Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXVII_175_04 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/134/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 marca 2001 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania

UCHWAŁA NR XXVII/175/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 26 listopada 2004r.

w sprawie : zmiany uchwały Nr XXVII/134/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 marca 2001 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a, art. 40 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy- z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592 z póź.zm.) oraz na podstawie. art. 13. art. 18 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 46, póz. 543 z póź.zm.)

Rada Powiatu uchwala., co następuje :

w Uchwale Nr XXVII/134/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 marca 2001 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania zmienionej Uchw alą Nr XXVIII/138/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 6 kwietnia 2001 roku wprowadza się następujące zmiany :

§1.

Tytuł rozdziału IV ..Najem i dzierżawa" otrzymuje brzmienie : „Najem, dzierżawa i użyczenie"

§2. Do § 12 dodaje się pkt 3, który otrzymuje brzmienie :

,, Zarząd Powiatu może użyczać nieruchomości lub ich części na rzecz jednostek organizacyjnych prowadzących działalność opiekuńczą, kulturalną . leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową, badawczo—rozwojową oraz tych, których celem jest obronność i bezpieczeństwo państwa"

§3-§ 13 pkt. 4 otrzymuje brzmienie :

,. Czynsz za najem lub dzierżawę lokali użytkowych ustalany jest drodze przetargu publicznego jeżeli umowa najmu lub dzierżawy ma być zawarta na okres dłuższy niż 3 lata"

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mogilnie

§ 5-

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.                       


 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/! 75/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 26 listopada 2004r.

w sprawie : zmiany Uchwały nr XXVII/134/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 marca 2001 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 46, póz. 543 z póź.zm.) nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi. Do przedmiotowej uchwały dodano jedną z form obrotu nieruchomościami jaką jest użyczenie.

Ponadto art. 18 ustawy o gospodarce nieruchomościami stwierdza, że nieruchomości mogą być m.in. użyczane na cele związane z ich działalnością Do art. 37 ustawy o gospodarce nieruchomościami dodany został ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o zmianie ustawy? o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 141. póz. 1492) ust. 4 zgodnie, z którym przy zawieraniu umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata stosuje się odpowiednio przepis ust. l, który przewiduje zastosowanie formy przetargowej. Zmiana weszła w życie 22 września bieżącego roku.


 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-04-22 12:54:56
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-04-22 13:17:14
Ostatnia zmiana:2008-11-06 11:34:21
Ilość wyświetleń:724
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij