Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXVIII_177_04 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r.

Uchwala Nr XXVIII/177/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 8 grudnia 2004r

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r

Na podstawie art.12 pkt.5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym ( tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z póżn.zm.) oraz art. 26, art. 109 i art. 112 ust.2, pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych tekst jednolity ( Dz.U. 2003r. Nr 15, póz 148 z późn. zmianami)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r w

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004 rok , wprowadza się następujące zmiany :

Kwotę dochodów zwiększa się o kwotę 546.806,- zł

Kwotę wydatków zwiększa się o kwotę   87.322,- zł

Dochody, kwotę „26.314.933,-,,   zastępuje się kwotą „ 26.861.739,-"

Wydatki, kwotę „ 26.905.557,-,,   zastępuje się kwotą   „ 26.992.879,- „

Zmiany w budżecie po stronie dochodów zawiera zał. Nr l, po strome wydatków

załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Zał Nr 3 zestawienie zakupów i wydatków

inwestycyjnych, zał Nr 4 wydatki związane z wieloletnim planem inwestycyjnym.
§2

§3 Uchwały Budżetowej w dotychczasowym brzmieniu oznacza się jako ust. l, po którym dodaje się ust. 2 w brzmieniu- wydatki związane z wieloletnim planem inwestycyjnym jako zał Nr 5a

§3

Deficyt budżetowy w wysokości 131.140,- zł pokryty zostanie

- kwota 11.116,- kredytem

- kwota 120.024,- nadwyżką z lat ubiegłych

1. Plan przychodów i rozchodów na 2004r zał. nr 5

2. prognozowane kwoty długu na 2004r i lata następne zał. nr 6

3. Planowane spłaty zobowiązań na 2004r i lata następne zał. nr 7

§3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr l

Do Uchwały Nr

XXVIII/! 77/04

Rady Powiatu w Mogilnie

z dnia 8 grudnia2004rr

Zmiana w planie dochodów budżetowych w 2004 r

dział

 

rozdział

 

§

 

wyszczególnienie

 

Zwiększenie

 

zmniejszenie

 

budżet po zmianach

 

600

 

 

 

 

 

Transport i łączność

 

459.484

 

 

 

471.984

 

60014

 

 

 

Drogi publiczne powiatowe

 

459.484

 

 

 

471.984

 

6298

 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł

 

405.427

 

 

 

405.427

 

 

 

 

 

6439

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

 

54.057

 

 

 

54.057

 

758

 

 

 

 

 

Różne rozliczenia

 

82.522

 

 

 

16.695.715

 

75802

 

 

 

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

 

82.522

 

 

 

1.486.758

 

2760

 

Środki na uzupełnienie dochodów powiatu

 

82.522

 

 

 

1.486.758

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

4.800

 

 

 

1.497.042

 

80195

 

 

 

Pozostała działalność

 

4.800

 

 

 

12.300

 

 

 

2330

 

Dotacje celowe otrzymane od sam. Woj. Na zadania bieżące realizowane na podst. Poroz. Między J.S.T

 

4.800

 

 

 

10.800

 

 

 

 

 

 

 

ogółem

 

546.8

 

 

 

 

 

26.861.739

 

 

 

 


Załącznik nr 2

Do Uchwały Nr

XXVIII/! 77/04

Rady Powiatu w Mogilnie

z dnia 8 grudnia 2004r

Zmiana w planie wydatków budżetowych na 2004r

dział

 

rozdział

 

§

 

wyszczególnienie

 

zwiększenie

 

zmniejszenie

 

budżet po zmianach

 

600

 

 

 

 

 

Transport i łączność

 

540.569

 

540.569

 

2.613.169

 

60014

 

 

 

Drogi publiczne powiatowe

 

540.569

 

540.569

 

2.613.169

 

4270

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

536.569

 

241.636

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

4.000

 

656.144

 

6058

 

Wydatki inwestycyjne

 

405.427

 

 

 

405.427

 

6059

 

Wydatki inwestycyjne

 

135.142

 

 

 

135.142

 

750

 

 

 

 

 

Administracja publiczna

 

76.522

 

 

 

2.915.214

 

 

 

75020

 

 

 

Starostwa powiatowe

 

76.522

 

 

 

2.649.738

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

70.522

 

 

 

564.622

 

 

 

 

 

6060

 

Wydatki na zakupy inwestycyjne

 

6.000

 

 

 

15.500

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

4.800

 

 

 

11.142.617

 

80195

 

 

 

Pozostała działalność

 

4.800

 

 

 

56.800

 

 

 

3240

 

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

 

4.800

 

 

 

14.800

 

852

 

 

 

 

 

Pomoc społeczna

 

6.000

 

 

 

2.641.012

 

85204

 

 

 

Rodziny zastępcze

 

6.000

 

 

 

465.900

 

3110

 

Świadczenia społeczne

 

6.000

 

 

 

406.040

 

 

 

 

 

 

 

ogółem

 

62

 

.891

 

540.569

 

26.992.879

 

 

 

 

 

 


Zał Nr 3

Zestawienie zakupów inwestycyjnych w 2004r

lp

 

nazwa jednostki

 

kwota

 

część opisowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Starostwo Powiatowe

 

15500

 

zakup zestawu komputerowego

 

2

 

Zarząd Dróg Powiatowych

 

580016

 

zakup samochodu do obwodu drogowego, oraz inwestycja drogowa

 

3

 

Obrona cywilna

 

22500

 

zakup sprzętu informatycznego dla powiatowego zespołu reagowania kryzysowego

 

4

 

Dom Pomocy Społecznej

 

11000

 

dokumentacja zakupu i montażu windy

 

5

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

 

85000

 

dotacja na zakupy inwestycyjne

 

6

 

Licea ogólnokształcące

 

22000

 

zakup ksera, zestawu multimedialnego

 

7

 

Szkoły zawodowe

 

20334

 

zakup ksera w ZSZ Strzelno.ZS Bielice i Mogilno

 

8

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

 

29720

 

zakup samochodu na potrzeby inspektoratu

 

 

 

ogółem

 

786070

 

 

 

 

 

r

lA^

 

r f\

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«/i

 

 

 

 

 

la)

 

 

 

>n

 

•n

 

tr>

 

 

 

i~-

 

 

 

 

 

p

 

 

 

0]^

 

0| C^

 

>n| r-~

 

 

 

»o|^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\o r~~

 

0 ^0

 

r^ r~-

 

 

 

S ^

 

 

 

 

 

3 •O

 

'

 

<dvo

 

^^-

 

<^Jm

 

 

 

^-?r

 

 

 

 

 

s

 

 

 

'"-'l ^"<

 

(~N|| W

 

^1 0^

 

 

 

»/ilt^

 

 

 

 

 

•Vi

 

 

 

t~~

 

^1"

 

tr>

 

 

 

ł-^

 

 

 

^ ® ®

(S

 

— S •8^ •§.S

» g.

 

i

 

0| t~~ ^0 «^>

^-J>r> '-'l 0^

 

a^

0 (^

^t-

<Nlir>

 

^

-l?

 

 

 

0

•<i|% 2i0

'^(S

^'a

 

 

 

 

 

H

^

•w

 

 

 

tn

^^ \o\ m

 

^

0 C^

 

iri

«^>| Tl

(N t~-

 

 

 

w

•d| 2

00 °

 

 

 

 

 

4S

 

'

 

^3

 

^'0

 

^od

 

 

 

^%

 

 

 

 

•o

 

 

 

^1^

 

<~41oo

 

i—<] <—i

 

 

 

«nl3

 

s u

 

N

 

 

 

tS

 

 

 

 

 

 

 

i—i

 

 

 

w

 

es

 

^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•^ os

J: u

B *0

 

U

5

es p»

 

 

 

(x)

3 •O

L

•w

 

<0

m| ^ "ł —'

<~^ •^'

 

 

l

 

 

 

 

 

^0

Wl«^

TTP-1

d^

 

&i S,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

N

Wl

0

 

g —

i S

 

V)

0 0

<s

 

*- S

u &

•N -S •O <»

a •e m a '"' a.

 

c<->| ^

^r

i ir>

'—'l ir>

 

 

 

 

 

 

 

,i—i

!S

^i»n

 

B u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^

 

§

0

 

 

 

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

&

 

 

 

Kl

1-8

 

21^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sl^

 

•<^

 

^

 

 

 

•w » •N

 

^J00 •ł cni

 

 

l

 

 

 

 

 

as

 

sin

 

^

 

 

 

•O

B

 

^1 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^loo

 

0

 

^

 

 

 

ca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^^

 

es

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<

 

r-1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

es

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^^

 

e

 

 

 

(•d

 

i>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•^ /

 

 

 

 

 

&

 

o| r^i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0|<S l

 

 

 

 

 

 

 

^l-p^-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sr^Y

 

 

 

 

 

3

-B

 

0^

 

'

 

'

 

 

 

 

 

^Ąw '

 

 

 

 

 

0

 

^|o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^le

 

 

 

 

 

&• •(O

 

^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•<»

 

 

 

•'ł

0 0

 

•w «

li

s -e

 

18

T*

 

i

 

,

 

 

 

 

 

21^

sj0

T^

 

 

 

(S

 

m os

w n.

 

'—'l »n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^4ltn

 

 

 

 

 

H

10

 

. »r>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^,^

 

 

 

 

 

^

 

0 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ob

 

 

 

 

 

^^

 

X °

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 °

 

 

 

 

 

•S

 

°4 ^

 

'

 

*

 

 

 

 

 

0^

 

 

 

 

 

•o

3

 

'-^1 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^'ao

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^0

'S ^ >-. 12 N

 

r~~ t~-(-'-

c^

 

0 0

f-

 

0 0

»n

(y>

 

0

0

f-;

 

 

 

t~ t^

\Q

0^

 

^

 

a^

0

T———l

 

>r> iri

0\

 

r~~

tTl

 

^—l 0>

c--

 

 

 

•»—l •^

(^

 

'•u

 

m

 

0

 

0

 

ir>

 

 

 

06

 

 

 

00

 

'•0

 

0

 

(^i

 

 

 

^0

 

"S S?

 

<M

 

-^

 

'--l

 

CT^

 

 

 

r-

•s

 

s

 

r^

 

t—<

 

(N"

 

'—1

 

 

 

t"

 

es

 

 

 

2

 

P

 

 

 

 

 

 

 

•3°

«s

•a

§1

2-a 's? 2 ^

o es tf ^

«s

h. &

 

^|j^ ^ ^ 5 |? ? ^ •S ^ rt oo h •O T.3 r; C!

'-' a "s q q

•a^^-* •a

0 l l 0 0 ^ Cd 0 ^ ^3 ^ ^ ^ ^ 0

^ •0 .2 F^ r^ 0 ^^ + +0,

T3 ca ^2 'o pu r" ^

^fr<(5 q<gg

g l d^^^M S p x> •o w •o „

pi s o o ^ o a

 

i

(U '—< C

^gl

U0 o

s^^

Ti F "

^^

'^s^

^^'?

ca "^

^ " C

1'8-S

^ ffl 0

m i n3

 

Ja

^^ ° §2 2

^.1 -

•^i •§

S^ •§ 1l^§

i^^0!

i o>'s°§ s § s s -i

u •^ a ^a <^>

a ^ ^ -o ^

Pi ^ i 0 T3

 

u^

^ g <^ s

(N ^ ,

^ -2 ."

S w -^ oo l g 13

2 2 ^;>

T3 -3 S !>

g^? S

|^i-§ 3 s'^^

'§.2^0

N N . -rt

L ^ ob0

 

in (~^

CT^

0 '0

0

0 0

^0 N ^ " fi

.^-a

o •a

^ 0

 

• •

&

U N CS

tf

 

 

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/177/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 8 grudnia 2004r

Pismem Ministerstwa Finansów ST3-4822-7/2004 z dnia 18.11.2004r ze środków rezerwy subwencji ogólnej przyznano środki dla Powiatu mogileńskiego w kwocie 82.522,- z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów. Środki przeznaczone zostają dla rozdziału 85204- rodziny zastępcze w kwocie ó.OOOzł, pozostała kwota przeznaczona zostaje  dla rozdziału 75020 Starostwa Powiatowe na pokrycie zwiększonych wydatków w wydziale komunikacji, oraz kwota ó.OOOzł na zakupy inwestycyjne.

Środki w kwocie 4.800zł pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie porozumienia na wypłatę stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników.

Zarząd Województwa przyznał dotacje ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 405.427zł, oraz kwota 54.057zł- dotacja 10% udziału Skarbu Państwa. Ze względu na brak na dzień dzisiejszy umowy z Wojewodą Kujawsko- Pomorskim kwoty te wynikają ze złożonego wniosku i mogą ulec zmianie. Przeniesienia po strome wydatków związane są ze zmianą źródeł ich finansowania. W wyniku przyznania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz dotacji Skarbu Państwa ulega zmianie kwota deficytu budżetowego z kwoty 590.624zł na kwotę 131.140zł co jest równoznaczne ze zmianą kwoty pokrycia deficytu kredytem z kwoty 470.600 na kwotę 11.116zł


 


 


 


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-04-22 15:00:04
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-04-25 11:57:51
Ostatnia zmiana:2008-11-06 11:35:41
Ilość wyświetleń:596

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij