^ ^

 

•^

T—f •T

 

§3

 

•Ni fl*

 

 

 

 

 

 

 

ii

 

11

 

(~-

 

CS

r^

 

»-< M M

 

§«

es

a e

 

s -S

ea g.

 

 

 

>n'

Tl

 

U^ «ft

 

•S •o

 

;§ ^

•S co

 

«

 

i—t m

00,

 

t—l »*) 00

 

'N^

 

9 ^-s

 

 

 

c^r

 

<s'

 

 

 

n

 

 

 

00

 

00

 

„ W

 

 

 

 

 

 

 

lii ^11

 

w

 

00

0

^i r^" f) >^i

 

00 0 (S

K

•n

 

^ i?g1

i"||ls

-< ^^ ^

 

•<»•

 

00 0

r^

0"

m m

 

^

(s.

e'

U3

^

 

.-, .S9 u •S

 

 

 

 

 

 

 

•^ u a b

0 U as U

•" 8 §t 8

""* o ó »a

y a § §

i9f 5 « -tf

-3^^

 

m

 

y? S§

CS M

l l

^>

 

 

 

 

 

 

 

l m

 

 

 

 

 

 

 

o cr\

 

 

 

 

 

 

 

•S T;*-

 

 

 

 

 

 

 

S +

 

 

 

 

 

 

 

^•goo

 

 

 

es

 

 

 

3 T3 S

a^^

 

Q

 

i

 

 

 

^J-§

 

es

 

os •O

n

 

M

 

^^^^

r\10 (N H

h -^ + P-l

 

^

 

'3?

 

 

 

s^ ^ "

 

 

 

-5

 

 

 

'sb.a g M

o c -2 '

 

 

 

 

 

 

t- •-rt '• fl T3 c3 T3 g

 

 

 

 

 

 

 

<a (^ o ^

 

 

 

 

 

 

 

1^

g -a S ^

 

 

 

 

 

 

 

^> 'o •a ^|^

 

 

 

 

 

 

 

Oi di Oi T3

 

 

 

a

 

 

 

 

 

 

 

^

 

 

 

 

 

 

 

 


 


^ ;L « -M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

 

^^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^

ł^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JS ^

 

B

a

 

®\

 

 

 

 

 

s*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GB

l

 

a ,

 

 

 

in i~~

 

in

01

 

m r~-

 

•r> t^

 

8

 

T) N

 

 

 

r-

 

^0

 

t~~^

 

ł—ł

 

es

'5.^ •S |

 

g5

•O)

 

00

 

»\

'o ^'

 

r.

^t-m ^1-

 

m^ <^ >ri

 

i/?

•t (^

i—ł

 

B ^

es JS se 3

6 «

§°

B

 

*- «

.S^

•B S

S -g U e*

ma,

 

(^

 

r"

in

>r^

(^

 

u-)

0^

f~^

m

 

t~~-

CT\" (^

 

^ ^

(S

w <s

 

(S

l

S

 

'S

s^

(§"

 

^0

 

m

V)

m

c^T ^1-

 

v> <N

CT\

•\

^0 00

 

>ri «/^ r~^

00"

 

•^

w

e^

oC

•T

W

 

« S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tl§

a s^ ^

 

«f>

 

(--'

ł\

tr» >n

(^

 

>r>

»\

c^ t^-

XI

 

(-"

^

0\

r-

 

°1 V0' M W

d

 

°- B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f

<B^J S «;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ^ g T3

i5 &« fiSI^ l ^ g ^

 

•<»

 

r-^

0"

m

<y>

 

0

v^ t~~

•n

 

t-^

^0" 00

r-

 

0^

ł—l 1-^

w

(S

 

„.s

— u

s!

v S

 

».S

§ §

> 5

o .a

B 0

 

w

 

^^ 0 o

0 M

CM | . i. ł—<

 

'L)

0 ^o 0 o

^

t—^ \

 

<0 ^0 0 0 0 0 01 01

 

 

 

s!

 

&^ " N

 

 

 

>^

 

SX

> w

 

^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^1-

 

Q

 

1

 

 

 

 

 

 

 

>^i

 

" ^§

 

^< "K ^

g-O 01

 

 

 

 

 

 

 

l ';1"

 

3 ® '—'

 

0 -0 °^

 

 

 

 

 

 

 

'" ?

 

o 'S r^"

 

'S ^ p3 '^

 

 

 

•s

B es

•o 5

'SP

 

»s

 

6 o

<U •T3

•N ^

U °o •Ti o

^o +

t)rn

 

s^^

yag i.S'3

" 0 C

 

u <u >-. .

^ '? ^^

^^&^

^^s

S e .a 6

 

• •

i

 

5

 

 

 

r\<F3

aP

ii1

•0 .a ^o ^ ^ ^

;? <u '—i

^'.8'y)

3° JS m co ^

 

Iii

> T3°

-§ °0

.§ ^ S

t^-§ a •^ Ta

Oi O-i 0

 

'g1 l go

^•l^s

^ g§

o ^ .9 + -§." S°

l^^l ^•l-o^

oł| t> 0 0

 

 

 

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^^

 

»—<

 

01

 

(^1

 

 

 

^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wybór proponowanych dróg Zarząd Dróg Powiatowych motywuje:

Przebudowa drogi nr 2411 C Huta Palędzka - Padniewko ode. Padniewo -Padniewo - połączenie z Kopalnią Soli i Invest Gazem (strategicznymi przedsiębiorstwami dla Powiatu Mogileńskiego). Bardzo słaby stan techniczny proponowanej drogi uniemożliwia szybki dojazd np. Straży Pożarnej Budowa drogi nr 2565C Żemiki - Bożejewice - droga łącząca Powiat Inowrocławski z Powiatem Mogileńskim. Na terenie Powiatu Inowrocławskiego wybudowano powierzchnię bitumiczną, natomiast brakuje połączenia po stronie Powiatu Mogileńskiego. Ponadto droga ta stanowi jedyne połączenie ze szkołą. Przebudowa drogi nr 2401 C Mokre - Pakość odcinek Mokre - Krzekotowo -jest to połączenie Gminy Dąbrowa z Gminą Pakość. Droga ta ma bardzo zły stan techniczny.

Przebudowa drogi nr 2459C Jeziora Wielkie - Siedlimowo - gr. Województwa -jest to połączenie z województwem wielkopolskim. (Gmina Skulsk). Na odcinku początkowym jest mocno zniszczona nawierzchnia (sygnały i skargi mieszkańców), dalszy odcinek wymaga poszerzenia."

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-04-25 10:08:28
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-04-25 11:58:01
Ostatnia zmiana:2008-11-06 11:35:55
Ilość wyświetleń:722

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij