Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXVII_172_04 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r. uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r.

Uchwała Nr XXVII/172/04

z dnia 26 listopada 2004r

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r o  uchwaleniu  budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r

 

Na podstawie art.12 pkt.5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym  (  tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592  z póżn.zm.)   oraz art. 26, art. 109  i art. 112 ust.2, pkt 2 i pkt 5  ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych  tekst jednolity ( Dz.U. 2003r. Nr 15, poz 148 z późn. zmianami)

 

Rada Powiatu

uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr  XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004 rok , wprowadza się następujące zmiany :

 

Kwotę dochodów zwiększa  się o kwotę    40.467,- zł

Kwotę wydatków zwiększa  się o kwotę    40.467,- zł

Dochody, kwotę  „26.244.746,-      zastępuje się kwotą    „26.285.213,-”

Wydatki, kwotę  „26.835.370,-„     zastępuje się kwotą      ,,26.875.837,- „

 

Zmiany w budżecie po stronie dochodów zawiera zał. Nr 1, po stronie wydatków załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Deficyt budżetowy w wysokości 590.624,- zł pokryty zostanie

- kwota 470.600,- kredytem

- kwota 120.024,- nadwyżką z lat ubiegłych

1.     Plan przychodów i rozchodów na 2004r zał. Nr 3

2.     Prognozowane kwoty długu na 2004r i lata następne zał. Nr 4

3.     Planowane  spłaty  zobowiązań na 2004r i lata następne zał. nr 5

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący

      Rady Powiatu

    Leszek  Nowacki

           

Uzasadnieniedo Uchwały Nr XXVII/172/04   Rady Powiatu w Mogilnie

z dnia  26 listopada 2004r

 

            Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe   w kwocie 5.760zł są to środki specjalne  z MSWiA przeznaczone na pokrycie wydatków  związanych z przygotowaniem danych do migracji i weryfikacji tworzonego Centralnego Systemu Ewidencji Pojazdów.

            Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna dokonuje zwiększenia planu dochodów w związku ze wzrostem opłat z tytułu dzierżawy lokalu mieszkalnego na kwotę 630zł. Jednocześnie  zwiększa się plan wydatków na § 4300 zakup usług pozostałych.

            Zmniejsza się plan wydatków w  rozdziałach 75019 – Rady Powiatów oraz 75020 Starostwa Powiatowe i 80195 –Pozostała działalność w związku ze zwiększeniem planu wydatków  w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach rozdział 85202 w § 4110 z przeznaczeniem środków na ubezpieczenie społeczne, § 4120 z przeznaczeniem środków na  Fundusz Pracy, § 4210 na zakup środków czystości, oleju opałowego oraz materiałów biurowych., § 4220 na zakup  żywności dla mieszkanek  Domu, § 4260 zakup  energii. Zwiększa się § 4270 z przeznaczeniem środków na  montaż centrali  telefonicznej,  modernizację pomieszczeń pralni  na sale  do rehabilitacji oraz modernizację  pozostałych  pomieszczeń  piwnicznych  na świetlice i pokój spotkań,  § 4300 z przeznaczeniem środków na pokrycie kosztów  za zrzut ścieków, rozmów  telefonicznych, pokrycia kosztów  umowy zlecenia za obsługę prawną, § 4410 pokrycie  kosztów delegacji oraz § 4430 ze względu na  pokrycie  kosztów  dotyczących  ubezpieczenia budynków Domu. Zwiększa  się § 605 zakupy inwestycyjne jednostek  budżetowych  ze względu przygotowanie dokumentacji  związanej z budową  dźwigu osobowego.

            Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Szerzawach  dokonuje przeniesień środków na § 4410-podróże służbowe krajowe w związku ze zwiększona  liczbą godzin nauczania indywidualnego w Szkole  Podstawowej Specjalnej –rozdział 80102 oraz w Gimnazjum Specjalnym  rozdział 80111. Zmniejszenie środków nastąpiło w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki- szkolno wychowawcze § 4220 zakup żywności w związku z oszczędnościami  jakie wystąpiły po otrzymaniu artykułów spożywczych od sponsorów.

            Na podstawie porozumienia podpisanego między J.S.T  dokonano zwiększenia w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów na kwotę 9.430 zł . Środki te pochodzą z Unii Europejskiej i przeznaczone są na współfinansowanie programu  pomocy materialnej dla uczniów. Na podstawie zatwierdzonego planu wydatków kwota 9.000zł przeznaczona zostanie na wypłatę stypendiów studenckich, 250zł na zakup materiałów biurowych, 180zł na zakup usług pozostałych.

            Zwiększa się plan po stronie dochodów w rozdziale 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020 –podatek  dochodowy od osób prawnych o kwotę 21.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na zwiększenie planu wydatków  § 2320-dotacje celowe w rozdziale 85204 –Rodziny zastępcze w związku z podpisanym porozumieniem  z Powiatem Wrzesińskim  w sprawie  umieszczenia  dzieci w rodzinie zastępczej. Paragraf ten zwiększy się również o  kwotę 9.815zł, która zostanie  przeniesiona z § 3110 świadczenia społeczne w/w rozdziale.

            Zespół Szkół w Mogilnie  dokonuje zwiększenia w planie dochodów  w rozdziale 80130 –Szkoły zawodowe o kwotę 2.696zł pochodzącej z wynajmu pomieszczeń. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania placówki  z § 4210. Zwiększa się również plan dochodów  w Internatach i bursach szkolnych – 85410 z przeznaczeniem środków  na zakup energii § 4260.

            Środki rezerwy celowej, rozdział 75818, - dział 854 w kwocie 24.671zł przeznaczone  zostały dla ZSL Strzelno, ZS Bielice, ZS Mogilno, ZSZ Strzelno na zakup ksera w związku z przygotowaniem się szkół do wymogów nowej matury. W związku z przeliczeniem środków finansowych przypadających na jednego ucznia zmniejsza się  plan w MS Realnej, zwiększając jednocześnie środki w NSD Markowicach oraz  w szkole EUREKA.

                                                                                                                             Wiceprzewodniczący 

                                                                                                                             Rady  Powiatu 

 

                                                                                                                             Leszek  Nowacki  

 

          

Załącznik nr 1

Do Uchwały Nr XXVII/175/04

Rady Powiatu w Mogilnie

z dnia 26 listopada  2004r

 

Zmiana w planie dochodów budżetowych w 2004 r

 

dział

rozdział

§

wyszczególnienie

Zwiększenie

zmniejszenie

budżet po zmianach

750

 

 

Administracja publiczna

5.760

 

1.153.385

75020

 

Starostwa powiatowe

5.760

 

1.024.909

0830

Wpływy z usług

5.760

 

5.760

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane  z ich poborem

21.000

 

1.775.682

75622

 

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

21.000

 

1.775.682

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

21.000

 

194.570

801

 

 

Oświata i wychowanie

2.696

 

1.492.242

80130

 

Szkoły zawodowe

2.696

 

66.942

0750

Dochody z najmu i dzierżawy  składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek  samorządu terytorialnego lub innych  jednostek  zaliczanych  do sektora finansów  publicznych i innych  umów o podobnym charakterze

2.696

 

32.896

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

11.011

 

348.699

85406

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym  poradnie specjalistyczne

630

 

7.580

0750

Dochody z najmu i dzierżawy  składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek  samorządu terytorialnego lub innych  jednostek  zaliczanych  do sektora finansów  publicznych i innych  umów o podobnym charakterze

630

 

7.580

85410

 

Internaty i bursy szkolne

951

 

9.351

0750

Dochody z najmu i dzierżawy  składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek  samorządu terytorialnego lub innych  jednostek  zaliczanych  do sektora finansów  publicznych i innych umów o podobnym charakterze

951

 

9.351

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

9.430

 

246.668

2329

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między J.S.T

9.430

 

120.792

 

 

 

ogółem

40.467

 

26.285.213

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            Wiceprzewodniczący 

                                                                                                                                                Rady  Powiatu                                                                                                                                          Leszek  Nowacki

 

Załącznik nr 2

Do Uchwały Nr XXVII/172/04

Rady Powiatu w Mogilnie

z dnia  26 listopada 2004r.

 

 

 

 

Zmiana w planie wydatków budżetowych na 2004r

 

 

dział

rozdział

§

wyszczególnienie

zwiększenie

zmniejszenie

budżet po zmianach

750

 

 

Administracja publiczna

 

54.204

2.838.692

75019

 

Rady powiatów

 

10.000

137.000

3030

Różne wydatki na rzecz  osób fizycznych

 

10.000

124.000

75020

 

Starostwa powiatowe

 

44.204

2.573.216

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

17.964

1.387.642

4260

Zakup energii

 

5.000

13.535

4300

Zakup usług pozostałych

 

14.240

232.574

4410

Podróże służbowe krajowe

 

7.000

19.500

758

 

 

Różne rozliczenia

 

24.671

76.182

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

24.671

76.182

4810

Rezerwy

 

24.671

76.182

801

 

 

Oświata i wychowanie

57.235

41.770

11.137.817

80102

 

Szkoły podstawowe  specjalne

1.600

 

791.855

4410

Podróże służbowe krajowe

1.600

 

9.800

80111

 

Gimnazja specjalne

4.000

 

799.776

4410

Podróże służbowe krajowe

4.000

 

9.300

80120

 

Licea ogólnokształcące

28.605

2.000

2.392.033

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu  dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

20.605

 

190.605

4260

Zakup energii

 

2.000

65.300

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

8.000

 

22.000

80130

 

Szkoły zawodowe

23.030

34.770

4.957.780

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu  dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 

32.425

129.575

4210

Zakup materiałów i wyposazenia

2.696

 

376.780

4300

Zakup usług pozostałych

 

2.345

120.839

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

20.334

 

20.334

80195

 

Pozostała działalność

 

5.000

52.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2.000

6.000

4300

Zakup usług pozostałych

 

3.000

6.500

852

 

 

 

Pomoc społeczna

106.779

20.815

2.635.012

85202

 

Domy pomocy społecznej

75.964

11.000

1.992.808

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

3.000

 

198.400

4120

Składki na Fundusz Pracy

800

 

27.900

4210

Zakup materiałów i wyposazenia

22.100

 

184.240

4220

Zakup środków żywności

6.000

 

159.600

4260

Zakup energii

3.500

 

43.500

4270

Zakup usług remontowych

22.764

 

55.704

4300

Zakup usług pozostałych

5.000

 

73.800

4410

Podróże służbowe krajowe

700

 

2.600

4430

Różne opłaty i składki

1.100

 

6.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek  budżetowych

11.000

 

11.000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

11.000

0

85204

 

Rodziny zastępcze

30.815

9.815

459.900

2320

Dotacje celowe przekazane  dla powiatu na zadnia bieżące  realizowane na podstawie  porozumień (umów )między J.S.T.

30.815

 

51.060

3110

Świadczenia społeczne

 

9.815

400.040

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

23.513

5.600

4.016.119

85403

 

Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze

 

5.600

1.695.449

4220

Zakup środków żywności

 

5.600

104.400

85406

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym  poradnie specjalistyczne

630

 

364.288

4300

Zakup usług pozostałych

630

 

8.330

85410

 

Internaty i bursy szkolne

13.453

 

897.792

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu  dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

12.502

 

219.502

4260

Zakup energii

951

 

32.551

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

9.430

 

246.668

3249

Stypendia dla uczniów

9.000

 

116.894

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

250

 

450

4309

Zakup usług pozostałych

180

 

3.448

 

 

 

OGÓŁEM

187.527

147.060

26.875.837

 

 

 

  

 

 

 nr3

do uchwałyNr XXVII/172/04

 

 

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU  MOGILEŃSKIEGO            NA 2004 R.

 

w zł.     

 

PARAGRAF

I. PRZYCHODY

KWOTA

PARAGRAF

II. ROZCHODY

KWOTA

931

ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emitowanych przez jednostki np.obligacje)

0

982

 

wykup papierów wartościowych

 

0

941,942,943

944

z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

0

992

 

spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów

 

0

951

ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych

0

991

pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom

0

 

952

z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych

470.600

994

 

Lokaty   

0

 

957

z nadwyżki budżetu jednostek z lat ubiegłych

120.024

 

 

 

955

przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)

0

 

 

 

 

Suma

 

590.624

 

Suma

0

 

 

RÓŻNICA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (I-II) WYNOSI   590.624,-

 

 

Załącznik nr 4

 

 

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2004 ROK I LATA NASTĘPNE

 

w zł            

 

 

Lp

 

TYTUŁ DŁUŻNY

KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ

31.12.2003

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

WYEMITOWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE

 

 

 

 

 

 

 

2

KREDYTY :

- długoterminowe

- krótkoterminowe

0

470.600

313.733

156.866

 

 

0

3

POŻYCZKI :

- długoterminowe

- krótkoterminowe

0

0

 

 

 

 

 

4

PRZYJĘTE DEPOZYTY

0

 

 

 

 

 

 

5

WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA :

188.414

 

 

 

 

 

 

 

a) jednostek budżetowych

36.813

 

 

 

 

 

 

 

b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z :

151.601

 

 

 

 

 

 

 

- ustaw

7243

 

 

 

 

 

 

 

- orzeczeń sądu

 

 

 

 

 

 

 

 

- udzielonych poręczeń i gwarancji

0

 

 

 

 

 

 

 

- innych tytułów

144.358

 

 

 

 

 

 

 

w tym :

- dostaw towarów i usług

94.592

 

 

 

 

 

 

 

- składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

0

 

 

 

 

 

 

6

OGÓŁEM KWOTA ZADŁUŻENIA

188.414

470.600

313.733

156.866

 

 

 

7

PROGNOZOWANE (PLANOWANE)  DOCHODY BUDŻETOWE

26.942.682

26.152.188

26.358.000

26510.000

 

 

 

8

POZIOM ZADŁUŻENIA JEDNOSTKI (6:7) – nie może przekraczać 60% dochodów jednostki w danym roku budżetowym

0,69%

 

1,80%

1,19%

0,60%

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  nr 5  PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2004 ROK I LATA NASTĘPNE

 w zł      

        

Lp

TYTUŁ SPŁATY

 

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LATA

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

1

WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.

 

 

 

 

 

 

2

SPŁATA RAT KREDYTÓW :

-długoterminowych

-odsetek

 

 

2500

 

156.867

31.000

 

 

156.867

20.000

 

156.866

8.500

 

 

 

 

 

3

SPŁATY RAT POŻYCZKI :

-długoterminowych

-odsetek

 

0

 

 

 

 

 

4

POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ

0

 

 

 

 

 

5

RAZEM

2500

187.867

176.867

165.366

 

 

6

PROGNOZOWANE(PLANOWANE)DOCHODY BUDŻETOWE

26.152.188

26.358.000

26.510.000

26.510.000

 

 

7

POZIOM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTKI (%) (5:6) nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów

 

0,01

0,71%

0,67%

0,62%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-04-21 09:32:10
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-04-22 13:16:48
Ostatnia zmiana:2008-11-06 11:34:36
Ilość wyświetleń:690

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij